Autoservisų klientams atliekos menkai terūpi

LŽ red@lzinios.lt 2014-10-07 06:00
red@lzinios.lt 2014-10-07 06:00
Futbolo aikštelių danga, žaislai vaikams, trinkelės, sūpynės ir net batai – tai daiktai, kuriuos galima pagaminti iš perdirbtų naudotų padangų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Net du treč­da­liai apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų tvir­ti­no, kad jiems rū­pi, kaip ser­vi­sas, ku­ria­me re­mon­tuo­ja­mas jų au­to­mo­bi­lis, tvar­ko au­to­mo­bi­lių at­lie­kas, ir jie esą ne­no­rė­tų, kad jos terš­tų ap­lin­ką. Ar taip yra iš tie­sų?

Ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tus, ro­dos, tu­rin­čius nu­džiu­gin­ti duo­me­nis ne­se­niai at­sklei­dė at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės „Žal­va­ris“ už­sa­ky­mu ty­ri­mų bend­ro­vės „Nors­tat LT“ at­lik­ta apk­lau­sa. Pa­sak jos re­zul­ta­tų, pa­teik­tų pra­ne­ši­me spau­dai, net 79 proc. apk­laus­tų­jų su­tik­tų mo­kė­ti šiek tiek bran­giau, jei ži­no­tų, kad jų au­to­mo­bi­lio at­lie­kos bus su­tvar­ky­tos tin­ka­mai ir ne­terš ap­lin­kos.

Au­to­ser­vi­sų nuo­mo­nė ki­to­kia. „Į au­to­ser­vi­są at­vy­ku­siems klien­tams ne­rū­pi ap­lin­ko­sau­ga. At­va­žiuo­ja, pa­lie­ka au­to­mo­bi­lį ir vė­liau pa­sii­ma su­tvar­ky­tą. At­vi­rai sa­kant, ne­su gir­dė­jęs iš klien­tų klau­si­mų, kur po re­mon­to de­da­mos jų au­to­mo­bi­lių at­lie­kos“, – pa­sa­ko­jo au­to­mo­bi­lių ser­vi­so „Au­toal­jan­sas“ va­do­vas Re­na­tas Juk­na.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tai, kad ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ski­ria­ma au­to­mo­bi­lių at­lie­koms, le­mia ne per ma­žos at­lie­kų su­pir­ki­mo kai­nos, o vi­suo­me­nės švie­ti­mo trū­ku­mas: „At­sa­kin­gas at­lie­kų tvar­ky­mas šiuo me­tu - vers­lo są­ži­nės rei­ka­las. Pa­ste­bi­me, kad žmo­nės la­bai ma­žai ži­no apie au­to­mo­bi­lių at­lie­kų tvar­ky­mą. Skir­tin­go­se tal­pyk­lo­se, į ku­rias iš­rū­šiuo­ja­me po re­mon­to li­ku­sias at­lie­kas, lai­ko­mas ša­lia ser­vi­so te­ri­to­ri­jos, ran­da­me gy­ven­to­jų įmes­tų bui­ti­nių at­lie­kų, su­lū­žu­sių bal­dų. Tai ro­do, kad žmo­nės ne­su­vo­kia au­to­mo­bi­lių at­lie­kų tvar­ky­mo svar­bos ir ne­tei­kia tam reikš­mės.“

Į pa­vo­jin­giau­sių au­to­mo­bi­lių at­lie­kų są­ra­šą įtrau­kia­mi aku­mu­lia­to­riai, aly­va, amor­ti­za­to­riai, de­ga­lų, te­pa­lo bei oro fil­trai. Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus šios at­lie­kos pri­va­lo bū­ti su­ren­ka­mos ir per­duo­da­mos tvar­ky­ti bei per­dirb­ti at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vėms.

R. Juk­nos nuo­mo­ne, tin­ka­mas at­lie­kų tvar­ky­mas tu­rė­tų bū­ti su­vo­kia­mas kaip vie­nas iš au­to­mo­bi­lio ser­vi­so tei­kia­mos pa­slau­gos ko­ky­bės kri­te­ri­jų.

At­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės „Žal­va­ris“ rin­ko­da­ros va­do­vės Vi­tos Ba­lai­kie­nės įsi­ti­ki­nu­si, kad at­sa­kin­gu­mas ir ap­lin­ko­sau­gos ver­ty­bės su­nkiai įma­no­mos be vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo ir įsi­trau­ki­mo: „Apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad dau­ge­lis var­to­to­jų at­lie­kų tvar­ky­mo at­sa­ko­my­bę per­duo­da vers­lui ti­kė­da­mie­si, kad jis elg­sis są­ži­nin­gai. At­sa­kin­gos ap­lin­ko­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos kon­tro­liuo­ja, kaip lai­ko­ma­si rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau pa­tys vai­ruo­to­jai tu­rė­tų bū­ti dė­me­sin­ges­ni ir reik­les­ni jų au­to­mo­bi­lius tvar­kan­tiems ser­vi­sams, kad so­cia­li­nis at­sa­kin­gu­mas ne­lik­tų tik in­ter­ne­to sve­tai­nė­je įra­šy­tu šū­kiu.“

V. Ba­lai­kie­nė tei­gė, kad at­sa­kin­gus au­to­mo­bi­lių ser­vi­sus var­to­to­jai ga­li at­pa­žin­ti ir iš pa­tal­po­je lai­ko­mų at­ski­rų at­lie­kų tal­pyk­lų. Į vie­nas ser­vi­so dar­buo­to­jai tu­ri krau­ti aku­mu­lia­to­rius, į ki­tas – amor­ti­za­to­rius, į tre­čias – įvai­rius se­nus fil­trus, į ket­vir­tas – pil­ti pa­nau­do­tą aly­vą ir pan. At­lie­kų tal­pyk­los pri­va­lo sto­vė­ti ten, kur jas bū­tų leng­va pa­siek­ti au­to­mo­bi­lių meis­trams, ki­taip ta­riant, dar­bo pa­tal­po­se. Pa­pras­tai tai bū­na di­de­lės tal­pos, kar­tais net iki 200 li­trų, sta­ti­nės, pa­žy­mė­tos spe­cia­liais lip­du­kais. Tad jas leng­va pa­ste­bė­ti į ser­vi­są sa­vo au­to­mo­bi­lį at­vai­ra­vu­siems vai­ruo­to­jams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami