Automobilio randus gydo profesionaliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-09 06:00
Automobilio dažytojo amatas – neturėdamas profesionalių įgūdžių kokybiškai darbo neatliksi. LŽ archyvo nuotrauka
Sa­vo au­to­mo­bi­lį pri­žiū­rin­čiam ir tau­so­jan­čiam vai­ruo­to­jui net smul­kus kė­bu­lo įbrė­ži­mas ar iš­lin­du­si rū­dis su­ga­di­na nuo­tai­ką. To­kiems "ran­dams" nai­kin­ti ga­li­ma pa­si­telk­ti ir lo­ka­laus da­žy­mo prie­mo­nes.

Sau­gant au­to­mo­bi­lį nuo su­brai­žy­mų pa­ta­ria­ma im­tis ne tik "gy­do­mų­jų", bet ir pre­ven­ci­nių prie­mo­nių. Vie­nas pa­ti­ki­miau­sių bū­dų - apk­li­juo­ti kė­bu­lą ap­sau­gi­ne plė­ve­le. Ji, pa­sak to­kios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės par­da­vė­jų ir nau­do­to­jų, nė­ra pi­gi, ta­čiau pa­ti­ki­mai sau­go kė­bu­lo da­žus nuo ul­tra­vio­le­ti­nių spin­du­lių, to­dėl šie ne­blun­ka, taip pat nuo įbrė­ži­mų bei rūgš­ti­nės kil­mės dė­mių. Nau­jo­viš­ka ge­ros ko­ky­bės plė­ve­lė pui­kiai pri­si­tai­ko prie au­to­mo­bi­lio for­mų - ne­pa­ty­ru­si akis jos nė ne­pas­te­bės, be to, yra idea­liai skaid­ri ir glot­ni. Tiems, ku­rie no­ri, kad au­to­mo­bi­lis la­biau bliz­gė­tų, plė­ve­lė taip pat ga­li bū­ti nau­din­ga.

Tei­gia­ma, jog la­bai daž­nai ma­ši­nos nu­ken­čia prie pre­ky­bos cen­trų. Nors aikš­te­lės ga­na erd­vios, pa­si­tai­ko vai­ruo­to­jų, ku­rie sa­vo au­to­mo­bi­lius sta­to kuo ar­čiau ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ir du­re­les at­ve­ria taip, tar­si jie ten bū­tų vie­ni. O kur dar li­ki­mo va­liai pa­lik­ti par­duo­tu­vių ve­ži­mė­liai. Au­to­mo­bi­liai su­brai­žo­mi ir į stul­pe­lius, jei lai­ku jų ne­pas­te­bi­ma, ką jau kal­bė­ti apie chu­li­ga­nus ar gam­tos iš­dai­gas.

Ne­ly­gu­mus "ma­sa­žuo­ja" iš vidaus

Kai ant vie­nos ma­ši­nos de­ta­lės yra ne dau­giau kaip trys įbrė­ži­mai, sa­vo ama­tą iš­ma­nan­tys ir tin­ka­mus įran­kius tu­rin­tys au­to­mo­bi­lių da­žy­to­jai ga­li pa­siū­ly­ti lo­ka­li­nio da­žy­mo pa­slau­gą. „Daž­niau­siai au­to­mo­bi­lį ten­ka da­žy­ti po ava­ri­jos ar­ba šiam pra­ra­dus pre­ki­nę iš­vaiz­dą, kai dėl ap­lin­kos po­vei­kio ir se­nu­mo at­šo­ka ar­ba su­skel­dė­ja ga­myk­li­niai da­žai. Pa­pras­tai sten­gia­ma­si ap­si­ri­bo­ti tik rei­kia­mų de­ta­lių per­da­žy­mu, nes da­žy­ti vi­są ma­ši­ną – ne­pi­gus ma­lo­nu­mas. Kai ku­riais at­ve­jais tai ga­li kai­nuo­ti bran­giau už pa­tį au­to­mo­bi­lį. Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad už sa­vo dar­bo ko­ky­bę at­sa­kan­tys ir kon­ve­je­rio pri­nci­pu ne­dir­ban­tys meis­trai au­to­mo­bi­lį da­žo iki de­šim­ties die­nų. Šiais lai­kais ne­trūks­ta ap­su­kruo­lių, ku­rie ža­da tai pa­da­ry­ti per tris ke­tu­rias die­nas. Grei­to re­zul­ta­to pa­gei­dau­jan­tys au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ga­liau­siai lie­ka nu­si­vy­lę, o bro­ką ten­ka tai­sy­ti", - kal­bė­jo au­to­mo­bi­lių da­žy­mo cen­tro meis­tras Au­ri­mas Ra­po­las.

Jei no­ri­ma su­tai­sy­ti ne­di­de­lį įlen­ki­mą, ku­ria­me nė­ra aš­trių kam­pų ir ne­nu­by­rė­ję da­žai, ne­bū­ti­na pul­ti re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lio - de­ta­lę nu­im­ti, vi­są va­ly­ti, grun­tuo­ti ir da­žy­ti. To­kiu at­ve­ju, anot A. Ra­po­lo, įlen­ki­mui iš­tie­sin­ti ga­li­ma pa­nau­do­ti tin­ka­mus įran­kius, o "ran­dui" už­mas­kuo­ti – spe­cia­lius pieš­tu­kus.

Pa­žei­di­mus pa­de­da iš­ryš­kin­ti spe­cia­li lem­pa. Ma­no­me­tru iš­ma­tuo­ja­mas da­žų sluoks­nis ir pa­ly­gi­na­mas jų skir­tu­mas pa­žeis­to­je bei svei­ko­je vie­to­se. Nu­sta­to­ma, kur yra įlen­ki­mas, ir pa­žy­mi­mos jo ri­bos. Me­ta­las pa­žei­di­mo vie­to­je daž­niau­siai šiek tiek su­si­ban­guo­ja, tad ban­goms iš­ly­gin­ti ir nau­do­ja­mi spe­cia­lūs pieš­tu­kai. Spe­cia­liais il­ges­niais ir trum­pes­niais, skir­tin­gai iš­lenk­tais ly­gi­ni­mo ins­tru­men­tais bei muš­tu­vais au­to­mo­bi­lio skar­da "ma­sa­žuo­ja­ma" tol, kol pa­vyks­ta vi­siš­kai pa­nai­kin­ti ne­ly­gu­mą iš vi­di­nės pu­sės. Ta­da pa­vir­šius po­li­ruo­ja­mas.

„Vi­sa­da ly­gi­na­me tik iš vi­daus. Jei rei­kia ly­gin­ti sto­gą, nu­ima­me jo ap­va­dą, ta­čiau ki­tais at­ve­jais au­to­mo­bi­lio de­ta­lių ne­ar­do­me – tai lo­ka­lus dar­bas. Kuo smul­kes­ni įlen­ki­mai, tuo smai­les­nius įna­gius im­ame, o di­des­ni įlen­ki­mai tie­si­na­mi bu­kes­niais įran­kiais. Taip re­mon­tuo­jant kė­bu­lą ne­pa­žei­džia­mi ir ne­su­trū­ki­nė­ja da­žai, to­dėl de­ta­lės ne­rei­kia da­žy­ti iš nau­jo. Be to, re­mon­tas už­trun­ka tik ke­le­tą va­lan­dų - lai­kas pri­klau­so nuo įlen­ki­mo dy­džio ir su­dė­tin­gu­mo“, - pa­aiš­ki­no A. Ra­po­las ir pri­dū­rė, kad toks lo­ka­li­nis tai­sy­mo bū­das ga­li bū­ti tai­ko­mas ne vi­sais at­ve­jais. Jei­gu įlen­ki­mas gi­lus, o me­ta­las per daug iš­temp­tas, vi­siš­kai jo ati­tai­sy­ti ne­išeis ir teks da­žy­ti.

Iš­len­da dar­bo bro­kas

Pri­rei­kus per­da­žy­ti de­ta­lę ar­ba vi­są au­to­mo­bi­lį, pir­miau­sia bū­ti­na nu­va­ly­ti se­nuo­sius da­žus ir rū­dis. Tai bū­ti­na da­ry­ti vi­sais at­ve­jais, an­traip ko­ky­biš­kai nau­jais da­žais pa­deng­ti skar­dos ne­pa­vyks. Jei­gu yra rū­džių ar nu­ski­lu­sių da­žų, meis­tras tu­ri vis­ką nu­va­ly­ti iki bliz­gan­čio me­ta­li­nio pa­vir­šiaus. Jei da­žo­ma tik vie­na vie­ta, va­lo­ma ne vi­sa de­ta­lė, o ta vie­ta, ku­rią rei­kia glais­ty­ti. Jei­gu tvar­ko­mas ma­žas įlin­ki­mas, taip pat ga­li­ma ne­va­ly­ti vie­tos, kur da­žų sluoks­nis nė­ra pa­žeis­tas.

„Vie­ta, ku­rio­je ma­ty­ti rū­džių, ap­do­ro­ja­ma rū­džių ri­šik­liu. Te­pa­mas glais­tas, ta­čiau jis nė­ra bū­ti­nas, kai pa­vir­šius ly­gus ir tin­ka­mas da­žy­ti. Rei­kia ne­pa­mirš­ti su­mai­šy­ti glais­to su kie­tik­liu, ki­taip jis ne­sus­tings. Vė­liau glais­tas šli­fuo­ja­mas, jei­gu rei­kia, ir už­purš­kia­mas grun­tas. Jei bū­tų da­žo­ma be jo, per da­žus ma­ty­tų­si vi­si nu­glais­ty­to pa­vir­šiaus ne­ly­gu­mai. Grun­tas juos pa­sle­pia ir už­ti­kri­na ge­res­nį da­žų su­ki­bi­mą su pa­vir­šiu­mi. Ga­liau­siai purš­kia­mi da­žai, o pri­rei­kus - ir la­kas. Be­je, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti, kad ne­da­žo­mos de­ta­lės tu­ri bū­ti už­deng­tos“, - tvir­ti­no LŽ kon­sul­ta­vęs A. Ra­po­las.

Jei ku­ris nors iš eta­pų pra­lei­džia­mas ar­ba at­lie­ka­mas ne­ko­ky­biš­kai, la­bai grei­tai iš­len­da pra­sto dar­bo bro­kas. Pa­vyz­džiui, po ku­rio lai­ko nu­da­žy­to­je vie­to­je at­si­ran­da pūs­lių. Tai reiš­kia, kad bu­vo blo­gai nu­va­ly­tas ir par­uoš­tas pa­vir­šius ar­ba pra­dė­ta da­žy­ti ne­iš­džiū­vus ki­toms me­džia­goms, pa­lik­ta rū­džių, į glais­tą ne­įdė­ta kie­tik­lio ar pan.

Ne sie­ną nutepti

Kaip ro­do pra­kti­ka, au­to­mo­bi­lį rei­kia da­žy­ti tik spe­cia­lio­je da­žy­mo ka­me­ro­je, ku­rio­je už­ti­kri­na­mas tin­ka­mas pa­tal­pų vė­di­ni­mas, da­žų ir ki­tų me­džia­gų džio­vi­ni­mas, o da­žo­mas au­to­mo­bi­lis sau­go­mas nuo dul­kių.

„Po da­žy­mo ka­me­ro­je, jei­gu ir lie­ka ko­kių nors men­kų trū­ku­mų, juos ne­sun­kiai pa­sle­pia la­kas. Vė­liau au­to­mo­bi­lį rei­kia po­li­ruo­ti. Di­de­lių trū­ku­mų ne­pas­le­pia nei la­ka­vi­mas, nei po­li­ra­vi­mas. Kur da­žy­ti ir kaip, ži­no­ma, spren­džia kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas. Ta­čiau ko­ky­biš­kas au­to­mo­bi­lio da­žy­mas nė­ra leng­vas dar­bas. Apie šio ama­to su­bti­ly­bes ga­li­ma kal­bė­ti va­lan­dų va­lan­das, tai ne sie­ną da­žais nu­tep­ti“, - sa­vo nuo­mo­nę iš­dės­tė meis­tras.

A. Ra­po­las pa­brė­žė, kad dar di­des­nio kruopš­tu­mo dėl de­ta­lių smul­ku­mo rei­ka­lau­ja mo­to­cik­lo da­žy­mas. Jį ir par­uoš­ti už­trun­ka il­giau, ir da­žų su­nau­do­ja­ma dau­giau, nors yra ma­žes­nis už au­to­mo­bi­lį. Taip nu­tin­ka to­dėl, kad mo­to­cik­lo de­ta­les ten­ka šveis­ti ir va­ly­ti ran­ko­mis, o purš­kiant da­žus daug jų pa­sklin­da į ša­lį. La­ko ir­gi rei­kia dau­giau, po­li­ruo­ti lenk­tus ir siau­rus pa­vir­šius taip pat ge­ro­kai su­nkiau ne­gu pla­čias au­to­mo­bi­lio skar­das. Vi­sa tai le­mia di­des­nę kai­ną, nes mo­to­cik­lus ko­ky­biš­kai da­žy­ti ga­lin­čių ir ap­sii­man­čių pro­fe­sio­na­lų net di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se yra vie­ne­tai.

„Jei­gu jau nu­spren­dė­te da­žy­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nę ir no­ri­te ko­ky­bės, ieš­ko­ki­te to­kio da­žy­to­jo, ku­ris tu­rė­tų bent da­žy­mo ka­me­rą. Ga­ra­žuo­se dir­ban­čių meis­trų dar­bu il­gai ne­si­džiaug­si­te“, - pa­ti­ki­no pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami