Automobilizmo klasika sužavėjo ne vien zarasiškius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-15 23:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-15 23:09
„Be­ne di­džiau­sia šio ra­lio ver­tė, o kar­tu ir jū­sų kū­ry­bi­nės iš­mo­nės pri­ke­liant nau­jam gy­ve­ni­mui is­to­ri­nę au­to­tech­ni­ką įver­ti­ni­mas yra tai, kad vi­si 33 eki­pa­žai, star­ta­vę cen­tri­nė­je Za­ra­sų mies­to Sė­lių aikš­tė­je ir įvei­kę 133,9 ki­lo­me­tro marš­ru­tą, sėk­min­gai pa­sie­kė ra­lio fi­ni­šą Va­sak­no­se", - nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lį su­ren­gu­sios Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlėderis

„Mes ska­ti­na­me vi­sus vai­ruo­to­jus va­ži­nė­ti ne tik sau­giai, bet ir nuo­lat rū­pin­tis au­to­mo­bi­lių tech­ni­ne būk­le. Džiu­gu, kad jūs aki­vaiz­džiai įro­dė­te, jog net ir se­na, ke­lių de­šimt­me­čių kruopš­čiai pri­žiū­ri­ma tech­ni­ka ga­li sau­giai ir be jo­kių prob­le­mų įveik­ti ne­men­kus at­stu­mus“, kal­bė­jo G. Šlė­de­ris.

Nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je ne tik ko­le­gų, bet ir gau­sių žiū­ro­vų di­džiau­sių ova­ci­jų su­si­lau­kė pa­ty­ru­sio an­tik­va­ri­nės tech­ni­kos puo­se­lė­to­jo Li­no Barš­če­vi­čiaus ir šį­syk jam tal­ki­nu­sios du­kros Gied­rės eki­pa­žas. Tė­vas su du­kra ne tik lai­mė­jo pres­ti­žiš­kiau­sios Old­ti­mer kla­sės var­žy­tu­ves, bet ir ta­po ab­so­liu­čiais šio ra­lio nu­ga­lė­to­jais.

L. Barš­če­vi­čius - gau­saus na­rių ir, ži­no­ma, au­to­mo­bi­lių skai­čiu­mi „Volks­wa­gen Kae­fer“ klu­bo pre­zi­den­tas, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad jis jau į ne pir­mo to­kio ra­lio tra­sas iš­vai­ruo­ja tą pa­tį eks­por­tui skir­tos „De­lu­xe“ mo­di­fi­ka­ci­jos 1967 m. pa­ga­min­tą le­gen­di­nį „va­ba­lą“, ku­rio ra­tus su­ka vos 1,2 li­tro dar­bo tū­rio mo­to­ras, iš­vys­tan­tis tik 25 kW ga­lin­gu­mą. Ta­čiau pre­ci­ziš­kai res­tau­ruo­tas be­veik 50 me­tų au­to­mo­bi­lis ža­vi ne tik var­žo­vus, bet ir žiū­ro­vus. Jei ne vi­są au­to­mo­bi­lio au­ten­ti­ką at­spin­din­tis ori­gi­na­lus jo pa­grin­di­nis do­ku­men­tas (Ty­pens­hein), ku­ria­me ko ne va­lan­dos tiks­lu­mu už­fik­suo­ti vi­si įra­šai apie bu­vu­sius ir esa­mus au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kus ir ku­riuo pa­grįs­tai di­džiuo­ja­si Li­nas, su­nku bū­tų pa­ti­kė­ti, jog šiam „va­ba­liu­kui“ jau tiek me­tų.

Ra­lio tra­so­mis rie­dė­jo dar vie­nas la­bai gra­žus, tik 6 me­tais jau­nes­nis nei Li­no, tam­siai ža­lias Ri­man­to ir Bi­ru­tės Dauk­šų „Volks­wa­gen Kae­fer“, ku­ris, kaip pri­si­pa­ži­no Bi­ru­tė, džiu­gi­na ne tik juos pa­čius, bet ir au­to­mo­bi­lį iš­vy­du­sius.

An­trą­ją vie­tą Ol­di­mer kla­sė­je užė­mė per­nykš­čiai ana­lo­giš­ko ra­lio nu­ga­lė­to­jai, Ma­ri­jam­po­lės „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo na­riai, an­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­cio­nie­riai Vy­tau­tas ir To­mas Ma­ša­naus­kai, šį­kart vai­ra­vę ne per­ga­lę jiems prieš me­tus at­ne­šu­sį 1953 me­tais Oks­for­de (Ang­li­ja) pa­ga­min­tą MG TD au­to­mo­bi­lį, o ti­kruo­ju aris­to­kra­tu ti­tu­luo­ja­mą 1960 m. lai­dos „Ja­guar MK-2“, ku­ris tuo­met bu­vo grei­tes­nis net už bri­tų spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių pa­si­di­džia­vi­mą „As­ton Mar­tin DB2“.

Prieš ren­gi­nio star­tą ir po fi­ni­šo dė­me­sio šiam aris­to­kra­tui, ku­rio ra­tus su­ka 3,8 li­tro dar­bo tū­rio 6 ci­lind­rų vie­no­je ei­lė­je su dviem skirs­ty­mo ve­le­nais va­rik­lis, ti­krai ne­sti­go. Juo­lab, kad bū­tent toks „Ja­guar“ su to­kiais va­rik­liais 1951 ir 1953 me­tais lai­mė­jo pres­ti­ži­nes Le Ma­no 24 val. lenk­ty­nes.

Tre­čią­jį šios kla­sės nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų pa­ky­los laip­te­lį užė­mė dar vie­nas šei­my­ni­nis Ka­ro­lio ir Li­nos Rai­šių eki­pa­žas, vai­ra­vęs 1971 me­tų ga­my­bos MG B – ti­krą­jį bri­tiš­kų spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių auk­so am­žiaus eg­zemp­lio­rių su 1,8 li­tro 90 AG va­rik­liu ir ku­rį su­pro­jek­ta­vo ita­lų di­zai­no at­el­je Pi­nin­fa­ri­na.

Young­ti­mer kla­sė­je, var­žo­vų nuo­sta­bai, kiek sen­sa­cin­gai nu­ga­lė­jo iš Kel­mės at­vy­kę Rai­mon­das ir Jo­lan­ta Stu­pu­rai, vai­ra­vę vie­ną tik iš tri­jų ra­ly­je da­ly­va­vu­sių so­vie­ti­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­lių – kaž­ka­da dau­ge­lio sva­jo­nių vir­šū­nę GAZ 24 („Vol­ga“). Ta­čiau ir šian­dien ta 1980 me­tų ga­my­bos „sva­jo­nių vir­šū­nė“ at­ro­do lyg ra­lio iš­va­ka­rė­se nu­rie­dė­ju­si nuo kon­ve­je­rio, o au­to­mo­bi­lio va­rik­lis, spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, vei­kia taip ge­rai, kaip ką tik pa­ga­min­tas nie­kad ne­veik­da­vo...

An­tri li­ko Vai­das ir An­dže­li­ka Jur­kos, o 5 sek. di­des­nė nei an­trų­jų pri­zi­nin­kų bau­da į tre­čią­ją po­zi­ci­ją stum­te­lė­jo Do­na­tą De­ve­nį su Da­riu­mi Amb­lo­žie­ju­mi. Abu šie eki­pa­žai vai­ra­vo „Pors­che 944“ au­to­mo­bi­lius.

1958 me­tų ga­my­bos IŽ56 prie star­to li­ni­jos at­vai­ra­vęs de­šim­čia me­tų nei jo dvi­ra­tis jau­nes­nis Kęs­tu­tis Pe­tri­ko­nis pir­mą kar­tą da­ly­va­vo to­kia­me ra­ly­je. Ta­čiau de­biu­tan­tas pa­si­ro­dė ne iš kel­mo spir­tas ir iš­kart už­ko­pė ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los aukš­čiau­sio­jo laip­te­lio.

An­tras li­ko ra­sei­niš­kis Ar­vi­das Mi­lius, ku­ris vai­ra­vo se­niau­sią iš vi­sos ra­ly­je da­ly­va­vu­sios tech­ni­kos – 1952 me­tais ka­ri­niais tiks­lais pa­ga­min­tą mo­to­cik­lą M72, o tre­čią­ją vie­tą su 1972 m. ga­my­bos „Dnepr MT-9“ mo­to­cik­lu užė­mė Vik­to­ras Ja­kov­le­vas su sa­vo drau­gu Ge­di­mi­nu Ci­buls­kiu, sė­dė­ju­siu prie­ka­bo­je ir skai­čiu­siu ke­lio kny­gą vai­ruo­to­jui.

Ren­giant ra­lį Za­ra­sų ra­jo­no ke­liais itin ini­cia­ty­vi bu­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir jos me­ras Ar­vy­das Ste­po­na­vi­čius sa­vo tau­rę įtei­kė ren­gi­nio de­biu­tan­tams – įspū­din­gai at­ro­dan­tį še­šia­vie­tį „Ca­dil­lac Fleet­wood“ vai­ra­vu­siems Pe­trui ir Re­gi­nai Če­ba­to­riams, o „A­laus bro­li­jos“ se­niū­nas Vid­man­tas Lau­ri­na­vi­čius ap­do­va­no­jo bro­li­jos pri­pa­ži­ni­mo su­si­lau­ku­sio „Ško­da 110R“ vai­ra­vu­sį Vi­tol­do ir Gil­dos Mi­lių eki­pa­žą.

Var­žy­bų di­rek­to­rius Val­das Juo­zas Vi­lū­nas, dė­ko­da­mas vi­siems pa­dė­ju­siems su­reng­ti an­trą­jį is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lį, ku­rio tra­sos drie­kė­si itin vaiz­din­go­mis eže­rin­go­jo Za­ra­sų ra­jo­no vie­to­vė­mis, vy­lė­si, jog pra­lai­mė­ju­sių ir šį­kart ne­bu­vo.

„Lai­mė­jo ne tik iš­si­ve­žę pa­grin­di­nes tau­res ar ki­tus pri­zus, bet ir da­ly­vių at­mi­ni­mo dip­lo­mus, - sa­kė V.J. Vi­lū­nas. – Drau­ge sma­giai pra­leis­tas lais­va­die­nis, drau­giš­kos var­žy­tu­vės, is­to­ri­nės tech­ni­kos at­nau­ji­ni­mo pa­tir­tis, pe­rim­ta iš ko­le­gų, pa­ga­liau dau­ge­liui pir­ma to­kia tu­ri­nin­ga pa­žin­tis su šiuo iš­skir­ti­ne gam­ta ir sve­tin­gais žmo­nė­mis gar­sė­jan­čiu ra­jo­nu, - tai ir­gi di­de­lis at­ra­di­mo džiaugs­mas“.

66 ra­lio da­ly­vius iš Vil­niaus, Kau­no, Elek­trė­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Prie­nų, Rad­vi­liš­kio, Ra­sei­nių, Za­ra­sų, Ute­nos, Kel­mės ir ki­tų ra­jo­nų džiu­gi­no mies­tie­čiai ir mies­to sve­čiai, gau­siai su­si­rin­kę į ren­gi­nio ati­da­ry­mą Sė­lių aikš­tė­je bei fi­ni­še, ku­rie gy­vai do­mė­jo­si jų vai­ruo­ja­mais au­to­mo­bi­liais.

O pa­žiū­rė­ti ti­krai bu­vo į ką, nes ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pir­me­ny­bę tei­kė ko­ky­bei, o ne kie­ky­bei. Ra­ly­je da­ly­va­vo net 4 įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų „Pors­che“, itin re­ti „Ško­da S 100“ ir „Ško­da 110R“, di­džiau­sias, dau­ge­lį sa­vo įspū­din­gu sto­tu ste­bi­nęs 7 li­trų dar­bo tū­rio V8 va­rik­lį tu­rin­tis, le­gen­di­nio di­zai­ne­rio Bi­lo Mit­che­lo su­kur­tas Ame­ri­kos ke­lių „lai­vas“ „Ca­dil­lac de Vil­le“, „Dat­sun 240 Z“, „Ber­to­ne“, „Ci­troen 2CV6“, vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų kul­ti­niai BMW 735, „Mer­ce­des-Benz W114 Lang 230E“, Mer­ce­des-Benz 380 SEC Cou­pe“, pa­sku­ti­nis bri­tų „Triumph“ mar­kės cla­sic mo­de­lis „Triumph TR6“, vi­siš­kai ori­gi­na­lus 1989 me­tų ga­my­bos, nu­rie­dė­jęs vos 22 tūks­tan­čius ki­lo­me­trų „VAZ 2108“ ir ki­ti.

Ne­sti­go ais­truo­lių ir prie ke­lių, ku­riais drie­kė­si ra­lio tra­sos, o vi­sus ko ge­ro pra­no­ko An­ta­liep­tės se­niū­no Ar­vi­do Sau­liaus pa­stan­go­mis ra­lio per­trau­kė­lė šia­me mies­te­ly­je vir­tu­si ti­kra vie­tos mo­te­rų pa­gal jų ypa­tin­gą re­cep­tą ke­pa­mų bly­nų ra­ga­vi­mo šven­te.

Ra­lio da­ly­viai gė­rė­jo­si vie­nu iš se­niau­sių Eu­ro­po­je, apie 1,5 tūks­tan­čio me­tų tu­rin­čiu Stel­mu­žės ąžuo­lu, ra­ga­vo švie­žią me­dų su sū­riu, gro­žė­jo­si Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lu – ak­me­ni­ne Sa­la­ko baž­ny­čia ir pa­au­ko­jo jos re­mon­tui.

Sa­la­ke is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lio ka­val­ka­dą pa­si­vi­jo ir ly­dė­jo iki fi­ni­šo ra­jo­ne vie­šin­ti pen­kio­li­kos Ru­si­jos žur­na­lis­tų gru­pė, ku­rią itin su­do­mi­no šis ren­gi­nys ir ku­rį sa­vo ekra­nuo­se pa­ma­tys ir dau­ge­lio šios ša­lies sri­čių žiū­ro­vai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami