Automobilio tobulinimas – ir malonumas, ir iššūkis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-13 06:00
Automobilių tobulinimo entuziastus stabdo ne vaizduotės trūkumas, o techninės apžiūros baubas.
LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lis vai­ruo­to­jui tam­pa ne­ats­ki­ria­ma jo įvaiz­džio da­li­mi, o ne­re­tai – pa­čiu svar­biau­siu ak­cen­tu. Au­to­mo­bi­lių puo­šy­bos (angl. tu­ning) en­tu­zias­tai tei­gia, kad to­kia in­ves­ti­ci­ja at­si­per­ka ne tik emo­ciš­kai, bet ir fi­nan­siš­kai. Ne­stin­ga ir rū­pes­čių – lau­kia iš­šū­kiai at­lie­kant tech­ni­nę ap­žiū­rą.

Įpras­ta, kad au­to­mo­bi­lio puo­šė­jai pa­grin­di­nį dė­me­sį krei­pia į kė­bu­lo, pa­ka­bos ir sa­lo­no pert­var­ky­mus. Vė­liau mon­tuo­ja­ma aukš­tes­nės kla­sės gar­so ir net vaiz­do apa­ra­tū­ra. Iš­ori­niai po­ky­čiai kai­nuo­ja pi­giau nei me­ta­mor­fo­zės po va­rik­lio dang­čiu, to­dėl dau­ge­lis jais ir ap­si­ri­bo­ja. Tie­sa, ir no­rin­tie­ji iš sa­vo ke­tur­ra­čio drau­go iš­peš­ti dau­giau ga­lios pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį jau tu­ri įvai­rių al­ter­na­ty­vų.

Prog­ra­muo­ja va­rik­lio valdymą

Vie­na iš to­kių – va­rik­lio val­dy­mo kom­piu­te­rio (ECU) perp­rog­ra­ma­vi­mas (angl. chip­tu­ning). Šis, jį at­lie­kan­čių spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ga­li pa­dė­ti at­skleis­ti au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo prog­ra­mo­mis ap­ri­bo­tą va­rik­lio po­ten­cia­lą. Tie­sa, to­kia tech­no­lo­gi­ja tu­ri ir ne­ma­žai kri­ti­kų, pa­brė­žian­čių, kad ga­min­to­jai ne vel­tui į skir­tin­gų mo­de­lių au­to­mo­bi­lius mon­tuo­ja ne­vie­no­dos ga­lios va­rik­lius, o no­rint iš­peš­ti iš va­rik­lio dau­giau jė­gos rei­kia komp­lek­si­nių po­ky­čių – pri­tai­ky­ti ne tik tin­ka­mą san­ka­bą, bet ir tur­bi­ną, de­ga­lų purkš­tu­kus.

„Jei dar­bai at­lie­ka­mi pro­fe­sio­na­liai, o ne tin­ka­mos įran­gos ir pa­tir­ties ne­tu­rin­čia­me ga­ra­že, ta­da ir re­zul­ta­tas aiš­kus. Įdo­mu tai, kad anks­čiau va­rik­lio val­dy­mo perp­rog­ra­ma­vi­mu do­mė­jo­si jau­niau­sios am­žiaus gru­pės vai­ruo­to­jai, o da­bar klien­tai vy­res­ni. To­bu­li­na­me ne tik leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, bet ir ke­lei­vi­nio, kro­vi­ni­nio trans­por­to, trak­to­rių va­rik­lius. Šiems ak­tua­les­nis yra va­rik­lio perp­rog­ra­ma­vi­mas sie­kiant su­var­to­ti ma­žiau de­ga­lų (angl. eco­tu­ning). Tin­ka­mai perp­rog­ra­ma­vus va­rik­lio kom­piu­te­rį, ga­li­ma su­tau­py­ti vi­du­ti­niš­kai nuo 6 iki 15 proc. de­ga­lų“, - pa­aiš­ki­no „Ga­lin­gas LT“ ser­vi­so va­do­vas My­ko­las Stra­vins­kas.

Iš­nau­do­ja pa­slėp­tą galią

Pa­sak M.Stra­vins­ko, ne vi­sus va­rik­lius perp­rog­ra­muo­da­mi gau­si­me vie­no­dą efek­tą. Di­džiau­sias ga­lios šuo­lis įma­no­mas to­bu­li­nant tur­bo­dy­ze­li­nių va­rik­lių prog­ra­mas, taip pat – nau­jes­nius, iki 10 me­tų se­nu­mo tur­bo­ben­zi­ni­nius va­rik­lius.

„Ga­min­to­jai sten­gia­si pa­teik­ti uni­fi­kuo­tą pro­duk­tą. Iden­tiš­kos kons­truk­ci­jos va­rik­lis ga­myk­lo­je ap­ri­bo­ja­mas prog­ra­mo­mis - taip gau­na­mos skir­tin­gos ga­lios mo­di­fi­ka­ci­jos. Esa­me prog­ra­muo­to­jai, pa­de­da­me iš­gau­ti tą va­rik­lio ga­lią, ku­ri jam pa­sie­kia­ma pa­gal kons­truk­ci­ją. Ga­lios po­ky­tis kai ku­riuo­se mo­de­liuo­se pa­sie­kia 30-40 pro­cen­tų. Žmo­nės to­bu­lė­ja, kar­tu to­bu­lė­ja ir ži­nios apie au­to­mo­bi­lius, juo­se tai­ko­mas in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, to­dėl at­si­ran­da no­ras efek­ty­viai, ra­cio­na­liai pa­si­nau­do­ti ma­ši­nos ga­li­my­bė­mis“, - svars­tė M.Stra­vins­kas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, su­da­ry­ti nau­ją va­rik­lio val­dy­mo prog­ra­mą - su­dė­tin­gas už­da­vi­nys. Įver­ti­nus bend­rą au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę, bū­ti­na par­eng­ti ati­tin­ka­mo „ag­re­sy­vu­mo“ mo­di­fi­ka­ci­ją, nu­sta­ty­ti tin­ka­mą purkš­tu­kų dar­bą, su­ki­mo mo­men­to pi­ką, san­ka­bos ir smag­ra­čio ap­kro­vą.

Kai ku­rie va­rik­liai yra itin im­lūs to­kiems prog­ra­mi­niams pa­to­bu­li­ni­mams. M.Stra­vins­kas prie to­kių pri­sky­rė že­mes­nės kla­sės BMW mon­tuo­ja­mus dvie­jų li­trų dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­nius va­rik­lius: iš stan­dar­ti­nio 316 mo­de­lio 90 kW ag­re­ga­to ga­li­ma "iš­suk­ti" 130 kW. Taip pat perp­rog­ra­ma­vi­mui im­lūs „Volks­wa­gen“ ir „Au­di“ dy­ze­li­niai va­rik­liai. Pa­vyz­džiui, „Volks­wa­gen Cad­dy“ mon­tuo­ja­mas 55 kW va­rik­lis pa­to­bu­lin­tas jau ge­ne­ruo­ja 90 kW ga­lią.

Variklio perprogramavimas – specifinių žinių reikalaujantis darbas. / LŽ archyvo nuotrauka

At­siž­vel­giant į va­rik­lio mo­de­lį, ski­ria­si ir perp­rog­ra­ma­vi­mo kai­na. Pi­giau­sių pir­mos lai­dos tur­bo­dy­ze­li­nių va­rik­lių pa­to­bu­li­ni­mas kai­nuos 400-500 li­tų, po­pu­lia­riau­sių nau­jes­nės lai­dos ke­tu­rių ci­lind­rų tur­bo­dy­ze­li­nių – apie 700 li­tų, tur­bo­ben­zi­ni­nių – bent ke­liais šim­tais li­tų dau­giau. Na, o pa­vyz­džiui, nau­jos lai­dos „BMW M-Po­wer“ 4,4 li­tro tur­bo­ben­zi­ni­nio ag­re­ga­to perp­rog­ra­ma­vi­mas ga­li ki­še­nę pa­leng­vin­ti ir 3000 li­tų.

Iš­šū­kis – tech­ni­nė apžiūra

Apie dvi­de­šimt au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo en­tu­zias­tų šiuo me­tu vie­ni­jan­čio „Tu­ning Team“ klu­bo pre­zi­den­tas Sau­lius Anu­šaus­kas tei­gė, kad in­ves­tuo­ti pi­ni­gus vien į va­rik­lio kom­piu­te­rio perp­rog­ra­ma­vi­mą - ne vi­sa­da ra­cio­na­lu. Vie­nais at­ve­jais – tai tin­ka­mas spren­di­mas, ki­tais gal­būt ver­čiau su­mo­kė­ti ke­liais tūks­tan­čiais li­tų bran­giau, bet per­da­ry­ti va­rik­lio sis­te­mą iš es­mės ir pa­di­din­ti „ark­lių kai­me­nę" ne ke­lio­li­ka pro­cen­tų, o dvi­gu­bai.

„Mū­sų klu­bo na­riai va­ži­nė­ja vi­du­ti­niš­kai 10-12 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­liais. No­rin­tis už­siim­ti au­to­mo­bi­lio to­bu­li­ni­mu jo sa­vi­nin­kas vi­sų pir­ma pri­va­lo tu­rė­ti bent jau pre­li­mi­na­rią vi­zi­ją, ko­kio ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to ti­ki­si. To­bu­li­ni­mo dar­bus daž­niau­siai pra­de­da­me nuo kė­bu­lo, tad jo būk­lė prieš per­kant au­to­mo­bi­lį nė­ra svar­biau­sia – kė­bu­lą ruo­šia­me, per­da­žo­me iš nau­jo. Po kė­bu­lo dar­bų pe­rei­na­me prie va­žiuok­lės, sa­lo­no vi­daus po­ky­čių. Vie­nas iš svar­bių ele­men­tų – au­to­mo­bi­lio gar­so apa­ra­tū­ra“, - ti­pi­nę pert­var­ky­mo dar­bų se­ką api­bū­di­no S.Anu­šaus­kas.

Pa­grin­di­nė prob­le­ma, ku­rią įvar­di­jo „Tu­ning Team“ įkū­rė­jas, yra ta, kad at­li­kęs iš­ties įspū­din­gus au­to­mo­bi­lio to­bu­li­ni­mo dar­bus, tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) spe­cia­lis­tų jais ne­už­bur­si. To­dėl di­de­lė da­lis au­to­mo­bi­lių puo­šy­bos en­tu­zias­tų TA pra­de­da ruo­štis iki jos li­kus ge­ram pus­me­čiui – iš­gra­žin­tas au­to­mo­bi­lis grą­ži­na­mas kuo ar­čiau ga­myk­li­nės jo ver­si­jos.

„Jei­gu bū­tų ga­li­my­bė, dau­gu­ma mū­sų bend­ruo­me­nės na­rių su­tik­tų už tech­ni­nę ap­žiū­rą mo­kė­ti bran­giau, kad au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­jos bū­tų ver­ti­na­mos eks­per­ti­niu po­žiū­riu, o ne pa­gal ba­zi­nius rei­ka­la­vi­mus. Gal­būt TA at­lie­kan­čių įmo­nių ser­vi­suo­se at­si­ras­tų spe­cia­lių sten­dų, ku­riuo­se bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai įver­tin­ti tų mo­di­fi­ka­ci­jų prieš­ta­ra­vi­mus. Au­to­mo­bi­lio per­rin­ki­nė­ji­mai prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą ir po jos kai­nuo­ja ne­ma­žai lai­ko ir pi­ni­gų. Kai ku­rias mo­di­fi­ka­ci­jas iš tie­sų ga­li­ma bū­tų ver­tin­ti ne taip griež­tai, nes jos nie­kam ne­truk­do ir nė­ra pa­vo­jin­gos“, - sa­kė S.Anu­šaus­kas.

Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, in­ves­ti­ci­jos į au­to­mo­bi­lio to­bu­li­ni­mą daž­niau­siai at­si­per­ka. Lie­tu­vo­je bu­ria­si vis dau­giau šia veik­la su­si­do­mė­ju­sių au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų, ge­ban­čių tin­ka­mai ver­tin­ti pro­fe­sio­na­lius dar­bus ir su­pran­tan­čių, kiek šie kai­nuo­ja.

Griež­tu­mu neišsiskiria

Tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus nu­sta­tan­čios Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je TA rei­ka­la­vi­mai nė­ra griež­tes­ni nei ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, kai ku­rie – ne­tgi li­be­ra­les­ni nei daug kur Eu­ro­po­je.

„Iš kon­teks­to ti­krai ne­iš­krin­ta­me. Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė ap­žiū­ra nė­ra eks­per­ti­zė. At­ei­ty­je vis dau­giau par­ame­trų bus ga­li­ma pa­ti­krin­ti kom­piu­te­riu. Šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, įlįs­ti į va­rik­lio vi­dų TA at­lie­kan­tys spe­cia­lis­tai ne­tu­ri ga­li­my­bių, to­dėl ati­džiau ti­kri­na­mi iš­me­ti­mo par­ame­trai. Ga­min­to­jas, pa­teik­da­mas mo­de­lį rin­kai, bū­na įver­ti­nęs dau­gy­bę ma­ši­nos tech­ni­nių niuan­sų, to­dėl jų ir de­rė­tų lai­ky­tis“, - pa­brė­žė VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ruš­kus.

Jis tei­gia pa­ste­bė­jęs, kad daž­nai prob­le­mos TA ky­la dėl ne­tin­ka­mų ma­ši­nų prie­ki­nių ži­bin­tų. Iš­sis­kir­ti no­rin­tys au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kai „pri­si­tai­ko“ kse­no­ni­nius ži­bin­tus, ta­čiau šiems bū­ti­nas au­to­ma­ti­nis re­gu­lia­vi­mas, an­traip toks sa­va­va­lis akins ki­tus eis­mo da­ly­vius. Įvai­rūs kė­bu­lo pa­puo­ši­mai, oro ap­ta­kai ne­kliu­do ta­da, kai ne­iš­si­ki­ša už kė­bu­lo ri­bų. No­rint įsi­tai­sy­ti pla­tes­nius ra­tus, bū­ti­na pla­tin­ti ar­kas.

„Tech­ni­nės ap­žiū­ros rei­ka­la­vi­mai yra kruopš­čiai ap­ta­ria­mi vi­sos ES spe­cia­lis­tų. Mū­sų at­sto­vai nuo­lat da­ly­vau­ja po­sė­džiuo­se Briu­se­ly­je, dis­ku­tuo­ja­ma dėl įvai­riau­sių niuan­sų. Kai ku­rio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, kur kas griež­čiau žiū­ri­ma į du­jų įran­gos nau­do­ji­mą, ki­tus vi­daus de­gi­mo sis­te­mos pa­kei­ti­mus. Nor­ma­ty­vai, ži­no­ma, nė­ra ne­kin­tan­tys. Ti­kė­ti­na, kad at­ei­ty­je bus su­pap­ras­tin­ta an­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė ap­žiū­ra, nors ir da­bar jiems tai­ko­mi kur kas švel­nes­ni rei­ka­la­vi­mai“, - sa­kė E.Ruš­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami