Baltijos jūros pakrantėje vyks dešimtasis "Beetle Sunshine Tour"

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-25 14:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-25 14:51
Vokietijoje vykstantys "The Beetle Sunshine Tour" sąskrydžiai visuomet būna triukšmingi ir įdomūs. LŽ archyvo nuotrauka
Net ar­šiau­si skep­ti­kai su­tin­ka, kad te­mi­nis ku­rios nors au­to­mo­bi­lių mar­kės mė­gė­jų sąs­kry­dis – nė­ra vien tik so­li­dus mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos ir tech­ni­nio se­mi­na­ro de­ri­nys. Ori­gi­na­lu­mu ypač iš­sis­ki­ria le­gen­di­nių "Beet­le" ("va­ba­lų") ger­bė­jų sąs­kry­džiai.

Rugp­jū­čio 15 d. star­tuos tris die­nas šur­mu­liuo­sian­tis jau de­šim­ta­sis - ju­bi­lie­ji­nis "Volks­wa­gen Beet­le" sąs­kry­dis. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, jis tu­rė­tų dar kar­tą pa­neig­ti nuo­bo­džius ste­reo­ti­pus dėl au­to­mo­bi­lių mar­kių ger­bė­jų ren­gi­nių. Vo­kie­ti­jo­je, Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tė­je vyk­sian­čiam sąs­kry­džiui „The Beet­le Su­nshi­ne Tour“ ruo­šia­si ne tik uni­ka­lių Volks­wa­gen „va­ba­lų” tu­rė­to­jai ir šio kon­cer­no tech­ni­nio po­pu­lia­ri­ni­mo lek­to­riai su kon­fe­ren­ci­jų bei pri­sta­ty­mų įran­ga, bet ir vi­sas bū­rys Vo­kie­ti­jos mu­zi­kos ir sce­nos žvaigž­džių, įskai­tant ir kvies­ti­nius sve­čius – Liu­be­ke re­zi­duo­jan­čius ir jau ga­li­ma sa­ky­ti „va­ba­lų” fes­ti­va­lio sen­bu­vius, „Vo­kie­ti­jos bal­so” kon­kur­so lau­rea­tus – Nat­ha­lie Dor­ra ir Ole „Soul” Fe­der­se­no due­tą, at­lik­sian­tį spe­cia­liai šiam ren­gi­niui su­kur­tą „va­ba­lų” dai­ną.

Jau de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­tis „The Beet­le Su­nshi­ne Tour“ – vie­nas di­džiau­sių „VW Beet­le“ sa­vi­nin­kų pri­va­čių su­si­bū­ri­mų, kas­met su­trau­kian­tis virš 4000 lan­ky­to­jų ir maž­daug po 400 au­to­mo­bi­lių. Ja­me lau­kia­mi vi­sų tri­jų kar­tų „va­ba­lai” ir jų vai­ruo­to­jai.

Koncepcinis "Beetle Dune" turėtų būti viena didžiausių sąskrydžio "The Beetle Sunshine Tour" puošmenų. / Gamintojo nuotrauka

Sąs­kry­džio da­ly­viai ren­ka­si Liu­be­ko oro uos­te, iš kur dar­nio­mis ko­lo­no­mis vyks į Tra­ve­miun­dę, o jos vie­šo­sio­se erd­vė­se, šiais me­tais - Briug­man­gar­te­ne ir Bal­ti­jos pa­jū­rio plia­žuo­se vyks vi­si „The Beet­le Su­nshi­ne Tour“ sąs­kry­džio ren­gi­niai bei links­my­bės.

Be jau mi­nė­tų Vo­kie­ti­jos mu­zi­kos žvaigž­džių, žiū­ro­vus links­mins an­samb­lis „Ur­ban Beach”, me­lo­din­gie­ji „Pro­jekt Ca­ram­ba”, šok­ti kvies įvai­rūs di­džė­jai.

Sąs­kry­džio me­tu vyks kon­kur­sas, ku­ria­me bus ren­ka­mas gra­žiau­sias pa­kran­tės va­ba­las.

Šios var­žy­tu­vės ža­da bū­ti ypač įdo­mios, nes kon­kur­se jau už­si­re­gis­tra­vo „gla­mū­ri­nis va­ba­las”, „ro­ken­ro­lo va­ba­las”, per­nykš­čio fes­ti­va­lio at­ra­di­mas - „megz­tas va­ba­las”, „pap­lū­di­mio va­ba­las” ir dau­gy­bė ki­tų ori­gi­na­liai nu­da­žy­tų, per­dirb­tų ir su­as­me­nin­tų vi­sų tri­jų kar­tų gar­sių­jų „va­ba­lų” iš vi­sos Eu­ro­pos.

Tech­ni­kos mė­gė­jams „Volks­wa­gen“ kon­cer­no vy­ru­kai pa­tei­kė ne­ma­žai staig­me­nų.

Sąskrydžio staigmena - neseniai serijiniu būdu pradėtas gaminti "Beetle" kabrioletas "Cabrio Karmann". / Gamintojo nuotrauka

Šia­me sąs­kry­dy­je vi­suo­me­nei bus pa­de­mons­truo­tas ga­lin­go be­ke­lės va­ba­lo kon­cep­tas "Beet­le Du­ne" ir ką tik į gat­ves iš­rie­dė­jęs kab­rio­le­tas "Beet­le Cab­rio Kar­mann".

Dė­me­sį taip pat kaus­tys ra­lio lenk­ty­nėms skir­tas "GRC Ral­lyc­ross Beet­le". Šis 544 AG ga­lios vi­sais 4 ra­tais va­ro­mas ga­liū­nas su­kur­tas bend­ra­dar­biau­jant su "And­ret­ti Au­tos­port" lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių kū­ri­mo dirb­tu­vė­mis ir jau rug­sė­jo 19 d. de­biu­tuos Los An­dže­le (JAV) star­tuo­sian­čia­me "Ame­ri­can GRC" ra­lio čem­pio­na­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami