Automobilis, spūstis, 35 laipsniai karščio: kaip sutramdyti pyktį?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-02 06:00
Karštą dieną ilgas vairavimas ir spūstys automagistralėse neigiamai veikia daugelį vairuotojų. LŽ archyvo nuotrauka
Si­nop­ti­kams sa­vait­ga­lį prog­no­zuo­jant svi­li­nan­čius iki 35 laips­nių karš­čius, į pa­jū­rį ar ki­tas poil­sio vie­tas ke­liau­jan­tiems vai­ruo­to­jas teks ir vėl kais­ti už au­to­mo­bi­lio vai­ro. Karš­tis, sė­dint už­da­ra­me au­to­mo­bi­ly­je, ne tik su­ke­lia blo­gų emo­ci­jų, bet ir blaš­ko vai­ruo­to­jų dė­me­sį.

Su­si­kaup­ti sudėtingiau

Di­džiau­sios ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ pyk­čio ke­liuo­se val­dy­mo kon­sul­tan­tė Eg­lė Ma­sals­kie­nė pa­ta­rė vai­ruo­to­jams iš anks­to nu­si­teik­ti in­ten­sy­ves­niam eis­mui au­to­ma­gis­tra­lė­se. Vyks­tan­tys au­to­mo­bi­liu prie jū­ros, eže­ro ar į so­dy­bą tu­rė­tų pa­si­ruoš­ti il­ges­nėms ke­lio­nėms bei at­kreip­ti dė­me­sį į karš­tį, ku­ris iš­blaš­ko vai­ruo­to­jų dė­me­sį, su­ke­lia fi­zio­lo­gi­nių ne­pa­to­gu­mų, to­dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jai grei­čiau pra­ran­da sa­vit­var­dą.

„Karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis vai­ruo­to­jai daž­nai grei­čiau su­si­ner­vi­na ir tam­pa pa­žei­džia­mes­ni ap­lin­kos dir­gik­liams, su­ma­žė­ja jų dė­me­sin­gu­mas: sė­dę už vai­ro su­nkiau su­si­kau­pia, daž­niau pa­žei­džia eis­mo tai­syk­les, juos la­biau pik­ti­na ki­ti eis­mo da­ly­viai – vi­sa tai ke­lia ne­igia­mas emo­ci­jas ke­liuo­se. Va­sa­ros me­tu, ypač kai ter­mo­me­tro ro­dyk­lė ar­tė­ja prie 30 laips­nių karš­čio, vai­ruo­to­jus dar la­biau pyk­do sto­vė­ji­mas spūs­ty­se, ka­dan­gi no­rin­tiems sa­vait­ga­liui iš­trūk­ti į pa­jū­rį ar ki­tas poil­sio vie­tas, daž­nai ten­ka „ats­to­vė­ti“ spūs­ty­se, gir­dė­ti ki­tų vai­ruo­to­jų ar ke­lei­vių rep­li­kas ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo žo­džius, ku­rie su­ke­lia su­sier­zi­ni­mą ar net pyk­tį“, – sa­kė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ so­cia­li­nio pro­jek­to „Nu­lis pyk­čio“ kon­sul­tan­tė E. Ma­sals­kie­nė.

Pyk­tis per­si­ke­lia į automagistrales

„Karš­tą die­ną ag­re­sy­vaus vai­ra­vi­mo są­ly­gos au­to­ma­gis­tra­lė­se iš tie­sų pui­kios. Au­to­ma­gis­tra­lė­se la­bai daug vie­tos „iš­si­lėk­ti“ – jei žmo­gus jau­čia ne­igia­mas emo­ci­jas dėl karš­čio ar yra su­kau­pęs daug pyk­čio dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, jam leng­viau spaus­ti ak­se­le­ra­to­riaus nei stab­džio pe­da­lą“, – tvir­ti­no E. Ma­sals­kie­nė.

Ji pri­dū­rė, kad su­py­ku­sio vai­ruo­to­jo or­ga­niz­me kau­pia­si ad­re­na­li­nas, ku­rį rei­kia iš­nau­do­ti, o sten­gian­tis tą at­lik­ti ga­li­ma su­kel­ti pa­vo­jų ne tik sau, bet ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos duo­me­nys ro­do, jog va­sa­rą Lie­tu­vos ke­liuo­se eis­mo įvy­kių skai­čius, ly­gi­nant su pa­va­sa­rio mė­ne­siais, iš­au­ga dau­giau nei 30 pro­cen­tų. Nors Lie­tu­vo­je kol kas nė­ra at­lik­ti ty­ri­mai, kiek pyk­tis pri­si­de­da prie šios sta­tis­ti­kos au­gi­mo, ta­čiau yra ži­no­ma, kad va­sa­rą vai­ruo­to­jai daž­niau vir­ši­ja sau­gų grei­tį.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ža­lų sta­tis­ti­ka taip pat at­sklei­džia, jog au­to­mo­bi­lių ava­ri­jos va­sa­ros se­zo­no me­tu iš mies­to gat­vių per­si­ke­lia į pa­jū­rį, ku­ror­ti­nius mies­tus bei did­mies­čių ra­jo­nus: ša­lia eže­rų, upių, poil­sia­vie­čių ir ki­tų pra­mo­gų vie­tų. Pa­vyz­džiui, va­sa­rą au­to­mo­bi­lių ava­ri­jų skai­čius sos­ti­nės gat­vė­se, pa­ly­gin­ti su pa­va­sa­riu, su­ma­žė­ja 14 proc., tuo tar­pu Vil­niaus ra­jo­ne iš­au­ga dau­giau nei ket­vir­ta­da­liu. Va­sa­rą ava­ri­jų, pa­ly­gi­nus su pa­va­sa­riu, taip pat pa­dau­gė­ja Mo­lė­tų (30 proc.), Za­ra­sų (22 proc.), Tra­kų (10 proc.) ra­jo­nuo­se, taip pat Drus­ki­nin­kų mies­te(7 proc.). Vis­gi di­džiau­sias ava­ri­jų skai­čiaus au­gi­mas fik­suo­ja­mas Pa­lan­go­je ir Pa­gė­giuo­se – dau­giau nei 2 kar­tus bei Ne­rin­go­je – be­veik 4 kar­tus dau­giau nei pa­va­sa­rį.

Gelbs­ti kon­di­cio­nie­rius ir vanduo

Psi­cho­lo­gė pa­ste­bė­jo, kad pyk­čio pro­trū­kiai va­sa­rą daž­niau­siai ky­la dėl per­kai­ti­mo,di­des­nės oro tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri di­di­na nuo­var­gį, ne­pa­to­gu­mo jaus­mą ir irz­lu­mą ap­lin­kai. To­dėl vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma at­si­vė­sin­ti au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną iki jiems tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros. Tai na­tū­ra­liai su­ma­ži­na ir ga­lin­tį kil­ti ag­re­sy­vų el­ge­sį prie vai­ro, nes žmo­gus tie­siog ge­riau jau­čia­si.

Vai­ruo­to­jams va­sa­rą taip pat pra­var­tu su sa­vi­mi vi­sa­da tu­rė­ti van­dens, ku­ris nu­mal­šin­tų troš­ku­lį, ypač ži­nant, kad yra ti­ki­my­bė pa­tek­ti į au­to­mo­bi­lių spūs­tis.

„Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rei­kė­tų veng­ti net ir au­to­mo­bi­ly­je sė­din­tiems ke­lei­viams,ka­dan­gi al­ko­ho­lis su­stip­ri­na emo­ci­jas, tad jei esa­te su­sier­zi­nę, al­ko­ho­lis su­kels dar di­des­nių ne­pa­to­gu­mų“, – pa­ta­rė psi­cho­lo­gė. Ji re­ko­men­da­vo jei yra ga­li­my­bė,karš­tuo­ju die­nos me­tu ne­va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu, o jei tai ne­įma­no­ma, rink­tis anks­ty­vą­sias ke­lio­nes, kai sau­lė dar ne­bū­na aukš­tai pa­ki­lu­si, tuo­met karš­tis ne­bus toks ne­pa­ke­lia­mas ir eis­mas ne­bus toks in­ten­sy­vus.

Pa­sak psi­cho­lo­gės, šiais lai­kais pyk­čio pro­trū­kių tarp žmo­nių pa­si­tai­ko vis daž­niau,ka­dan­gi spar­tė­ja gy­ve­ni­mo tem­pas, žmo­nės jau­čia di­des­nę įtam­pą, stre­są, o pri­dė­jus ša­lu­ti­nius ap­lin­kos po­vei­kius: nuo­tai­ką, eis­mo spūs­tis, šal­tį, karš­tį, ne­igia­mi po­jū­čiai dar la­biau pa­aš­trė­ja. Be­je, dau­ge­lis žmo­nių ma­no, kad pyk­čio ne­su­ge­ba su­val­dy­ti tik ne­iš­si­moks­li­nę ar ne­kul­tū­rin­gi pra­sčio­kai, ta­čiau tos pa­čios prob­le­mos iš­tin­ka ir iš­si­la­vi­nu­sius, svar­bius pos­tus uži­man­čius va­do­vus.

Siek­da­ma ma­žin­ti pyk­čio ly­gį ša­lies ke­liuo­se, di­din­ti sau­gu­mą, kom­for­tą ir ma­lo­nu­mą vai­ruo­ti, pir­mau­jan­ti ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo kom­pa­ni­ja „Lie­tu­vos drau­di­mas“ įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Nu­lis pyk­čio“.

Bend­ro­vės at­lik­tas vai­ruo­to­jų ty­ri­mas par­odė, kad 95 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų yra su­si­dū­rę su pyk­čiu ke­liuo­se ir bent kar­tais pa­ti­ria ne­igia­mų emo­ci­jų, o 61 proc. vai­ruo­to­jų vie­naip ar ki­taip su­rea­guo­ja į ki­tų vai­ruo­to­jų de­mons­truo­ja­mą pyk­tį. „Nu­lis pyk­čio“ pro­jek­tą pa­lai­ko Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami