Avarijų garantas - alkoholis ir patirties stoka

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-18 13:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-18 13:10
Neatidumas kelyje kainuoja brangiai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vai­ra­vi­mo įgū­džių ir ži­nių sto­ka – pa­grin­di­nė ava­ri­jų prie­žas­tis. Tai pri­pa­žįs­ta Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja, ini­ci­ja­vu­si nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­sian­čius vai­ra­vi­mo mo­ky­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie leis tei­sę vai­ruo­ti leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį no­rin­tiems įgy­ti as­me­nims, iš­lai­kius teo­ri­jos eg­za­mi­ną lais­vai to­bu­lin­ti įgū­džius kar­tu su šei­mos na­riu.

Kad vai­ra­vi­mo pa­tir­ties sto­ka yra tie­sio­giai su­si­ju­si su ri­zi­ka pa­tek­ti į ava­ri­ją, su­tin­ka ir pa­tys vai­ruo­to­jai vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se. Tai at­sklei­dė kom­pa­ni­jos „Goo­dyear“ už­sa­ky­mu at­lik­tas vai­ruo­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mas.

An­tro­je vie­to­je – narkotikai

89 proc. lie­tu­vių ir 88 proc. es­tų vai­ruo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos trū­ku­mą lai­ko pa­grin­di­ne eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi. Šiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir 76 proc. lat­vių. Tarp pa­grin­di­nių Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų įvar­di­ja­mų eis­mo įvy­kių prie­žas­čių pa­ten­ka ir ne­ko­ky­biš­kos pa­dan­gos bei al­ko­ho­lis ir nar­ko­ti­kai. Taip ma­no sep­ty­ni iš de­šim­ties lie­tu­vių, es­tų ir lat­vių.

Grei­čio vir­ši­ji­mo su di­de­le eis­mo įvy­kių ri­zi­ka ne­sie­ja 40 proc. lie­tu­vių ir lat­vių, o es­tai iš vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jų la­biau­siai pa­iso grei­čio ap­ri­bo­ji­mų - net kas an­tras šios ša­lies gy­ven­to­jas eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi įvar­di­ja grei­čio vir­ši­ji­mą.

„Eis­mo įvy­kiai ky­la dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių, ta­čiau daž­niau­siai le­mia­mu veiks­niu tam­pa vai­ruo­to­jų el­ge­sys prie vai­ro. Ki­ta ver­tus, net la­biau­siai pa­ty­rę vai­ruo­to­jai ne­tu­ri nu­mo­ti ran­ką į to­kius veiks­nius kaip oras, pra­stos pa­dan­gos ar ne­prog­no­zuo­ja­mos eis­mo są­ly­gos. Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas yra at­sa­kin­gas už tai, kad už­ti­krin­tų ge­rą sa­vo au­to­mo­bi­lio būk­lę, nau­do­tų tin­ka­mas pa­dan­gas, lai­ky­tų­si grei­čio ap­ri­bo­ji­mų, tai­syk­lių ir bū­tų bud­rus prie vai­ro“, – sa­kė „Goo­dyear Dun­lop“ rin­ko­da­ros va­do­vė Lin­da Bran­de­lius.

Pa­dan­gų kla­sių nežino

Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, kad vai­ruo­to­jai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, ko­kias pa­dan­gas nau­do­ti sa­vo au­to­mo­bi­liui – be­veik 40 proc. lie­tu­vių nė­ra gir­dė­ję apie ES pa­dan­gų ženk­li­ni­mą. Vai­ruo­to­jai ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, ir kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas pri­klau­so­mai nuo skir­tin­gų ke­lio są­ly­gų. Pa­vyz­džiui, stai­giai stab­dant ke­lei­vi­nį au­to­mo­bi­lį, va­žiuo­jan­tį 80 km/val. grei­čiu ant drėg­no pa­vir­šiaus, A kla­sės pa­dan­gų stab­dy­mo ke­lias su­trum­pė­ja iki 18 m, ly­gi­nant su F kla­sės pa­dan­go­mis.

„Vie­nas di­džiau­sių šian­die­nos iš­šū­kių – in­for­muo­ti var­to­to­jus, kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas, ku­rios kas­dien už­ti­krin­tų sau­gų au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą“,– pa­brė­žė pa­dan­gų spe­cia­lis­tas Er­nes­tas Če­jaus­kas.

5 pa­ta­ri­mai sau­giai ke­lio­nei:

    - At­kreip­ki­te dė­me­sį į sa­vo fi­zi­nę būk­lę

Tu­ri­te ge­rai ma­ty­ti ir gir­dė­ti, bū­ti bud­rūs bei su­ge­bė­ti rea­guo­ti į ne­ti­kė­tas si­tua­ci­jas. Jo­kiu bū­du ne­vai­ruo­ki­te, jei esa­te:

iš­gė­rę al­ko­ho­lio;

iš­gė­rę vais­tų, ku­rie su­ke­lia mie­guis­tu­mą ir ga­li tu­rė­ti įta­kos vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mams bei bud­ru­mui;

la­bai pa­var­gę;

emo­ciš­kai pri­slėg­ti, o tai ga­li tu­rė­ti įta­kos jū­sų bud­ru­mui.

    - Pla­nuo­ki­te sa­vo ke­lio­nę

Vai­ruo­to­jai, ne­pla­nuo­jan­tys da­ry­ti per­trau­kų vai­ruo­da­mi, daž­niau­siai ver­čia sa­ve va­žiuo­ti, kol vi­siš­kai nu­vargs­ta. Tai di­di­na ri­zi­ką pa­kliū­ti į eis­mo įvy­kį.

    - Pa­ti­krin­ki­te pa­dan­gas

Bent kar­tą per mė­ne­sį pa­ti­krin­ki­te, ar au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pri­pūs­tos tin­ka­mai. Ne­pa­mirš­ki­te pa­ti­krin­ti pa­dan­gų pro­tek­to­riaus gy­lio. Tin­ka­mo gy­lio pro­tek­to­rius ap­sau­go nuo sly­di­mo, ak­vap­la­na­vi­mo ir ne­ti­kė­to pa­dan­gos spro­gi­mo.

    - Lai­ky­ki­tės sau­gaus at­stu­mo

Vi­suo­met iš­lai­ky­ki­te sau­gų at­stu­mą iki prie­ky­je va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. At­min­ki­te, kad stab­dy­mo ke­lias ant šla­pios ke­lio dan­gos pa­il­gė­ja.

    - Su­ma­žin­ki­te grei­tį

Per lė­tas va­žia­vi­mas taip pat yra pa­vo­jin­gas, ta­čiau esant rū­kui, ly­jant, snin­gant ar aki­nant sau­lei, su­ma­žin­ki­te grei­tį. Vai­ruo­jant taip pat svar­bu ne­pra­ras­ti kan­try­bės ir ne­pul­ti į pa­ni­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami