Avarija Italijoje: susimokėk, nors nekaltas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-17 06:00
Nuomojamas automobilis – patogus atostogų atributas, tik svarbu neužmiršti, kad nenuosavas.
LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vis at­os­to­goms Ita­li­jo­je in­ter­ne­tu iš­si­nuo­mo­jo au­to­mo­bi­lį. Nu­vy­kęs pa­siim­ti ma­ši­nos vy­ras to­je ša­ly­je pa­si­ra­šė su­tar­tį su nuo­mos bend­ro­ve, įsi­gi­jo drau­di­mą ir iš jo kre­di­to kor­te­lės bu­vo nu­skai­ty­ti 287 eu­rai. Kaip pa­sa­ko­jo LŽ skai­ty­to­jas, to­liau jo at­os­to­gos klos­tė­si ne­be taip sklan­džiai - bū­tent dėl au­to­mo­bi­lio nuo­mos.

Pa­čią pir­mą die­ną, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį, žmo­gus pa­te­ko į ava­ri­ją, dėl ku­rios ne­bu­vo kal­tas. Vy­riš­kis ne­dels­da­mas iš­kvie­tė po­li­ci­ją ir apie eis­mo įvy­kį in­for­ma­vo pa­slau­gos tei­kė­ją. Grą­žin­da­mas au­to­mo­bi­lį nuo­mos bend­ro­vei jis įtei­kė vi­sus do­ku­men­tus ir ne­su­lau­kė jo­kių pre­ten­zi­jų dėl au­to­mo­bi­lio.

Ta­čiau grį­žęs na­mo vy­ras aps­tul­bo – iš jo sąs­kai­tos bu­vo nu­skai­čiuo­ti pa­pil­do­mai 1495 eu­rai už au­to­mo­bi­liui pa­da­ry­tą ža­lą. Žmo­gus ne­dels­da­mas krei­pė­si į nuo­mos bend­ro­vę pra­šy­da­mas grą­žin­ti ne­są­ži­nin­gai pa­si­sa­vin­tus pi­ni­gus ir pa­aiš­kin­ti, ko­dėl pi­ni­gai bu­vo nu­ra­šy­ti.

Tai­kiai iš­spręs­ti iš­ki­lu­sios prob­le­mos ne­pa­vy­ko, tad vy­ras krei­pė­si į ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas tei­kian­tį Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trą (EVC) Lie­tu­vo­je. Jo pre­ten­zi­ja bu­vo nag­ri­nė­ja­ma kar­tu su EVC Ita­li­jo­je. Po Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trų tink­lo krei­pi­mo­si pa­slau­gų tei­kė­jas at­sip­ra­šė už ne­pa­to­gu­mus ir su­ti­ko grą­žin­ti var­to­to­jui ne­pag­rįs­tai nu­skai­čiuo­tus pi­ni­gus.

Ne vi­si el­gia­si sąžiningai

To­kių ir pa­na­šių skun­dų dėl au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vių už­sie­ny­je su­teik­tų ar­ba at­si­sa­ky­tų teik­ti pa­slau­gų, ne­skai­čiuo­jant ki­tų var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų duo­me­nų, Vil­niu­je vei­kian­tis EVC vien per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius su­lau­kė tris­de­šimt.

„Iš šios si­tua­ci­jos ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti, kad ne vi­si pa­slau­gų tei­kė­jai su var­to­to­jais el­gia­si są­ži­nin­gai, o kar­tais gal­būt pa­si­tai­ko ir klai­dų, to­dėl vi­sa­da svar­bu iš­sau­go­ti įro­dy­mus, ku­rie pa­dė­tų įro­dy­ti sa­vo tie­są“, - pa­brė­žė EVC dir­ban­ti tei­si­nin­kė pa­ta­rė­ja Ra­sa Knei­žy­tė. Ji su­ti­ko su LŽ skai­ty­to­jais pa­si­da­ly­ti pa­ta­ri­mais, kaip iš­veng­ti prob­le­mų nuo­mo­jan­tis au­to­mo­bi­lį Eu­ro­pos ša­ly­se.

Pa­si­ra­šo ne­sup­ran­ta­mas sutartis

Dau­giau­sia skun­dų dėl au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vių pa­slau­gų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se pa­tei­kia iš ke­lio­nių Ita­li­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je grį­žę lie­tu­viai. R. Knei­žy­tės tei­gi­mu, prob­le­mų Pie­tų Eu­ro­po­je daž­niau nei ki­tur ky­la ne vien dėl to, kad ten gau­siai ke­liau­ja sau­lės iš­siil­gę lie­tu­viai, bet ir to­dėl, jog ne­re­tai is­pa­nai ir ita­lai su­nkiai bend­rau­ja ang­liš­kai, tad ne­pa­vyks­ta pa­tiks­lin­ti su­tar­ties de­ta­lių.

Rasa Kneižytė siūlė, kilus ginčams su nuomos bendrove, kreiptis į Europos vartotojų centrą. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

„O ir mū­siš­kiai vis­ko ne­iš­siaiš­ki­nę ima au­to­mo­bi­lį, daž­nai pa­si­ra­šo su­tar­tis vie­tos kal­ba - net ne­ži­no­da­mi, ką pa­si­ra­šo. Vė­liau at­si­ran­da ne­ti­kė­tu­mų. Kai par­ašas su­tar­ty­je su­rai­ty­tas, ga­li ne­pa­vyk­ti įro­dy­ti sa­vo tei­sy­bės, nors žo­džiu bu­vo tar­ta­si vie­na, o ra­šy­ti­nės są­ly­gos vi­sai ki­tos, “, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vė.

Tei­si­nin­kė pa­ta­rė už­si­sa­kius au­to­mo­bi­lį in­ter­ne­tu prieš ke­lio­nę iš­sis­paus­din­ti už­sa­ky­mo pa­tvir­ti­ni­mo la­pą, va­di­na­mą­jį voučerį, įro­dan­tį, kad pa­slau­ga yra iš da­lies ar vi­siš­kai ap­mo­kė­ta, o jei už­sa­kant ne­rei­kia mo­kė­ti (re­tai, bet pa­si­tai­ko) – už­sa­ky­mo pa­tvir­ti­ni­mą. At­sii­mant au­to­mo­bi­lį pa­tar­ti­na tu­rė­ti po­pie­ri­nį už­sa­ky­mo įro­dy­mą.

„Be to, pers­kai­ty­ki­te vis­ką, kas su­ra­šy­ta pa­tvir­ti­ni­mo la­pe - ten nė­ra ne­rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos, ir au­to­mo­bi­lių nuo­mos kom­pa­ni­jos daž­niau­siai ne­pri­si­gal­vo­ja nau­jų są­ly­gų ar mo­kes­čių jums at­vy­kus. Ne­su­sip­ra­ti­mų daž­niau­siai įvyks­ta dėl to, kad klien­tas ko nors ne­ži­no“, - pa­žy­mė­jo R. Knei­žy­tė.

De­ga­lų rei­ka­lau­ja nevienodai

Prieš pa­si­ra­šy­da­mi nuo­mos su­tar­tį bū­ti­nai pa­ti­krin­ki­te, ar au­to­mo­bi­lio kė­bu­las ne­sub­rai­žy­tas ir ne­įlenk­tas, su­žy­mė­ki­te vi­sus esa­mus au­to­mo­bi­lio ap­ga­di­ni­mus (nuo­mos su­tar­ty­je pa­pras­tai bū­na tam skir­tas au­to­mo­bi­lio brė­ži­nys) – įbrė­ži­mus, stik­lo įtrū­ki­mus, ra­tų gaub­tų apib­rai­žy­mus. Ge­riau­sia pa­ti­krin­ti au­to­mo­bi­lį da­ly­vau­jant nuo­mos kom­pa­ni­jos dar­buo­to­jui.

Iš kar­to ne­su­de­ri­nę, kas yra ap­ga­din­ta, ri­zi­kuo­ja­te, kad nuo­mai pa­si­bai­gus ga­li tek­ti su­mo­kė­ti už tai, ko ne­pa­da­rė­te, nes grei­čiau­siai ne­ga­lė­si­te įro­dy­ti, jog ma­ši­nos trū­ku­mai at­si­ra­do ne dėl jū­sų kal­tės. Taip at­si­tin­ka ne dėl to, kad jus no­ri ap­gau­ti, tie­siog kai ku­rių ap­ga­di­ni­mų nuo­mos kom­pa­ni­ja ga­li bū­ti ne­pas­te­bė­ju­si anks­čiau, o kai juos pa­ste­bės po jū­sų nuo­mos lai­ko­tar­pio, ga­li­te lik­ti kal­tas.

„A­ti­džiai ap­žiū­rė­ję au­to­mo­bi­lį ne­pa­mirš­ki­te ir jo sa­lo­no. Taip pat rei­ka­lau­ki­te, kad bū­tų raš­tu pa­tvir­tin­ta, jog au­to­mo­bi­lis grą­žin­tas ne­prie­kaiš­tin­gos būk­lės“, - aiš­ki­no tei­si­nin­kė.

Pa­pras­tai nuo­mos bend­ro­vės iš­nuo­mo­ja au­to­mo­bi­lį su pil­nu de­ga­lų ba­ku. Ta­čiau kar­tais ky­la prob­le­mų dėl de­ga­lų, nes vie­nos kom­pa­ni­jos rei­ka­lau­ja grą­žin­ti au­to­mo­bi­lį su tuš­čiu ba­ku, ki­tos - su pil­nu, o tre­čios - su pu­se ba­ko. To­dėl rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti, kiek pri­pil­dy­tą ba­ką tu­rė­si­te grą­žin­ti, kad ne­tek­tų pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti. Pa­tar­ti­na tu­rė­ti de­ga­lų pir­ki­mo kvi­tus.

Skan­di­na­vi­jo­je kai­nuos brangiau

De­vy­ne­rius me­tus au­to­mo­bi­lių nuo­mos vers­le dir­ban­tis tarp­tau­ti­nės nuo­mos bend­ro­vės „Green Mo­tion“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je My­ko­las Sa­bai­tis tei­gė, kad šiuo me­tu dėl kon­ku­ren­ci­jos ir pa­si­kei­tu­sių eko­no­mi­kos są­ly­gų nuo­mos kai­na vi­so­je ES, tiek ir Lie­tu­vo­je, yra ge­ro­kai kri­tu­si. Tie­sa, tai pri­klau­so nuo to, ka­da ke­liau­si­te – va­sa­rą ar žie­mą, ar tuo me­tu šio­je ša­ly­je ne­bus šven­ti­nių die­nų.

„Net­gi to­se ša­ly­se, ku­rio­se vi­du­ti­nis už­dar­bis yra kur kas di­des­nis, tos pa­čios kla­sės au­to­mo­bi­lio nuo­mos kai­na grei­čiau­siai skir­sis iki treč­da­lio. Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se - kiek bran­giau, Vi­du­rio Eu­ro­po­je kai­nos iš es­mės vie­no­dos, šiek tiek pi­giau ga­li pa­vyk­ti iš­si­nuo­mo­ti ma­ši­ną Pie­tų Eu­ro­po­je, nes ten di­džiu­liai tu­ris­tų srau­tai, tad vei­kia mas­to eko­no­mi­ka“, - kai­nų skir­tu­mus nu­sa­kė M. Sa­bai­tis.

Mykolas Sabaitis siūlė apskaičiuoti išlaidų skirtumą, nuomojant naują ir senesnį automobilį. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Drau­di­mas ga­lio­ja ne visur

Kaip pa­žy­mi var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jai, dau­giau skun­dų su­lau­kia­ma iš var­to­to­jų, ku­rie au­to­mo­bi­lius nuo­mo­jo smul­kio­se vie­tos bend­ro­vė­se, ma­žiau – iš žy­mių tarp­tau­ti­nių fran­ši­zės at­sto­vų. O su pa­sta­rai­siais ky­lan­čias prob­le­mas taip pat daž­nai pa­vyks­ta grei­čiau iš­spręs­ti. Tie­sa, smul­kes­ni, tik to­je ša­ly­je vei­kian­tys nuo­mo­to­jai ga­li pa­siū­ly­ti ma­žes­nę kai­ną, pa­pil­do­mų nuo­lai­dų.

„Green Mo­tion“ at­sto­vas pa­ta­rė pir­mą­kart au­to­mo­bi­lį nuo­mo­jan­tis už­sie­ny­je ne­už­mirš­ti pa­siim­ti kre­di­to kor­te­lės ir pa­ti­krin­ti, kad jo­je bū­tų pa­kan­ka­mas sąs­kai­tos li­ku­tis. Kre­di­to kor­te­lės rei­ka­lau­ja ab­so­liu­ti dau­gu­ma tarp­tau­ti­nių nuo­mos bend­ro­vių ir di­de­lė da­lis vie­tos nuo­mo­to­jų. Kre­di­to kor­te­lė­je įšal­do­ma su­ma, pri­klau­so­mai nuo kom­pa­ni­jos ir nuo­mo­ja­mo au­to­mo­bi­lio, pa­pras­tai sie­kia nuo 400 iki 1000 eu­rų.

„Vis­ką ati­džiai fik­suo­ki­te. Prieš sės­da­mi prie vai­ro pa­da­ry­ki­te ke­lio­li­ka aiš­kių au­to­mo­bi­lio iš­orės ir sa­lo­no nuo­trau­kų, taip pat - ir jį grą­žin­da­mi. Aiš­kios fo­tog­ra­fi­jos yra rim­tas įro­dy­mas, jei vė­liau kils gin­čų. Jei­gu au­to­mo­bi­liu ke­ti­na­te va­ži­nė­ti ne tik tos ša­lies ke­liais, o ke­liau­ti po ke­lias vals­ty­bes, bū­ti­nai iš­siaiš­kin­ki­te ir įsi­gy­ki­te „cross­boar­ding“ drau­di­mą. Ki­taip pa­te­kus į ava­ri­ją ki­to­je ša­ly­je fran­ši­zės drau­di­mas ne­ga­lios, ir at­os­to­gos ga­li baig­tis fi­nan­si­niais pra­ra­di­mais“, - pa­žy­mė­jo M. Sa­bai­tis.

Anot pa­šne­ko­vo, nuo­mos bend­ro­vių vers­las yra au­to­mo­bi­lių nuo­ma – in­ves­tuo­ti į tei­si­nius gin­čus su klien­tais jos nė­ra nu­si­tei­ku­sios, to­dėl daž­niau­siai ge­ra­no­riš­kai vis­ką iš anks­to iš­siaiš­ki­nant ga­li­ma iš­veng­ti rim­tų ne­su­sip­ra­ti­mų. O jei kils gin­čų, ir jų pa­tiems iš­spręs­ti ne­pa­vyks, ne­pa­tin­gė­ki­te kreip­tis į Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trą ar­ba Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių nuo­mos tai­ki­ni­mo tar­ny­bą, ku­riai skun­dus spręs­ti yra pa­ti­kė­ju­sios dau­ge­lis žy­mes­nių ES vei­kian­čių nuo­mos kom­pa­ni­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami