Automobilis atgimsta apklijuotas plėvele

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-04 06:00
Darbuojantis keliems meistrams, automobilis apklijuojamas per  vieną dvi dienas. zillawraps.com nuotrauka
Apk­li­juo­ti au­to­mo­bi­lį plė­ve­le (angl. - car wrap­ping) – pi­ges­nis bū­das at­nau­jin­ti jo kė­bu­lą nei da­žy­ti. Ang­liš­kas šio pro­ce­so pa­va­di­ni­mas pa­brė­žia dar vie­ną apk­li­ja­vi­mo funk­ci­ją – ap­sau­gi­nę (angl. wrap – įvy­nio­ti). Iš tie­sų tai pui­kus bū­das ap­sau­go­ti ga­myk­li­nius au­to­mo­bi­lio da­žus, o pa­čią plė­ve­lę pri­rei­kus bet ka­da ga­li­ma pa­ša­lin­ti.

Di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vei­kia ne­ma­žai ser­vi­sų, tei­kian­čių au­to­mo­bi­lių apk­li­ja­vi­mo pa­slau­gą. Meis­trams tam skir­to­mis po­li­me­ri­nė­mis plė­ve­lė­mis ne­re­tai ten­ka apk­li­juo­ti ne tik au­to­mo­bi­lius, bet ir ki­tas trans­por­to prie­mo­nės - pa­vyz­džiui, vil­ki­kų ka­bi­nas. Įgu­dę spe­cia­lis­tai vie­ną au­to­mo­bi­lį pa­pras­tai par­uo­šia per vie­ną dvi dar­bo die­nas.

„Ski­ria­si ne tik au­to­mo­bi­liams skir­tų plė­ve­lių ga­min­to­jų pro­duk­tai - šiuo me­tu jau su­kur­ta ir įvai­rių apk­li­ja­vi­mo tech­no­lo­gi­jų, nuo ku­rių pri­klau­so ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas. Tam, kad pa­ge­rin­tų kli­ja­vi­mo ko­ky­bę ir pa­leng­vin­tų pro­ce­są, kai ku­rie ga­min­to­jai siū­lo nau­do­ti re­po­zi­cio­nuo­ja­mus (bubb­le free) kli­jus. Šie su­tei­kia ga­li­my­bę kli­juo­ti pa­kar­to­ti­nai, mat no­rint iš­gau­ti to­bu­lą efek­tą plė­ve­lę ga­li­ma ke­lis kar­tus perk­li­juo­ti. Dir­bant su to­kiais kli­jais taip pat ne­lie­ka oro bur­bu­liu­kų, nes oras ko­ky­biš­ko­je plė­ve­lė­je mi­kro­ka­na­lais iš­sis­kirs­to į di­des­nį plo­tą ir nu­sis­tu­mia į plė­ve­lės kraš­tus", - apie to­bu­les­nę tech­no­lo­gi­ją pa­sa­ko­jo ne vie­ną de­šim­tį au­to­mo­bi­lių to­kiu bū­du iš­gra­ži­nęs Mi­kas Pa­cu­ko­nis.

Tai­ko nau­jas technologijas

Re­po­zi­cio­nuo­ja­mi kli­jai yra ak­ty­vi­na­mi tik stip­riai pri­spau­dus ar­ba per nu­ma­ty­tą lai­ką, ne­kei­čiant plė­ve­lės po­zi­ci­jos. Šiems kli­jams skir­ta plė­ve­lė taip pat tu­ri bū­ti pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­ko, lie­to PVC po­li­me­ro.

„To­kios plė­ve­lės ga­myk­lo­je iš­lie­ja­mos ke­liais sluoks­niais. Pa­vyz­džiui, „He­xis Skin­tac HX30000“ plė­ve­lė tu­ri net 3 sluoks­nius. Tai lei­džia iš­gau­ti įvai­rius efek­tus – pra­de­dant spal­vos sod­ru­mu, įvai­riais metallic efek­tais ir bai­giant cha­me­leo­ni­nė­mis, t. y. ge­bė­ji­mu keis­ti spal­vas, sa­vy­bė­mis“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

M. Pa­cu­ko­nio tei­gi­mu, vie­nais ge­riau­sių pa­sau­li­nių vi­ni­lų ga­min­to­jų yra lai­ko­mi „He­xis“ (Pra­ncū­zi­ją), KPMF (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), 3M (Ja­po­ni­ja). Ne­ly­gu ga­min­to­jas, ga­li ge­ro­kai skir­tis ir pro­duk­to kai­na. Bet ku­riuo at­ve­ju vi­siš­kas au­to­mo­bi­lio „į­vy­nio­ji­mas“ į plė­ve­lę taip pat nė­ra itin pi­gi pa­slau­ga. At­siž­vel­giant į nau­do­ja­mo vi­ni­lo bran­gu­mą ir apk­li­juo­ja­mą plo­tą nu­sta­to­ma kai­na: kar­tu su meis­trų pa­slau­go­mis ji pra­si­de­da maž­daug nuo 700 eu­rų, o ren­kan­tis pra­ban­giau­sius pro­duk­tus ga­li siek­ti net 2500-3000 eu­rų.

Jei au­to­mo­bi­lis apk­li­juo­ja­mas plė­ve­le, ku­rios spal­va ski­ria­si nuo kė­bu­lo da­žų, pri­va­lu per 15 die­nų ap­si­lan­ky­ti „Re­gi­tro­je“, kur bus iš­duo­tas nau­jas au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mas. Pa­slau­ga šiuo me­tu kai­nuo­ja 11,3 eu­ro. Jei kei­čia­ma ma­ši­nos spal­va ar­ba at­lie­ka­mas ne­su­dė­tin­gas trans­por­to prie­mo­nės per­dir­bi­mas, pvz., au­to­mo­bi­lio va­rik­lis pa­kei­čia­mas ki­tu to pa­ties mo­de­lio ir mo­di­fi­ka­ci­jos va­rik­liu, pa­pil­do­mos eks­per­ti­zės ne­rei­kia.

Prie­žiū­ra nesiskiria

Po­pu­lia­riau­sios, anot M. Pa­cu­ko­nio, au­to­mo­bi­lių plė­ve­lių spal­vos šiuo me­tu yra juo­da ir bal­ta ma­ti­nės. Taip pat itin po­pu­lia­rus iš­skir­ti­nu­mo efek­tą aki­mirks­niu su­ku­rian­tis juo­das kar­bo­nas (ang­lies pluoš­to im­ita­ci­ja). Ki­tų spal­vų, cha­me­leo­ni­nės ar sa­vi­tais efek­tais iš­sis­ki­rian­čios plė­ve­lės yra ne tik bran­ges­nės, bet ir ne to­kios po­pu­lia­rios. Ta­čiau pa­gei­dau­jan­čių­jų iš­skir­ti­nių spren­di­mų at­si­ran­da nuo­lat.

Jei­gu nu­spren­dė­te apk­li­juo­ti au­to­mo­bi­lį plė­ve­le, spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai ne­tai­ko­mi, ta­čiau kė­bu­las ne­tu­rė­tų bū­ti smar­kiai su­brai­žy­tas, iš­rū­di­jęs. Taip pat prieš apk­li­juo­jant bū­ti­na au­to­mo­bi­lį idea­liai nu­plau­ti. Plė­ve­le pa­deng­tus au­to­mo­bi­lius vė­liau re­ko­men­duo­ja­ma plau­ti ran­ko­mis su kem­pi­ne, ta­čiau ir me­cha­ni­nė plo­vyk­la iš es­mės nė­ra pa­vo­jin­ga. Be to, toks au­to­mo­bi­lis kur kas ge­riau džiūs­ta, nes van­dens la­šai nuo jo tie­siog nu­rie­da.

Plė­ve­lės nau­do­ji­mo lai­kas ir­gi pri­klau­so nuo spal­vos ir ga­min­to­jo, ge­ros ko­ky­bės plė­ve­lė nu­si­dė­vi per 5-10 me­tų, o pro­fe­sio­na­lūs meis­trai su­tei­kia 1-2 me­tų ga­ran­ti­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami