Automobilio dienoraštis atskleidžia netikėtumų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-03 06:00
Internetinis automobilio dienoraštis padeda apskaičiuoti eksploatacijos išlaidas. LŽ archyvo nuotrauka
Vie­niems au­to­mo­bi­lis – tik su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė, ki­tiems jis įpras­mi­na jų so­cia­li­nę pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je ir net pa­čią šei­mi­nin­ko as­me­ny­bę. Ta­čiau net ir trans­por­tu be­si­nau­do­jan­tie­ji tik tam, kad nu­si­gau­tų iš taš­ko A į taš­ką B, re­tai tiks­liai aps­kai­čiuo­ja, kiek jiems kai­nuo­ja au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mas.

Tie, kas ban­do ati­džiau su­skai­čiuo­ti, daž­niau­siai prie­ina prie iš­va­dos, kad in­ves­ti­ci­jos į „vi­du­ti­nį“ lie­tu­vio vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį – maž­daug 15 me­tų se­nu­mo ir kai­nuo­jan­tį ne dau­giau nei 15 tūkst. li­tų (4350 eu­rų), kas­dien juo ke­liau­jant, at­siei­na pi­giau, nei kai­nuo­tų tak­si pa­slau­gos. Dar pi­giau – tik vie­ša­sis trans­por­tas, ta­čiau to­kiu at­ve­ju dėl tau­py­mo at­si­sa­ko­me da­lies mo­bi­lu­mo ir pa­to­gu­mo. Juo­lab kad vie­ša­sis trans­por­tas dau­ge­ly­je ša­lies mies­tų ne­bliz­ga.

Pa­de­da su­ma­žin­ti išlaidas

„Žmo­gus be au­to­mo­bi­lio yra ver­gas. Au­to­mo­bi­lis žmo­gų iš­lais­vi­na“, - sa­kė vie­nas žy­mus au­to­mo­bi­liz­mo pra­di­nin­kas, ir tai tie­sa. Ta­čiau kiek ta lais­vė kai­nuo­ja? Daž­niau­siai įver­ti­na­me tik iš­lai­das de­ga­lams, net pri­va­lo­mą­jį vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą jau įpra­to­me nu­ra­šy­ti į ne­iš­ven­gia­mų, to­dėl ne vi­sa­da aps­kai­čiuo­ja­mų iš­lai­dų są­ra­šą, ką jau kal­bė­ti apie tiks­lų au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­ci­jos są­nau­dų ba­lan­są.

„At­li­ko­me mi­ni apk­lau­są ir pa­aiš­kė­jo tai, ką bu­vo ga­li­ma įtar­ti, – dau­gu­ma vai­ruo­to­jų nė ne­ži­no, kiek ki­lo­me­trų jie nu­va­žiuo­ja per mė­ne­sį bei kiek pi­ni­gų tam iš­lei­džia. Jei kaup­tu­me vi­sus duo­me­nis apie iš­lai­das, ga­lė­tu­me ne­sun­kiai su­skai­čiuo­ti, kiek pi­ni­gų tam iš­lei­džia­me. Ne­re­tai žmo­nės pa­ma­tę, kiek per mė­ne­sį kai­nuo­ja de­ga­lai, pa­ste­bi, jog ne­ma­žai ke­lio­nių bu­vo vi­siš­kai ne­bū­ti­nos, o tai mė­ne­sio pa­bai­go­je su­si­de­da į vi­sai ne­men­ką pi­ni­gų su­mą“, - sa­kė in­ter­ne­ti­nio pro­jek­to Ma­no­ga­ra­zas.lt kū­rė­jas Ed­vi­nas Bi­lius.

Pro­jek­to Ma­no­ga­ra­zas.lt tiks­las – su­teik­ti ne­mo­ka­mą pa­to­gią ga­li­my­bę kiek­vie­nam vai­ruo­to­jui vi­sas sa­vo au­to­mo­bi­lio iš­lai­das įves­ti į sis­te­mą ir jas su­skirs­ty­ti pa­gal skir­tin­gus ti­pus.

Vi­si įra­šai ap­do­ro­ja­mi, o tuo­met pa­tei­kia­mi įvai­rūs duo­me­nys, pa­vyz­džiui, tiks­lus au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­dų vi­dur­kis, nu­va­žiuo­ja­mas ki­lo­me­trų skai­čius per mė­ne­sį ar bend­ros iš­lai­dos šim­tui ki­lo­me­trų. Ga­vę iš­ana­li­zuo­tus duo­me­nis, var­to­to­jai ma­to, kam kiek iš­lei­džia, ir ga­li op­ti­mi­zuo­ti sa­vo iš­lai­das.

Su­ži­no vie­ni iš kitų

Su­tau­py­ti Ma­no­ga­ra­zas.lt , pa­sak E. Bi­liaus, pa­de­da įvai­riais bū­dais. Pa­vyz­džiui, prie kiek­vie­no įra­šo apie re­mon­tą sau­go­ma tuo me­tu nu­va­žiuo­tos ri­dos reikš­mė. Tai­gi, pa­kei­tę vie­ną de­ta­lę, ki­to jos kei­ti­mo me­tu ga­li­te aps­kai­čiuo­ti, kiek ki­lo­me­trų su ja bu­vo nu­va­žiuo­ta. Tad au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas ga­li įver­tin­ti, ar jam ap­si­mo­ka nau­do­ti pi­ges­nes de­ta­les, ar vis dėl­to ge­riau vie­ną kar­tą ne­pa­gai­lė­ti pi­ni­gų bran­ges­nei ori­gi­na­liai de­ta­lei, kad ne­rei­kė­tų jos keis­ti il­ges­nį lai­ką.

„Dar vie­na ga­li­my­bė su­tau­py­ti – ki­tų Ma­no­ga­ra­zas.lt var­to­to­jų, vai­ruo­jan­čių pa­na­šius au­to­mo­bi­lius, iš­lai­dų ste­bė­ji­mas. Jei au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai sa­vo pa­sky­ro­se pub­li­kuo­ja iš­lai­dų duo­me­nis vie­šai, ki­ti pro­jek­to bend­ruo­me­nės na­riai ga­li perž­velg­ti jų iš­klo­ti­nes ir pa­ma­ty­ti, už ką ki­ti mo­ka ma­žiau“, - ga­li­my­bę įvar­di­jo pro­jek­to kū­rė­jas.

Taip, pa­si­dai­rius po ki­tų vai­ruo­to­jų ki­še­nę ir at­si­lie­pi­mus, aky­les­ni sve­tai­nės na­riai pa­ste­bi, ku­ria­me au­to­mo­bi­lių ser­vi­se už pa­na­šias pa­slau­gas yra mo­ka­ma pi­giau, ar ku­rio­je par­duo­tu­vė­je de­ta­lės įsi­gy­ja­mos už ma­žes­nę kai­ną. Taip pat leng­viau orien­tuo­tis, ar au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­dos ati­tin­ka vi­du­ti­nes ki­tų vai­ruo­to­jų pa­ti­ria­mas iš­lai­das. Jei­gu šis skai­čius ge­ro­kai ski­ria­si, gal­būt au­to­mo­bi­ly­je yra ge­di­mas, ku­ris tu­ri įta­kos iš­au­gu­sioms de­ga­lų są­nau­doms.

„De­ga­lų są­nau­doms la­bai di­de­lę įta­ką tu­ri ir kiek­vie­no vai­ruo­to­jo in­di­vi­dua­lus vai­ra­vi­mo sti­lius, eis­mo są­ly­gos, de­ga­lų ko­ky­bė. Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ne­pa­tei­kia vi­du­ti­nių są­nau­dų žie­mos są­ly­go­mis, o jos mies­to re­ži­mu ga­li pa­kil­ti net penk­ta­da­liu. Be to, skai­čiuo­da­mi vi­du­ti­nes są­nau­das, did­mies­čiuo­se gy­ve­nan­tys vai­ruo­to­jai už­mirš­ta, kad ne­ma­žą lai­ko da­lį pra­lei­džia sto­vė­da­mi spūs­ty­se, tad de­ga­lų są­nau­das tu­rė­tų ma­tuo­ti li­trais per va­lan­dą, o ne šim­tui ki­lo­me­trų“, - svars­tė E. Bi­lius.

Pri­me­na svar­bias datas

Au­to­rius tei­gė, kad pro­jek­to Ma­no­ga­ra­zas.lt po­rei­kis at­si­ra­do pa­čiam vai­ruo­jant ir ne­ra­dus, kaip pa­to­giai pa­si­žy­mė­ti ir aps­kai­čiuo­ti nuo­la­ti­nes au­to­mo­bi­lio iš­lai­das. Sve­tai­nės lan­ky­to­jai taip pat no­riai nau­do­ja­si ak­tua­liais pri­mi­ni­mais, ka­da ar­tė­ja tech­ni­nė ap­žiū­ra, te­pa­lų kei­ti­mas ar bai­gia­si drau­di­mo ga­lio­ji­mo lai­kas. Jos na­riai ga­li ne tik ves­ti iš­lai­dų aps­kai­tą, sve­tai­nė­je yra su­rink­ta ne­ma­žai nau­din­gos in­for­ma­ci­jos: de­ta­lus au­to­mo­bi­lių ka­ta­lo­gas su tiks­liais tech­ni­niais kiek­vie­no mo­de­lio par­ame­trais, Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, įvai­rios in­for­ma­ci­jos apie pa­dan­gas, va­rik­lius, aku­mu­lia­to­rius, kon­di­cio­nie­rius ir ki­tos.

Su­kū­rus var­to­to­jo pa­sky­rą, te­lie­ka ne­už­mirš­ti kruopš­čiai pil­dy­ti in­ter­ne­ti­nį sa­vo au­to­mo­bi­lio die­no­raš­tį. Kaip sa­ko­ma, klai­doms at­si­ras­ti di­džiau­sią įta­ką tu­ri žmo­gaus veiks­nys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami