Automobilio skysčius reikia pakeisti laiku

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-04 06:00
Lauko temperatūrai artėjant prie minuso, langų plovimo skystį į žieminį reikia pakeisti nedelsiant.  LŽ archyvo nuotrauka
Lap­kri­tį at­ša­lus orams pri­rei­kia pa­keis­ti ne tik pa­dan­gas, bet ir kai ku­riuos au­to­mo­bi­lio skys­čius. Skys­čių kei­ti­mas, at­ro­dy­tų, pa­pras­ta pro­ce­dū­ra, ku­riai ne­rei­kia ypač ge­rų įgū­džių, ta­čiau daug vai­ruo­to­jų at­lik­ti ją lai­ku pa­mirš­ta. Kai ku­rie dar ir pri­da­ro klai­dų, ku­rios esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai tam­pa au­to­mo­bi­lių ge­di­mo prie­žas­ti­mi ir rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

„Ne­ma­to­mas va­ly­tu­vas“ – iš nanodalelių

Žie­mą ypač svar­bu tai, ką pi­la­me į lan­gų ir ži­bin­tų apip­lo­vi­mo ba­ke­lį. Trum­pos die­nos, užs­nig­ti ke­liai, mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra – to­kio­mis są­ly­go­mis au­to­mo­bi­lio lan­gai tu­ri bū­ti šva­rūs, o ge­ros ko­ky­bės lan­gų plo­vi­mo skys­tis ti­krai ver­ti­na­mas.

„Pa­čios nau­jo­viš­kiau­sios žie­mi­nės lan­gų plo­vi­mo prie­mo­nės yra ga­mi­na­mos na­no­da­le­lių pa­grin­du. Toks skys­tis ant va­lo­mo stik­lo ne­pa­lie­ka žy­mių. Be to, dėl su­dė­ty­je esan­čių hid­ro­fo­bi­nių da­le­lių, van­duo, pa­ten­kan­tis ant prie­ki­nio stik­lo, su­bė­ga į la­še­lius ir nu­bė­ga nuo lan­go. Ga­min­to­jai to­kią skys­čio sa­vy­bę daž­niau­siai įvar­di­ja kaip ne­ma­to­mą va­ly­tu­vą. Be to, na­no­da­le­lės už­pil­do mi­kros­ko­pi­nius stik­lo ne­ly­gu­mus ir su­da­ro pa­vir­šiu­je idea­liai ly­gią ap­sau­gi­nę plė­ve­lę“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių plo­vi­mo che­mi­nių prie­mo­nių spe­cia­lis­tas Al­fon­sas Kli­man­ta­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, no­rin­tie­ji tau­py­ti kar­tais ren­ka­si įvai­rius lan­gų skys­čių kon­cen­tra­tus, ta­čiau juos ten­ka pa­tiems pra­skies­ti. Pra­skie­dus mi­ni­ma­lia rei­ka­lau­ja­ma van­dens pro­por­ci­ja, kon­cen­tra­tai ne­už­šą­la net esant 60 laips­nių šal­čiui. Ži­no­ma, to­kia tem­pe­ra­tū­ra ga­li­ma Ark­ties re­gio­ne, to­dėl Lie­tu­vo­je pa­kan­ka skies­ti kon­cen­tra­tą tiek, kad jis bū­tų veiks­min­gas 25 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

„Pa­tar­čiau pirk­ti jau par­uoš­tą skys­tį, nes ga­min­to­jas ti­kri­na sa­vo pro­duk­to ko­ky­bę ir už ją at­sa­ko. Be to, ga­mi­nant nau­do­ja­mas ko­ky­biš­kas van­duo, iš ku­rio pa­ša­lin­tos kal­kės. Jis la­bai svar­bus, nes ap­sau­go apip­lo­vi­mo skys­čio ba­ke­lį nuo ap­kal­kė­ji­mo. Kal­kės itin ken­kia plo­vi­mo sis­te­mai, nes kau­pia­si ant ba­ke­lio sie­ne­lių, yra ant dug­no ir ga­liau­siai už­kem­ša purkš­tu­kus. Kon­cen­truo­tus stik­lų plo­vik­lius ge­riau nau­do­ti tik ta­da, kai ar­tė­ja la­bai stip­rūs šal­čiai ir ne­sa­te ti­kras dėl plo­vik­lio ko­ky­bės“, - sa­kė A. Kli­man­ta­vi­čius.

Skys­tis pri­va­lo iš­lik­ti skys­to pa­vi­da­lo iki nu­ro­dy­tos kris­ta­li­za­ci­jos tem­pe­ra­tū­ros. Bet ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad net ir ko­ky­biš­kiau­sias skys­tis esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai tirš­tė­ja. Kai tem­pe­ra­tū­ra ypač že­ma, plo­vik­lis ga­li su­tirš­tė­ti, o se­no siurb­liu­ko tar­pi­nės smar­kiai su­si­trauk­ti, to­dėl dings slė­gis ir skys­čio ne­pa­vyks už­purkš­ti. Jei ne­no­ri­te, kad stik­las ap­šal­tų, ant jo at­si­ras­tų bal­tų juo­stų, nie­ka­da ne­purkš­ki­te plo­vik­lio ant šal­to stik­lo, o kiek­vie­ną ru­de­nį pa­keis­ki­te va­ly­tu­vus į nau­jus.

Pa­inio­ja li­trus ir kilogramus

Pa­pras­tai dau­ge­lis vai­ruo­to­jų tik at­ėjus šal­tiems orams su­si­rū­pi­na au­ši­ni­mo sis­te­mos dar­bu ir, esant rei­ka­lui, puo­la keis­ti au­ši­ni­mo skys­tį į žie­mai skir­tą. Kuo sku­biau su­si­rū­pin­ti au­ša­lo kei­ti­mu rei­kia tiems, ku­rie va­sa­rą į au­to­mo­bi­lio va­rik­lio au­ši­ni­mo sis­te­mą dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių bu­vo pri­py­lę van­dens. To ne­re­ko­men­duo­ja­ma da­ry­ti aps­kri­tai, nes van­duo, skir­tin­gai nei ko­ky­biš­kas an­tif­ri­zas, ne­tu­ri te­pi­mo sa­vy­bių, rei­ka­lin­gų tam, kad au­ši­ni­mo skys­čio siurb­lys bū­tų il­gai nau­do­ja­mas.

„Va­do­vau­jan­tis ga­min­to­jų nu­sta­to­mu mak­si­ma­liu ter­mi­nu, au­ši­ni­mo skys­tis ga­lė­tų bū­ti kei­čia­mas tik kas pen­ke­rius me­tus. Ta­čiau esa­me Šiau­rės Eu­ro­po­je, kur va­sa­ros ir žie­mos tem­pe­ra­tū­rų amp­li­tu­dė la­bai smar­kiai ski­ria­si, tad ir au­ša­las kur kas grei­čiau drums­čia­si, tam­pa ne toks efek­ty­vus. Ne­no­rin­tys ga­din­ti va­rik­lio au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tu­rė­tų an­tif­ri­zą keis­ti kas dve­jus, mak­si­ma­liai – kas tre­jus me­tus“, - pa­ta­rė au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

Joks reg­la­men­tas ne­nu­ro­do, ko­kia spal­va an­tif­ri­zą da­žy­ti – to­dėl spal­va jį ren­kan­tis iš es­mės nie­ko ne­reiš­kia. Svar­biau at­kreip­ti dė­me­sį, ko­kių mar­kių au­to­mo­bi­liams tin­ka bū­tent tas au­ši­ni­mo skys­tis. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sioms vo­kiš­koms ir ja­po­niš­koms ma­ši­noms re­ko­men­duo­ja­mas G12 ar­ba G12+ an­tif­ri­zas.

Įsi­gi­jus au­to­mo­bi­lį ir pro­fi­lak­tiš­kai ja­me pa­kei­tus au­ši­ni­mo skys­tį, vė­liau de­rė­tų nuo­lat pil­ti tą pa­tį. An­ti­ko­ro­zi­nių che­mi­nių me­džia­gų (in­hi­bi­to­rių), ku­rių skir­tin­gi ga­min­to­jai de­da į au­ši­ni­mo skys­tį, bū­na įvai­riau­sių ir ne­ži­nia, kaip jos rea­guos tar­pu­sa­vy­je: ar ims pu­to­ti, ar tie­siog pra­ras sa­vy­bes, o sis­te­ma ims rū­dy­ti. Pi­ges­nį pro­duk­tą pa­ga­min­ti no­rin­tys ga­min­to­jai grie­bia­si ir ki­tų triu­kų. Kar­tais var­to­to­ją ga­li su­klai­din­ti ant pa­kuo­tės nu­ro­do­mi skai­čiai - bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, ar an­tif­ri­zo kie­kis nu­ro­dy­tas li­trais, ar ki­log­ra­mais. Pirk­da­mi 4 kg an­tif­ri­zo, gau­si­te pus­li­triu ma­žiau skys­čio, nei pirk­da­mi 4 l pa­kuo­tę.

Kei­čia vi­so­je sis­te­mo­je

Ir žie­mą, ir va­sa­rą itin svar­būs efek­ty­viai vei­kian­tys stab­džiai. Ne­pri­žiū­ri­ma stab­džių sis­te­ma anks­čiau ar vė­liau ga­li tap­ti skau­džių nu­ti­ki­mų ke­ly­je prie­žas­ti­mi. Ob­jek­ty­viai įver­tin­ti stab­džių skys­čio būk­lę ga­li­ma tik la­bo­ra­to­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis, ta­čiau gy­ve­ni­me daž­niau­siai ten­ka pa­si­telk­ti vi­zua­lią ap­žiū­rą.

„Šiuo­lai­ki­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se yra nau­do­ja­mi gli­ko­li­niai stab­džių skys­čiai. Stab­džių skys­tis tu­ri bū­ti skaid­rus, vie­na­ly­tis, be nuo­sė­dų. Yra ir pro­fe­sio­na­lams skir­ti prie­tai­sai, ku­riuos nau­do­jant stab­džių skys­čio būk­lę ga­li­ma įver­tin­ti pa­gal vi­ri­mo tem­pe­ra­tū­rą, drėg­mės ly­gį. Ka­dan­gi skys­tis sis­te­mo­je ne­cir­ku­liuo­ja ra­tu, tai skys­čio būk­lė ba­ke­ly­je ga­li skir­tis nuo to, ku­ris sto­vi stab­džių ci­lind­ruo­se. Ba­ke­ly­je, kon­tak­tuo­da­mas su oru, skys­tis ab­sor­buo­ja drėg­mę, o stab­džių me­cha­niz­muo­se – ne. Ta­čiau ten skys­tis įkais­ta iki aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros, to­dėl sa­vy­bės pra­stė­ja grei­čiau. Stab­džių skys­čio pa­pil­dy­mas po re­mon­to dar­bų ne­kei­čia si­tua­ci­jos į ge­ra, nes di­des­nė jo tū­rio da­lis lie­ka ne­pa­ki­tu­si. Tai­gi kai at­ei­na lai­kas, bū­ti­na pa­keis­ti stab­džių skys­tį vi­so­je sis­te­mo­je“, - pa­aiš­ki­no R. Mak­ši­mas.

Anot me­cha­ni­ko, stab­džių skys­tis kei­čia­mas dviem bū­dais, ku­rių daž­nai sa­va­ran­kiš­kai, tau­py­da­mi pi­ni­gus au­to­ser­vi­so pa­slau­goms, im­asi ir pa­tys au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai. Pir­muo­ju at­ve­ju, ati­da­rius hid­rau­li­nių stab­džių sis­te­mo­je esan­čius nu­lei­di­mo vož­tu­vus ir iš­lei­dus stab­džių skys­tį, su­pi­la­mas nau­jas. Tuo­met spau­dant stab­džių pe­da­lą, skys­tis pum­puo­ja­mas į ci­lind­rus.

„Prieš pra­de­dant to­kį kei­ti­mą, rei­kia ne­pa­mirš­ti ant kiek­vie­no nu­lei­di­mo vož­tu­vo už­mau­ti žar­ne­lės, ku­ria stab­džių skys­tis nu­lei­džia­mas į tam skir­tą in­dą, nes pa­te­kęs ant pa­dan­gų, da­žy­tų ar la­kuo­tų pa­vir­šių gli­ko­lis juos ės­di­na“, - sa­kė R. Mak­ši­mas.

An­tra­sis bū­das, ku­riuo kei­čia­mas stab­džių skys­tis, – pil­dy­ti ba­ke­lį iš ei­lės pum­puo­jant kiek­vie­ną stab­džių sis­te­mos sek­ci­ją. To­kiu bū­du iš sis­te­mos iš­stu­mia­mas se­na­sis skys­tis , sis­te­ma ne­iš­sau­sė­ja ir oro iš­leis­ti ne­rei­kia. Ta­čiau ti­ki­my­bė, kad sis­te­mo­je liks ir se­no skys­čio, la­bai di­de­lė. Be to, kei­čiant skys­tį to­kiu bū­du nau­jo skys­čio su­nau­do­ja­ma dau­giau nei pir­muo­ju. Taip yra to­dėl, kad iš­stu­miant lauk se­ną skys­tį di­de­lė nau­jo stab­džių skys­čio da­lis su­si­mai­šo su juo ir ne­tin­ka to­liau nau­do­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami