Automobilių gamyklose robotai žmonių nepakeis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-09 06:00
Robotai visiškai savarankiškai atlieka automobilio kėbulo paruošimą, reikalingus virinimo darbus, priekinių ir užpakalinių stiklų įklijavimą. Gamintojo nuotrauka
Ne­pai­sy­da­mi moks­li­nin­kų ra­gi­ni­mų ak­ty­viau dieg­ti pra­mo­ni­nius ro­bo­tus įvai­riuo­se au­to­mo­bi­lių ga­my­bos eta­puo­se, Eu­ro­pos ga­min­to­jai, to­kie kaip „Mer­ce­des-Benz“, „Au­di“ ar „Vol­vo“, iš nau­jo aps­vars­to ga­my­bos au­to­ma­ti­za­vi­mą.Ne vi­sur pa­si­tei­si­nus mo­der­niems spren­di­mams, vėl pa­si­gen­da­ma ga­bių meis­trų ran­kų.

Vi­sų smulk­me­nų neperpranta

„Au­di“ ga­myk­lo­je, ša­lia Štut­gar­to, vi­si už au­to­mo­bi­lių sa­lo­nų komp­lek­ta­vi­mą at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai ži­no, kas yra Hei­dė ir Eri­nas. Hei­dė­mis va­di­na­mos „Au­di A7“ mon­tuo­ja­mos šo­ni­nės vai­ruo­to­jų sau­gos pa­gal­vės, o Eri­nais – šio mo­de­lio vai­ro oro pa­gal­vės. Ce­chuo­se, iš ku­rių iš­ke­liau­ja su­komp­lek­tuo­ti įvai­rių mo­de­lių ir mo­di­fi­ka­ci­jų au­to­mo­bi­liai, dau­gu­mai da­lių su­tei­kia­me žmo­nių ar vie­to­vių var­dai. Taip meis­trams leng­viau at­si­min­ti ir ne­pa­si­mes­ti tarp ga­ly­bės de­ta­lių.

Pra­mo­ni­niai ro­bo­tai, ku­rie taip pat „į­dar­bi­na­mi“ ga­myk­lo­je, ga­li san­dė­ly­je per mi­li­se­kun­dę nu­skai­ty­ti kiek­vie­nos de­ta­lės au­ten­tiš­ką ko­dą. Bet „Au­di“ ga­my­bos va­do­vo Hu­ber­to Walt­lo tei­gi­mu, ro­bo­tai to­li gra­žu nė­ra tiek pa­žen­gę, kad su­si­do­ro­tų su dau­gy­be niuan­sų, at­si­ran­dan­čių su­ren­kant 6 mo­de­lių ir 21 skir­tin­gos mo­di­fi­ka­ci­jos „Au­di“ au­to­mo­bi­lius, rie­dan­čius nuo Ne­kar­zul­mo ga­myk­los kon­ve­je­rių.

„Šian­dien ne­įma­no­ma įdieg­ti tiek sen­so­rių, kad ro­bo­tai ga­lė­tų pa­keis­ti meis­trų ran­kų dar­bą ir pa­jaus­ti kiek­vie­ną niuan­są, – „Au­to­news Eu­ro­pe“ tei­gė „Au­di“ ga­my­bos bo­sas. – Pa­ty­rę meis­trai, pa­ėmę dė­žę su de­ta­lė­mis, iš­kart at­ski­ria stam­bes­nes nuo smul­kes­nių, tam ti­kram mo­de­liui tin­ka­mas nuo ne­tin­ka­mų.“

Pa­sak jo, pa­sta­rai­siais me­tais gau­sė­jant ni­ši­nių mo­de­lių ir po­pu­lia­rė­jant įvai­riau­siems per­so­na­li­zuo­tiems ap­dai­los pa­ke­tams jau aki­vaiz­du, kad na­gin­gų meis­trų rei­kia la­biau nei ka­da anks­čiau. O pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį spar­čiai ro­bo­ti­za­vus ma­ši­nų ga­my­bą, daug kur įsi­vy­rau­ja at­virkš­čia ten­den­ci­ja. Tai­gi bent jau kol kas Oks­for­do uni­ver­si­te­to prieš ke­le­tą me­tų pri­sta­ty­tam ty­ri­mui, ku­ria­me tei­gia­ma, jog 47 proc. dar­bo jė­gos per po­rą de­šimt­me­čių ga­li pa­keis­ti ro­bo­tai, ko ge­ro, nė­ra kon­kre­taus pa­grin­do.

Lanks­to, vi­ri­na, kli­juo­ja stiklus

Vis dėl­to Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­nei spar­čiai sens­tant, o darb­da­viams su­si­dū­rus su žy­miu kva­li­fi­kuo­tos ir ne­kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos sty­giu­mi, šių me­tų pra­džio­je Vo­kie­ti­jos moks­li­nin­kų eks­per­tų ko­mi­si­ja, kaip ir kas­met, pri­sta­tė vy­riau­sy­bei sa­vo re­ko­men­da­ci­jas. Jo­se kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ra­gi­na­ma im­tis il­ga­lai­kės stra­te­gi­jos, ku­ri leis­tų pa­siek­ti kur kas aukš­tes­nį ro­bo­ti­za­vi­mo lyg­me­nį tiek pra­mo­nės, tiek ir pa­slau­gų sek­to­riuo­se.

Moks­li­nin­kų skai­čia­vi­mais, Vo­kie­ti­jo­je pra­mo­ni­nių ro­bo­tų nau­do­ji­mas 2011–2014 me­tų lai­ko­tar­piu iš­au­go tik 7 spro­cen­tais, o Ki­ni­jo­je ar ki­to­se spar­čiai in­dus­tria­li­zuo­ja­mo­se vals­ty­bė­se – net dvi­gu­bai. Ko­mi­si­jos tei­gi­mu, men­kas pra­mo­ni­nių ro­bo­tų pa­nau­do­ji­mas ga­li stab­dy­ti Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ly­de­rys­tę prieš spar­čiau tai da­ran­čius ja­po­nus, ko­rė­jie­čius ar net ame­ri­kie­čius. Šiuo me­tu 10 tūkst. au­to­mo­bi­lių ga­myk­lų dar­buo­to­jų Vo­kie­ti­jo­je ten­ka 1149 ro­bo­tai.

Tra­di­ciš­kai pra­mo­ni­niai ro­bo­tai nau­do­ja­mi to­kiuo­se au­to­mo­bi­lių ga­my­bos eta­puo­se, kur dar­bas yra itin su­nkus fi­ziš­kai, ap­lin­ko­je daug kenks­min­gų­jų me­džia­gų ar­ba rei­kia di­de­lio pre­ci­ziš­ku­mo. Pa­vyz­džiui, ro­bo­tai iš es­mės vi­siš­kai au­to­no­miš­kai at­lie­ka au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo par­uo­ši­mą, rei­ka­lin­gus vi­ri­ni­mo dar­bus ar prie­ki­nių ir už­pa­ka­li­nių stik­lų įkli­ja­vi­mą.

Taip pat ro­bo­tai ta­po ne­pa­kei­čia­mi da­žy­mo ka­me­ro­se, kur rei­kia ypa­tin­gos šva­ros. „Kai ei­ni per kė­bu­lo ga­my­bos ar da­žy­mo ce­chus, ten ne­su­tik­si daug žmo­nių – vie­nas ki­tas ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jas. Šiuo­se ga­my­bos eta­puo­se pro­ce­sas jau vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tas“, – pa­žy­mė­jo BMW Miun­che­no ga­myk­los ga­my­bos va­do­vas Oli­ve­ris Zip­se.

Ro­bo­tas var­du Adomas

Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, šiuo me­tu iš­ban­do ir ma­žes­nius ro­bo­tus, ga­lin­čius asis­tuo­ti meis­trams. Mat iki šiol nau­do­ti pra­mo­ni­niai ro­bo­tai – tai iš es­mės di­džiu­lės me­cha­ni­nės ran­kos, ku­rios pri­va­lo bū­ti ati­tve­ria­mos į „nar­vus“ tam, kad žmo­nės bū­tų ap­sau­go­ti nuo su­žei­di­mų.

Ta­čiau „Au­di“ ga­myk­lo­je In­golš­ta­te šiuo me­tu iš­ban­do­mas ne­di­du­kas ro­bo­tas, ku­ris prie li­ni­jos dir­ban­tiems dar­buo­to­jams pa­duo­da mon­tuo­ja­mus au­ši­ni­mo skys­čio ba­ke­lius. Jis be jo­kių pa­pil­do­mų ap­sau­gų ga­li veik­ti ša­lia žmo­nių. Skir­tin­gai nei pa­vo­jų ke­lian­čios ro­bo­ti­zuo­tos ran­kos, šis ro­bo­tas sim­bo­liš­kai pir­ma­sis ga­vo žmo­gaus var­dą – Ado­mas.

Pa­na­šus ro­bo­tas, asis­tuo­jan­tis meis­trams, su­ren­kan­tiems pa­ka­bos sis­te­mas, šiuo me­tu iš­ban­do­mas ir „Volks­wa­gen“ ga­myk­lo­je. Tuo tar­pu „Ford“ šiuo me­tu tei­gia tes­tuo­jan­tys ro­bo­tą, ku­ris ga­li bū­ti prog­ra­muo­ja­mas at­lik­ti įvai­riems dar­bams – net par­uoš­ti ka­vos ar da­ry­ti gal­vos ma­sa­žą.

Pa­keis krau­tu­vų vairuotojus

Vo­kie­ti­jos prof­są­jun­gos įspė­ja, jog nau­jo­viš­ki ro­bo­tai, su­rin­kė­jams iš san­dė­lių pri­sta­tan­tys rei­ka­lin­gas de­ta­les, ne­tru­kus ga­li ati­mti dar­bą iš au­to­krau­tu­vų vai­ruo­to­jų.

„Sa­va­val­des trans­por­to prie­mo­nes pir­miau­sia iš­vy­si­me ga­myk­lo­se, o ne ke­liuo­se“, – įsi­ti­ki­nęs O. Zip­se. Ta­čiau, kaip tei­gė jis, au­to­mo­bi­lių su­rin­ki­mo li­ni­juo­se, kur ant vie­no kon­ve­je­rio BMW ga­myk­lo­je su­ren­ka­mi 9 skir­tin­gų mo­di­fi­ka­ci­jų au­to­mo­bi­liai, meis­trų ran­kų rei­kės dar il­gai.

Tuo me­tu „Mer­ce­des-Benz“ ga­my­bos bo­sas Mar­ku­sas Schaef­fe­ris pri­pa­ži­no, jog su­ren­kant aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­lius na­gin­gų meis­trų, iš­ma­nan­čių kiek­vie­no varž­te­lio skir­tu­mus, rei­kia la­biau nei ka­da anks­čiau: „Nė­ra jo­kios dve­jo­nės, pa­sie­kė­me au­to­ma­ti­za­vi­mo ri­bą. Da­bar ju­da­me prieš­in­ga kryp­ti­mi.“

Pa­sak M. Schaef­fe­rio, ro­bo­tai ga­li at­lik­ti pa­gal­bi­nę funk­ci­ją. Pa­vyz­džiui, vis la­biau sens­tant ga­myk­lų per­so­na­lui, penk­tą ar šeš­tą de­šim­tį per­ko­pu­siems meis­trams fi­ziš­kai su­nku ke­lias­de­šimt kar­tų per die­ną sa­vo ran­ko­mis pa­kel­ti mon­tuo­ja­mus su­nkve­ži­mių ka­po­tus. To­dėl iš­ban­do­mas iš­ma­nu­sis kė­lik­lis ga­li tap­ti kur kas ge­res­niu pa­gal­bi­nin­ku nei gal­vą ma­sa­žuo­jan­tis ar ka­vos iš­ver­dan­tis ro­bo­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami