Automobiliui pakrantėje ar ant samanų – ne vieta

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-06 15:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-06 15:15
favim.com nuotrauka
Į ša­lį at­ke­lia­vus karš­čiams ir poil­siau­to­jams pa­trau­kus į gam­tą, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai aky­lai ste­bi, ar au­to­mo­bi­lius žmo­nės pa­lie­ka tam skir­to­se aikš­te­lė­se ir ar ne­pa­žei­džia ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. 

Per du va­sa­ros mė­ne­sius vi­sų re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų par­ei­gū­nai at­li­ko 186 rei­dus ir už­fik­sa­vo 162 au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo pa­žei­di­mus. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai taip pat ti­kri­no, ar poil­siau­to­jai ne­ter­šia gam­tos ir ne­pa­lie­ka šiukš­lių, sa­va­va­liš­kai ne­įren­gia lau­ža­vie­čių ir ne­ku­ria lau­žų tam ne­skir­to­se vie­to­se.

„Ne tam skir­to­se vie­to­se pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai ne tik truk­do ki­tiems lan­ky­to­jams ir poil­siau­to­jams džiaug­tis gam­ta, bet ir ją ter­šia bei nio­ko­ja. Iš tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių la­šan­tys te­pa­lai – jo­kia ne trą­ša miš­ko pa­klo­tei. Gerb­ki­me vie­ni ki­tus ir gam­to­je poil­siau­ki­me at­sa­kin­gai“, – ra­gi­no ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas.

Kaip ir anks­čiau, dau­giau­sia au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta pa­jū­rio re­gio­ne – 88. Vie­no­dai ne­draus­min­gi bir­že­lį ir lie­pą bu­vo Ute­nos ir Vil­niaus re­gio­nų poil­siau­to­jai, ne tam skir­to­se vie­to­se pa­lie­kan­tys au­to­mo­bi­lius. Šiuo­se re­gio­nuo­se nu­sta­ty­ta po 19 pa­žei­di­mų. Kau­no ir Šiau­lių re­gio­nuo­se nu­sta­ty­ta po 11 pa­žei­di­mų, Pa­ne­vė­žio re­gio­ne – 10, Aly­taus – 8. Nė vie­no pa­žei­di­mo ne­tvar­kin­gai sta­tant au­to­mo­bi­lį ne­už­fik­sa­vo 15 rei­dų at­li­kę Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai. Pa­žei­dė­jams skir­ti įspė­ji­mai ir bau­dos, ku­rių bend­ra su­ma – dau­giau kaip 1 300 Eur.

Van­dens ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas ir au­to­mo­bi­lio pa­li­ki­mas tie­siog pa­kran­tė­je – bran­gus ma­lo­nu­mas. Jis šei­mi­nin­kui ga­li už­trauk­ti įspė­ji­mą ar­ba bau­dą iki 144 Eur.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad trans­por­to prie­mo­nių sta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų de­ra pa­isy­ti ne tik prie van­dens tel­ki­nių, pa­jū­ry­je, bet ir gi­rio­je, miš­ke, mies­te – vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je. Ar tvar­kin­gai, ne­pa­žei­džiant rei­ka­la­vi­mų, sta­to­mi gi­rios lan­ky­to­jų au­to­mo­bi­liai, ti­kri­na miš­ki­nin­kai. Jie pri­me­na, kad trans­por­to prie­mo­nes ga­li­ma pa­lik­ti tik pa­ženk­lin­to­se sto­vė­ji­mo vie­to­se ar­ba ant miš­ko ke­lių, jų pa­kraš­ty­je. Va­žia­vi­mas miš­ko pa­klo­te, be­ke­le yra drau­džia­mas.

Ne­tei­sė­tas va­žia­vi­mas per žo­li­nę dan­gą pi­lie­čiams už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 14 Eur iki 144 Eur. Trans­por­to prie­mo­nių sta­ty­mas miš­ke ar­ba va­žia­vi­mas be­ke­le už­trau­kia įspė­ji­mą ar bau­dą nuo 14 Eur iki 57 Eur, jei toks pa­žei­di­mas pa­da­ry­tas sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – nu­ma­ty­ta bau­da nuo 86 Eur iki 144 Eur.

Pa­ti­kri­ni­mai vyks iki va­sa­ros pa­bai­gos, to­dėl ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ra­gi­na vai­ruo­to­jus elg­tis at­sa­kin­gai. Apie pa­ste­bė­tus pa­žei­di­mus ga­li­ma pra­neš­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba tie­sio­giai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams – Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos In­for­ma­ci­jos prė­mi­mo ir val­dy­mo cen­tro te­le­fo­nu (8–5) 273 2995.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami