Automobilių rinką menkino registravimo pinklės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-09 06:00
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos vis dar ke­lia są­my­šį. Ga­li bū­ti, kad jos ne­tgi tu­rė­jo įta­kos blo­giems rugp­jū­čio mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tams.

Rugp­jū­tį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta ma­žiau­siai šiais me­tais nau­jų au­to­mo­bi­lių – 1083. Rin­ka vos per mė­ne­sį su­si­trau­kė net 32,3 proc., nes lie­pos re­gis­tra­ci­jos "der­lius" – 1192 nau­jos ma­ši­nos. „Ne­ma­nau, kad au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo ap­sun­ki­ni­mas bū­tų le­mia­ma prie­žas­tis, dėl ku­rios pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta ma­žiau au­to­mo­bi­lių. Blo­ges­nius nei ki­tus mė­ne­sius re­gis­tra­ci­jos re­zul­ta­tus ga­lė­jo lem­ti, pa­vyz­džiui, ir tai, jog rugp­jū­tis yra at­os­to­gų me­tas. Ta­čiau su­nku pa­neig­ti, kad nuo lie­pos 1 die­nos pa­si­kei­tu­si re­gis­tra­ci­jos tvar­ka ga­lė­jo bū­ti vie­na iš prie­žas­čių, lė­mu­sių blo­ges­nį rugp­jū­čio re­zul­ta­tą“, - sa­kė Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Kny­va.

Pa­tai­sų pinklėse

Prieš po­rą mė­ne­sių įsi­ga­lio­jus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, vė­liau at­si­ra­du­sių su­nku­mų dėl nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­jos ne­pa­ju­to tik tos įmo­nės, ku­rios Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) vei­kian­tiems ga­min­to­jams ir iš jų tie­sio­giai gau­na ma­ši­nas. Tuo me­tu im­por­tuo­to­jai, per­kan­tys tre­čio­sio­se ša­ly­se pa­ga­min­tas trans­por­to prie­mo­nes iš par­tne­rių Bend­ri­jos vals­ty­bė­se, jau ku­ris lai­kas jun­ta aš­trius nau­jos tvar­kos na­gu­čius.

Nau­jo­sios įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, jog no­rė­da­mos re­gis­truo­ti Lie­tu­vo­je iš par­tne­rių įsi­gy­tas nau­jas ma­ši­nas bend­ro­vės pri­va­lo įro­dy­ti, kad im­por­to pro­ce­dū­ras at­li­ko tin­ka­mai.

No­rė­da­mi įro­dy­ti, jog im­por­tuo­jant au­to­mo­bi­lį į ES bu­vo su­mo­kė­ti mui­to mo­kes­čiai, o pro­ce­dū­ros at­lik­tos tin­ka­mai, Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai pri­va­lo kreip­tis į im­por­tą vyk­dan­tį par­tne­rį, gau­ti iš jo im­por­to dek­la­ra­ci­ją ir pa­teik­ti vals­ty­bės įmo­nei „Re­gi­tra“.

Au­to­mo­bi­lių re­gis­trą ad­mi­nis­truo­jan­ti vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ įsi­ti­kin­ti už­sie­nio do­ku­men­tų ti­kru­mu pa­ti ne­ga­li, to­dėl yra pri­vers­ta kreip­tis į Mui­ti­nės de­par­ta­men­tą, o šis – į ki­tos ša­lies mui­ti­nin­kus, o ta­da il­gai lau­kia­ma at­sa­ky­mo. Pro­ce­dū­ra ga­li truk­ti net iki po­ros mė­ne­sių – ly­giai tiek ati­de­da­mas au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mas ir jo re­gis­tra­vi­mas.

Rugp­jū­tis bu­vo an­tras mė­nuo, kai ga­lio­ja nau­jo­ji tvar­ka. Ga­li bū­ti, jog bū­tent šiam mė­ne­siui ir te­ko ati­dė­ji­mų pi­kas, o dėl to, bent jau teo­riš­kai, ga­li blo­giau at­ro­dy­ti ir nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ka.

Tie­sa, LAA skel­bia lyg ir su­ta­ru­si su „Re­gi­tra“, kad nau­jam ki­to­se ES ša­ly­se pa­ga­min­tam ir per par­tne­rius Bend­ri­jo­je įsi­gy­tam au­to­mo­bi­liui įre­gis­truo­ti tu­rė­tų už­tek­ti ga­ran­ti­nio raš­to. Ta­čiau apie tai bu­vo pra­neš­ta tik pra­si­dė­jus rug­sė­jui.

Per­par­da­vė­jų gudrybės

Rokas Knyva: "Sunku paneigti, kad nuo liepos 1 dienos įsigaliojusi sunkesnė nei anksčiau registracijos tvarka galėjo būti viena iš priežasčių, lėmusių blogesnį rugpjūčio rezultatą.“ / LŽ archyvo nuotrauka

„Re­gi­tra“ pri­pa­žįs­ta, jog ga­ran­ti­nis raš­tas tei­siš­kai vi­so la­bo pri­lygs­ta gar­bės žo­džiui. Są­ži­nin­gą re­gis­tra­ci­ją vis tiek par­da­vė­jai tu­rės pa­tvir­tin­ti iš ki­tų ša­lių gau­tais ofi­cia­liais do­ku­men­tais. Nau­ja tvar­ka nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams kar­tais yra skaus­min­ga, nes dėl il­go do­ku­men­tų ti­kri­ni­mo jie ne­sus­pė­ja įvyk­dy­ti sa­vo anks­čiau pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų klien­tams.

Be­je, pre­kiau­to­jai nau­do­to­mis ma­ši­no­mis jau se­niai ra­do iš­ei­tį. Iki 2009-ųjų ba­lan­džio au­to­mo­bi­lių do­ku­men­tuo­se, iš­duo­tuo­se Pra­ncū­zi­jo­je, Bel­gi­jo­je, Olan­di­jo­je ar kai ku­rio­se tre­čio­sio­se ša­ly­se, ga­li ne­bū­ti duo­me­nų, ku­rių po lie­pos 1-osios rei­ka­lau­ja­ma Lie­tu­vo­je. To­kie duo­me­nys yra trans­por­to prie­mo­nės ka­te­go­ri­ja, jos svo­ris, va­rik­lio ga­lin­gu­mas, sė­di­mų­jų vie­tų skai­čius.

Prieš įsi­ga­lio­jant Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms prob­le­mų ne­kil­da­vo – re­gis­truo­jant au­to­mo­bi­lį įmo­nė­je „Re­gi­tra“ jos dar­buo­to­jai pa­tys su­ra­šy­da­vo trūks­ta­mus duo­me­nis. Ta­čiau nuo vi­dur­va­sa­rio nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams jau te­ko gud­rau­ti, kad apei­tų nau­jai įsi­ga­lio­ju­sią tvar­ką.

„Ve­ža­me daug ma­ši­nų iš tre­čių­jų ša­lių. Ta­čiau pir­miau­sia su jo­mis ap­lan­ko­me ne „Re­gi­tros“ sky­rių, o Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sį jos ati­tik­me­nį. Lat­viai leng­vai įre­gis­truo­ja im­por­tuo­ja­mus au­to­mo­bi­lius, o trūks­ta­mus duo­me­nis leng­vai įra­šo. Vė­liau prob­le­mų per­re­gis­truo­ti ma­ši­ną mū­sų ša­ly­je jau ne­ky­la: jei ma­ši­na bu­vo įre­gis­truo­ta vie­no­je ES vals­ty­bė­je, ki­to­je ją per­re­gis­truo­ti pri­va­lu au­to­ma­tiš­kai“, - dien­raš­čiui LŽ pa­sa­ko­jo vie­nas Vil­niaus nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kas.

Ža­da palengvinimų

LŽ klau­sė vil­nie­čio, kas bū­tų, jei ma­ši­ną be pra­šo­mų duo­me­nų jo at­sto­vau­ja­ma įmo­nė at­si­vež­tų į Lie­tu­vą ir steng­tų­si įre­gis­truo­ti taip, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai. „To­kiu at­ve­jų tek­tų at­lik­ti ma­žiau­siai dvi tech­ni­nes eks­per­ti­zes ir gau­ti ati­tik­ties ser­ti­fi­ka­tus. Vie­nam au­to­mo­bi­liui gau­ti to­kį ser­ti­fi­ka­tą kai­nuo­ja tūks­tan­čius. O jei­gu bū­tu­me ver­čia­mi to­kius ser­ti­fi­ka­tus gau­ti vi­soms į Lie­tu­vą įve­ža­moms ma­ši­noms, grei­čiau­siai at­si­dur­tu­me prie ban­kro­to ri­bos“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

Tie­sa, LŽ pa­šne­ko­vas pri­pa­ži­no, jog au­to­mo­bi­lius į Lie­tu­vą ga­be­nant per Lat­vi­ją pa­di­dė­ja są­nau­dos. Be pa­pil­do­mo kai­my­nams su­mo­ka­mo re­gis­tra­ci­jos mo­kes­čio, pro­ce­dū­roms iki ga­lo at­lik­ti dar pri­rei­kia ir pa­pil­do­mo lai­ko. At­si­ran­da ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų de­ga­lams.

Ta­čiau, LŽ ži­nio­mis, da­lis tre­čio­sio­se ša­ly­se pa­ga­min­tus nau­jus au­to­mo­bi­lius im­por­tuo­jan­čių bend­ro­vių ir­gi vis la­biau įsi­ti­ki­na, kad la­biau ap­si­mo­ka sek­ti nau­do­tų ma­ši­nų per­par­da­vi­nė­to­jų per Lat­vi­ją pra­min­to­mis pė­do­mis, nei są­ži­nin­gai lai­ky­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mų. Nors nie­kas ne­abe­jo­ja nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų są­ži­nin­gu­mu (skir­tin­gai nei nau­do­tų) ir tuo, kad įvež­da­mi ma­ši­ną jie su­mo­ka vi­sus mo­kes­čius, taip pat - ir mui­to, šie jau ne­va ir­gi yra pa­si­ry­žę su­kti pir­mos re­gis­tra­ci­jos at­lik­ti į Lat­vi­ją.

Nuo ke­ti­ni­mų re­gis­tra­ci­jos mo­kes­čiais pil­dy­ti kai­my­nų biu­dže­tą nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jus dar ga­li su­lai­ky­ti mū­sų val­džios veiks­mai. Pa­sak vie­no LAA va­do­vų R. Kny­vos, Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos keb­lią par­da­vė­jų pa­dė­tį jau su­pran­ta, to­dėl ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma, ko­kių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų rei­kia, kad im­por­tuo­to­jai at­ei­ty­je ne­be­pa­tek­tų į biu­ro­kra­tų ža­ban­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami