Automobilizacija: kaip tapome vidutiniokais

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-18 06:00
Nemaža dalis iš pernai masiškai išregistruotų 640,5 tūkst. mašinų niekur nedingo - jos ir toliau "puošia" gatves ar net privačius kiemus.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je pra­ūžęs ma­si­nis leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mas mū­sų ša­lį iš vie­nos tur­tin­giau­sių Eu­ro­pos ir pa­sau­lio vals­ty­bių, jei apie gy­ve­ni­mo ly­gį spręs­tu­me tik iš įre­gis­truo­tų ma­ši­nų skai­čiaus 1000 gy­ven­to­jų, pa­ver­tė vie­na skur­des­nių.

Ta­čiau tau­tie­čiams pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo ša­li­mi jaus­mą iki šiol ga­li kel­ti sta­tis­ti­ka, ku­rią sa­vo tink­la­la­py­je acea.be vis dar skel­bia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja (ACEA). Anot jos, iš 27 ES vals­ty­bių Lie­tu­va pa­gal leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių, ten­kan­čių 1000 gy­ven­to­jų (aso­cia­ci­jos at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma 590 ma­ši­nų), yra ket­vir­ta. Esą Bend­ri­jo­je mus len­kia tik tur­tin­ga­sis Liuk­sem­bur­gas (663 au­to­mo­bi­liai 1000 gy­ven­to­jų ), Ita­li­ja (621) ir Mal­ta (592).

Treč­da­lis „išgaravo“

ES vi­dur­kį - 487 ma­ši­nos tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų - vir­ši­jo­me net 17,5 pro­cen­to! Pa­sau­ly­je at­ro­dė­me kaip ti­kri tur­tuo­liai. "Len­kė­me" JAV (1000 šios ša­lies pi­lie­čių te­ko 404 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai), Ja­po­ni­ją (463), Pie­tų Ko­rė­ją (300). Ką jau kal­bė­ti apie Ru­si­ją (259), spar­čiai au­gan­čios eko­no­mi­kos vals­ty­be lai­ko­mą Bra­zi­li­ją (147), Ki­ni­ją (50) ar In­di­ją (13).

Fo­ku­so es­mė - ACEA sa­vo tink­la­la­py­je vis dar pa­tei­kia 2012 me­tų sta­tis­ti­ką. Gai­la, bet 2014-ųjų pa­bai­go­je vis­kas sto­jo į sa­vo vie­tas. Da­bar Lie­tu­va, LŽ skai­čia­vi­mu, pa­gal leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių 1000 gy­ven­to­jų (400) ES len­kia vis dar len­kia daug vals­ty­bių, ta­čiau ta­po­me vi­du­ti­nio­kai.

Vis­kas pra­si­dė­jo ta­da, kai pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je – spa­lio pra­džio­je, lai­kan­tis 2014-ųjų lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­sių Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų, bu­vo at­lik­tas ma­si­nis ne­apd­raus­tų, ne­pe­rė­ju­sių tech­ni­nės ap­žiū­ros ma­ši­nų, taip pat tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių sa­vi­nin­kai ne­su­mo­kė­jo vals­ty­bei pri­klau­san­čių mo­kes­čių, iš­re­gis­tra­vi­mas.

Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Re­gi­tra“, val­dan­čios vals­ty­bi­nį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą, duo­me­ni­mis, 2014 me­tų sau­sio 1 die­ną mū­sų ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ti 1 829 997 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, o at­li­kus ma­si­nį jų iš­re­gis­tra­vi­mą per­nai spa­lio 8 die­ną te­li­ko 1 189 507. Su­si­da­ręs skir­tu­mas - 640 490 ma­ši­nų - ir lė­mė anks­tes­nį Lie­tu­vos do­mi­na­vi­mą tarp la­biau­siai au­to­mo­bi­li­zuo­tų pa­sau­lio vals­ty­bių.

Mi­ra­žu vir­tęs turtas

„Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zė ro­do, kad 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tas 1 212 886 au­to­mo­bi­lis, ar­ba 23 379 dau­giau ne­gu per­nai spa­lio 8-ąją. Ta­čiau, kaip dien­raš­čiui tvir­ti­no „Re­gi­tros“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Lai­mu­sis Sker­si­nis, šis fak­tas nie­kaip ne­su­si­jęs su tuo, kad 2014-ųjų pa­bai­go­je Sei­mas pra­tę­sė pu­sei me­tų pa­leng­vi­ni­mą, pa­gal ku­rį au­to­mo­bi­liams, iš­re­gis­truo­tiems iki pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 14 die­nos dėl ne­įvyk­dy­tų Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo prie­vo­lių, re­gis­tra­ci­ja at­ku­ria­ma sa­vai­me, kai šios prie­vo­lės at­lie­ka­mos (trans­por­to prie­mo­nė apd­rau­džia­ma ir pe­rei­na tech­ni­nę ap­žiū­rą). „Tas skir­tu­mas grei­čiau su­si­da­rė dėl me­tų pa­bai­go­je įre­gis­truo­tų į Lie­tu­vą at­ga­ben­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių“, - kons­ta­ta­vo spe­cia­lis­tas.

L. Sker­si­nis spė­jo, kad ge­gu­žės 15-ąją, kai baig­sis ter­mi­nas įvyk­dy­ti vi­sas prie­vo­les, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ką dar ga­li pa­pil­dy­ti apie 20 tūkst. į vie­šą­jį eis­mą su­grą­žin­tų ma­ši­nų. Ta­čiau bend­rai mū­sų ša­lies au­to­mo­bi­li­za­ci­jos sta­tis­ti­kai tai di­de­lės reikš­mės ne­tu­rės.

Lie­tu­va stai­ga iš pir­mau­jan­čių pa­gal au­to­mo­bi­li­za­ci­ją vals­ty­bių nu­si­ri­to į vi­du­ti­nio­kus dėl ap­lai­džiai ka­dai­se tvar­ky­to ša­lies vals­ty­bi­nio trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir įmo­nių il­gai nie­kas ne­ver­tė iš­re­gis­truo­ti au­to­mo­bi­lių, nors šie jau se­nių se­niau­siai bu­vo par­duo­ti ir va­ži­nė­jo ki­to­se, daž­niau­siai – Ry­tų, vals­ty­bė­se.

Ša­lies ju­ri­di­niai bei fi­zi­niai as­me­nys iki šiol įsta­ty­mais nė­ra griež­tai įpa­rei­go­ti iš­re­gis­truo­ti jau ne­be­tin­ka­mų eksp­loa­tuo­ti, be­vil­tiš­kų su­rū­di­ju­sių, iš­mon­tuo­tų, ne­re­tai pa­čio­je Lie­tu­vo­je de­ta­lė­mis par­duo­tų trans­por­to prie­mo­nių. Tai pa­da­rė vals­ty­bė, pa­kei­tu­si Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą.

Kai ku­rių vals­ty­bių au­to­mo­bi­li­za­ci­jos ly­gis 2012 m.

ValstybėLeng­vų­jų au­to­mo­bi­lių/1000 gyventojų
Liuksemburgas663
Italija621
Malta592
Lietuva590
Suomija563
Vokietija539
ES vidurkis487
Lenkija486
Švedija465
Japonija463
Estija456
JAV404
Rusija259
Latvija305

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami