Automobilių vagys tobulėja: „slapukai“ ir užraktai nebeveikia

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-09 15:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-09 15:25
Gerai savo „amatą“ išmanantys ilgapirščiai išmoko paprastesnes saugos sistemas išjungti greitai ir tyliai. LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­mo­bi­liai, ypač nau­jes­ni, iš­lie­ka pa­trauk­liu tai­ki­niu il­ga­pirš­čiams, o mo­der­nių ap­sau­gos sis­te­mų kū­rė­jai nuo­lat lenk­ty­niau­ja su trans­por­to prie­mo­nių va­gi­šiais, ku­rie at­ran­da vis nau­jų bū­dų iš­ky­lan­čioms kliū­tims apei­ti.

Drau­di­kų tei­gi­mu, kai ku­rios dar ne taip se­niai efek­ty­vio­mis lai­ky­tos ap­si­sau­go­ji­mo nuo va­gių prie­mo­nės ta­po ne­be­veiks­min­go­mis ir šian­dien ne­be­ga­li už­ti­krin­ti gy­ven­to­jų tur­to sau­gu­mo.

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ne­nar­ta­vi­čius iš­sky­rė tris šian­dien jau ge­ro­kai at­gy­ve­nu­sius bū­dus trans­por­to prie­mo­nėms ap­sau­go­ti.

Ne itin slap­ti „slapukai“

Au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ti va­di­na­mie­ji sla­pu­kai bu­vo itin po­pu­lia­rūs prieš ge­rus de­šim­tį ir dau­giau me­tų. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai sa­vo trans­por­to prie­mo­nė­se jas tu­ri ir da­bar, ta­čiau T. Ne­nar­ta­vi­čius abe­jo­ja jų efek­ty­vu­mu. Tam ti­kro­je au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vie­to­je, ku­rią tu­rė­tų ži­no­ti tik jo vai­ruo­to­jas, įreng­tas jun­gik­lis lei­džia per­trauk­ti au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mui bū­ti­ną elek­tros gran­di­nę. To­kiu bū­du ne­pa­gei­dau­ja­mi as­me­nys, ne­ži­nan­tys, kur įreng­tas sla­pu­kas, tu­rė­tų ne­su­ge­bė­ti už­ves­ti au­to­mo­bi­lio. De­ja, pa­ty­ru­siems va­gims su­ras­ti slap­tą jun­gik­lį nė­ra itin su­dė­tin­ga.

„Pa­ty­rę va­gys pra­ktiš­kai jau min­ti­nai ži­no vi­sas „slap­tas“ vie­tas au­to­mo­bi­ly­je ir sla­pu­ką ga­li su­ras­ti aki­mirks­niu. Ne­pro­fe­sio­na­lai ga­li už­truk­ti il­giau, bet vis tiek ti­kriau­siai slap­tą­jį jun­gik­lį at­ras – juk vie­tų jam pa­slėp­ti au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne nė­ra be­ga­lė, o daž­nai sla­pu­kas bū­na įren­gia­mas ga­na nu­spė­ja­mo­se vie­to­se. Be to, jo bu­vi­mo vie­ta daž­nai iš­duo­da­ma ir tre­tie­siems as­me­nims, kuo­met au­to­mo­bi­lis pa­lie­ka­mas re­mon­to dirb­tu­vė­se ar plo­vyk­lo­se. Ži­no­ma, il­ga­pirš­čiams to­kio jun­gik­lio pa­ieš­kos ga­li kai­nuo­ti šiek tiek bran­gaus lai­ko, ap­sun­kin­ti jų ne­šva­rų dar­bą, to­dėl, be abe­jo, įsi­reng­ti to­kią ap­sau­gą au­to­mo­bi­ly­je ga­li­ma, ta­čiau, pa­tar­ti­na, tik kaip pa­pil­do­mą ap­si­sau­go­ji­mo nuo va­gys­tės prie­mo­nę“, – sa­kė T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Anot drau­di­mo eks­per­to, daug pa­ti­ki­mes­nė sla­pu­ko au­to­mo­bi­ly­je al­ter­na­ty­va šian­dien yra im­obi­li­za­to­rius, ku­ris, pri­klau­so­mai nuo jo vei­ki­mo pri­nci­po, blo­kuo­ja au­to­mo­bi­lio va­rik­lį, jei nė­ra at­lie­ka­mi tam ti­kri ak­ty­va­vi­mo veiks­mai su elek­tro­ni­niu au­to­mo­bi­lio rak­tu ar­ba jei­gu toks rak­tas nu­tols­ta tam ti­kru at­stu­mu nuo trans­por­to prie­mo­nės.

Pra­sta pa­pras­ta gar­si­nė signalizacija

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus šian­dien tur­būt vis re­čiau pri­ža­di­na vi­su gar­su dėl ne­aiš­kios prie­žas­ties kau­kian­čios au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ci­jos. Vis tik dar vi­sai ne­se­niai mie­ga­mų­jų ra­jo­nų gy­ven­to­jams įky­rius gar­sus sklei­džian­čios trans­por­to prie­mo­nių sig­na­li­za­ci­jos kė­lė ne­ma­žą gal­vos skaus­mą. T. Ne­nar­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ci­jos šian­dien ta­po jau ge­ro­kai iš­ma­nes­nės, o vi­sų ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jus nuo men­kiau­sio pri­si­lie­ti­mo ar vib­ra­ci­jos nak­tį pri­ke­lian­tis kau­ki­mas ta­po ti­kra at­gy­ve­na.

„Nors gar­si­nės sig­na­li­za­ci­jos tiks­las yra iš­gąs­din­ti va­gį, at­kreip­ti ap­lin­ki­nių dė­me­sį į ga­li­mai vyk­do­mą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau kie­muo­se kau­kian­tys, čirš­kian­tys ir pyp­sin­tys au­to­mo­bi­liai vie­nu me­tu bu­vo ta­pę to­kie įpras­ti, kad žmo­nės pra­dė­jo į juos be­veik ne­kreip­ti dė­me­sio. Di­des­niu rū­pes­čiu gy­ven­to­jams ta­po ge­res­nė gar­so izo­lia­ci­ja na­muo­se nei au­to­mo­bi­lių va­gys­čių bai­mė. Yra at­lik­ti ir so­cia­li­niai eks­pe­ri­men­tai, ku­rių me­tu va­gi­mis ap­si­me­tę as­me­nys ga­na il­gą lai­ką nak­tį krapš­tė­si au­to­mo­bi­ly­je su įjung­ta gar­si­ne sig­na­li­za­ci­ja dau­gia­bu­čio sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je taip ir ne­su­lauk­da­mi jo­kios ap­lin­ki­nių reak­ci­jos ar dė­me­sio“, – pa­sa­ko­jo „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Ki­ta prie­žas­tis, ko­dėl ne­ga­li­ma vi­siš­kai pa­sik­liau­ti vien tik gar­si­ne sig­na­li­za­ci­ja, drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, yra ta, kad ge­rai sa­vo „a­ma­tą“ iš­ma­nan­tys il­ga­pirš­čiai iš­mo­ko pa­pras­tes­nes sau­gos sis­te­mas iš­jung­ti joms ne­spė­jus iš­leis­ti net men­kiau­sio gar­so.

„Vėl­gi – ko­ky­biš­ka ir mo­der­ni gar­si­nė sig­na­li­za­ci­ja ga­li su­teik­ti pa­pil­do­mo sau­gu­mo, ta­čiau pri­mi­ty­vias, nuo au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riaus vei­ki­mo pri­klau­san­čias aliar­mo sis­te­mas rei­kė­tų pa­mirš­ti. Šian­dien daug efek­ty­ves­nės sau­gos sis­te­mos ge­ba ne tik skleis­ti gar­są tuo­met, kai au­to­mo­bi­liui iš­ky­la ti­kras pa­vo­jus, bet ir rea­liu lai­ku per­duo­ti in­for­ma­ci­ją apie au­to­mo­bi­lio būk­lę, jo bu­vi­mo vie­tą tie­siai į sa­vi­nin­ko te­le­fo­ną ar kom­piu­te­rį, blo­kuo­ti va­rik­lio už­ve­di­mą. Įsi­ren­gus pa­ly­do­vi­nę pa­ieš­kos sis­te­mą net ir va­gys­tės at­ve­ju yra di­de­lė ti­ki­my­bė trans­por­to prie­mo­nę su­ras­ti. To­kios pa­ieš­kos prie­mo­nės anks­čiau kai­na­vo ga­na bran­giai, ta­čiau per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų ge­ro­kai at­pi­go ir ta­po prie­ina­mos ne vien tik itin pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams“, – pa­žy­mė­jo T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Me­cha­ni­nis vai­ro už­rak­tas – tik me­ta­lo gabalas

Anks­čiau ga­na po­pu­lia­rius me­cha­ni­nius au­to­mo­bi­lio vai­ro už­rak­tus grei­tai bus ga­li­ma aps­kri­tai lai­ky­ti an­tik­va­ri­nė­mis se­nie­no­mis, o juos pa­ša­lin­da­mi šian­die­ni­niai va­gys tu­ri ne dau­giau var­go nei su prie stul­po pri­ra­kin­to dvi­ra­čio spy­na.

„Bet ko­kie me­cha­ni­niai už­rak­tai va­gims yra ma­žiau­sia kliū­tis. Ne­svar­bu, ar kal­bė­tu­me apie vai­ro, pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­ties ar pe­da­lų už­rak­tus – to­kios prie­mo­nės var­gu ar at­bai­dys net ir pa­vie­nius tin­ka­mos pro­gos ty­kan­čius va­gi­šius, o ką jau kal­bė­ti apie ge­rai or­ga­ni­zuo­tas, di­de­les tech­ni­nes ga­li­my­bes tu­rin­čias va­gių gru­puo­tes. Ma­tyt, dėl šios prie­žas­ties šian­dien vis su­dė­tin­giau pa­ma­ty­ti trans­por­to prie­mo­nę, ku­rią ban­do­ma ap­sau­go­ti to­kio­mis prie­mo­nė­mis“, – sa­kė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je eks­per­tas.

Vis tik, anot T. Ne­nar­ta­vi­čiaus, net ir to­kia ap­sau­gos prie­mo­nė yra ge­riau ne­gu jo­kios, jei kal­ba­ma apie se­nes­nius, ma­žes­nės ver­tės au­to­mo­bi­lius.

„Bran­ges­ni, nau­jes­ni, va­gis ma­si­nan­tys au­to­mo­bi­liai, be jo­kios abe­jo­nės, tu­rė­tų bū­ti ap­rū­pin­ti pa­čio­mis mo­der­niau­sio­mis ap­sau­gos sis­te­mo­mis. Kuo jos šiuo­lai­kiš­kes­nės, tuo ge­riau. Be to, pa­tar­ti­na nau­do­ti komp­lek­si­nes prie­mo­nes, de­rin­ti vie­nas ki­tą pa­pil­dan­čių spren­di­mų kom­bi­na­ci­jas – pa­vyz­džiui, įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lio se­ki­mo sis­te­mą kar­tu su im­obi­li­za­to­riu­mi ir pa­ti­ki­ma sig­na­li­za­ci­ja. Op­ti­ma­liai ap­sau­go­ti trans­por­to prie­mo­nę ga­li pa­dė­ti drau­di­kų tech­ni­nių ap­sau­gos prie­mo­nių re­ko­men­da­ci­jų kiek­vie­nam kon­kre­čiam mo­de­liui ir at­ve­jui lai­ky­ma­sis. Nuo to, kaip ge­rai ar pra­stai yra ap­sau­go­tas au­to­mo­bi­lis pri­klau­so ir kas­ko drau­di­mo įmo­kų dy­dis – kuo ap­sau­gos ly­gis įver­ti­na­mas ge­riau, tuo įmo­kos yra ma­žes­nės“, – pri­mi­nė drau­di­mo eks­per­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
straipsnis  87.247.100.204 2016-02-09 18:33:13
lyg ir tinkamas, tiesos yra,tačiau matosi ir verslininkų ausys,iš savo didelės patirties žinau,kad kokybiškai įrengtas nestandartinis slapukas,pati geriausia priemonė,prieš variklio paleidimą,o jeigu nepavyksta užvesti variklio ,vagiui belieka tenkintis mažesniu grobiu.
3 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami