Baltarusiškų krovinių koziris: metus pradėjo augimu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-23 06:00
Krovinių pervežimo apimtys  geležinkeliais spurtavo nuo pat metų pradžios.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Per­ve­ži­mai ge­le­žin­ke­liais, jū­ra ir oru šių me­tų sau­sį, ly­gi­nant su 2014 m. pra­džia, ūg­te­lė­jo iš pe­ties. Ge­riau­siais re­zul­ta­tais džiau­gė­si Klai­pė­dos uos­tas ir Bū­tin­gės ter­mi­na­las, kur kro­va pa­sie­kė 3 mln. to­nų – tai an­tras ge­riau­sias sau­sio mė­ne­sio re­zul­ta­tas uos­to is­to­ri­jo­je.

„Me­tų pra­džia pui­ki. Jau da­bar pa­gal duo­me­nis ma­to­me, kad ir va­sa­rį kro­vos apy­var­ta augs. Ge­rus re­zul­ta­tus už­ti­kri­no, au­gan­tis kro­vos kie­kis iš Bal­ta­ru­si­jos – pir­miau­sia, trą­šos, taip pat kro­vi­niai kon­tei­ne­riuo­se, grū­dai. At­siž­vel­giant į bend­rą ten­den­ci­ją, aki­vaiz­du, kad pir­ma­sis me­tų ket­vir­tis uos­tui bus iš­ties tei­gia­mas“, - kal­bė­jo Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos Rin­ko­da­ros ir bend­rų­jų rei­ka­lų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Drun­gi­las.

Pa­sak uos­to at­sto­vo, šį mė­ne­sį kro­va uos­te tu­rė­tų aug­ti dar 8 proc., ly­gi­nant su per­nai va­sa­riu, bei pa­siek­ti 3 mln. to­nų.

Skai­čiuo­jant bend­rai mė­ne­sio kro­vos apy­var­tą Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ir Bū­tin­gės ter­mi­na­le, kro­vi­nių kro­va su­da­rė 3,7 mln. to­nų ir, pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­sio mė­ne­siu, pa­di­dė­jo 19,3 proc., tai rem­da­ma­sis iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, pra­ne­šė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Klai­pė­dos uos­te per­krau­ta 3 mln. to­nų kro­vi­nių, ar­ba 15,4 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, Bū­tin­gės ter­mi­na­le – 0,7 mln. to­nų, ar­ba 39,7 proc. dau­giau.

Pa­gal seg­men­tus uos­te sau­sį ma­žė­jo ro-ro kro­vi­nių, ku­rių krau­ta 313,8 tūkst. to­nų (-7,6 proc.), pir­mi­nės ir ap­do­ro­tos nau­din­go­sios iš­ka­se­nų, sta­ty­bi­nių me­džia­gos – krau­ta 47,5 tūkst. (-77,1 proc.). Taip pat ma­žiau per­pil­ta rū­dų – 19,9 tūkst. to­nų (-82 proc.).

Dau­gė­jo trą­šų ir metalų

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ sau­sį per­ve­žė 4 mln. to­nų kro­vi­nių, ar­ba 9,2 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, iš jų vi­daus ve­ži­mais – 1 mln. to­nų, ar­ba 6,7 proc. dau­giau, tarp­tau­ti­niais – 3 mln. to­nų, ar­ba 10,1 proc. dau­giau.

„Es­mi­nis au­gi­mo pa­grin­das yra ak­ty­vus mū­sų dar­bas su Bal­ta­ru­si­jos įmo­nė­mis. Trą­šų per­ve­ži­mai ge­le­žin­ke­liu iš Bal­ta­ru­si­jos į Klai­pė­dą nuo me­tų pra­džios iki va­sa­rio 20 d. iš­au­go 25 proc., o me­ta­lų per­ve­ži­mai – be­veik dvi­gu­bai. Bend­ra­dar­bia­vi­mas su bal­ta­ru­siais ak­ty­vė­ja, tai ir lei­džia džiaug­tis di­des­niu kro­vi­nių prie­au­giu nei pra­ėju­siais me­tais“, - pa­žy­mė­jo AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vas Vid­man­tas Gu­das.

Ge­rus re­zul­ta­tus sau­sį taip pat pa­sie­kė VĮ „Lie­tu­vos oro uos­tai“, ku­riuo­se pa­krau­ta ir iš­krau­ta 1 tūkst. to­nų kro­vi­nių bei pa­što, ar­ba 10,1 proc. dau­giau, ly­gi­nant su 2014-ųjų sau­siu.

Sau­sį į oro uos­tus at­vy­ko ir iš jų iš­vy­ko 257 tūkst. ke­lei­vių – 16,5 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Dau­giau­sia ke­lei­vių at­vy­ko iš ir iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę (23,4 proc.), Vo­kie­ti­ją (9,8 proc.), Nor­ve­gi­ją (8,9 proc.), Ita­li­ją (7,5 proc.), Da­ni­ją (5,7 proc.) ir Ai­ri­ją (5,3 proc.). Lie­tu­vos oro bend­ro­vių lėk­tu­vais ke­lia­vu­sių žmo­nių skai­čius iš­au­go 46,7 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami