Baimę Pamaskvės keliuose pasėjo serijiniai žudikai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-13 06:00
Maskvos srities policininkai kol kas yra bejėgiai prieš vietos keliuose siaučiančius serijinius žudikus.  BBC.com nuotrauka
Ru­si­jos ke­liuo­se eis­mo sau­gu­mo pa­dė­tis – siau­bin­ga. Jei Lie­tu­vos ke­liuo­se 1000 gy­ven­to­jų ava­ri­jo­se žūs­ta 100 eis­mo da­ly­vių, tai Ru­si­jo­je – dvi­gu­bai dau­giau. Ta­čiau ru­siš­ki ke­liai jų nau­do­to­jams pa­vo­jin­gi ne vien dėl ne­at­sar­gaus vai­ra­vi­mo, bet ir dėl siau­tė­jan­čių žmog­žu­džių.

Mask­vos sri­ties gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas ne­ga­li bū­ti ti­kri, kad ne­bus nu­žu­dy­ti į ke­lią iš­va­žia­vę dar­bo ar as­me­ni­niais rei­ka­lais. Žmog­žu­dys­tės Ru­si­jos ke­liuo­se – jo­kia nau­jie­na. Ta­čiau žmog­žu­dys­tės ša­lia Ru­si­jos sos­ti­nės - ypa­tin­gos. Jau ku­ris lai­kas čia vai­ruo­to­jus ir jų ke­lei­vius žu­do, kaip įta­ria­ma, žmog­žu­džiai ma­nia­kai.

Ne­aiš­kus nu­žu­dy­tų­jų skaičius

Ži­niask­lai­do­je jau bu­vo pra­neš­ta, jog au­kų skai­čius ga­li siek­ti nuo 14 iki 18. Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja į tai at­kir­to, kad iki rug­sė­jo pa­bai­gos yra už­fik­suo­tos pen­kios se­ri­ji­nės žmog­žu­dys­tės. Ru­sų ži­niask­lai­do­je jas pra­mi­nė „Žmog­žu­dys­tė­mis „Do­no“ tra­so­je“ - pa­gal vie­tą, ku­rio­je bu­vo įvyk­dy­tas pir­ma­sis nu­žu­dy­mas.

Kol kas ne­at­mes­ta ir ver­si­ja, jog va­di­na­mo­sios Pa­mask­vės ke­liuo­se sąs­kai­tas su­ve­di­nė­ja or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­tė­lių gru­puo­čių na­riai. Ki­ta ver­tus, šios ver­si­jos ne­nau­dai liu­di­ja tai, jog nė­ra duo­me­nų, kad nu­žu­dy­ti žmo­nės bū­tų da­ly­va­vę nu­si­kals­ta­mo­je veik­lo­je. Be to, žmog­žu­dys­tes sie­ja pa­na­šūs jų sce­na­ri­jai, o tai yra vie­nas pa­grin­di­nių se­ri­ji­nių nu­žu­dy­mų po­žy­mių.

Prieš žmog­žu­dys­tes kiur­do­mos padangos

Žmog­žu­dys­čių se­ri­ją de­ta­liai ap­ra­šė portalas BBC.com. Kaip jau mi­nė­ta, pir­mo­ji žmog­žu­dys­tė bu­vo už­fik­suo­ta iš Mask­vos į Ru­si­jos pie­tuo­se esan­tį Ros­to­vą prie Do­no ve­dan­čio­je M4 „Do­no“ tra­so­je. Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas ge­gu­žės 3 die­ną. Ta­da 84-ta­ja­me au­to­ma­gis­tra­lės ki­lo­me­tre bu­vo ras­tas vy­ro ir mo­ters la­vo­nas. Abi au­kos nu­šau­tos iš pis­to­le­to.

Nu­si­kal­tė­liai su­tuok­ti­nių au­to­mo­bi­lį su­stab­dė pra­dū­rę jo pa­dan­gas. Ke­lia­ma ne­tgi ver­si­ja, jog per ke­lią bu­vo nu­ties­tas va­di­na­ma­sis „dyg­liuo­tis“ - įren­gi­nys pa­dan­goms pra­dur­ti, ku­riuo daž­nai nau­do­ja­si stab­dy­da­mi bė­gan­čius pa­žei­dė­jus tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai. Su­tuok­ti­niai bu­vo iš ki­to au­to­mo­bi­lio su­šau­dy­ti vy­rui kei­čiant pra­kiur­dy­tą ma­ši­nos apa­vą.

Vi­sas ki­tas žmog­žu­dys­tes bū­tent ir sie­ja ši vie­na de­ta­lė – pra­dur­tos pa­dan­gos. Bir­že­lio 22-ąją ras­tas pa­na­šio­mis ap­lin­ky­bė­mis nu­šau­tos mo­ters la­vo­nas, šį­kart – ki­to­je vie­to­je, Pa­mask­vės Dmi­trovs­ko ra­jo­ne. Vai­ruo­to­ja mir­tį pa­si­ti­ko su­sto­ju­si pa­keis­ti pra­kiur­dy­tos pa­dan­gos.

Rugp­jū­čio 18-ąją Mask­vos po­li­ci­ja ga­vo sig­na­lą iš su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jų, kad va­di­na­ma­ja­me „Ma­ža­ja­me be­to­no žie­de“, ki­taip – ke­ly­je A 108, sto­vi au­to­mo­bi­lis, o ša­lia jo gu­li nu­žu­dy­tas vy­riš­kis. Ti­riant žmog­žu­dys­tę pa­aiš­kė­jo, jog prieš pat nu­žu­dy­mą vy­ras pa­skam­bi­no drau­gui ir pa­sis­kun­dė pra­dur­to­mis au­to­mo­bi­lio pa­dan­go­mis. Bū­si­ma au­ka sa­kė tuoj su­sto­sian­ti kel­kraš­ty­je, kad vie­toj ra­tų su pra­kiur­dy­to­mis pa­dan­go­mis už­dė­tų at­sar­gi­nius. Vė­liau vy­ras bu­vo su­šau­dy­tas iš pis­to­le­tų.

Por­ta­lo ga­ze­ta.ru šal­ti­niai tvir­ti­no, jog ne­to­li įvy­kio vie­tos bu­vo su­ras­ta me­ta­li­nė kons­truk­ci­ja, la­bai pa­na­ši į „dyg­liuo­tį“, su ku­riuo grei­čiau­siai ir bu­vo pra­dur­tos pa­dan­gos.

Kol kas pa­sku­ti­nę ži­no­mą žmog­žu­dys­tę se­ri­ji­niai nu­si­kal­tė­liai įvyk­dė rug­sė­jo 9-tą­ją Sta­ro­jė-Ka­širs­ko­jės plen­te. At­okio­je ke­lio at­kar­po­je po­li­ci­nin­kai ra­do ne­gy­vą vy­rą, ku­ris bu­vo ir su­ba­dy­tas pei­liu, ir su­var­py­tas pis­to­le­tų kul­ko­mis. Jo au­to­mo­bi­lis pra­dur­to­mis pa­dan­go­mis sto­vė­jo ne­to­lie­se.

Po­li­ci­jos pa­stan­gos – bevaisės

Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja skel­bia­si da­ran­ti vis­ką, kad su­gau­tų se­ri­ji­nius žu­di­kus. Nors vie­tos ži­niask­lai­do­je nuo­lat pa­si­ro­do pra­ne­ši­mų apie esą su­čiup­tus nu­si­kal­tė­lius, ta­čiau per pen­kis mė­ne­sius nė vie­nas jų kol kas ne­pa­sit­vir­ti­no. Pa­sku­ti­nis daug vil­čių kė­lęs pra­ne­ši­mas bu­vo pa­skleis­tas per nau­jie­nų „RIA No­vos­ti“ rug­sė­jo 23 die­ną. Agen­tū­ros šal­ti­nių tei­gi­mu, tą­kart ne­va bu­vo su­im­ti du žu­di­kai, pri­klau­san­tys vie­ti­nėms or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo gru­puo­tėms.

Ta­čiau pra­ėjus vos po­rai va­lan­dų Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas And­re­jus Pi­lip­čiu­kas „RIA No­vos­ti“ ži­nią pa­nei­gė: „Pra­ne­ši­me iš­dės­ty­ti fak­tai ne­pa­sit­vir­ti­no. Agen­tū­ros in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka ti­kro­vės“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami