Bala nematė: senjorai vairuotojo pažymėjimų keisti neskuba

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-17 11:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-17 11:00
Su senais, neturinčiais galiojimo datos įrašo vairuotojo pažymėjimais, dar galima važinėti iki 2017 m. pradžios. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Per 200 tūks­tan­čių vai­ruo­to­jų dar ne­pa­si­kei­tė se­nų­jų vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų. Pa­sak VĮ „Re­gi­tra“, dau­giau­sia pa­si­keis­ti vai­ruo­to­jo tei­ses be ga­lio­ji­mo da­tos del­sia vy­res­ni kaip 60 am­žiaus vy­rai. Su se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo do­ku­men­tu ga­li­ma va­ži­nė­ti iki 2017 m.

„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu dar 234 tūks­tan­čiai vai­ruo­to­jų tu­ri tei­ses be ga­lio­ji­mo įra­šo. Pa­ste­bi­ma, kad to­kio se­no pa­vyz­džio do­ku­men­tų ne­sku­ba keis­ti vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jai, dau­giau­sia vy­rai. Spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad už­si­sa­kant nau­ją pa­žy­mė­ji­mą, be ga­lio­jan­čio as­mens do­ku­men­to, bū­ti­na tu­rė­ti ir vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą.

Kad pi­lie­čiai ne­su­si­dur­tų su elė­mis „Re­gi­tro­je“ ir me­di­ci­nos įstai­go­se, jie re­ko­men­duo­ja nau­ju vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu pa­si­rū­pin­ti iš anks­to. Su se­nais, ne­tu­rin­čiais ga­lio­ji­mo da­tos įra­šo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mais, dar ga­li­ma va­ži­nė­ti iki 2017 m. pra­džios.

Vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų re­gis­tre se­nie­ji vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai vis dar su­da­ro ne­ma­žą da­lį – 15 proc. (234 tūkst.), kai iš vi­so yra įre­gis­truo­ta 1 mln. 529 019 ga­lio­jan­čių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų (2015 m. lie­pos mėn. duo­me­nys).

Del­sia vy­res­ni vai­ruo­to­jai

Vy­res­ni kaip 61 m. vai­ruo­to­jai su­da­ro di­džiau­sią se­nai­siais pa­žy­mė­ji­mais be­si­nau­do­jan­čių vai­ruo­to­jų da­lį – 28,9 proc. (67 783), to­kių vy­rų yra dvi­gu­bai dau­giau nei jų bend­raam­žių mo­te­rų.

Tarp ne­sku­ban­čių keis­ti šių do­ku­men­tų maž­daug po ket­vir­ta­da­lį su­da­ro 51–60 m. am­žiaus (26,1 proc., 61 198) ir 41–50 m. (26,8 proc., 62 887) am­žiaus vai­ruo­to­jai.

Vai­ruo­to­jų, ku­rių am­žius iki 41 m., tarp ne­pa­si­kei­tu­sių pa­žy­mė­ji­mo yra ma­žiau­siai (18,1 proc., 42 393).

Vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nė pa­žy­ma yra vie­nas iš do­ku­men­tų, ku­rį pri­va­lo­ma pa­teik­ti už­si­sa­kant nau­ją pa­žy­mė­ji­mą, tad del­sian­tys vai­ruo­to­jai prieš se­nų­jų pa­žy­mė­ji­mų ga­lio­ji­mo ter­mi­ną ga­li su­si­dur­ti su ei­lė­mis ne tik VĮ „Re­gi­tra“ fi­lia­luo­se, bet ir ša­lies me­di­ci­nos įstai­go­se. Pa­slau­gos – Lie­tu­vos gy­ven­to­jams

Nuo­trau­ka nebūtina

Vai­ruo­to­jai iš­veng­tų be­rei­ka­lin­gos gai­ša­ties ei­lė­se, jei se­nų­jų pa­žy­mė­ji­mų kei­ti­mu pa­si­rū­pin­tų iš anks­to. Dėl nau­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­li­ma kreip­tis į bet ku­rį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus iš­duo­dan­tį VĮ „Re­gi­tra“ pa­da­li­nį ne­prik­lau­so­mai nuo par­eiš­kė­jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. In­te­re­san­tai pri­ima­mi Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Aly­tu­je, Bir­žuo­se, Jo­na­vo­je, Jur­bar­ke, Kė­dai­niuo­se, Ma­ri­jam­po­lė­je, Ma­žei­kiuo­se, Ro­kiš­ky­je, Tau­ra­gė­je, Tel­šiuo­se ir Ute­no­je. Už­si­sa­kant nau­ją pa­žy­mė­ji­mą, rei­kia pa­teik­ti ne tik ga­lio­jan­čią vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą, bet ir ga­lio­jan­tį as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, tu­ri­mą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą (jei jis ne­pra­ras­tas), o taip pat po­li­ci­jos iš­duo­tą vai­ruo­to­jo kor­te­lę (šias kor­te­les po­li­ci­ja iš­duo­da­vo iki 2000 m., kor­te­lė pa­tei­kia­ma, jei ji ne­pra­ras­ta). Pa­teik­ti sa­vo fo­to­nuo­trau­ką ne­bū­ti­na, nes skait­me­ni­nis as­mens at­vaiz­das par­uo­šia­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus iš­duo­dan­čia­me pa­da­li­ny­je.

Pa­žy­mė­ji­mai kei­čia­mi nuo­lat (bent 185 die­nas kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais) Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je gy­ve­nan­tiems, dek­la­ra­vu­siems sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba įtrauk­tiems į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šą as­me­nims. Nuo­lat už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys as­me­nys dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo kei­ti­mo tu­rė­tų kreip­tis į to­je vals­ty­bė­je vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus iš­duo­dan­čią ins­ti­tu­ci­ją.

Pa­žy­mė­ji­mas ga­li pristatyti

Pa­sak „Re­gi­tros“ at­sto­vų, vai­ruo­to­jai daž­niau­siai už­si­sa­ko 14,19 eu­ro kai­nuo­jan­čią pa­slau­gą, kai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas iš­duo­da­mas per 10 dar­bo die­nų, ta­čiau šie do­ku­men­tai ga­li bū­ti iš­duo­ti ir per vie­ną dar­bo die­ną (kai­na 37,36 eu­ro) ar tris dar­bo die­nas (kai­na 22,88 eu­ro).

Už pa­pil­do­mą 6,08 eu­ro mo­kes­tį pa­žy­mė­ji­mas ga­li bū­ti pri­sta­ty­tas par­eiš­kė­jo pa­gei­dau­ja­mu ad­re­su (pri­sta­to­ma tik Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je).

Nau­ja­sis pa­žy­mė­ji­mas ga­li bū­ti įtei­kia­mas ne tik pa­žy­mė­ji­mo sa­vi­nin­kui, bet ir ki­tam jo nu­ro­dy­tam as­me­niui.

Jei se­no­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas ne­pa­si­bai­gęs, už­si­sa­kęs nau­ją pa­žy­mė­ji­mą vai­ruo­to­jas ga­li nau­do­tis se­nuo­ju vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu, kol nau­ja­sis ga­mi­na­mas.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad už­si­sa­kant nau­ją vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą bai­gęs ga­lio­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas vai­ruo­to­jui ne­beg­rą­ži­na­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Mokekit pinigelius  188.69.208.186 2015-08-17 15:49:25
Kaip visada valstybe suvercia islaidas pilieciams. Jaigu valstybei reikia, ji turetu ir apmoketi visas islaidas ir padaryti paslauga prieinama. Tuo labiau, kad visokiu mokesciu mes sumolame labai daug. O cia vaziuok kazkur i centra is kaimo, mokek pinigus, naudok laika, po to dar mokek arba vel vaziuok atsiimti. Taip valstybe tarnauja pilieciams! Laisva Lietuva!
1 0  Netinkamas komentaras
123  10.102.1.11 2015-08-17 14:58:22
Keista statistika del amziaus. Kaiptik senesni pareigingesni ir keiciasi greiciau. As nevyras ir ne 60-ties, bet nepasikeiciau.
2 0  Netinkamas komentaras
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami