Automobilius nuomojasi ir verslininkai, ir aferistai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-01 06:00
Lietuvoje veikiančios nedidelės mašinų nuomos bendrovės stengiasi patikrinti kiekvieną klientą. LŽ archyvo nuotrauka
Jei­gu pri­reik­tų par­ai iš­si­nuo­mo­ti pra­ban­gų „Au­di A6“ Vil­niu­je ar Kau­ne, tai ga­lė­tu­mė­te pa­da­ry­ti už 250 li­tų. Klai­pė­do­je to­kio au­to­mo­bi­lio nuo­ma at­siei­tų dvi­gu­bai bran­giau. Tuo me­tu Pa­ne­vė­žy­je tu­rė­tu­mė­te rink­tis iš vos ke­lių skur­do­kų pa­siū­ly­mų.

Dau­giau­sia au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vių vei­kia Vil­niu­je. Jos klien­tų antp­lū­džio su­lau­kia lie­pos-rugp­jū­čio mė­ne­siais, kai į Lie­tu­vą at­vyks­ta ne tik tu­ris­tų iš už­sie­nio vals­ty­bių, bet ir at­os­to­gų su­grįž­ta po Eu­ro­pą iš­si­bars­tę tau­tie­čiai.

Il­ga­lai­kės, ki­taip dar va­di­na­mos veik­los nuo­mos klien­tų bū­rys yra pa­sto­ves­nis. Ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sių tarp­tau­ti­nių įmo­nių ma­ši­nas sa­vo dar­buo­to­jams nuo­mo­ja, taip at­si­kra­ty­da­mos ne­iš­ven­gia­mų rū­pes­čių, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­ja.

Kai­ną spau­džia konkurencija

„O­rien­tuo­ja­mės į trum­pa­lai­kę nuo­mą, to­dėl pa­grin­di­niai mū­sų klien­tai yra lie­tu­viai. Tiek gy­ve­nan­tys čia, tiek su­grį­žę iš už­sie­nio, taip pat pa­vie­niai tu­ris­tai. Ar­tė­jant šil­ta­jam se­zo­nui dau­gė­ja ir klien­tų, o ru­de­nį pa­klau­sa vėl smar­kiai krin­ta. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek spa­lio mė­ne­sį už­sie­nie­čių vaikš­ti­nė­ja Vil­niaus se­na­mies­ty­je, ir bus aiš­ku ko­dėl“, - kal­bė­jo nuo­mos bend­ro­vės „Au­to­ban­ga“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius And­rius Mor­ke­vi­čius.

Šios pa­slau­gos kai­na pa­sta­rai­siais me­tais po tru­pu­tį ma­žė­ja. Ži­no­ma, tik ten, kur di­dė­ja kon­ku­ren­ci­ja. Pa­sak Kau­ne ir Vil­niu­je vei­kian­čios bend­ro­vės „Au­tog­ru­pė“ par­da­vi­mų va­do­vo Man­to Jur­ke­vi­čiaus, kai­na vi­siems, iš­sky­rus kor­po­ra­ty­vi­nius vers­lo klien­tus, yra svar­biau­sias veiks­nys. „Po­pu­lia­riau­si tie au­to­mo­bi­liai, ku­rių nuo­ma pi­giau­sia. Kai tik su­ma­ži­na­me ko­kio mo­de­lio kai­ną, iš­kart pa­di­dė­ja jo pa­klau­sa. Pa­sau­li­niai pre­kių ženk­lai, to­kie kaip „Hertz“, „A­vis“ ar „Sixt“, mums nė­ra kon­ku­ren­tai, nes jie orien­tuo­ja­si į ki­to­kius klien­tus. Ne kon­ku­ren­tai ir pri­va­tūs fi­zi­niai as­me­nys, skel­bi­muo­se siū­lan­tys nuo­mo­tis vie­ną ar du tu­ri­mus au­to­mo­bi­lius. Esa­me vi­du­ti­nio­kai, to­dėl ga­li­me pa­siū­ly­ti ge­res­nę kai­ną, o nuo­mo­da­mi ma­ši­ną rei­ka­lau­ja­me ma­žes­nio de­po­zi­to nei kai ku­rie di­die­ji rin­kos žai­dė­jai. Mū­sų įmo­nė­je užs­ta­tas yra maž­daug nuo 500 iki 700 li­tų už au­to­mo­bi­lį“, - pa­aiš­ki­no M.Jur­ke­vi­čius.

Po­žiū­ris at­ei­na iš Vakarų

Tarp­tau­ti­niam au­to­mo­bi­lių nuo­mos pre­kės ženk­lui „A­vis“ jau du de­šimt­me­čius at­sto­vau­jan­čios Lie­tu­vos bend­ro­vės "Li­ti­deal“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Dai­va Že­mai­tė pa­žy­mė­jo, kad di­džią­ją da­lį jų klien­tų su­da­ro vers­lo įmo­nės. Šiuo me­tu "Li­ti­deal" sa­vo par­ke tu­ri 850 au­to­mo­bi­lių. Maž­daug 700 jų pa­gal il­ga­lai­kės veik­los nuo­mos su­tar­tis nau­do­ja­si Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės. Kai ku­rios įmo­nės pa­si­bai­gus nuo­mos lai­ko­tar­piui tu­ri tei­sę iš­pirk­ti au­to­mo­bi­lius, bet dau­gu­ma juos tik nuo­mo­ja, pa­ti­kė­da­mos vi­sas su ma­ši­nų eksp­loa­ta­ci­ja su­si­ju­sias pro­ce­dū­ras ir tech­ni­nę prie­žiū­rą bend­ro­vei "Li­ti­deal".

„Lie­tu­vos rin­ka, ma­no nuo­mo­ne, kol kas nė­ra vi­siš­kai iš­nau­do­ta. Veik­los nuo­mos pra­kti­ką Lie­tu­vo­je tai­ko čia be­si­ku­rian­čios tarp­tau­ti­nės bend­ro­vės, nes Va­ka­ruo­se toks bū­das pla­čiai nau­do­ja­mas, jo efek­ty­vu­mas jau įver­tin­tas. Įmo­nės ne­no­ri ap­krau­ti sa­vo ba­lan­sų ir sam­dy­ti žmo­nių, at­sa­kin­gų už au­to­mo­bi­lių par­ką. Lie­tu­viš­kos bend­ro­vės vis dar daž­nai per­ka au­to­mo­bi­lius, bet pa­ma­žu si­tua­ci­ja kei­čia­si“, - kal­bė­jo D.Že­mai­tė.

Anot pa­šne­ko­vės, šiuo me­tu po­pu­lia­riau­sios mar­kės nuo­mos įmo­nė­je - „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „Ško­da“, „Toyo­ta“. Ta­čiau klien­tui pa­gei­dau­jant jos va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ga­li par­ūpin­ti iš es­mės bet ko­kią Lie­tu­vo­je par­duo­da­mą nau­ją ma­ši­ną. Nuo­mo­jan­tis „A­vis“ au­to­mo­bi­lį trum­pam lai­kui kre­di­ti­nė­je kor­te­lė­je rei­kė­tų tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 2000-2500 li­tų. Ren­kan­tis pres­ti­ži­nį mo­de­lį ga­li bū­ti tai­ko­mi ir griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai. „Li­ti­deal“ gry­na­sis pel­nas per­nai šok­te­lė­jo 43 proc. ir pa­sie­kė 1,43 mln. li­tų. Toks au­gi­mas, ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės tei­gi­mu, la­biau­siai su­si­jęs su di­džiu­liu nuo­smu­kiu kri­zės lai­ko­tar­piu.

Di­dė­jan­ti veik­los apim­tis džiu­gi­na ir „Sixt“ pre­kės ženk­lui tre­čius me­tus at­sto­vau­jan­čią įmo­nę „Trans­po­rent“. Jos pa­ja­mos per­nai iš­au­go penk­ta­da­liu. Įmo­nės dar­buo­to­jų žo­džiais, orien­tuo­ja­ma­si ne į kai­ną, o į pa­slau­gų ko­ky­bę. Ją la­biau­siai ver­ti­na iš už­sie­nio at­vy­kę kor­po­ra­ty­vi­niai vers­lo klien­tai, ku­rių bend­ro­vės tu­ri su­da­riu­sios su­tar­tis su nuo­mo­to­ju. Pa­sta­ruo­ju me­tu Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­jos „Sixt“ at­sto­vai Lie­tu­vo­je jau­čia ne­men­ką šios ša­lies vers­li­nin­kų pa­gau­sė­ji­mą, nes vo­kie­čiai lin­kę pa­si­ti­kė­ti sa­vais, o ir vers­lo rei­ka­lais jų į Lie­tu­vą at­ke­liau­ja vis dau­giau. „Sixt“ pa­žy­mi, kad nuo­mo­ja ne se­nes­nius nei pu­sės me­tų au­to­mo­bi­lius, nu­va­žia­vu­sius ne dau­giau kaip 20 tūkst. ki­lo­me­trų.

Afe­ris­tų netrūksta

Lie­tu­vos uos­ta­mies­ty­je Klai­pė­do­je au­to­mo­bi­lių nuo­mos pa­slau­gas tei­kia apie 15 ge­rai ži­no­mų ir vie­ti­nės reikš­mės bend­ro­vių. Tie­sa, skir­tin­gai nei sos­ti­nė­je vei­kian­čių nuo­mos įmo­nių at­sto­vai, LŽ kal­bin­ti klai­pė­die­čiai, kaip ir Šiau­lių ar Kau­no vers­li­nin­kai, di­de­le prob­le­ma lai­ko ne­są­ži­nin­gus klien­tus. Ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų pa­si­tai­ko įvai­rių.

„Tik iš ša­lies at­ro­do, kad šis vers­las la­bai pa­pras­tas, bet ja­me yra gau­sy­bė po­van­de­ni­nių sro­vių. Bū­na, iš­si­nuo­mo­ja žmo­gus au­to­mo­bi­lį die­nai, o dings­ta vi­sai sa­vai­tei, ir te­le­fo­nu ne­at­si­lie­pia, ge­riau­siu at­ve­ju par­ašo SMS ži­nu­tę. Grą­ži­na au­to­mo­bi­lį ap­lam­dy­tą, tuš­čiu ba­ku. Bu­vo at­ve­jis, kai klien­tas im­ita­vo ma­ši­nos va­gys­tę. Nors drau­džia­me au­to­mo­bi­lius, nuo vi­so­kios ža­los ne­sa­me ap­sau­go­ti. Kri­zės lai­ko­tar­piu at­si­ra­do dau­giau su­kčių, to­dėl nuo­sto­lių per me­tus pa­tir­da­vo­me už maž­daug 30 tūkst. li­tų“, - ne­slė­pė uos­ta­mies­čio įmo­nės „Ža­lia rū­ta“ sa­vi­nin­kė Rū­ta Pa­ši­ly­tė-Gun­da­je­vė.

Pa­šne­ko­vė pu­siau juo­kais svars­tė, kad no­rint ap­sid­raus­ti nuo di­des­nės ri­zi­kos, ma­tyt, rei­kia nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lius tik mo­te­rims ar­ba pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms. Jos ma­ny­mu, pa­vo­jin­giau­si šios sri­ties vers­lui - vy­rai iki 35 me­tų. Jei klien­tas pik­ty­biš­kai ne­at­ly­gi­na nuo­sto­lių ar ne­su­mo­ka už pa­slau­gas, yra ga­li­my­bė kreip­tis į teis­mą. Ta­čiau iš­si­rei­ka­lau­ti pri­tei­sus at­ly­gin­ti nuo­sto­lius už­trun­ka iki be­ga­ly­bės.

Au­to­mo­bi­lių nuo­mos vers­le la­bai svar­bu mo­kė­ti pa­žin­ti žmo­nes. Vers­li­nin­kai ne­sle­pia, kad jiems pra­ver­čia ir vie­šai prie­ina­mi duo­me­nys, ir „Goog­le“ pa­ieš­ka, nes kar­tais ieš­ko­da­mi in­for­ma­ci­jos apie ko­kį nors as­me­nį ran­da ir to­kius jį api­bū­di­nan­čius žo­džius: afe­ris­tas, su­kčius. "Nors kai ku­rie "pro­fe­sio­na­lai" bū­na pui­kiai pa­to­bu­li­nę sa­vo įvaiz­dį, pa­tir­tis šia­me vers­le lei­džia leng­viau de­mas­kuo­ti ir to­kius. Ki­ta ver­tus, tarp klien­tų yra dau­gy­bė pui­kių, įdo­mių žmo­nių“, - dės­tė „Ža­lios rū­tos“ va­do­vė.

Bė­dų dėl prob­le­mi­nių nuo­mi­nin­kų ne­slė­pė tu­rin­tys ir ki­tų įmo­nių at­sto­vai. „Jei ne­ti­krin­tu­me vi­sų nau­jų klien­tų, kas­dien tu­rė­tu­me bė­dų. Tam ti­kro kon­tin­gen­to žmo­gų daž­nai pa­vyks­ta nu­sta­ty­ti jau iš po­kal­bio te­le­fo­nu“, - sa­kė „Au­tog­ru­pės" par­da­vi­mų va­do­vas M.Jur­ke­vi­čius.

„Kar­tais au­to­mo­bi­lį iš­si­nuo­mo­ję as­me­nys bū­na iš anks­to su­rez­gę pla­ną va­žiuo­ti juo da­ry­ti ko­kio nors nu­si­kal­ti­mo. Šie­met mums jau te­ko vyk­ti par­si­vež­ti au­to­mo­bi­lį iš Lat­vi­jos. Bend­ra­dar­biau­ja­me su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais. Mū­sų re­gio­nas šiuo klau­si­mu yra prob­le­miš­kas“, - pri­pa­ži­no Šiau­liuo­se vei­kian­čios įmo­nės „Do­nAu­to“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Ri­ta Cu­ku­rie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami