Autoverslininkų kantrybę bando reeksportas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-04 06:00
P. Ignotas: „Reeksportas registravimo statistikoje yra reikšmingas faktas, kurį galbūt vertėtų pažymėti atskirai." Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors penk­tą mė­ne­sį iš ei­lės ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je fik­suo­ja­mi įspū­din­gi re­gis­tra­vi­mo šuo­liai, Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) pre­zi­den­tas Pe­tras Ig­no­tas pra­kal­bo apie ne­to­bu­lą už­re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čia­vi­mo me­to­di­ką ir bū­ti­ny­bę ją keis­ti.

At­ro­dy­tų, pa­sta­rą­jį pus­me­tį ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ir dau­gu­mą jų vie­ni­jan­ti LAA tu­rė­tų šo­ki­nė­ti iš džiaugs­mo. Štai sa­vai­tės pra­džio­je ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“ pa­skel­bė duo­me­nis, pa­gal ku­riuos ge­gu­žę nau­jų ke­lei­vi­nių ir ko­mer­ci­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, pa­ki­lo net 21 pro­cen­tu. Rin­kos šuo­liai re­gis­truo­ja­mi nuo sau­sio. Pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį ša­ly­je bu­vo už­re­gis­truo­ta 15 proc. dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių nei 2013 me­tų sau­sį. Va­sa­rio, ko­vo ir ypač ba­lan­džio mė­ne­siais aukš­tyn šok­ta dar įspū­din­giau – ati­tin­ka­mai 30, 24 ir 36 pro­cen­tus. Tad dėl ko ne­ri­mau­ja LAA?

Džiū­gau­ja­ma be pagrindo

Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas P. Ig­no­tas dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad jo­kio pa­grin­do džiū­gau­ti nė­ra. Eu­ro­pos ša­lių, taip pat ir Lie­tu­vos, nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės vy­rau­ja stag­na­ci­ja, ne ką ge­riau, anot LAA pre­zi­den­to, yra ir šie­met. „Jau ket­vir­ti me­tai iš ei­lės mū­sų rin­ką ly­gi­nu su plokš­čiu sta­lu, ku­rio ga­lai nei dum­ba, nei ky­la aukš­tyn. Da­bar ji yra pa­sie­ku­si to­kį ly­gį, koks bu­vo 2006 me­tais, kai Lie­tu­vo­je bu­vo už­re­gis­truo­ta 14 400 nau­jų au­to­mo­bi­lių. Mū­sų aso­cia­ci­ja to­kį pat re­zul­ta­tą prog­no­zuo­ja ir šie­met. To­dėl kai pa­skel­bus ei­li­nio mė­ne­sio re­zul­ta­tus da­lis ži­niask­lai­dos pa­skęs­ta eu­fo­ri­jo­je ir skam­biais šū­kiais ra­šo apie „vi­siš­ką rin­kos at­si­ga­vi­mą“ ar „i­ki tol ne­re­gė­tą šuo­lį“, tai vi­siš­kai ne­tu­ri nie­ko bend­ro su rea­ly­be“, - kal­bė­jo dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

P. Ig­no­to žo­džius pa­tvir­ti­na ly­gi­na­mo­ji sta­tis­ti­ka. Iki šiol pa­čiais di­na­miš­kiau­siais au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo me­tais ša­lies is­to­ri­jo­je lai­ko­mi 2008-ie­ji, kai Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 22 178 nau­jos leng­vo­sios ma­ši­nos. Šie­met per pir­mus pen­kis mė­ne­sius re­gis­truo­ta tik apie pu­sę (54,12 proc.) to kie­kio nau­jų au­to­mo­bi­lių, ku­ris bu­vo re­gis­truo­tas per 2008-ųjų sau­sį-ge­gu­žę.

Tie­sa, ly­gi­na­mą­ją sta­tis­ti­ką šiek tiek tai­so šių me­tų ge­gu­žės re­zul­ta­tas, kai bu­vo įre­gis­truo­tos 1546, o prieš še­še­rius me­tus - 2135 nau­jos ma­ši­nos. Tai reiš­kia, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta 72,4 proc. bend­ro 2008-ųjų ge­gu­žę re­gis­truo­tų ma­ši­nų kie­kio. Ta­čiau ją smar­kiai ga­di­na vos 41 proc. sie­kęs šio sau­sio re­zul­ta­tas.

Per Lietuvą daugiausia reeksportuojami itališki mažyliai "Fiat 500". /Gamintojo nuotrauka

Vaiz­dą iš­krai­po reeksportas

P. Ig­no­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad įspū­din­go au­gi­mo po­pie­riu­je ly­gi­nant šie­me­ti­nius re­gis­tra­vi­mo duo­me­nis su 2013 me­tų re­zul­ta­tais ne­bū­tų, jei į bend­rą nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką ne­bū­tų įtrau­kia­mi reeks­por­tuo­ja­mi nau­ji au­to­mo­bi­liai. "Kas mė­ne­sį yra iš­re­gis­truo­ja­ma apie 300 au­to­mo­bi­lių iš jau įre­gis­truo­tų rin­ko­je. Trum­pai kal­bant, tie au­to­mo­bi­liai įve­ža­mi į Lie­tu­vą, įre­gis­truo­ja­mi ir po mė­ne­sio iš­re­gis­truo­ja­mi. Tai­gi, at­me­tę iš­re­gis­truo­ja­mus ir iš­ve­ža­mus į ki­tas ša­lis au­to­mo­bi­lius, te­tu­ri­me 2-3 proc. au­gi­mą. Prog­no­zuo­da­ma šių me­tų re­zul­ta­tus aso­cia­ci­ja kal­bė­jo apie ga­li­mą 3-4 proc. rin­kos stie­bi­mą­si“, - sa­kė LAA pre­zi­den­tas.

LŽ pa­šne­ko­vas tei­gė ne­sąs nu­si­tei­kęs prieš reeks­por­tą. „Pats reeks­por­tas yra nei ge­ras, nei blo­gas da­ly­kas. Kas čia blo­go, jei kas nors su­ge­ba nu­pirk­ti iš ga­min­to­jo ir pel­nin­gai per­par­duo­ti au­to­mo­bi­lį? Ta­čiau kai apie penk­ta­da­lis reeks­por­to nuo bend­ro re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čiaus įtrau­kia­ma į bend­rą re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką, pa­dė­tis tam­pa pa­ini. Dar se­no­vės grai­kai sta­tis­ti­ką lai­ky­da­vo įdo­miu rei­ka­lu. Anot jų, jei­gu jū­sų kai­my­nas vie­nas su­val­gė viš­tą, tai­kant sta­tis­ti­nius me­to­dus ga­li­ma bū­tų iš­ves­ti, kad dvie­se su kai­my­nu su­val­gė­te po pu­sę viš­tos, nors jūs jos aky­se ne­re­gė­jo­te. Pa­na­ši pa­dė­tis ir su tais reesk­por­tuo­tais au­to­mo­bi­liais“, - tvir­ti­no P. Ig­no­tas.

Siū­lo keis­ti metodologiją

LAA pre­zi­den­to nuo­mo­ne, da­bar ga­lio­jan­ti nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­ka yra ne­to­bu­la, nau­do­jan­tis ja iš­ves­ti skai­čiai ne­ats­pin­di rea­lios pa­dė­ties. „Reeks­por­tas re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ko­je yra reikš­min­gas fak­tas, ku­rį gal­būt ver­tė­tų pa­žy­mė­ti at­ski­rai. Juk kai iš re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių apie penk­ta­da­lis vos po mė­ne­sio iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos, o po­pie­riu­je tie skai­čiai vis tiek lie­ka, ar­gi pa­dė­tis ši­taip ga­li bū­ti ob­jek­ty­viai at­spin­dė­ta? To­dėl pri­bren­do rei­ka­las keis­ti me­to­di­ką, ku­ria va­do­vau­jan­tis iš­ve­da­mi ga­lu­ti­niai skai­čiai“, - svars­tė P. Ig­no­tas.

Kai ku­rie dien­raš­čio LŽ kal­bin­ti au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mo eks­per­tai sa­kė, kad nau­jų ma­ši­nų par­da­vė­jai ir jiems at­sto­vau­jan­ti aso­cia­ci­ja nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mu esą su­si­do­mė­jo ne šiaip. „Par­da­vė­jai no­ri rea­li­zuo­ti dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau bent jau šiuo me­tu vi­si re­sur­sai iš­sem­ti. Pa­dė­tį ga­li­ma pa­ge­rin­ti ne­bent įve­dant nau­jus nau­do­tų ma­ši­nų pir­ki­mą ri­bo­jan­čius tei­sės ak­tus ar mo­kes­čius, pa­vyz­džiui, va­di­na­mą­jį tar­šos mo­kes­tį. Ta­čiau reeks­por­to smar­kiai pa­gra­žin­ti duo­me­nys da­vė ne­ti­kė­tą gink­lą mo­kes­čiui be­sip­rie­ši­nan­tiems val­di­nin­kams ir po­li­ti­kams – esą jei rin­ka au­ga de­šim­ti­mis pro­cen­tų, kam dar rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi mo­kes­čiai?“ - dien­raš­čiui LŽ si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo vie­nas pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šin­ti eks­per­tas.

Reeks­por­tuo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kis tarp bend­rai re­gis­truo­tų leng­vų­jų ma­ši­nų 2014 m.

MėnuoBend­ras kie­kis (vnt.)Iš jų - reeks­por­tuo­ti au­to­mo­bi­liai (vnt.)Da­lis (proc.)
Sausis1176--
Vasaris117620318,5
Kovas113618015,8
Balandis141832322,7
Gegužė154628418,3

Šal­ti­nis: LAA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami