Avaringiausios miestų vietos – prekybos centrų prieigos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-20 16:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-20 16:00
Draudikų duomenimis, "Akropolio" prieigos - viena avaringiausių sostinės vietų. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Pre­ky­bos cen­trai Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se yra ta­pę be­ne po­pu­lia­riau­siais trau­kos ob­jek­tais, ša­lia ku­rių su­si­for­muo­ja mil­ži­niš­ki au­to­mo­bi­lių srau­tai.

Drau­di­mo bend­ro­vė BTA pa­ste­bi, kad di­de­les in­ves­ti­ci­jas į inf­ras­truk­tū­rą ir eis­mo su­re­gu­lia­vi­mą ša­lia pre­ky­bos cen­trų nu­stel­bia žmo­giš­ka­sis fak­to­rius: dėl di­de­lio au­to­mo­bi­lių tan­ku­mo cen­trų prie­igo­se vai­ruo­to­jai pa­da­ro dau­giau­siai ava­ri­jų, pa­ly­gin­ti su ki­tais ad­re­sais mies­te.

Pa­gal tai, ko­kiu daž­nu­mu fik­suo­ja­mi eis­mo įvy­kiai, ga­li­ma spė­ti, kad au­to­mo­bi­liais vyks­tan­tiems pir­kė­jams pa­trauk­liau­si yra „A­kro­po­liai“, „Se­nu­kai“, di­džiau­sio for­ma­to „Ma­xi­ma“ ir „I­ki“ pre­ky­bos cen­trai, „Me­ga“, Kau­no pre­ky­bos mies­te­lis „Ur­mas“ – vi­si jie iš­lai­ky­tų šį sa­vo­tiš­ką sim­pa­ti­jų tes­tą.

„Mais­to, pla­taus var­to­ji­mo pre­kių, sta­ty­bi­nių me­džia­gų pre­ky­bos vie­tos pri­trau­kia mil­ži­niš­kus lan­ky­to­jų srau­tus, ypač per ak­ci­jas, iš­par­da­vi­mus. Vai­ruo­to­jai ne­iš­lai­ko sau­gaus at­stu­mo, sku­ba, ne­at­sar­giai per­si­ri­kiuo­ja, ne­pa­si­da­li­na par­ka­vi­mo vie­tos. At­ski­ra ri­zi­kos gru­pė yra ne­vie­ti­niai gy­ven­to­jai, ne­įp­ra­tę prie di­de­lio eis­mo in­ten­sy­vu­mo“, – sa­ko BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Psi­chia­tras Li­nas Sluš­nys tei­gia, kad pre­ky­bos cen­trų prie­igo­se net pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas ga­li pa­da­ry­ti ava­ri­ją, nes kar­tais grūs­tis ver­čia sku­bė­ti, sie­kiant grei­čiau užim­ti „ge­res­nę“ vie­tą ar­čiau du­rų, no­rint par­kuo­ti au­to­mo­bi­lį. Tai su­ke­lia emo­ci­jas ir ne­re­tai le­mia ne­ra­cio­na­lius spren­di­mus, ne­bū­din­gus įpras­ta­me ke­ly­je. Kar­tais vei­kia die­nos nuo­var­gis, dėl ku­rio pra­ran­da­mas bud­ru­mas par­kuo­jant au­to­mo­bi­lį ar iš­va­žiuo­jant iš aikš­te­lės.

„Pre­ky­bos cen­trai pri­trau­kia skir­tin­go pa­si­ruo­ši­mo ly­gio vai­ruo­to­jus, to­dėl net ir ge­riau­sie­ji ga­li tap­ti silp­nes­nių­jų įkai­tais. Pri­si­de­da spūs­čių ke­lia­mas stre­sas, di­de­lis au­to­mo­bi­lių tan­kis, ag­re­sy­vus vai­ra­vi­mas. Nuo­var­gis vi­sur vei­kia vie­no­dai, ta­čiau greit­ke­ly­je leng­viau prog­no­zuo­ti ki­to vai­ruo­to­jo veiks­mus, dau­giau erd­vės ma­nev­rams. Vis dėl­to, mū­sų kul­tū­ra kei­čia­si į ge­ra, nors Lie­tu­vo­je vai­ruo­to­jai vis dar yra san­ty­ki­nai ma­žiau at­lai­dūs, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­mis „, – sa­kė L. Sluš­nys.

Drau­di­kų duo­me­ni­mis, Vil­niu­je ava­rin­giau­sios gat­vės yra pa­grin­di­nės trans­por­to ar­te­ri­jos, pe­rei­nan­čios į tarp­mies­ti­nes ma­gis­tra­les: Sa­va­no­rių pros­pek­tas, Uk­mer­gės ir Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės. Ta­čiau ver­ti­nant eis­mo įvy­kių kon­cen­tra­ci­ją, dau­giau­siai jų nu­tin­ka prie „A­kro­po­lio“, Uk­mer­gės g. „Se­nu­kų“ bei Žir­mū­nų „I­ki“.

Kau­ne pa­gal ava­ri­jų skai­čių taip pat pir­mau­ja Sa­va­no­rių pros­pek­tas, po jo ri­kiuo­ja­si Pra­mo­nės bei Tai­kos pros­pek­tai. Daž­niau­siai į eis­mo įvy­kius lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je vai­ruo­to­jai pa­kliū­va ša­lia pre­ky­bos mies­te­lio „Ur­mas“, „Me­gos“, o tre­čią­ją vie­tą da­li­na­si Sa­va­no­rių „Hy­per Ma­xi­ma“ bei „A­kro­po­lis“.

„Kau­nas iš­skir­ti­nis tuo, kad ja­me tur­ga­vie­tės ti­po pre­ky­bos vie­ta ge­ne­ruo­ja di­džiau­sią eis­mo įvy­kių tan­ku­mą. Ga­riū­nai Vil­niu­je šia pra­sme nė­ra to­kie pa­ste­bi­mi“, – tei­gia A. Žiu­ke­lis.

Klai­pė­do­je ava­rin­giau­si yra Tai­kos pros­pek­tas ir Ši­lu­tės plen­tas, o eis­mo įvy­kių tan­kiu iš­sis­ki­ria „A­kro­po­lis“, BIG bei „Se­nu­kai“.

Šiau­liuo­se pa­gal eis­mo įvy­kių kie­kį pir­mau­ja Til­žės, Pra­mo­nės ir Že­mai­tės gat­vės, o ver­ti­nant ava­rin­giau­sias vie­tas – di­de­li pre­ky­bos cen­trai „Ma­xi­ma“ Til­žės bei Ge­gu­žių gat­vė­se.

Tuo tar­pu Pa­ne­vė­žy­je ava­rin­giau­sios Klai­pė­dos, Ne­mu­no ir Smė­ly­nės gat­vės, ati­tin­ka­mai „Ma­xi­ma“ pre­ky­bos cen­trai Uk­mer­gės bei Til­žės gat­vė­se. Vie­nin­te­lia­me Pa­ne­vė­žio mies­te ava­rin­giau­sių taš­kų tre­je­tu­ke at­si­dū­rė dau­gia­bu­tis J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ku­rio pir­ma­me aukš­te įsi­kū­rę daug įvai­rių ne­di­de­lių par­duo­tu­vių ir tai nė­ra pre­ky­bos cen­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Eduardas Kriščiūnas  78.56.214.134 2016-09-21 08:30:57
Ale matai kaip įdomu! Dar prieš 2 metus draudikai teigė, kad avaringiausios vietos yra žieduose, o dabar, pasirodo, situacija radikaliai pasikeitė – žiedai net nebeminimi. Įdomu, kokios priežastys? O lzinios.lt kad spausdina nepatikrintus pranešimus spaudai, kad spausdina...
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami