Balandžio 6-ąją minima Saugaus eismo diena

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-05 06:00
VĮ „Automagistralė“ prižiūrimuose keliuose A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir A2 Vilnius-Panevėžys iki šių metų balandžio 5 dienos žuvo 1 žmogus. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­si­tik­da­mi Sau­gaus eis­mo die­ną ke­li­nin­kai ir sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai džiau­gia­si, kad 2015 me­tais Lie­tu­vo­je per eis­mo įvy­kius žu­vo 24 žmo­nė­mis ma­žiau (241) ne­gu 2014-ai­siais (265).

Per du pir­mus šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ta 430 eis­mo įvy­kių. Žu­vo 24 as­me­nys, tarp jų 13 pės­čių­jų, 5 ke­lei­viai, 5 vai­ruo­to­jai ir 1 dvi­ra­ti­nin­kas, 521 bu­vo su­žeis­tas. Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, žu­vo 19 eis­mo da­ly­vių ma­žiau, ta­čiau pa­dau­gė­jo ava­ri­jų (9,1 proc.) ir per jas su­žeis­tų žmo­nių (3,6 proc.).

Vai­kas žu­vo dėl su­au­gu­sių­jų kaltės

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius Vla­dis­lo­vas Mo­lis ir jo pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius, to­li gra­žu ne vis­kas pri­klau­so nuo ke­li­nin­kų ir sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tų ar švie­čia­mų­jų ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rių. Pra­ėju­siais me­tais ir to­liau ste­bi­no ne­at­sar­gus eis­mo da­ly­vių el­ge­sys ke­liuo­se.

Tar­ki­me, 2014 me­tais gy­vy­bę ke­liuo­se pra­ra­do 23 vai­kai, per­nai – 11. Pa­sak VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vų, gal šis skai­čius bū­tų bu­vęs dar ma­žes­nis, jei su­au­gu­sie­ji bū­tų bu­vę ati­des­ni ke­liuo­se ir sau­go­ję jau­nuo­sius Lie­tu­vos pi­lie­čius. Pa­mo­ko­ma is­to­ri­ja, kai dėl ne­at­sa­kin­go su­au­gu­sių žmo­nių el­ge­sio žu­vo ma­ža­me­tis, jau įvy­ko ir šie­met. Kel­mės ra­jo­ne su­sto­jus iš eks­kur­si­jos grį­žu­siam au­to­bu­sui iš jo iš­šo­kęs vai­kas puo­lė bėg­ti per ke­lią ir pa­te­ko po au­to­mo­bi­lio ra­tais. Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad au­to­bu­se bu­vo mo­ky­to­jų ir tė­vų, bet nė vie­nas jų ne­su­ge­bė­jo už­kirs­ti ke­lio tra­ge­di­jai. „Kiek­vie­nas gy­vy­bės pra­ra­di­mas su­kre­čia, ypač vai­ko“, – pa­brė­žė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai.

Ava­rin­gu­mas ke­liuo­se A1 Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da ir A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys mažėjo

VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ pri­žiū­ri pa­grin­di­nes ša­lies ar­te­ri­jas – A1 Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da ir A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys. 2005–2015 me­tų lai­ko­tar­pio ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ka šiuo­se ke­liuo­se, pa­sak įmo­nės va­do­vo V. Mo­lio, ana­li­zuo­ja­ma su ne­ri­mu, nes per­nai pa­dau­gė­jo ir eis­mo įvy­kių, ir su­žeis­tų­jų. Ta­čiau džiu­gi­na net ke­tu­ris kar­tus su­ma­žė­jęs žu­vu­sių­jų skai­čius. 2014 me­tais „Au­to­ma­gis­tra­lės“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se gy­vy­bės ne­te­ko 12, o 2015-ai­siais – 3 žmo­nės. „Nors skai­čiai aki­vaiz­dūs, eis­mo da­ly­vių ne­at­sar­gu­mas vis dar le­mia ne vie­ną tra­ge­di­ją“, – tei­gė įmo­nės di­rek­to­rius.

„Pag­rin­di­nės žū­čių prie­žas­tys te­bė­ra tos pa­čios. Ne­si­lai­ko­ma sau­gaus grei­čio ir­/ar sau­gaus at­stu­mo iki prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, ne­si­sau­gant ei­na­ma į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį, tam­siu par­os me­tu ne­se­gi­ma švie­są at­spin­din­čio at­švai­to. Nors vai­ruo­to­jams nuo­lat kar­to­ja­ma, kad toks el­ge­sys ke­ly­je la­bai ri­zi­kin­gas, daž­nas vos sė­dęs prie vai­ro įspė­ji­mus pa­mirš­ta, – ap­gai­les­ta­vo VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai M. Rin­ke­vi­čius.

Ne­ma­žai pės­čių­jų ir­gi la­bai ne­draus­min­gi. Ne­re­tas jų, tin­ka­mai ne­įver­ti­nęs si­tua­ci­jos ir trans­por­to ju­dė­ji­mo in­ten­sy­vu­mo, žings­niuo­ja ne tik iš­il­gai, bet ir sker­sai ma­gis­tra­li­nio ke­lio, taip kel­da­mas pa­vo­jų tiek sau, tiek ap­lin­ki­niams. „VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja kas­met ren­gia švie­čia­mą­sias sau­gaus eis­mo ak­ci­jas, da­li­ja at­švai­tus, ta­čiau žmo­nės juos ne­šio­ja van­giai, ypač vy­res­ni. „Vi­si be iš­im­ties, ne­svar­bu, ko­kio bū­tų am­žiaus, pri­va­lo su­pras­ti, kad at­švai­tas tam­so­je ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę“, – pa­žy­mė­jo vie­nas ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės va­do­vų.

Sau­gaus eis­mo die­ną mi­nės Kaune

Anot „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vų, ša­ly­je pa­gal At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą ba­lan­džio 6-ąją mi­ni­ma Sau­gaus eis­mo die­na su­tei­kia pro­gą pri­min­ti eis­mo da­ly­viams, kad žmo­nių gy­vy­bė yra ne­įkai­no­ja­ma ver­ty­bė, to­dėl ją rei­kia ypač tau­so­ti. „Ti­ki­mės, jog šiais me­tais vi­si eis­mo da­ly­viai taps dar draus­min­ges­ni ke­liuo­se, la­biau sau­gos ne tik sa­vo, bet ir ki­tų žmo­nių gy­vy­bę“, – vy­lė­si VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vai.

Sau­gaus eis­mo die­na bus mi­ni­ma Kau­ne, Lais­vės alė­jo­je. Čia vyks VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir Kau­no po­li­ci­ja or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami