Automobilių dizaineriai gliaudo žaliąjį riešutą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-12 06:00
BMW palaipsniui žengia į autonominių automobilių erą. Gamintojo nuotraukos
Iš­vaiz­da - dar ne vis­kas, bet be pa­trauk­laus vaiz­do – nė iš vie­tos. Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai vis dau­giau dė­me­sio ski­ria nau­jų mo­de­lių eks­ter­je­rui ir in­ter­je­rui.

Ta­čiau es­te­ti­ka nu­blanks­ta prieš griež­tė­jan­čius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Dėl to pri­ori­te­tų vir­šū­nė­je at­si­du­ria ma­ši­nos ae­ro­di­na­mi­ka. Kaip tei­gia „Volks­wa­gen“ kon­cer­no vy­riau­sia­sis di­zai­ne­ris Wal­te­ris de Sil­va, „vė­jo tu­ne­liui (šio­se kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų pri­kimš­to­se la­bo­ra­to­ri­jo­se ae­ro­di­na­mi­nės sa­vy­bės bū­tent ir tes­tuo­ja­mos – red. past.) vi­sai ne­rū­pi pre­ki­nio ženk­lo gro­žio ka­no­nai“.

Gro­žis nu­blanks­ta prieš ekonomiją

Au­to­mo­bi­lių di­zai­nas sto­vi kryž­ke­lė­je. Nau­jau­sių mo­de­lių iš­vaiz­dos įvai­ro­vė pla­ti kaip nie­ka­da anks­čiau, mat kiek­vie­nas ga­min­to­jas au­to­mo­bi­lio iš­ore ban­do iš­reikš­ti iš­skir­ti­nę sa­vo mar­kės dva­sią. Ta­čiau ga­lin­giau­siuo­se kon­cer­nuo­se dir­ban­tys di­zai­ne­riai pri­pa­žįs­ta, kad kū­ry­bi­nę lais­vę kur kas la­biau nei anks­čiau var­žo kiek­vie­nos smulk­me­nos ra­cio­na­lu­mą la­bo­ra­to­ri­jo­se aps­kai­čiuo­jan­tys kom­piu­te­riai.

Šių die­nų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų, ypač Eu­ro­po­je, pa­grin­di­nė man­tra yra de­ga­lų eko­no­mi­ja. Kuo ge­res­nė au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­ka, tuo ge­riau jis pa­si­ro­do vė­jo tu­ne­ly­je – ke­ly­je, esant ma­žes­niam pa­sip­rie­ši­ni­mui, su­var­tos ma­žiau de­ga­lų. „Volks­wa­gen“ di­zai­no va­do­vo W. de Sil­vos ma­ny­mu, ga­liau­siai toks po­žiū­ris ga­li pri­ves­ti prie ne­tvar­ką pri­me­nan­čios ir ek­lek­tiš­kos nau­jau­sių mo­de­lių iš­vaiz­dos.

Ta­čiau su to­kia nuo­mo­ne lin­kę su­tik­ti ne vi­si. „Y­ra dau­gy­bė bū­dų, lei­džian­čių pa­ge­rin­ti au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­nes sa­vy­bes. Pa­žvel­ki­te į nau­jau­sius „Mer­ce­des-Benz“ mo­de­lius, ku­rių ae­ro­di­na­mi­ka yra aukš­čiau­sios kla­sės, bet ir at­ro­do jie iš­ties pui­kiai“, - pa­ste­bė­jo „Ford Eu­ro­pe“ vyr. di­zai­ne­ris Mar­ti­nas Smit­has.

Naujoji „Mercedes-Benz“ C klasė gali pasigirti ne tik puikia aerodinamika, bet ir dailia išvaizda.

Jus­li­nis „Mer­ce­des-Benz“ ty­ru­mas

„Mer­ce­des“ di­zai­no gru­pės vi­cep­re­zi­den­tas Gor­de­nas Wa­ge­ne­ris pa­brė­žė, kad nau­jau­sia C kla­sė ge­riau­siai at­spin­di jo kon­cer­no pro­pa­guo­ja­mą mo­der­nią iš­vaiz­dos fi­lo­so­fi­ją, ku­rią jis įvar­di­jo, kaip „jus­li­nį ty­ru­mą“. „Sie­kė­me, kad C kla­sės au­to­mo­bi­lis at­ro­dy­tų kuo gry­nes­nis, ty­res­nis, jo kė­bu­le ne­ra­si­te ne­rei­ka­lin­gų li­ni­jų. At­si­sa­kė­me anks­čiau nau­do­tos pleiš­to for­mos kė­bu­lo kon­cep­ci­jos. Už­mirš­ki­me 90-ųjų pa­bai­gos di­zai­ną. Mo­der­niai trans­for­muo­tos į ma­dą grįž­ta XX a. 4-ojo de­šimt­me­čio li­ni­jos ir ak­cen­tai“, - sa­kė G.Wa­ge­ne­ris.

„Mer­ce­des-Benz“ di­zai­ne­ris, va­do­vau­jan­tis MB me­ni­nin­kų pa­jė­goms nuo 2008-ųjų, jau spė­jo už­si­tar­nau­ti vi­zio­nie­riaus au­reo­lę kon­cer­ne ir tarp jo pro­duk­ci­jos pir­kė­jų. Jo idė­jos at­sis­pin­di ne tik C kla­sės, bet ir nau­jau­siuo­se CLA, GLA, S kla­sės mo­de­liuo­se. „Au­to­mo­bi­lių ga­my­bos in­dus­tri­jo­je tu­ri do­mi­nuo­ti są­mo­nin­gas ir pa­są­mo­ni­nis su­pra­ti­mas, kad di­zai­nas – tai ne tik au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­da, bet ir mar­kės pro­pa­guo­ja­mų idė­jų pa­tei­ki­mas“, - ne­abe­jo­ja žy­mus au­to­mo­bi­lių di­zai­ne­ris Sa­mas Li­vings­to­ne'as, kon­sul­tuo­jan­tis di­džiau­sias pa­sau­lio ga­min­to­jus.

Naujausias bavarų šedevras – pakraunamas hibridas „BMW i8“.

BMW re­gi revoliuciją

Ta­čiau kal­bo­mis apie au­to­mi­bi­lio di­zai­no ne­ša­mą pre­ki­nio ženk­lo ži­nią ap­si­ri­bo­ja ne vi­si. BMW kon­cer­no di­zai­ne­ris Chri­sas Bang­le'as pa­brė­žia, kad ar­tė­ja me­tas, kai iš es­mės grius pa­sta­rą­jį pus­šim­tį me­tų do­mi­na­vęs su­vo­ki­mas, kaip tu­ri at­ro­dy­ti au­to­mo­bi­lis. „Ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja lai­kas, kai į ke­lią iš­rie­dės pir­mie­ji ma­si­niai au­to­no­mi­niai au­to­mo­bi­liai. Sa­ve vai­ruo­jan­čios ma­ši­nos ti­krai ne­atro­dys tik šiek tiek ki­taip nei tra­di­ci­niai au­to­mo­bi­liai. Su­si­tai­ky­ki­me su šia min­ti­mi ir ei­ki­me pir­myn. Kuo grei­čiau at­si­kra­ty­si­me ste­reo­ti­pų, tuo spar­tes­nė bus pa­žan­ga“, - įsi­ti­ki­nęs vie­nas iš BMW va­dų. Ba­va­rų kon­cer­nas yra iš­si­kė­lęs sau tiks­lą per ar­ti­miau­sius de­šim­tį me­tų pri­sta­ty­ti pir­mą­jį ma­si­nei ga­my­bai skir­tą sa­ve vai­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį.

Tuo tar­pu vy­riau­sia­sis „Volks­wa­gen“ iš­vaiz­dos ar­chi­tek­tas W. de Sil­va tei­gė, jau 15 me­tų tę­sian­tis ko­vą su ne­rei­ka­lin­go­mis ir ne­prak­tiš­ko­mis kė­bu­lo de­ta­lė­mis. Pra­dė­jęs nuo „Au­di“ di­zai­no ko­man­dos, šiuo me­tu jis va­do­vau­ja vi­so „Volks­wa­gen“ kong­lo­me­ra­to di­zai­ne­riams. W. de Sil­vos di­zai­no po­li­ti­ka pa­pras­ta, kaip ir bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis iš „Volks­wa­gen“ - „liau­dies au­to­mo­bi­lio“: ge­nia­lu­mas sly­pi pa­pras­tu­me.

„Pap­ras­tu­mas bu­vo svar­bus va­kar, o šian­dien jo reikš­mė tik dar la­biau iš­au­go. Nau­jo­ji vai­ruo­to­jų kar­ta no­ri in­tui­ty­vių ma­ši­nų, ku­rio­mis bū­tų pa­to­gu nau­do­tis. Ae­ro­di­na­mi­ka la­bai svar­bu, bet ne­su už tai, kad ją pa­ge­ri­nan­čios pa­pil­do­mos de­ta­lės dar­ky­tų to­ly­gią ir kuo pa­pras­tes­nę au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­dą. Au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­ja vis la­biau tam­pa pa­na­ši į avia­ci­ją, kur eko­no­miš­kiau­sią lėk­tu­vo for­mą par­en­ka kom­piu­te­rio al­go­rit­mai, o ne žmo­gus. Ta­čiau žmo­gus – kū­ry­bin­ga bū­ty­bė. Ma­nau, kad nau­ji ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai au­to­mo­bi­lių di­zai­ne­rius smar­kiai pa­ska­ti­no pa­suk­ti gal­vas, ne­sto­vė­ti vie­to­je ir ieš­ko­ti efek­ty­vių nau­jo­vių“, - op­ti­mis­tiš­kai žvel­gė vy­riau­sias „Volks­wa­gen“ ar­chi­tek­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami