Automobilio šildytuvas rimtai pasipriešina šalčiui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Automobilo šildytuvas garantuoja, kad šaltą žiemos rytą į kelią išvažiuosite be rūpesčių. LŽ archyvo nuotrauka
Drėg­niems ru­de­niš­kiems orams vir­tus žie­miš­ku šal­tu­ku ne­ma­žai vai­ruo­to­jų pri­si­mi­nė, kad du­re­lių gu­mas ir spy­ne­les spe­cia­liais si­li­ko­no te­pa­lais re­ko­men­duo­ja­ma su­tep­ti ne šiaip sau. Vi­siš­kai ne­suk­ti gal­vos dėl to­kių rū­pes­čių ga­li ne­suk­ti ir tie, ku­rių au­to­mo­bi­liai ap­rū­pin­ti au­to­no­mi­niais ar­ba sta­cio­na­riais šil­dy­tu­vais.

Sta­cio­na­rus au­to­mo­bi­lio šil­dy­tu­vas nuo au­to­no­mi­nio ski­ria­si tuo, kad pir­ma­sis yra mai­ti­na­mas elek­tros sro­ve, o an­tra­jam tink­lo ne­rei­kia, nes jis vei­kia nau­do­da­mas ben­zi­ną ar­ba dy­ze­li­nius de­ga­lus. Elek­tri­nis de­ga­lų siurb­lys "pa­siun­čia" juos į de­gi­mo ka­me­rą, į ku­rią taip pat pa­ten­ka oras, o žva­kė už­de­ga de­ga­lų ir oro mi­ši­nį. De­gi­mo me­tu gau­na­ma ši­lu­ma per­duo­da­ma ši­lum­ne­šiui.

Šil­do ir įkrau­na akumuliatorių

Šie­met Lie­tu­vo­je pra­dė­ta pre­kiau­ti šve­diš­kais „Ca­lix“ sta­cio­na­riais šil­dy­tu­vais. Jie ne tik pa­šil­do va­rik­lį ir sa­lo­ną, bet tuo pat me­tu ga­li įkrau­ti ir aku­mu­lia­to­rių. Tie­sa, yra vie­nas „bet“ - to­kiu šil­dy­tu­vu įma­no­ma nau­do­tis tik tu­rint ga­li­my­bę na­mie per prie­ki­nia­me bu­fe­ry­je iš­ves­tą lai­dą įjung­ti jį į elek­tros tink­lą.

„Sta­cio­na­rus au­to­mo­bi­lių šil­dy­tu­vas pa­to­gus tuo at­ve­ju, jei gy­ve­na­te nuo­sa­va­me na­me ir grį­žę na­mo ga­li­te po va­rik­lio dang­čiu su­mon­tuo­tą įren­gi­nį jung­ti į tink­lą. O au­to­no­mi­nis šil­dy­tu­vas vei­kia vi­sur ir vi­sa­da. Sta­cio­na­rius au­to­mo­bi­lių šil­dy­tu­vus ren­ka­si pe­dan­tai ar­ba tie, ku­riems ry­tą gy­vy­biš­kai svar­bu be jo­kių prob­le­mų pa­leis­ti va­rik­lį, pa­vyz­džiui, už­mies­čio gy­ven­to­jai. Šil­dy­mas įjun­gia­mas nuo­to­li­niu val­dy­mu ar­ba me­cha­ni­niu laik­ma­čiu, ir rū­pes­čių ne­be­lie­ka. Taip ga­li­ma ne tik su­šil­dy­ti va­rik­lį, ma­ši­nos sa­lo­ną, bet ir, pa­si­rin­kus pa­pil­do­mą įran­gą, įkrau­ti aku­mu­lia­to­rių“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių šil­dy­tu­vais pre­kiau­jan­čios įmo­nės pro­duk­tų va­do­vas Di­mi­tri­jus Roit­ber­gas.

To­kia įran­ga, pa­sak D. Roit­ber­go, kai­nuo­ja nuo 600 iki 1500 li­tų (170-400 eu­rų). Su­ma pri­klau­so nuo jos funk­ci­jų. At­siž­vel­giant į tai, ko­kios au­to­mo­bi­lis yra mar­kės ir mo­de­lio, ski­ria­si ir ga­min­to­jo re­ko­men­duo­ja­mi spren­di­mai. Be­je, įtai­sy­ti į ma­ši­ną sta­cio­na­rų šil­dy­tu­vą vi­siš­kai ne­su­dė­tin­ga. Sis­te­ma su­jun­gia­ma grei­to­jo jun­gi­mo jung­ti­mis. Ji ga­li bū­ti komp­lek­tuo­ja­ma iš va­rik­lio ir sa­lo­no šil­dy­tu­vų bei aku­mu­lia­to­riaus kro­vik­lio.

Pa­to­gus ir išmanus

Eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka ro­do, kad di­de­lė da­lis ava­ri­jų nu­tin­ka per pir­mas ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu mi­nu­tes. Di­džiau­sią pa­vo­jų ke­lia ap­ra­so­ję ar net ap­le­dė­ję ma­ši­nos lan­gai, o kur dar su­kaus­ty­ti ir su­var­žy­ti vai­ruo­to­jo ju­de­siai esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai sa­lo­ne. Tai­gi žvar­ba tam­pa la­bai pa­vo­jin­ga.

Tiems, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bės įjung­ti au­to­mo­bi­lio šil­dy­tu­vo į tink­lą, pra­var­tus ki­tas spren­di­mas – au­to­no­mi­nis šil­dy­mo prie­tai­sas. Po­pu­lia­riau­sias pa­si­rin­ki­mas - „We­bas­to“. Šie vo­kiš­ki šil­dy­tu­vai Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je jau ta­pę ko­ne au­to­no­mi­nio au­to­mo­bi­lių šil­dy­mo si­no­ni­mu. Kai ku­rie ma­ši­nų ga­min­to­jai juos įtrau­kia ir į kom­for­to įran­gos pa­ke­tą. Tie­sa, pa­gal ko­ky­bę „We­bas­to“ prie­tai­sams ne­nu­si­lei­džia kon­ku­ruo­jan­čių kom­pa­ni­jų ga­mi­niai, pa­vyz­džiui, „E­bers­pa­cher“.

„Au­to­no­mi­nis šil­dy­mas ga­na iš­ma­nus da­ly­kas. Pri­klau­so­mai nuo to, ko­kia yra oro tem­pe­ra­tū­ra, da­vik­liai re­gu­liuo­ja šil­dy­mo spar­tą. Mū­sų par­duo­da­mos au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos pa­gal ga­lin­gu­mą ir ki­tas tech­ni­nes sa­vy­bes skirs­to­mos į ke­lias rū­šis – tin­ka­mas ma­ža­li­tra­žiams, vi­du­ti­nės kla­sės, aukš­tes­nės kla­sės ir dy­ze­li­niams au­to­mo­bi­liams. Vi­sų šil­dy­tu­vų de­ga­lų są­nau­dos per 20 mi­nu­čių šil­dy­mo cik­lą sie­kia apie 0,2 li­tro. Pa­grin­di­niai mū­sų klien­tai yra au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų sa­lo­nai, jie to­kius funk­cio­na­lius šil­dy­mo apa­ra­tus ne­re­tai įtrau­kia į įran­gos komp­lek­tą. Ta­čiau tu­ri­me ne­ma­žai ir pri­va­čių klien­tų. Daž­niau­siai sis­te­mos mon­tuo­ja­mos į nau­jus ar­ba apy­nau­jus, iki pen­ke­rių me­tų se­nu­mo, au­to­mo­bi­lius. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai, ne­išt­vė­rę žie­mos ke­lia­mų rū­pes­čių, įsi­ren­gia au­to­no­mi­nius šil­dy­tu­vus ir se­nes­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se“, - pa­brė­žė D. Roit­ber­gas.

Pa­šne­ko­vas pri­dū­rė, kad ge­ras ran­kas tu­rin­tis ma­ši­nos sa­vi­nin­kas ga­li įsi­gy­tą šil­dy­mo prie­tai­są su­si­mon­tuo­ti ir pats. To­kiu at­ve­ju su­tau­po­ma apie tūks­tan­tį li­tų, bet ne­ten­ka­ma dve­jų me­tų pa­sau­li­nės ga­ran­ti­jos. Be to, nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se šil­dy­tu­vus ten­ka de­rin­ti su kom­piu­te­riais ir kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­mo­mis. Ne spe­cia­lis­tui tai pa­da­ry­ti per­ne­lyg su­nku.

Be­je, au­to­no­mi­niai šil­dy­tu­vai tu­ri ir al­ter­na­ty­vų, tik jos ne to­kios pa­to­gios. Vie­na al­ter­na­ty­vų - sig­na­li­za­ci­ja su va­rik­lio įjun­gi­mo funk­ci­ja. Per au­to­mo­bi­lio sig­na­li­za­ci­jos ka­na­lą pa­lei­džia­ma įtam­pa į va­rik­lio pa­lei­di­mo gran­di­nę. Ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kad šil­dy­mas įsi­jung­tų kas­dien au­to­ma­tiš­kai tam ti­kru lai­ku, ar­ba pa­si­nau­do­ti nuo­to­li­niu pul­te­liu.

Daž­niau­siai sig­na­li­za­ci­ja su va­rik­lio pa­lei­di­mo funk­ci­ja mon­tuo­ja­ma au­to­mo­bi­liuo­se, tu­rin­čiuo­se elek­tro­ni­nę įpurš­ki­mo sis­te­mą. Tei­gia­mas šio spren­di­mo as­pek­tas - sig­na­li­za­ci­jos kai­na, ku­ri pra­si­de­da maž­daug nuo 400 li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Mikasa  213.252.196.2 2014-12-30 13:52:30
Jei webasto gamyklinis veikia gerai, kitu atveju - visko būna.
0 0  Netinkamas komentaras
ukacaka  158.129.157.220 2014-12-30 08:32:25
geras daiktas
0 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami