Automobilizmo klasika – rudenėjančiais Biržų krašto keliais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-01 14:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-01 14:59
Algimanto Brazaičio nuotrauka
Rug­sė­jo 26-ąją ne tik alu­da­riais gar­sė­jan­čio Bir­žų kraš­to ke­liais, džiu­gin­da­ma pra­ei­vių akį, vėl rie­dės au­to­mo­bi­lių kla­si­ka.

Šio šiau­rės Lie­tu­vos mies­to cen­tre bus duo­tas star­tas tra­di­ci­niam is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­liui, ku­rio da­ly­viai – se­no­vi­nės tech­ni­kos my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai – įspū­din­gu au­to­mo­bi­liz­mo kla­si­kos par­adu ir daug at­rak­ci­jų tei­kian­čio­mis var­žy­bo­mis pa­ly­dės dar vie­ną se­zo­ną.

„Nors daug kas ga­li ma­ny­ti, jog at­sis­vei­ki­ni­mas su se­zo­nu – per­ne­lyg anks­ty­vas, ta­čiau su šį ra­lį mums pa­de­dan­čio reng­ti Bir­žų „E­ki­pa­žo“ se­no­vi­nės tech­ni­kos klu­bo at­sto­vais nu­spren­dė­me, jog tai be­ne tin­ka­miau­sias lai­kas, – sa­ko vie­nas šių ra­lių su­ma­ny­to­jų ir or­ga­ni­za­to­rių, VšĮ „Sau­gus ra­tas“ va­do­vas Val­das Juo­zas Vi­lū­nas. – Ne­pa­mirš­ki­me, jog is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tech­ni­ką ne­re­tai sau­go la­biau nei sa­vo akį, o daž­nas iš­vis ne­tu­ri žie­mi­nių pa­dan­gų, to­dėl spa­lį iš­bliz­gin­tus sa­vo kū­di­kius žie­mos mie­gui už­da­ro į ga­ra­žus. Tad rug­sė­jo pa­bai­ga –tam tin­ka­mas me­tas, o, be­je, ir si­nop­ti­kai ža­da ge­rą orą“.

Nors apie se­zo­no pa­ly­das kal­bė­ta dar per­nai Za­ra­suo­se, su­reng­ti pir­mą­jį at­sis­vei­ki­ni­mą su va­sa­ra, pa­va­din­tą „Tran­seks­ta : is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lis Rad­vi­lų ke­liais“, jo or­ga­ni­za­to­rius įkvė­pė bir­že­lį Kė­dai­niuo­se vy­ku­sio ana­lo­giš­ko žy­gio da­ly­viai. Ne tik jiems, bet ir di­džiu­lei mi­niai žiū­ro­vų, at­ėju­sių pa­sig­ro­žė­ti se­no­vi­ne, na­gin­gų meis­trų iš­puo­se­lė­ta tech­ni­ka į Se­no­sios rin­kos aikš­tę, di­džiu­lį įspū­dį pa­li­ko 1932 m. pa­ga­min­tas, ne­prie­kaiš­tin­gai va­žiuo­jan­tis NSU 501TS, ku­rį vai­ra­vo 44 me­tais už sa­vo mo­to­cik­lą jau­nes­nis kė­dai­niš­kis Vai­das Kli­ma­vi­čius, iš­kart po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, 1948 m. ga­my­bos jo bro­lis BMW R35 ar ke­liais me­tais jau­nes­nis, 1952 lai­dos so­vie­ti­nis M72 mo­to­cik­las, ku­ris bu­vo ga­mi­na­mas fron­to reik­mėms, vie­nais me­tais jau­nes­nė, ta­čiau se­niau­sia an­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jo­je, 1953 m. GAZ M-20 „Po­be­da“, ar ra­ly­je de­biu­ta­vę du re­ti Šve­di­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų at­sto­vai – 1966 m. lai­dos „Vol­vo 13134“ ir kiek jau­nė­les­nis „Vol­vo 242L“.

„Sau­gaus ra­to“ ren­gia­mi is­to­ri­nės tech­ni­kos ra­liai, ne iš­im­tis ir at­sis­vei­ki­ni­mas su se­zo­nu, nuo ki­tų ski­ria­si tuo, kad ren­gė­jai siū­lo ne gra­žiai iš­ri­kiuo­tų ma­ši­nų ap­žiū­rą, o ti­kras var­žy­bas su vi­sais bū­ti­nais jų at­ri­bu­tais ir ne­sun­kiais iš­ban­dy­mais nei ge­ro­ką am­žiaus naš­tą tu­rin­čiai is­to­ri­nei tech­ni­kai, nei ją vai­ruo­jan­tiems.

Šį­kart or­ga­ni­za­to­riai ža­da trum­pes­nį, iki 100 km žy­gį, ta­čiau dar dau­giau įspū­džių ir pa­žin­ties su Bir­žų kraš­tu.

„Be­si­gė­rint rū­pes­tin­gų ir na­gin­gų meis­trų iš­puo­se­lė­ta bei kruopš­čiai pri­žiū­ri­ma, lyg va­kar nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­ju­sia tech­ni­ka, daž­nai užp­lūs­ta min­tys, jog jei taip kas­dien va­ži­nė­ja­mais au­to­mo­bi­liais rū­pin­tų­si ir taip juos tau­so­tų ir ki­ti vai­ruo­to­jai, mū­sų ke­liuo­se bū­tų daug ma­žiau ava­ri­jų ir daug dau­giau pa­gar­bos vie­nas ki­tam“, – sa­ko Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“, siū­lan­čios is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lį Rad­vi­lų ke­liais, pre­zi­den­tas ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Da­dur­ka.

Is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ra­lio da­ly­viai su­grįš ku­pi­ni ne tik spor­ti­nių ko­vų įspū­džių, bet ir pra­tur­tė­ję ži­nio­mis apie Bir­žų kraš­tą ir jo žmo­nes.

„Steng­si­mės par­ody­ti bent da­lį tų įžy­my­bių, ku­rio­mis gar­sė­ja ir yra uni­ka­lus mū­sų kraš­tas, – sa­ko Bir­žų „E­ki­pa­žo“ se­no­vi­nės tech­ni­kos klu­bo pre­zi­den­tas Vol­de­ma­ras Aiš­po­ras. – Už­suk­si­me į As­tra­vą, kur pa­siž­val­gy­si­me po gra­fų Tiš­ke­vi­čių rū­mus, iš­ban­dy­si­me il­giau­sią Lie­tu­vo­je, 525 me­trų il­gio ir 2,45 me­tro plo­čio me­di­nį pės­čių­jų liep­tą per Šir­ve­nos eže­rą, ap­žiū­rė­si­me Bir­žų pi­lį, re­gio­ni­nio par­ko mu­zie­jų, įžy­mią­ją Kar­vės olą ir smeg­duo­bių par­ką, gė­rė­si­mės kars­ti­niais Kir­ki­lų eže­rė­liais ir ki­tais ob­jek­tais, o pa­žin­tį su Bir­žų kraš­tu ke­ti­na­me už­baig­ti su­si­pa­ži­nę su re­gio­ną gar­si­nan­čio alaus gy­vy­bės pro­ce­su.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami