Automobilių parodoje netrūko staigmenų

LŽ red@lzinios.lt 2014-09-24 06:00
red@lzinios.lt 2014-09-24 06:00
Kas dve­ji me­tai au­to­mo­bi­lių, mo­to­cik­lų ir ki­tos ra­tuo­tos tech­ni­kos ger­bė­jus su­kvie­čia par­oda „Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nos“. Čia ga­li­ma iš­vys­ti ne tik lie­tu­viš­kas nau­jų mo­de­lių prem­je­ras, bet ir re­tų is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ar ne­ti­kė­tų auk­sa­ran­kių meis­trų per­dir­bi­nių.

Su­kū­rė „Bu­gat­ti“ ko­pi­ją

Šie­met “Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nų" lan­ky­to­jus la­biau­siai nu­ste­bi­no į „Bu­gat­ti Vey­ron“ bo­li­dą per­da­ry­tas „Au­di A6”. Ma­ši­ną, ver­tą dvie­jų mi­li­jo­nų, Kau­ne bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti už 100 tūkst. li­tų. To­kį pro­vo­kuo­jan­tį pa­siū­ly­mą pa­tei­kė ša­lia Vil­niaus įsi­kū­ru­sio au­to­mo­bi­lių ser­vi­so me­cha­ni­kų ko­man­da.

Iš pir­mo žvilgs­nio iš tie­sų ga­lė­jai pa­ma­ny­ti, kad ma­tai grei­čiau­siu se­ri­ji­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liu ti­tu­luo­ja­mą „Vey­ron“, ku­rio ga­lin­giau­sias „Su­per Sport“ mo­de­lis pa­sie­kia 1200 AG ir 431 km/val. grei­tį. Ta­čiau aky­li au­to­mo­bi­lių mė­gė­jai tuoj su­pra­to, jog tai tik triu­kas akims, mat es­mi­nės ma­ši­nos de­ta­lės - ne tos. Ti­kro­jo „Bu­gat­ti” ra­tai yra net 24 co­lių skers­mens, tuo me­tu par­odo­je pri­sta­to­mas au­to­mo­bi­lis bu­vo "apau­tas" 19 co­lių ra­tais.

Ma­ši­ną de­mons­tra­vę prie sos­ti­nės Ga­riū­nų tur­ga­vie­tės įsi­kū­ru­sio ser­vi­so me­cha­ni­kai pa­sa­ko­jo, kad „Bu­gat­ti Vey­ron“ ko­pi­ją iš “Au­di A6” nu­spren­dė su­kur­ti klien­tų iš Ru­si­jos pa­gei­da­vi­mu. Pir­mą­jį kar­di­na­lų au­to­mo­bi­lio to­bu­li­ni­mo pro­jek­tą jie įgy­ven­di­no anks­čiau - „Toyo­ta MR2” per­da­rė į „Fer­ra­ri 355”.

„Šį au­to­mo­bi­lį par­duo­tu­me už 100 tūkst. li­tų – dvi­gu­bai bran­giau, nei par­da­vė­me į „Fer­ra­ri“ per­da­ry­tą „Toyo­ta“. Jį nu­pir­ko klien­tai iš Ru­si­jos. Šiai pa­to­bu­lin­tai „Au­di“ taip pat bu­vo­me ra­dę pir­kė­jus, ta­čiau jų pla­nai pa­si­kei­tė. Au­to­mo­bi­lį vis tiek ti­ki­mės par­duo­ti, nes mū­sų ser­vi­sas ne­di­de­lis, to­dėl ne­ga­li­me sau leis­ti iš­lai­dau­ti tik dėl įdo­mu­mo”, - kal­bė­jo vie­nas pro­jek­to au­to­rių Jus­tas Žvi­nys. Jis pa­aiš­ki­no, kad par­odo­je eks­po­nuo­ta­me „Bu­gat­ti“ li­ko se­na­sis „Au­di“ 2,8 li­tro va­rik­lis, pa­sie­kian­tis ne 1200 AG, o tik apie 200 „ark­lių”.

Ga­min­to­jai do­mi­no naujienomis

Be­ne reikš­min­giau­sia par­odos prem­je­ra ta­po vi­siš­kai nau­jas ma­žy­lis iš Pra­ncū­zi­jos „Re­nault Twin­go“, ku­rio va­rik­lis pir­mą­kart su­mon­tuo­tas ten, kur tu­rė­tų bū­ti ba­ga­ži­nė. Už­pa­ka­li­nius jo ra­tus su­ka 70 AG ben­zi­ni­nis ar­ba 90 AG tur­bo­ben­zi­ni­nis va­rik­lis. Kar­tu su „Daim­ler“ kon­cer­nu su­kur­tas au­to­mo­bi­lis tu­ri vi­siš­kai nau­ją plat­for­mą, to­dėl ma­žiau­sias „Re­nault“ yra leng­ves­nis, erd­ves­nis ir eko­no­miš­kes­nis.

Tas pats pra­ncū­zų ga­min­to­jas Kau­ne pri­sta­tė ir ko­mer­ci­nį au­to­mo­bi­lį „Traf­fic“, ku­rio kė­bu­las ga­li bū­ti ke­lių skir­tin­gų ti­pų - pa­vyz­džiui, ke­lei­vi­nis iki 9 vie­tų, pa­il­gin­tas iki 5,4 me­tro ar­ba pa­aukš­tin­tas kro­vi­ni­nis. "Traf­fic" pir­kė­jams siū­lo­ma 10 kė­bu­lo spal­vų, ke­tu­ri skir­tin­go ga­lin­gu­mo va­rik­liai ir gau­sy­bė ga­myk­li­nių pri­tai­ky­mų.

Ga­min­to­jo „Ško­da“ pa­grin­di­ne sten­do nau­jie­na ta­po pra­ktiš­ku­mą ir pra­va­žu­mą ver­ti­nan­tiems vai­ruo­to­jams skir­tas „Oc­ta­via Scout“. Įdo­mi nau­jo­jo mo­de­lio ypa­ty­bė: au­to­mo­bi­ly­je įdieg­ta iš­ma­nio­ji pa­gal­bi­nė sis­te­ma už­ti­kri­na, kad tuo­met, kai da­vik­liai už­fik­suo­ja pa­blo­gė­ju­sį pa­dan­gų su­ki­bi­mą su ke­lio dan­ga, įsi­jun­gia vi­sų ke­tu­rių va­ro­mų­jų ra­tų sis­te­ma.

Par­odos lan­ky­to­jai iš­vy­do net ke­tu­rias iš aš­tuo­nių šie­met pa­sau­ly­je de­biu­tuo­jan­čių kom­pa­ni­jos "Nis­san" nau­jie­nų. Iš jų įdo­miau­sia – mies­to eis­mui pri­tai­ky­tas kom­pak­tiš­kas heč­be­kas „Pul­sar“. Au­to­mo­bi­lis pa­si­žy­mi iš­skir­ti­ne - il­giau­sia sa­vo kla­sė­je - ra­tų ba­ze. Kau­ne pri­sta­ty­ti dar trys „Nis­san“ mo­de­liai - "X-Trail", su­lau­kęs ne vien au­to­mo­bi­lių mė­gė­jų dė­me­sio, taip pat pui­kiai vi­siems ži­no­mi at­nau­jin­ti mies­to vi­su­rei­giai „Qash­qai“ ir „Ju­ke“.

Žvel­giant į nau­ją­jį „X-Trail“ pir­miau­sia į akis krin­ta pa­ki­tu­si jo iš­vaiz­da. Šis ja­po­nų vi­su­rei­gis vi­sa­da pri­mi­nė kla­si­ki­nį dži­pą, nes bu­vo kam­puo­tas. Ta­čiau kur­da­mas nau­ją­jį mo­de­lį ga­min­to­jas, re­gis, nė­rė į pla­tes­nius van­de­nis – dai­lus, ap­ta­kus ir jo­kiu bū­du ne kam­puo­tas au­to­mo­bi­lis aki­vaiz­džiai trauks dau­ge­lio, ne vien kla­si­ki­nes dži­po for­mas ver­ti­nan­čių vai­ruo­to­jų dė­me­sį.

Rin­ko ge­riau­sią vairuotoją

„Vien per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je iš­au­go dau­giau kaip penk­ta­da­liu - 22 pro­cen­tais. At­si­ga­vu­si au­to­mo­bi­lių rin­ka at­sis­pin­di ir mū­sų ren­gia­mo­je par­odo­je – jo­je nau­jie­nas pri­sta­tė pa­grin­di­niai šios rin­kos da­ly­viai Lie­tu­vo­je“, - pa­žy­mė­jo par­odos or­ga­ni­za­to­riaus Eks­po­zi­ci­jų cen­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eri­kas Pis­ku­no­vas.

Cen­tri­nė­je par­odos sa­lė­je įsi­kū­rė ir Kau­no ke­lių po­li­ci­jos bei vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ pa­vil­jo­nai. Čia lan­ky­to­jai bu­vo kon­sul­tuo­ja­mi pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai ak­tua­liais trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo, vai­ruo­to­jų eg­za­mi­na­vi­mo ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo klau­si­mais.

Dėl šie­met įsi­ga­lio­ju­sių nau­jų Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tų at­si­ra­do itin daug nau­jo­vių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo sri­ty­je. Lan­ky­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­kart gau­ti kva­li­fi­kuo­tą kon­sul­ta­ci­ją apie jas ir pa­ta­ri­mų.

Par­odo­je taip pat bu­vo eks­po­nuo­ja­mas bū­si­mus vai­ruo­to­jus ir jų vai­ra­vi­mo mo­ky­to­jus do­mi­nan­tis „Re­gi­tros“ nau­do­ja­mas B ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­nų au­to­mo­bi­lis „Ford Fo­cus“.

Ša­lia „Žal­gi­rio“ are­nos, kur ir vy­ko „Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nos 2014”, sa­vait­ga­lį taip pat su­reng­tos bend­ro­vės „Sound Ser­vi­ce“ ku­ruo­ja­mos au­to­mo­bi­lių gar­so var­žy­bos, Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės tech­ni­kos de­mons­tra­vi­mas ir ki­no­lo­gų su tar­ny­bi­niais šu­ni­mis pa­si­ro­dy­mai, ra­di­jo ban­go­mis val­do­mų mo­de­lių šo­nas­ly­džio par­odo­mie­ji va­žia­vi­mai bei var­žy­bos.

Par­odą vai­ni­ka­vo kon­kur­so „Ge­riau­sias Lie­tu­vos vai­ruo­to­jas 2014“ fi­na­las. Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsteig­tą tau­rę ir ke­lia­la­pį į ki­tais me­tais vyk­sian­čią Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odą iš­ko­vo­jo 25 me­tų vil­nie­tis, tarp­tau­ti­nės vers­lo mo­kyk­los in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Do­mi­ny­kas Da­nys, ku­rio vai­ra­vi­mo sta­žas – aš­tuo­ne­ri me­tai. Da­nių šei­mą pa­grįs­tai ga­li­ma va­din­ti ge­riau­siais Lie­tu­vos vai­ruo­to­jais, mat Do­mi­ny­ko ma­ma Jo­vi­ta Da­nie­nė per­nai taip pat pel­nė ge­riau­sios vai­ruo­to­jos ti­tu­lą. Mo­te­rų gru­pė­je šie­met per­ga­lę šven­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė In­ga Bla­že­vi­čie­nė. Jai šis kon­kur­sas bu­vo pir­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami