Automobilius puola žiurkės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-25 06:00
Graužikai į automobilių salonus lengviausiai patenka per prarūdijusio kėbulo skyles. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų kal­bas apie žiur­kių apg­rauž­tus au­to­mo­bi­lių lai­dus ir dėl to ky­lan­čius su­nku­mus, pa­vyz­džiui, už­ve­dant trans­por­to prie­mo­nę, ver­ti­na kaip anek­do­tus. Ta­čiau įsi­su­kę į ma­ši­nos vi­dų grau­ži­kai kar­tais su­ge­ba su­kel­ti la­bai di­de­les ne­lai­mes.

Įta­ria­ma, kad lap­kri­čio pra­džio­je dėl grau­ži­kų pra­grauž­tų au­to­mo­bi­lio „Maz­da 626“ lai­dų su­de­gė ne tik Ra­sei­nių ra­jo­no Gy­lių kai­mo gy­ven­to­jo A. B. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) ma­ši­na, bet ir ūki­niai pa­sta­tai, ki­tas tur­tas. Pa­sak Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vo pa­va­duo­to­jo And­riaus Mar­ke­le­vi­čiaus, A. B. au­to­mo­bi­lis su­nio­ko­tas ne­at­pa­žįs­ta­mai. O prie iš­va­dos, jog gais­ras ki­lo dėl grau­ži­kų kal­tės, bu­vo prie­ita, kaip dien­raš­čiui LŽ sa­kė par­ei­gū­nas, „at­me­tus vi­sas ki­tas ver­si­jas“.

At­sar­gus el­ge­sys negelbėjo

Gy­lių kai­mo gy­ven­to­jui pa­da­ry­ti nuo­sto­liai – įspū­din­gi. Nors ug­nia­ge­siai į gais­ro vie­tą at­sku­bė­jo ne­gaiš­da­mi, A. B. pra­ra­do ne tik „Maz­da 626“, bet ir mal­ki­nę, dar­ži­nę, tvar­to, ga­ra­žo ir san­dė­liu­ko sto­gus, ga­ra­žo ir tvar­to me­di­nes per­dan­gas, apie to­ną šie­no, tris to­nas dur­pių bri­ke­tų, apie 15 kub. m mal­kų, gran­di­ni­nį me­džio pjūk­lą, žo­liap­jo­vę, au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas bei daug ki­tų įvai­rių ūkio reik­me­nų. Pa­da­ry­tus nuo­sto­lius žmo­gus skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų.

Iš­kart po gais­ro Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vas Gied­rius Sto­nys vie­tos ži­niask­lai­dai tvir­ti­no, kad la­bai ti­kė­ti­na, jog gais­ras au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je ki­lo dėl trum­po­jo lai­dų jun­gi­mo, o lai­dus pa­žeis­ti ga­lė­jo grau­ži­kai, ku­rie ar­tė­jant žie­mai brau­na­si į pa­tal­pas. Par­ei­gū­nas, aiš­ku, pir­miau­sia tu­rė­jo ome­ny­je pe­les ir žiur­kes.

Nu­ken­tė­jęs A. B. ir­gi pri­ta­rė to­kiai prie­lai­dai. Pa­sak jo, au­to­mo­bi­lis bu­vo tech­niš­kai tvar­kin­gas, ne­se­niai bu­vo at­lik­ta jo pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra, to­dėl, be grau­ži­kų, dau­giau kal­tų­jų lyg ir ne­ga­lė­jo bū­ti. Ma­ža to, vy­ras tvir­ti­no, kad vi­są gy­ve­ni­mą jis el­gia­si la­bai at­sar­giai - bai­gęs die­nos dar­bus ūki­nia­me pa­sta­te iš­jung­da­vo net elek­tros kir­tik­lį.

Grau­ži­kų su­kel­ti gais­rai - nuostolingiausi

44 lieps­no­jan­tys au­to­mo­bi­liai per me­tus – tiek vi­du­ti­niš­kai trans­por­to gais­rų Lie­tu­vo­je pa­skel­bė fik­suo­jan­ti vien Eu­ro­pos drau­di­mo bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“. Tie­sa, sa­vo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai drau­di­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad į sta­tis­ti­ką yra įtrau­kia­mos tik kas­ko drau­di­mu pa­si­rū­pi­nu­sių vai­ruo­to­jų ne­lai­mės, to­dėl ti­krie­ji au­to­mo­bi­lius nio­ko­jan­čių gais­rų mas­tai yra kur kas di­des­ni.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“, Lie­tu­vo­je, tre­jų me­tų duo­me­ni­mis, ru­de­nį fik­suo­ja­ma ket­vir­ta­da­liu, o pa­va­sa­rį net 40 proc. dau­giau au­to­mo­bi­lių gais­rų nei va­sa­rą. Drau­di­kų tei­gi­mu, šie­met per pir­mus de­vy­nis mė­ne­sius už­fik­suo­ta apie 30 už­si­lieps­no­ju­sių trans­por­to prie­mo­nių – kiek ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais, ta­čiau ir šal­čio, ku­riam at­ėjus pa­si­pi­la gais­rai, šie­met bu­vo ma­žiau.

„ER­GO In­su­ran­ce“ ne­tu­ri at­ski­ros sta­tis­ti­kos, iš ku­rios bū­tų aiš­ku, kiek gais­rų su­ke­lia grau­ži­kai. Grei­čiau­siai to­kių ne­lai­mių tė­ra vie­ne­tai. Bet jos nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms itin skau­džios.

Tei­gia­ma, jog daž­niau­siai ki­birkš­tis įsi­žie­bia dėl ne­tvar­kin­gos elek­tros ins­ta­lia­ci­jos. Pa­sak drau­di­kų, iš gy­vū­nų gais­rus ga­li su­kel­ti ne tik grau­ži­kai, bet ir ka­tės. Blo­ga ži­nia yra ta, kad pe­lių ar žiur­kių pra­grauž­tų, ka­čių na­gais nu­dras­ky­tų lai­dų iš­kart ne­pas­te­bė­si. To­dėl ir dėl jų su­kel­to trum­po­jo elek­tros jun­gi­mo gais­ras ky­la nie­kam ne­ma­tant. Tai pa­ti di­džiau­sia prie­žas­tis, ko­dėl gy­vū­nų su­kel­ti gais­rai pri­da­ro la­bai daug nuo­sto­lių.

„Au­to­mo­bi­lį daž­niau pa­vyks­ta iš­gel­bė­ti, jei gais­ras įsi­žie­bia ša­lia esant vai­ruo­to­jui – dėl stab­džių ge­di­mo, lai­ku ne­pas­te­bė­jus nu­leis­tos pa­dan­gos ar­ba ban­dant au­to­mo­bi­lį už­ves­ti. Ži­no­ma, di­džiau­sia ža­la fik­suo­ja­ma ta­da, kai au­to­mo­bi­lis už­si­de­ga sto­vė­da­mas – re­tai ka­da pa­vyks­ta dū­mus ar lieps­ną su­stab­dy­ti lai­ku“, - „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Aud­rius Pil­či­cas, drau­di­kų bend­ro­vės ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce SE“ Lie­tu­vos fi­lia­lo ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tės Ra­sos Ra­ma­naus­kai­tės, jos at­sto­vau­ja­mos įmo­nės ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tai sa­vo pra­kti­ko­je su­si­du­ria ir su keis­tes­ne ža­la. "Tar­ki­me, Vo­kie­ti­jo­je vie­no mū­sų klien­tų au­to­mo­bi­lio ins­ta­lia­ci­ją su­grau­žė kiau­nės. Ki­tas įdo­mes­nis at­ve­jis – kai klien­tas, iš­va­žia­vęs at­os­to­gau­ti, au­to­mo­bi­lį pa­li­ko so­dy­bo­je, o grį­žęs ra­do po au­to­mo­bi­lio va­rik­lio dang­čiu su­suk­tą šir­šių liz­dą“, - dien­raš­čiui LŽ at­siųs­ta­me raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me dės­tė R. Ra­ma­naus­kai­tė.

Per me­tus – 18 įvykių

Kur kas tiks­les­nius duo­me­nis dėl grau­ži­kų pa­da­ry­tos ža­los au­to­mo­bi­liams pa­tei­kė bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“. Ma­tyt, tiks­les­nę sta­tis­ti­ką ši įmo­nė tu­ri ir dėl to, kad il­gus me­tus vie­nin­te­lė ša­ly­je drau­dė, kaip ti­ki­na ji pa­ti, kas­ko drau­di­mu klien­tų au­to­mo­bi­lius dėl nuo­sto­lių, pa­ti­ria­mų gy­vū­nams apg­rau­žus ma­ši­nos elek­tros lai­dus ar ki­taip ap­ga­di­nus trans­por­to prie­mo­nę.

Pa­sak „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ne Ing­ri­dos Žal­taus­kai­tės, 2013-ai­siais ir šie­met įmo­nė re­gis­tra­vo po 18 įvy­kių, ka­da drau­dė­jai pra­šė at­ly­gin­ti grau­ži­kų jų au­to­mo­bi­liams pa­da­ry­tą ža­lą. „Mes skai­čiuo­ja­me kar­tu tuos at­ve­jus, kai įlin­dę į au­to­mo­bi­lio vi­dų grau­ži­kai ką nors apg­rau­žia, ir tuos, ka­da gy­vū­nai įlen­da po va­rik­lio dang­čiu pa­si­šil­dy­ti ir už­ve­dant au­to­mo­bi­lį žūs­ta, ta­čiau vis tiek pri­da­ro vie­no­kių ar ki­to­kių nuo­sto­lių“, - ti­ki­no drau­di­kų at­sto­vė.

Grau­ži­kų pa­da­ry­ta vi­du­ti­nė ža­la, ku­rią ten­ka at­ly­gin­ti „Lie­tu­vos drau­di­mui“, sie­kia nuo 2 tūkst. iki 4 tūkst. li­tų. „Daž­niau­siai grau­ži­kai apg­rau­žia ži­bin­tų bei ki­tus lai­dus, prie ku­rių gy­vū­nai pa­ten­ka su­grau­žę ar­ba pra­grau­žę plas­ti­ki­nes ma­ši­nos de­ta­les. Tu­ri­me vie­ną at­ve­jį, kai grau­ži­kui (grei­čiau­siai tai bus ne­di­de­lė žiur­kė ar pe­liu­kas) pa­vy­ko pro sa­lo­no fil­trą pa­tek­ti į sa­lo­ną ir pra­grauž­ti sė­dy­nes. Tie­sa, au­to­mo­bi­lis bu­vo il­gai ne­nau­do­ja­mas“, - pa­sa­ko­jo I. Žal­taus­kai­tė.

Pa­sak „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vės, di­džiau­sia ža­la, ku­rią bend­ro­vė at­ly­gi­no klien­tams pra­ėju­siais ir šiais me­tais dėl grau­ži­kų kal­tės, sie­kė 4700 li­tų. „Ta­da bu­vo su­grauž­ta au­to­mo­bi­lio „Hyun­dai“ lai­dų py­nė“, - pa­žy­mė­jo drau­di­kų at­sto­vė.

Jos tvir­ti­ni­mu, daž­niau­siai žiur­kės ir pe­lės su­grau­žia au­to­mo­bi­lių lai­dus šiems sto­vint ga­ra­žuo­se ar pa­li­kus trans­por­to prie­mo­nę ne­to­li to­kių vie­tų, kur gau­su grau­ži­kų. Pa­vyz­džiui, ne­to­li miš­ko ar ki­tos at­okes­nės vie­tos. „Au­to­mo­bi­lis ku­rį lai­ką tu­ri sto­vė­ti vie­no­je vie­to­je, kad grau­ži­kas spė­tų jį apg­rauž­ti. Per ke­lias mi­nu­tes toks įvy­kis var­giai įma­no­mas“, - at­krei­pė dė­me­sį I. Žal­taus­kai­tė.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vės tei­gi­mu, įmo­nė at­si­sa­ky­tų pa­deng­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, jei, pa­vyz­džiui, pats šei­mi­nin­kas pa­lik­tų ma­ši­no­je šu­nį ar ki­tą gy­vū­ną, ir šis apd­ras­ky­tų sa­lo­ną ar ne­tgi su­ga­din­tų trans­por­to prie­mo­nę. „Pap­ras­tai ža­lai at­ly­gin­ti tai­ko­me to­kį kri­te­ri­jų: gy­vū­nas į au­to­mo­bi­lį pa­te­ko be sa­vi­nin­ko ži­nios ir ne dėl sa­vi­nin­ko ap­lai­du­mo, ki­taip ta­riant, gy­vū­nas at­si­tik­ti­nai ten pa­kliu­vo“, - at­krei­pė dė­me­sį I. Žal­taus­kai­tė.

Jau­kas graužikams

Pro­fe­sio­na­lias grau­ži­kų nai­ki­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­ti bend­ro­vė „De­zin­fa“ at­krei­pia dė­me­sį, kad „di­džiau­si vis­ką grau­žian­čių gy­vū­nų bū­riai“ šil­tes­nių vie­tų pra­de­da ieš­ko­ti ru­de­nį. Ir tai ga­li bū­ti ne tik in­di­vi­dua­lūs na­mai, so­dy­bos, dau­gia­bu­čiai na­mai, bet ir ga­ra­žai ar ki­ti pa­sta­tai, ku­riuo­se lai­ko­mi au­to­mo­bi­liai. „Kie­muo­se ar ki­to­se at­vi­ro­se vie­to­vė­se sto­vin­čios ma­ši­nos grau­ži­kus do­mi­na la­bai re­tai, nes ten tem­pe­ra­tū­ra pa­pras­tai yra to­kia pat, kaip ir lau­ke, dėl to ken­kė­jams pa­pras­čiau­siai nė­ra ką veik­ti“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė bio­lo­gas, „De­zin­fos“ pa­slau­gų va­do­vas Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas.

Jo tei­gi­mu, nė­ra spe­cia­lių prie­mo­nių, ku­rios sau­go­tų au­to­mo­bi­lius nuo grau­ži­kų. „Ma­ši­nos nuo­dų mai­še­liais juk ne­ap­krau­si. No­rint, kad grau­ži­kai au­to­mo­bi­lių ne­pul­tų, pir­miau­sia rei­kia, kad trans­por­to prie­mo­nės sto­vė­tų už­da­ro­se pa­tal­po­se. Di­de­lė trans­por­to prie­mo­nių da­lis ir sto­vi ga­ra­žuo­se. Ta­da jau bū­ti­na pa­tal­pas sau­go­ti nuo grau­ži­kų. Ge­riau­sia prie­mo­nė – jau­kas, liau­dy­je po­pu­lia­riai va­di­na­mi spąs­tai. Ži­no­ma, juos de­ra sta­ty­ti tik ten, kur ma­siš­kai ne­vaikš­to žmo­nės. Pa­tal­pa taip pat tu­ri bū­ti san­da­ri – jos ply­šiai užg­lais­ty­ti be­to­nu, me­ta­li­nė­mis de­ta­lė­mis ar ki­to­mis pa­na­šio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rių grau­ži­kai ne­ga­li įveik­ti“, - pa­sa­ko­jo L. Gri­ga­liū­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami