Automobilių rinka pernai stebino šuoliais

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-12 06:00
2014-aisiais Lietuvoje kupė/kabrioletų "BMW4 Coupe/Convertible" registravimas pašoko net 1800 proc. Gamintojų nuotraukos
1800 proc. - tiek 2014-ai­siais, pa­ly­gin­ti su už­per­nykš­čiais me­tais šo­ko į vir­šų kab­rio­le­to BMW 4 Cou­pe/­Con­ver­tib­le par­da­vi­mas. Tarp au­to­mo­bi­lių mar­kių pir­ma­vo net 700 proc. au­gi­mo re­zul­ta­tą pa­sie­ku­si „Bent­ley“. To­kius duo­me­nis at­sklei­džia ana­li­zė, ku­rią LŽ at­li­ko pa­gal ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ dien­raš­čiui pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Per­nai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės nu­pir­ko 14 449 nau­jus as­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lius, ar­ba 18,9 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais. Bend­rą leng­vų­jų nau­jų ma­ši­nų, ku­riuos su­da­ro as­me­ni­nės pa­skir­ties ir leng­vie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai, jau anks­čiau yra pa­skel­bu­si ki­ta rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“. Jos duo­me­ni­mis, 2014 me­tais ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 16 452 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 18 proc. dau­giau nei 2013 me­tais (13 986).

„Da­ta Cen­ter“ dien­raš­čio LŽ re­dak­ci­jai pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je at­spin­di­mi ne tik bend­ri as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų re­zul­ta­tai, bet ir tai, kaip se­kė­si vie­nai ar ki­tai mar­kei, at­ski­riems mo­de­liams.

Mažyliai "Fiat 500" dažniausiai perkami reeksportui.

„Fiat“ triumfas

„Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2014-ai­siais lie­tu­viai nu­pir­ko 14 449 nau­jas as­me­ni­nės pa­skir­ties leng­vą­sias ma­ši­nas ir kem­pe­rius, ar­ba 18,9 proc. dau­giau nei 2013 me­tais (12 152). Per­nai Lie­tu­vos nau­jų as­me­ni­nės pa­skir­ties rin­kos ly­de­rė bu­vo „Volks­wa­gen“ mar­kė, par­da­vu­si 2429 ma­ši­nas. Ta­čiau mar­kės par­da­vi­mo au­gi­mas ne­di­de­lis – sie­kė vos 2,8 proc.

Jau ke­le­ri me­tai įspū­din­gu par­da­vi­mu ste­bi­na ita­liš­ka „Fiat“ mar­kė. Per­nai me­tais pre­ky­ba ita­liš­kais au­to­mo­bi­liais, pa­ly­gin­ti su 2013-ųjų re­zul­ta­tais, Lie­tu­vo­je stryk­te­lė­jo į vir­šų net 69,8 proc. To­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ši mar­kė at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je pa­gal 2014-ai­siais par­duo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kį (2403). Tie­sa ir tai, kad dau­gu­ma šios mar­kės au­to­mo­bi­lių ne­pa­si­li­ko Lie­tu­vo­je, o bu­vo reeks­por­tuo­ti.

Tarp dau­giau­sia per­nai as­me­ni­nės pa­skir­ties leng­vų­jų ma­ši­nų rea­li­za­vu­sių ir pa­gal šį ro­dik­lį pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke at­si­dū­ru­sių mar­kių įspū­din­gą au­gi­mą dar ro­dė „O­pel“ (+46,6 proc.), „Nis­san“ (+42,5 proc.), „Ford“ (+33,4 proc.), "Ško­da" (+24,3 proc.), „Da­cia“ (+24,4 proc.).

Iš ge­riau­sių de­šim­tu­ko per­nai 5 proc. smu­ko tik vie­nos mar­kės – ko­rė­jie­tiš­kos „Kia“ - mar­kės au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas.

2014-ai­siais tam, kad mar­kė at­si­dur­tų de­šim­tu­ke, už­te­ko par­duo­ti 481 au­to­mo­bi­lį. Bū­tent tiek jų rea­li­za­vo de­šim­to­je po­zi­ci­jo­je at­si­dū­ru­si „O­pel“. Ta­čiau ge­riau­sius au­gi­mo re­zul­ta­tus ro­dė ne pir­mo­jo de­šim­tu­ko, o daug ma­žiau, daž­nai – vos vie­ne­tus, par­da­vu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės.

Naujos "Volkswagen" markės automobiliai Lietuvoje populiarūs tiek tarp valstybinių įstaigų, tiek tarp paprastų vairuotojų.

Ly­de­ria­vo pra­ban­gios markės

Iš au­to­mo­bi­lių mar­kių la­biau­siai - 700 pro­cen­tų – šo­ko pre­ky­ba ame­ri­kie­tiš­kais „Dod­ge“ mar­kės au­to­mo­bi­liais. Tie­sa, „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, per­nai jų bu­vo par­duo­ta vos 16, o įspū­din­gas ki­li­mas fik­suo­tas tik dėl to, kad 2013-ai­siais Lie­tu­vo­je bu­vo rea­li­zuo­ti vos 2 „Dod­ge“.

Iš fan­tas­ti­nius pre­ky­bos šuo­lius ro­džiu­sių mar­kių ir mo­de­lių rim­čiau rei­kė­tų ver­tin­ti tuos, ku­rie pri­klau­so bran­gio­mis pres­ti­ži­nės kla­sės ar ne­tgi rep­re­zen­ta­ci­niams au­to­mo­bi­liams. To­kias ma­ši­nas pa­pras­tai per­ka tur­tin­gi vers­li­nin­kai, o jų ap­sisp­ren­di­mas įsi­gy­ti bran­giai kai­nuo­jan­čias ma­ši­nas ro­do vi­suo­me­nės ly­de­rių, prie ku­rių pri­ski­ria­mi ir vers­lo bend­ruo­me­nės at­sto­vai, lū­kes­čius dėl tos ar ki­tos ša­lies eko­no­mi­kos at­ei­ties. Bent jau spren­džiant iš 2014 me­tų pre­ky­bos pra­ban­giais au­to­mo­bi­liais, Lie­tu­vo­je ar­ti­miau­siais me­tais jos tu­rė­tų bū­ti ge­ros.

Per­nai mū­sų ša­ly­je bu­vo nu­pirk­ti net 6 „Bent­ley“ li­mu­zi­nai, o au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų re­zul­ta­tu (ta­da lie­tu­viai nu­pir­ko 2 šios mar­kės au­to­mo­bi­lius), su­da­rė net 500 proc. Per­nai me­tais ga­min­to­jų at­sto­vai par­da­vė 6 „Ma­se­ra­ti“ ir 2 „Bu­gat­ti“, o mar­kių par­da­vi­mas iš­au­go po 100 proc. Taip pat Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ti net 85 itin bran­gūs „Pors­che“, o mar­kės par­da­vi­mas pa­sis­tie­bė net 165,6 pro­cen­to.

Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo rea­li­zuo­ti 2 iš­skir­ti­niai „Rolls-Roy­ce“ ir vie­nas apie 100 tūkst. eu­rų kai­na­vęs elek­tro­mo­bi­lis „Tes­la“. Ta­čiau nė­ra nuo ko skai­čiuo­ti šių mar­kių par­da­vi­mo po­ky­čio, nes me­tai prieš tai ša­lies gy­ven­to­jai ar įmo­nės ne­nu­pir­ko nė vie­no au­to­mo­bi­lio su to­kiu pre­ki­niu ženk­lu.

Tarp mo­de­lių pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mą, net 1800 proc. sie­ku­sį, par­da­vi­mo šuo­lį par­odė vo­kiš­kas ku­pė/­kab­rio­le­tas „BMW4 Cou­pe/­Con­ver­tib­le“. Be­je, pir­mo­jo mo­de­lių, par­odžiu­sių ge­riau­sią 2014-ai­siais au­gi­mą, „blo­giau­sias“ re­zul­ta­tas ir­gi yra stul­bi­nan­tis ir sie­kė net 300 pro­cen­tų.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rios 2014 m. par­da­vė Lie­tu­vo­je dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių, dešimtukas

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių 2014 m. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Volks­wa­gen"2429 (2362)**+2,8
2."Fiat"2403 (1415)+69,8
3."Ško­da"1706 (1373)+24,3
4."Toyo­ta"1662 (1424)+16,7
5."Nis­san"1171 (822)+42,5
6."Ford"751 (563)+33,4
7."Re­nault"741 (681)+8,8
8."Kia"587 (618)-5
9.BMW540 (527)+2,5
10."Opel"481 (328)+46,6***.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 metais

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­tas par­da­vi­mo 2013 me­tais rezultatas

***Len­te­lė­je ne­įs­kai­ty­ti kemperiai

Šal­ti­nis: par­eng­ta pa­gal "Da­ta Cen­ter" informaciją

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, 2014 m. Lie­tu­vo­je fik­sa­vu­sių di­džiau­sią au­gi­mą, dešimtukas

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių 2014 m. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Dod­ge"16 (2)**+700
2."Bent­ley"6 (1)+500
3."Pors­che"85 (32)+165,6
4."Jeep"54 (23)134,8
5."Al­fa Ro­meo"157 (70)+124,3
6."Bu­gat­ti"2 (1)+100
7."Fiat"2403 (1415)+69,8
8."Opel"481 (328)+46,6
9."Nis­san"1171 (822)+42,5***.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 metais

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­tas par­da­vi­mo re­zul­ta­tas 2013 m.

***Sta­tis­ti­ko­je ne­įs­kai­ty­ti kemperiai

Šal­ti­nis: par­eng­ta pa­gal "Da­ta Cen­ter" informaciją

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, ku­rių bu­vo Lie­tu­vo­je par­duo­ta dau­giau­siai 2014 m., dešimtukas

VietaModelisPar­duo­ta 2014 m. (vnt.)
1."Fiat 500"1618
2."Nis­san Qash­qai"693
3."Volks­wa­gen Pa­ssat"376
4."Ško­da Oc­ta­via"656
5."Volks­wa­gen Golf"431
6."Volks­wa­gen Jet­ta"348
7."Toyo­ta RAV4"338
8."Ško­da Ye­ti"273
9."Volks­wa­gen Ti­guan"238
10."Fiat Pun­to"218.

Šal­ti­nis: par­eng­ta pa­gal "Da­ta Cen­ter" in­for­ma­ci­ją.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, ku­rių par­da­vi­mas au­go dau­giau­siai 2014 m., dešimtukas

VietaModelisPar­duo­ta 2014 m. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."BMW4 Cou­pe/­Con­ver­tib­le"16 (1)**+1800
2."Mit­su­bis­hi Spa­ce Star"10 (1)+900
3."Fiat Pun­to"218 (35)522,18
4.S kla­sės "Mer­ce­des-Benz"39 (7)457,14
5."Seat To­le­do"5 (1)+400
6."Opel An­ta­ra"43 (10)+330
7-10."Ci­troen C4 Pi­cas­so"4(1)+300
7-10."Land Ro­ver Ran­ge Sport"64 (16)+300
7-10."Nis­san Pa­tfin­der"(20 (5)+300
7-10."Pors­che 911"12 (3)+300.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 metais

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­tas par­duo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čius 2013 m.

Šal­ti­nis: par­eng­ta pa­gal "Da­ta Cen­ter" pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami