Baltarusijoje rusiškus automobilius keičia kiniški

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-23 06:00
Praėjusiais metais baltarusiai "atrado" unikalaus dizaino kinišką sedaną "Geely SC7".  Gamintojo nuotrauka
Bal­ta­ru­siai pa­tys aps­tul­bo su­skai­čia­vę, kad 2014-ai­siais jų nau­jų au­to­mo­bi­lių par­kas pa­si­pil­dė 50 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių. Tie­sa, ofi­cia­lio­je sta­tis­ti­ko­je šis re­kor­das grei­čiau­siai ne­bus at­spin­dė­tas.

Par­adok­sas tas, kad Bal­ta­ru­si­ja pri­klau­so Mui­tų są­jun­gai, ku­rios na­rės yra dar dvi vals­ty­bės – Ka­zachs­ta­nas ir Ru­si­ja. Pa­sta­ro­jo­je griū­va Ru­si­jos rub­lio kur­sas, pa­skui sa­ve temp­da­mas ir Bal­ta­ru­si­jos rub­lį. Dėl to pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ru­sai ir bal­ta­ru­siai pir­ko vis­ką iš ei­lės, kol dar pre­kės, taip pat ir au­to­mo­bi­liai, dėl nu­ver­tė­ju­sios va­liu­tos ne­bu­vo su­spė­ję dra­ma­tiš­kai pa­brang­ti.

Re­gis­tra­vi­mo specifika

Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai šla­vė ne tik sa­vo, bet ir ša­lia esan­čios Ru­si­jos au­to­sa­lo­nus. Ta­čiau ne vi­sos at­ga­ben­tos trans­por­to prie­mo­nės dėl bend­ros Mui­tų są­jun­gos eko­no­mi­nės erd­vės Bal­ta­ru­si­jo­je bu­vo re­gis­truo­tos. To­dėl bal­ta­ru­sių sta­tis­ti­kos spe­cia­lis­tai kal­ba apie va­di­na­mą­jį pil­ką­jį nau­jų ma­ši­nų eks­por­tą ir tik apy­ti­kriai ga­li pa­sa­ky­ti, kiek 2014-ai­siais Bal­ta­ru­si­jos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įsi­gi­jo nau­jų au­to­mo­bi­lių. Ma­no­ma, kad šis skai­čius ga­li siek­ti re­kor­di­nius 50 tūks­tan­čių. Iki tol dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų as­me­ni­nės pa­skir­ties ir ko­mer­ci­nių ma­ši­nų bal­ta­ru­siai bu­vo nu­pir­kę 2010 me­tais (28,8 tūkst.) ir 2008 me­tais (25,3 tūkst.).

Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da pra­ne­ša, jog 2014-ųjų duo­me­nys vis dar yra skai­čiuo­ja­mi ir gal­būt jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je bus pa­teik­tas tiks­les­nis nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos vaiz­das. O kol kas ži­no­mi tik­tai pra­di­niai re­zul­ta­tai, ku­riuos pa­tei­kė ofi­cia­liai ša­ly­je vei­kian­tys ga­min­to­jų at­sto­vai.

„Ki­nas“ - an­tro­je vietoje

Tie­sa, Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da kaž­ko­dėl ne­mi­ni tiks­laus skai­čiaus, kiek 2014 me­tais nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo par­duo­ta per ofi­cia­lių ga­min­to­jų at­sto­vų au­to­sa­lo­nus. Pa­tei­kia­mi tik mo­de­lių, ku­riais pre­kiau­ta ge­riau­siai, par­da­vi­mo re­zul­ta­tai.

Iš jų ga­li­me spręs­ti, kad bal­ta­ru­sių pri­ori­te­tai įsi­gy­jant nau­jus au­to­mo­bi­lius smar­kiai kei­čia­si. Dar 2013 me­tais po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių są­ra­še bu­vo net trys Ru­si­jos ga­min­to­jų ma­ši­nos - „VAZ Ni­va“, VAZ 2114 ir „VAZ Pri­ora“. Per­nai tarp de­šim­ties ge­riau­sių per at­sto­vų tink­lą bal­ta­ru­sių nu­pirk­tų au­to­mo­bi­lių ru­siš­kų jau ne­bu­vo nė kva­po. Už­tat de­šim­tu­ke įsit­vir­ti­no vie­nas ki­niš­kas se­da­nas - „Gee­ly SC7“. Ir dar kaip įsit­vir­ti­no – iš­kart užė­mė an­trą­ją vie­tą!

Bal­ta­ru­si­jos ge­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ke pir­mą­ją vie­tą užė­mė vo­kiš­kas mo­de­lis „Volks­wa­gen Po­lo“, ta­čiau do­mi­na­vo su­ge­bė­ju­sios į de­šim­tu­ką su dviem mo­de­liais pra­smuk­ti pra­ncū­zų „Re­nault“ ir če­kų „Ško­da“.

De­šimt nau­jų mo­de­lių, ku­riais ge­riau­siai pre­kiau­ta per ofi­cia­lius ga­min­to­jų at­sto­vų Bal­ta­ru­si­jo­je tink­lus 2014 m.

VietaModelisPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1."Volks­wa­gen Po­lo"2242
2."Gee­ly SC7"1480
3."Kia Rio"1438
4."Re­nault San­de­ro Step­way"1317
5."Re­nault Dus­ter"1153
6.Nis­san Al­me­ra"852
7."Re­nault Lo­gan"830
8."Hyun­dai Ac­cent"725
9."Ško­da Ra­pid"628

Šal­ti­nis: abw.by

De­šimt nau­jų mo­de­lių, ku­riais per ofi­cia­lius au­to­mo­bi­lių at­sto­vų Bal­ta­ru­si­jo­je tink­lus ge­riau­siai pre­kiau­ta 2013 m.

VietaModelisPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1."Volks­wa­gen Po­lo"2029
2."Re­nault San­de­ro Step­way"1434
3."Re­nault Dus­ter"1375
4."Kia Rio"1322
5."Hyun­dai Ac­cent"899
6."VAZ Ni­va"783
7."Ško­da Ra­pid"650
8.VAZ 2114574
9."Kia Spor­ta­ge"559
10."VAZ Pri­ora"460

Šal­ti­nis: abw.by

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami