Automobilio ieško internete

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-05 14:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-05 14:26
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
No­ri­te pirk­ti trans­por­to prie­mo­nę – vyk­si­te į tur­gų ar nau­do­si­tės ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, ne­sku­bė­da­mi per­žiū­rė­si­te in­ter­ne­te pub­li­kuo­ja­mus pa­siū­ly­mus? La­biau no­rė­tu­mė­te pirk­ti iš pri­va­taus as­mens ar įmo­nės – o gal­būt ne­įž­vel­gia­te skir­tu­mo, kas trans­por­to prie­mo­nę par­duo­da?

Vis dau­giau žmo­nių au­to­mo­bi­lių ieš­ko in­ter­ne­te pub­li­kuo­ja­muo­se skel­bi­muo­se, at­sklei­dė trans­por­to por­ta­lo Au­to­gi­das.lt at­lik­tas ty­ri­mas. Be­veik 60 proc. au­to­mo­bi­lių ieš­ko­tų in­ter­ne­te, apie 22 proc. vyk­tų į tur­gų, 14 proc. kreip­tų­si į pa­žįs­ta­mą au­to­mo­bi­lių pre­kei­vį, kad jis su­ras­tų ar pa­siū­ly­tų, ką tu­ri. Vos po ke­lis pro­cen­tus pa­klau­si­nė­tų pa­žįs­ta­mų, gal­būt jie par­duo­da sa­vo trans­por­to prie­mo­nę (4 proc.), ar­ba vyk­tų į sa­lo­ną ir pirk­tų nau­ją au­to­mo­bi­lį (3 proc.).

Vai­ruo­to­jų tei­gi­mu, in­ter­ne­te trans­por­to prie­mo­nių pa­siū­ly­mų ieš­ko­tų dėl įvai­ro­vės ir pa­to­gu­mo, kuo­met ga­li­ma iš­si­rink­ti, ne­ke­liant ko­jos iš na­mų, ne­jau­čiant spau­di­mo iš par­da­vė­jo nu­pirk­ti, tu­rint ga­li­my­bę pa­si­do­mė­ti apie kiek­vie­ną mo­de­lį iš­sa­miau, pri­rei­kus iš­kart pa­ieš­ko­jus pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te.

Au­to­gi­das.lt apk­lau­sa at­sklei­dė, kad da­lis vai­ruo­to­jų ma­no, jog pats pa­ti­ki­miau­sias au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jas yra pri­va­tus as­muo (36 proc. res­pon­den­tų), ta­čiau be­veik to­kia pat da­lis (34 proc.) res­pon­den­tų ne­ma­to, skir­tu­mo, kas par­duo­da, svar­bu pats au­to­mo­bi­lis. 30 proc. apk­lau­sos da­ly­vių pa­ti­ki­miau­siu par­da­vė­ju lai­ko įmo­nes.

Pa­klaus­ti, ko­kie sva­biau­siai kri­te­ri­jai ren­kan­tis au­to­mo­bi­lį, dau­gu­ma vai­ruo­to­jų tei­gia, kad tai mar­kė ir mo­de­lis (24 proc.), kai­na (22 proc.), de­ga­lų ti­pas (19 proc.), me­tai (15 proc.), ri­da (12 proc.). Spal­va ir ki­ti da­ly­kai ma­žiau svar­būs.

Dau­gu­ma šiuo me­tu ga­lė­tų įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, kai­nuo­jan­tį iki 10 000 Lt (40 proc.) ar­ba iki 5 000 Lt (36 proc.). Dar šiek tiek dau­giau nei de­šim­ta­da­liui tik­tų pa­siū­ly­mai, kur au­to­mo­bi­lių kai­na sie­kia iki 15 000 Lt (13 proc.), be­veik de­šim­ta­da­liui (9 proc.) tik­tų iki 20 000 Lt sie­kian­čios kai­nos. Vos po­rai pro­cen­tų res­pon­den­tų tin­ka­mi ir bran­ges­ni au­to­mo­bi­liai.

Jei ras­tų pa­tin­kan­tį au­to­mo­bi­lį, bet par­da­vė­jas ne­su­tik­tų su­ma­žin­ti kai­nos pa­gal pir­kė­jo po­rei­kius, dau­gu­ma vis tiek pirk­tų (63 proc.). Ta­čiau treč­da­lis, ne­su­lau­kę no­ri­mos nuo­lai­dos, ieš­ko­tų ki­to va­rian­to, nes, jų tei­gi­mu, pa­siū­ly­mų pil­na. 5 proc. tei­gia, kad ieš­ko­tų ki­to va­rian­to, nes nu­si­de­rė­ti yra pri­nci­po rei­ka­las.

Ne­tgi 80 proc. Au­to­gi­das.lt res­pon­den­tų ma­no, kad įve­dus eu­rą, au­to­mo­bi­lių kai­nos kei­sis. Ta­čiau vie­nin­gos nuo­mo­nės dėl po­ky­čių nė­ra: vie­ni ma­no, kad au­to­mo­bi­liai tu­rė­tų at­pig­ti, ypač se­nes­ni nei dvi­de­šim­ties me­tų, ki­ti ma­no, kad kai­nos tru­pu­tį iš­augs. Penk­ta­da­lis vai­ruo­to­jų gal­vo­ja, kad eu­ro įve­di­mas au­to­mo­bi­lių kai­noms įta­kos ne­tu­rės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami