Aviacijos priežiūra – iš keleivių kišenės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-25 06:00
Skrydžių saugai išlaikyti būtinų lėšų ieškoma keleivių kišenėje.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Dau­ge­ly­je ša­lių į bi­lie­to kai­ną įskai­čiuo­ja­mas skry­džio sau­gos mo­kes­tis (ar­ba ke­lei­vio mo­kes­tis), ku­rį nuo 2016 me­tų, jei tam pri­tars Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas, ke­ti­na­ma įves­ti ir Lie­tu­vo­je. Nu­ma­to­mas jo dy­dis – 2 eu­rai. Šios pa­pil­do­mos lė­šos tu­rė­tų ke­liau­ti į Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos (CAA) biu­dže­tą.

Kaip anks­čiau LŽ yra mi­nė­jęs lai­ki­nai CAA di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­nan­tis Jo­ris Gin­ta­las, to­kio mo­kes­čio pa­kak­tų tam, kad šiuo me­tu de­fi­ci­ti­nis pa­grin­di­nės sau­gia avia­ci­ja Lie­tu­vos oro uos­tuo­se be­si­rū­pi­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos biu­dže­tas bū­tų su­ba­lan­suo­tas. Pa­sak jo, į CAA val­do­mą fon­dą su­rink­tos lė­šos bū­tų ski­ria­mos kon­kre­tiems CAA tiks­lams ir už­da­vi­niams spręs­ti bei CAA veik­lai, su­si­ju­siai tik su vals­ty­bi­ne avia­ci­jos prie­žiū­ra, fi­nan­suo­ti. Tai leis­tų ne tik už­ti­krin­ti, bet ir mo­der­ni­zuo­ti CAA dar­bą.

Mo­kė­tų ti­krie­ji keleiviai

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je skry­džių sau­gos mo­kes­čio nė­ra. Skry­džių sau­gos ir sau­gu­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei prie­žiū­ros iš­lai­dos den­gia­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to, t. y. iš vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Ke­lei­vio mo­kes­tis ga­ran­tuo­tų, kad nau­ja rink­lia­va bū­tų ren­ka­ma iš ga­lu­ti­nių var­to­to­jų, t. y. iš pa­čių ke­lei­vių, be­si­nau­do­jan­čių avia­ci­jos bend­ro­vių pa­slau­go­mis. Taip ne­va bū­tų at­kur­tas tei­sin­gu­mas: juk ne­ma­žai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nie­ka­da ne­už­su­ka į oro uos­tus ar­ba į ke­lio­nę lėk­tu­vu su­si­ruo­šia itin re­tai.

Ši įmo­ka bū­tų įskai­čiuo­ta į bi­lie­to kai­ną ir, pa­sa­ko jos ini­cia­to­rių, ne­tu­rė­tų ne­igia­mo po­vei­kio ke­lei­vių srau­tams. Pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma tai­ky­ti mi­ni­ma­lų 2 eu­rų mo­kes­tį - ma­žes­nį nei dau­ge­ly­je ša­lių, ku­rios taip pat yra įve­du­sios ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­vi­mo rink­lia­vą iš ke­lei­vių.

Ren­ka­mas daug kur

Pir­mo­ji Eu­ro­po­je to­kį mo­kes­tį 1994 me­tais pra­dė­jo im­ti Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė. Pra­ncū­zi­ja tai pa­da­rė po pen­ke­rių me­tų, 1999-ai­siais. Lat­vi­jo­je 7 eu­rų įmo­ka ren­ka­ma iš iš­skren­dan­čių ke­lei­vių, per­kan­čių bi­lie­tą. Jis ski­ria­mas Lat­vi­jos ci­vi­li­nės avia­ci­jos agen­tū­rai sau­gu­mo pa­slau­gų in­ves­ti­ci­joms, taip pat kri­zėms val­dy­ti (gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­joms) ir avia­ci­jos sau­gos bei sau­gu­mo prie­žiū­ros pa­slau­goms fi­nan­suo­ti.

Vo­kie­ti­jo­je ke­lei­vio mo­kes­tis ga­li siek­ti net iki 43 eu­rų iš­vyks­tan­čiam as­me­niui (at­siž­vel­gia­ma į skry­džio at­stu­mą), Pra­ncū­zi­jo­je – nuo 4,31 iki 7,75 eu­ro. Aus­tri­jo­je žmo­nės, skren­dan­tys ne­to­li, mo­ka 7 eu­rus, o ke­liau­jan­tie­ji to­li­mai­siais rei­siais į ki­tus že­my­nus – iki 35 eu­rų. Ke­lei­viai, iš­vyks­tan­tys iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės oro uos­tų, mo­ka skir­tin­gus mo­kes­čius. Jie pri­klau­so tiek nuo kla­sės, ku­ria skren­da­ma, tiek nuo skry­džio at­stu­mo.

Ke­lei­vio mo­kes­tis nu­sta­ty­tas ir kai ku­rio­se ki­to­se ES vals­ty­bė­se – Šve­di­jo­je, Da­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je, Ita­li­jo­je, Kroa­ti­jo­je. Ser­bi­ja ir Bos­ni­ja, ku­rios nė­ra ES na­rės, taip pat ėmė tai­ky­ti fik­suo­tus mo­kes­čius kiek­vie­nam iš­vyks­tan­čiam as­me­niui.

Avia­ci­jos rin­kos pro­fe­sio­na­lai prog­no­zuo­ja, kad Lie­tu­vo­je įves­tas nau­jas skry­džių sau­gos mo­kes­tis – 2 eu­rai – ma­žai pa­keis oro ke­lio­nės bi­lie­to kai­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami