Baltijos šalys įsteigė bendrą „Rail Baltica“ įmonę

BNS 2014-10-28 16:28
BNS
2014-10-28 16:28
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių de­ry­bų Bal­ti­jos vals­ty­bės įstei­gė bend­rą įmo­nę, ku­ri ku­ruos iki 18 mlrd. li­tų ver­ti­na­mą tran­seu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos įmo­nių, ly­gio­mis da­li­mis val­dy­sian­čių įmo­nę „RB Rail“, at­sto­vai an­tra­die­nį Ry­go­je pa­si­ra­šė ak­ci­nin­kų su­tar­tį.

„Mes pra­de­da­me sta­ty­ti ge­le­žin­ke­lių jung­tis. Tai svar­bus geo­po­li­ti­nis ir eko­no­mi­nis žings­nis. (...) Esu ti­kras, kad po de­šim­ties me­tų mū­sų sos­ti­nės ir mū­sų žmo­nės bus daug ar­čiau vie­nas ki­to“, - ofi­cia­lia­me su­tar­ties pa­si­ra­šy­me an­tra­die­nį tei­gė Lat­vi­jos trans­por­to mi­nis­tras An­ri­jas Ma­ti­sas.

Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius pa­dė­ko­jo Es­ti­jai ir Lat­vi­jai, kad ša­lys su­ti­ko su Lie­tu­vos no­ru prie „Rail Bal­ti­ca“ pri­jung­ti Vil­nių. Bū­tent šis rei­ka­la­vi­mas su­kė­lė dau­giau­sia dis­ku­si­jų ir už­vil­ki­no su­tar­ties pa­si­ra­šy­mą.

„Dė­ko­ju sa­vo ko­le­goms mi­nis­trams, kad jie su­pra­to mū­sų sos­ti­nės Vil­niaus pri­jun­gi­mo prie pro­jek­to nau­dą ir no­rė­čiau pra­neš­ti, kad „Ae­com“ at­lik­ta stu­di­ja par­odė, jog ši jung­tis duos nau­dos pro­jek­tui“, - sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Anks­čiau pla­nuo­ta ak­ci­nin­kų su­tar­tį pa­si­ra­šy­ti rugp­jū­tį, ta­čiau tuo­met Es­ti­ja ne­bu­vo įstei­gu­si „Rail Bal­tic Es­to­nia“, ku­ri tu­rė­jo tap­ti bend­ros įmo­nės da­li­nin­ke. Es­ti­jos trans­por­to mi­nis­trė Ur­ve Pa­lo ti­ki­no, jog svar­biau­sia, kad su­tar­tis pa­ga­liau pa­si­ra­šy­ta.

„Ma­nau, svar­bu, kad kom­pa­ni­ja įkur­ta. (...) Su­nku pa­sa­ky­ti, mes dir­bo­me, vy­ko pro­ce­sas, iš ti­kro ne­ma­tau, kad bū­tų ati­dė­ta, tai bu­vo nor­ma­lus pro­ce­sas, nie­ko rim­to“, - tei­gė U.Pa­lo, pa­klaus­ta, ko­dėl bu­vo ati­dė­tas įmo­nės stei­gi­mas.

Už trans­por­tą at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Sii­mas Kal­la­sas (Si­mas Ka­la­sas) vaiz­do svei­ki­ni­me tei­gė, jog „Rail Bal­ti­ca“ - pir­mas to­kio dy­džio bend­ras Bal­ti­jos vals­ty­bių pro­jek­tas.

„Tai bus di­džiau­sias jung­ti­nis inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas mū­sų is­to­ri­jo­je“, - sa­kė S.Kal­la­sas.

Ar­ti­miau­sias įmo­nės „RB Rail“ dar­bas - iki va­sa­rio 26 die­nos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai pa­teik­ti par­aiš­ką dėl „Rail Bal­ti­ca“ fi­nan­sa­vi­mo. Bend­ros įmo­nės da­li­nin­kės „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“ va­do­vas Dai­nius Bud­rys žur­na­lis­tams Ry­go­je tei­gė, kad kol kas ne­aiš­ku, ko­kios fi­nan­si­nės par­amos bus pra­šo­ma. Pa­sak jo, įstei­gus įmo­nę, ji spręs, ku­rioms tra­sos da­lims šia­me eta­pe pra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo.

D.Bud­rys aiš­ki­no, jog lai­ki­nai „RB Rail“ va­do­vaus Lat­vi­jos ge­le­žin­ke­lių „Lat­vi­jas Dzelz­cels“ val­dy­bos na­rys Ed­vi­nas Ber­zi­nis.

„Bus skel­bia­mas va­do­vo kon­kur­sas, o kol kas lai­ki­nuo­ju va­do­vu bus Ed­vi­nas Ber­zi­nis“, - an­tra­die­nį Ry­go­je tei­gė „Rail Bal­ti­ca sta­ty­bos“ va­do­vas.

Bend­ra įmo­nė „RB Rail“ veiks Ry­go­je, jos pra­di­nis įsta­ti­nis ka­pi­ta­las sieks 1,95 mln. eu­rų (6,732 mln. li­tų), įmo­nė tu­rės 6 ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rius - po du iš kiek­vie­nos vals­ty­bės. Vi­sos 3 įmo­nės val­dys po treč­da­lį įmo­nės ak­ci­jų.

Dau­giau nei 60 pus­la­pių su­tar­ties de­ta­lės ne­vie­ši­na­mos.

Dėl bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties de­ry­bi­nin­kai ga­lu­ti­nai su­ta­rė dar bir­že­lio mė­ne­sį.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je - kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je - apie 300 ki­lo­me­trų. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, bend­ra pro­jek­to ver­tė tu­rė­tų siek­ti 13-18 mlrd. li­tų, ti­ki­ma­si,kad EK fi­nan­suos 85 proc. pro­jek­to ver­tės.

Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no. „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą nuo Lie­tu­vos-Len­ki­jos sie­nos iki Ta­li­no pla­nuo­ja­ma už­baig­ti iki 2024 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tik Putiną težinančiam...  78.60.231.248 2014-10-29 21:14:05
Sprendžiu, kad pats esi iš tų atvejų kuomet yra sakoma: kas daro ant tako, tai ant kito sako... O paprastai sakant eitum tu su savo "Putinais" šunims šėko pjauti, jeigu neturi ką pasakyti.
0 0  Netinkamas komentaras
neskaidriam  78.56.209.93 2014-10-29 07:31:54
Galima prikibti ir prie stulpo, jei moka Putinas...
0 0  Netinkamas komentaras
Kažkas neskaidraus...  78.60.231.248 2014-10-28 22:20:24
Jeigu atšaka Vilnius- Kaunas įtraukta į "Rail Baltica", tai tada "Rail Baltica" geležinkelio Lietuvoje yra ne 360 km, o 460 km. Kadangi visų trijų šalių akcijų įmonėje yra po lygiai, tai tada Latvija ir Estija uždirbs iš maždaug 160 km. geležinkelio linijos tiesimo Lietuvoje, kitaip sakant, jos, o ne Lietuva, gaus lėšas iš ES už 160 km ilgio geležinkelio tiesimą Lietuvoje. Čia tik geležinkelio statyba, o kaip bus su jo ekspluatacija, ar neturės Latvija ir Estija pastovaus biznos iš to 160 km geležinkelio esančio Lietuvoje! Taigi panašu, kad iš to Baltijos šalių valdančios partijos gali pasidaryti sau nuolatines paslėptas, nesukontroliuojamas pajamas.
1 1  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami