Autonominiai automobiliai atidžiai klausys, ką šneka padangos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-02 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-02 18:00
Sferinė „Eagle-360“ padanga buvo atspausdinta trimačiu spausdintuvu. „Colesa“ nuotrauka
Gar­si pa­dan­gų ga­min­to­ja „Goo­dyear“ Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­tė anks­ty­vo­sios kar­tos au­to­no­miš­kų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų vi­zi­jas – net du kon­cep­ci­nius jų va­rian­tus.

„Eag­le-360“ pa­dan­ga la­biau­siai nu­ste­bi­no sa­vo iš­vaiz­da, mat yra sfe­ri­nės for­mos, o „In­tel­liG­rip“ kon­cep­ci­nė pa­dan­ga iš­sis­ky­rė pa­žan­gia ju­tik­lių tech­no­lo­gi­ja, su­kur­ta, sie­kiant pa­dė­ti tin­ka­mai veik­ti au­to­no­miš­kų au­to­mo­bi­lių val­dy­mo sis­te­moms.

„Goo­dyear“ pir­mą kar­tą par­odė sa­vo nau­jau­sią kon­cep­ci­nę pa­dan­gą „Eag­le-360“ Že­ne­vos tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Sfe­ri­nė, 3D bū­du spaus­din­ta pa­dan­ga at­sklei­džia „Goo­dyear“ at­ei­ties vi­zi­ją ir įkū­ni­ja il­ga­lai­kį at­ei­ties spren­di­mą, kai au­to­no­miš­kų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų pa­klau­sa taps kas­die­ny­be.

„Nuo­lat ma­ži­nant vai­ruo­to­jo są­vei­kos ir įsi­ki­ši­mo po­rei­kį sa­va­val­džiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, pa­dan­goms kaip tie­sio­gi­nei są­sa­jai su ke­lio dan­ga teks dar svar­bes­nis vaid­muo“, – tei­gė „Goo­dyear“ vyr. vi­cep­re­zi­den­tas ir tech­ni­nis di­rek­to­rius Jo­sep­has Ze­kos­kis. – „Goo­dyear“ kon­cep­ci­nių pa­dan­gų vaid­muo at­ei­ty­je bus dve­jo­pas – jos bus kū­ry­bi­nis pa­grin­das, pa­dė­sian­tis iš­plės­ti tra­di­ci­nio mąs­ty­mo ri­bas, ir ban­do­ma­sis mo­de­lis ku­riant nau­jos kar­tos tech­no­lo­gi­jas.“

Uni­ka­li „Eag­le-360“ pa­dan­gos for­ma ga­li tiek pa­di­din­ti sau­gą ir ma­nev­rin­gu­mą, kad šios svar­bios sa­vy­bės ati­tiks va­žia­vi­mo au­to­no­miš­kais au­to­mo­bi­liais rei­ka­la­vi­mus. Sfe­ri­nė pa­dan­gos for­ma yra ne­pap­ras­tai svar­bi sie­kiant už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų ma­nev­rin­gu­mą. Dau­gia­kryp­tės pa­dan­gos ju­da vi­so­mis kryp­ti­mis, taip di­din­da­mos ke­lei­vių sau­gą. Įdie­gus ak­ty­vią­sias tech­no­lo­gi­jas, pa­dan­ga ga­li ju­dė­ti taip, kad su­ma­žė­tų ga­li­mi pa­vo­jai, pa­vyz­džiui, sly­di­mas plik­le­džiu ar­ba ne­ti­kė­tos kliū­tys, tai­gi pa­dan­ga ga­li pa­dė­ti ke­liau­ti kur kas sau­giau.

„IntelliGrip“ padanga fiksuoja daugybę su kelio danga, padangos ir net paties automobilio būkle susijusios informacijos./Gamintojo nuotrauka

Fik­suos ai­bę informacija

Ka­dan­gi au­to­no­miš­kos trans­por­to prie­mo­nės ju­dė­ji­mas pri­klau­so nuo duo­me­nų, gau­na­mų ap­tin­kant ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, vai­ruo­to­jus, pės­čiuo­sius, o taip pat ir nuo iš­ma­nių­jų mies­tų duo­me­nų, to­kios pa­dan­gos, kaip ga­min­to­jo Že­ne­vo­je pri­sta­ty­ta an­tra­sis kon­cep­ci­nins „In­tel­liG­rip“ spren­di­mas, ga­li vai­din­ti es­mi­nį vaid­me­nį ap­si­kei­čiant in­for­ma­ci­ja.

Dėl pa­žan­gios ju­tik­lių tech­no­lo­gi­jos ir spe­cia­laus pro­tek­to­riaus di­zai­no „Goo­dyear In­tel­liG­rip“ kon­cep­ci­nė pa­dan­ga ga­li ap­tik­ti dau­ge­lį įvai­rių ke­lio ap­lin­ky­bių, įskai­tant pa­vir­šiaus ir oro są­ly­gas. „In­tel­liG­rip“ pa­dan­go­je taip pat įdieg­ta pa­to­bu­lin­ta ak­ty­vio­ji dė­vė­ji­mo­si tech­no­lo­gi­ja, ku­ri yra pa­grįs­ta „Goo­dyear“ ak­ty­vią­ja dė­vė­ji­mo­si ir pa­dan­gos slė­gio ste­bė­ji­mo sis­te­ma, skir­ta pa­dan­gos ir au­to­mo­bi­lio būk­lei įver­tin­ti. „Goo­dyear“ su­kū­rė spe­cia­lius al­go­rit­mus, ku­riais at­siž­vel­gia­ma į to­kius kin­ta­muo­sius kaip pa­dan­gos oro slė­gis ir pa­dan­gos tem­pe­ra­tū­ra, taip sie­kiant ge­riau įver­tin­ti pa­dan­gos būk­lę ir ati­tin­ka­mai op­ti­mi­zuo­ti au­to­no­miš­ko au­to­mo­bi­lio val­dy­mo sis­te­mą.

Be to, kad ju­tik­liai ap­tin­ka ke­lio są­ly­gas ir pa­dan­gos bū­se­nas, pa­dan­ga taip pat pa­lai­ko ry­šį su au­to­mo­bi­lio cen­tri­nio kom­piu­te­rio sis­te­ma, taip pa­dė­da­mi už­ti­krin­ti ge­res­nes va­žia­vi­mo sa­vy­bes ir sau­gą. Kai pa­dan­gos ju­tik­liai ap­tin­ka šla­pią ar sli­dų ke­lio pa­vir­šių, au­to­no­miš­kas au­to­mo­bi­lis ati­tin­ka­mai pa­ko­re­guo­ja grei­tį. Be to, to­kia pa­dan­ga tu­ri lem­ti trum­pes­nį stab­dy­mo ke­lią, už­ti­krin­ti ge­res­nį vai­ra­vi­mą įvei­kiant po­sū­kius, op­ti­mi­zuo­ti sta­bi­lu­mą ir net pa­dė­ti veik­ti ap­sau­gos nuo su­si­dū­ri­mo sis­te­moms.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami