Baltarusiams išvengti muitų padeda lietuviai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-10 06:00
Baltarusiams per Lietuvos ir Baltarusijos sieną pristatomi automobiliai su lietuviškais numeriais tikrintojams retai kelia įtarimų. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Į Bal­ta­ru­si­ją iš Lie­tu­vos įve­žant au­to­mo­bi­lius įvai­riai sie­kia­ma iš­veng­ti dras­tiš­kų mui­to mo­kes­čių. Gud­ra­gal­viai kai­my­nai prie lie­tu­viš­kų ma­ši­nų pri­tvir­ti­na bal­ta­ru­siš­kus sa­vo ne­be­nau­do­ja­mų, ta­čiau ne­iš­re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius ir to­liau va­ži­nė­ja ta­ry­tum anks­čiau tu­rė­ta ma­ši­na.

Tie­sa, pa­si­se­ka ne vi­siems. Ne­se­niai vie­nas bal­ta­ru­sių por­ta­las pra­ne­šė apie su­gau­tą su įkal­čiais Sa­li­hors­ko mies­to (Mins­ko sri­tis) gy­ven­to­ją, ku­ris į Bal­ta­ru­si­ją iš Lie­tu­vos, pa­sak por­ta­lo, „sie­kė įva­žiuo­ti ma­ši­na, už­mas­kuo­ta kaip se­niai jo nuo­sa­vy­bė­je esan­tis au­to­mo­bi­lis“. „Mins­ko re­gio­ni­nės mui­ti­nės ko­vos su kon­tra­ban­da ir ad­mi­nis­tra­ci­niais pa­žei­di­mais sky­riaus par­ei­gū­nai su­lai­kė au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des 2000“, prie ku­rio bu­vo pri­tvir­tin­ti ki­tos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­niai nu­me­riai, taip pat pa­keis­tas VIN (angl. Ve­hic­le Iden­ti­fi­ca­tion Number - uni­ka­lus sep­ty­nio­li­kos sim­bo­lių rin­ki­nys, api­bū­di­nan­tis kon­kre­tų au­to­mo­bi­lį – aut.). Nu­me­riai ir VIN anks­čiau pri­klau­sė ki­tam, jau ne­nau­do­ja­mam Sa­li­hors­ko gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­liui“, - ra­šo­ma por­ta­le.

Su­lai­kė pasienyje

Pa­sak bal­ta­ru­sių pra­ne­ši­mo, mui­to mo­kes­čio pa­si­šo­vęs iš­veng­ti šios ša­lis gy­ven­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ti­kri­nant do­ku­men­tus Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos pa­sie­ny­je. Bu­vo areš­tuo­tas ir jo 120 mln. Bal­ta­ru­si­jos rub­lių (apie 30 tūkst. li­tų). kai­nuo­jan­tis Lie­tu­vo­je įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis. Pub­li­ka­ci­jo­je ma­ši­nos mar­kė ne­nu­ro­dy­ta.

At­lik­da­mi pa­ti­krą Mins­ko re­gio­ni­nės mui­ti­nės Ko­vos su kon­tra­ban­da ir ad­mi­nis­tra­ci­niais pa­žei­di­mais sky­riaus par­ei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo sche­ma bu­vo par­eng­ta kruopš­čiai, sten­gian­tis su­kel­ti kuo ma­žiau įta­ri­mų pa­ti­krą at­lie­kan­tiems par­ei­gū­nams. Anks­tes­nis ga­li­mo pa­žei­dė­jo iš Bal­ta­ru­si­jos tu­rė­tas au­to­mo­bi­lis bu­vo tos pa­čios mar­kės ir to pa­ties se­nu­mo, kaip ir nau­jai par­vai­ruo­tas. To­dėl prie jo pri­tvir­tin­ti vals­ty­bi­niai nu­me­riai ma­žiau­siai tu­rė­jo at­kreip­ti ti­krin­to­jų dė­me­sį. Ant nau­jai įsi­gy­tos trans­por­to prie­mo­nės kė­bu­lo bu­vo per­kal­tas ir anks­tes­nio au­to­mo­bi­lio VIN nu­me­ris. Šia ma­ši­na Sa­li­hors­ko gy­ven­to­jas nau­do­jo­si iki 2013 me­tų, vė­liau ją par­da­vė de­ta­lė­mis, ta­čiau ne­iš­re­gis­tra­vo.

Pa­sak Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­gos, ma­ši­nos sa­vi­nin­kas sie­kė iš­veng­ti mui­to mo­kes­čio, ku­ris ne­tgi di­des­nis už pa­čios ma­ši­nos kai­ną ir sie­kia 140 mln. rub­lių (apie 35 tūkst. li­tų).

Įkliu­vo dėl ne­pa­ty­ri­mo?

Dras­tiš­ki mo­kes­čiai trans­por­to prie­mo­nėms Bal­ta­ru­si­jo­je tai­ko­mi nuo to lai­ko, kai ša­lis ta­po Mui­tų są­jun­gos (MS) na­re. Mui­tai įves­ti pir­miau­sia gi­nant MS di­ri­guo­jan­čios Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų in­te­re­sus. Ta­čiau nau­ji ru­sų au­to­mo­bi­liai yra to­kie ne­ko­ky­biš­ki, kad MS pi­lie­čiai no­riau per­ka nau­do­tas va­ka­rie­tiš­kas ma­ši­nas ir ne­tgi ryž­ta­si pa­žeis­ti įsta­ty­mus.

Lie­tu­vos mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jo­nas Miš­ki­nis dien­raš­čiui LŽ tei­gė, kad toks Lie­tu­vo­je įsi­gy­to au­to­mo­bi­lio įve­ži­mo į Bal­ta­ru­si­ją bū­das, ko­kį siek­da­mas iš­veng­ti mui­to mo­kes­čio pa­si­rin­ko Mins­ko sri­ties gy­ven­to­jas, yra iš­im­tis. „A­be­jo­ju, ar su su­klas­to­tu nu­me­riu kir­tęs sie­ną to­li nu­va­žiuo­si. Par­ei­gū­nai at­lie­ka pa­ti­kras la­bai kruopš­čiai, tad pa­kei­tus le­ga­lų lie­tu­viš­ką nu­me­rį į ne­le­ga­lų bal­ta­ru­siš­ką Lie­tu­vo­je kirs­ti sie­nos ne­įma­no­ma. Ma­nau, pa­si­ry­žę iš­veng­ti mui­to mo­kes­čio bal­ta­ru­siai el­gia­si ki­taip. Jie daug ma­žiau ri­zi­kuo­ja, jei įsi­gi­ję ma­ši­ną Lie­tu­vo­je jos lie­tu­viš­kus vals­ty­bi­nius nu­me­rius pa­kei­čia bal­ta­ru­siš­kais jau grį­žę į Bal­ta­ru­si­ją. Jei nu­me­riai anks­čiau pri­klau­sė ki­tai to pa­ties žmo­gaus ma­ši­nai, su­stab­džiu­siems nau­ją jo au­to­mo­bi­lį ke­ly­je ir sie­kian­tiems iš­siaiš­kin­ti tie­są par­ei­gū­nams tek­tų ly­gin­ti tech­ni­nės re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­tą kė­bu­lo nu­me­rį su tuo, ku­ris iš­kal­tas ant kė­bu­lo. Tai pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­ti pro­ce­dū­ra, ku­rią be iš­anks­ti­nės in­for­ma­ci­jos par­ei­gū­nai var­gu ar at­liks“, - tvir­ti­no LŽ pa­šne­ko­vas.

J. Miš­ki­nis pa­ste­bė­jo, kad au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais iš­veng­da­mi im­por­to mui­to mo­kes­čio par­si­ga­be­na ne tik pa­tys bal­ta­ru­siai, ta­čiau at­vai­ruo­ja ir lie­tu­viai. „Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vos in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je pa­dau­gė­jo skel­bi­mų, siū­lan­čių ga­ben­ti au­to­mo­bi­lius į Bal­ta­ru­si­ją“, - sa­kė par­ei­gū­nas.

Iš Bal­ta­ru­si­jos – grės­min­gas įspėjimas

Pa­pras­tai už au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­mą į Bal­ta­ru­si­ją siū­lo­mas at­ly­gis sie­kia 300 li­tų. Ir dar­bo nė­ra daug - už­ten­ka au­to­mo­bi­lį nu­ga­ben­ti į Mins­ką ar dar ar­čiau ir tą pa­čią die­ną grįž­ti at­gal į Lie­tu­vą. J. Miš­ki­nis pri­si­pa­ži­no ne­tgi ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kas – bal­ta­ru­siai ar lie­tu­viai – la­biau lin­kę už­siim­ti au­to­mo­bi­lių pri­sta­ty­mu per sie­ną.

Ga­li­mų pa­žei­di­mų mas­tas jau yra toks mil­ži­niš­kas, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nis ko­mi­te­tas laiš­ku įspė­jo mū­sų Mui­ti­nės de­par­ta­men­tą, kad bus griež­čiau kon­tro­liuo­ja­mi tų vals­ty­bės sie­ną ker­tan­čių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, ku­rie kė­si­na­si ne­mo­kė­ti im­por­to mui­to mo­kes­čio. Laiš­ke nu­ro­do­ma, kad pa­žei­dė­jams Bal­ta­ru­si­jo­je ga­li bū­ti ne tik skir­ta bau­da, ati­mta tei­sė vers­tis tam ti­kra veik­la, grės­ti pa­tai­sos dar­bai ar areš­tas, bet ir - be­lan­gė iki 3 me­tų.

Kai­my­nai jau stip­ri­no pa­žei­dė­jų kon­tro­lę. Iki šiol bal­ta­ru­sių prie­mo­nės bu­vo skir­tos dau­giau lie­tu­viams. Pa­vyz­džiui, jau ku­ris lai­kas vi­si įva­žiuo­jan­tys į Bal­ta­ru­si­ją ir iš jos iš­va­žiuo­jan­tys as­me­nys tu­ri dek­la­ruo­ti, kad at­vy­ko ir iš­vy­ko au­to­mo­bi­liu.

Į Bal­ta­ru­si­ją ma­ši­ną pri­sta­tę ir iš jos be trans­por­to prie­mo­nės grįž­tan­tys „vers­li­nin­kai“ sie­nos pa­ti­kros punk­tuo­se daž­niau­siai aiš­ki­na, kad au­to­mo­bi­lį pa­li­ko kai­my­nų ša­ly­je, nes jis esą „su­ge­do“. Jei pa­sie­ny­je to­kių „vers­li­nin­kų“ pa­klau­sia­ma, ko­dėl jie ne­lau­kė re­mon­to pa­bai­gos, pa­pras­tai at­sa­ko­ma, jog sku­ba­ma dėl grei­tai pa­si­baig­sian­čios trum­pa­lai­kės vi­zos. Aki­vaiz­du, kad ne tik bal­ta­ru­sių, bet ir lie­tu­vių į Bal­ta­ru­si­ją nu­vai­ruo­tos ma­ši­nos nė­ra re­gis­truo­ja­mos, o jo­mis va­ži­nė­ja­ma pa­pras­čiau­siai ant jų už­ka­bi­nus anks­čiau tu­rė­tą au­to­mo­bi­lio vie­tos vals­ty­bi­nį nu­me­rį.

Gre­sia bėdos

Anot Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nės ko­mi­te­to, per pir­mą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį už tai, kad į šią ša­lį pri­sta­tė au­to­mo­bi­lius, už ku­riuos ne­bu­vo su­mo­kė­ti mui­to mo­kes­čiai, ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ta 130 as­me­nų, 30 proc. jų su­da­rė Lie­tu­vos pi­lie­čiai. 65 lie­tu­viams bu­vo iš­kel­tos 23 by­los, o jų ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių su­ma su­da­rė 6,43 mlrd. Bal­ta­ru­si­jos rub­lių (apie 1,7 mln. li­tų). Per vi­sus 2013 me­tus lie­tu­viai už pa­na­šius pa­žei­di­mus su­mo­kė­jo 3 mlrd. Bal­ta­ru­si­jos rub­lių (750 tūkst. li­tų).

„Ma­ši­na at­va­žia­vęs į Bal­ta­ru­si­ją ir ten ją pa­li­kęs lie­tu­vis yra įtrau­kia­mas į vie­tos duo­me­nų ba­zes. Kai jis vėl at­vyks į Bal­ta­ru­si­ją, iš ša­lies ne­bus iš­leis­tas tol, kol ne­su­si­mo­kės mo­kes­čių. Tai­gi to­je ša­ly­je tu­rės di­de­lių bė­dų. Pa­vyz­džiui, iš jo ga­li bū­ti kon­fis­kuo­tas au­to­mo­bi­lis, ku­riuo jis va­ži­nė­ja po kai­my­nų ša­lį“, – tvir­ti­no Mui­ti­nės de­par­ta­men­to vie­nas va­do­vų J. Miš­ki­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami