Baltijos šalys pateikė paraišką EK dėl „Rail Baltica“ finansavimo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-18 16:33
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-18 16:33
Jei Europos komisija patvirtins 620 mln. eurų paramą "Rail Baltica 2" projekto pirmajam etapui plėtoti, už Lietuvai skirtus pinigus bus tiesiamas geležinkelio pylimas nuo Kauno Latvijos link.  Vidmanto Užusienio nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos įsteig­ta bend­ra įmo­nė „RB Rail“ pa­tei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) bend­rą par­aiš­ką dėl eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo bei ją re­mian­tį laiš­ką, ku­rį pa­si­ra­šė tri­jų vals­ty­bių su­si­sie­ki­mo mi­nis­trai.

Anot Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, do­ku­men­tus ly­di Len­ki­jos ir Suo­mi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jų par­amos laiš­kai. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai iš­nag­ri­nė­jus par­aiš­ką, su­tar­tis dėl fi­nan­sa­vi­mo ga­lė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta ru­de­nį.

De­šimt­me­čio projektas

Per bend­rą įmo­nę „RB Rail“ Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pir­ma­jam pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca 2“ įgy­ven­di­ni­mo eta­pui pra­šo apie 620 mln. eu­rų pa­gal prog­ra­mą CEF (angl. Con­nec­ting Eu­ro­pe Fa­ci­li­ty). Ti­ki­ma­si, kad EK fi­nan­suos 85 proc. bend­ros 3,7–5,2 mlrd. eu­rų ver­tės pro­jek­to kaš­tų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to už­baig­ti 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė­je pers­pek­ty­vo­je ne­pa­vyks ir dar­bai bus baig­ti tik ki­ta­me eta­pe. Pa­čios sta­ty­bos tu­rė­tų pra­si­dė­ti 2019 me­tais, o baig­tos (be Vil­niaus-Kau­no jung­ties) – apie 2025-uo­sius.

„Rail Bal­ti­ca“ yra di­džiau­sias vie­šo­jo ge­le­žin­ke­lio inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas per pa­sku­ti­nius 100 me­tų ir tai yra tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, tu­rin­tis di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę Eu­ro­pai, nes jis su­teiks trūks­ta­mą jung­tį Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ro­je“ , – BNS ci­tuo­ja Lat­vi­jos trans­por­to mi­nis­trą An­ri­jų Ma­ti­są.

Ti­ki­si ir stebuklo

„RB Rail“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Dai­nius Bud­rys „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad iš gau­tų pi­ni­gų Lie­tu­vo­je nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no jau pa­sta­ty­to­je „Rail Bal­ti­ca 1“ bus įren­gi­nė­ja­ma eis­mo val­dy­mo sis­te­ma ir pra­dė­tas nuo Kau­no Pa­le­mo­no į šiau­rę, Lat­vi­jos sie­nos link, „Rail Bal­ti­ca 2“ tie­si­mas. „Pir­miau­sia bus pi­la­ma ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa. Tų pi­ni­gų, ku­riuos ti­ki­mės gau­ti iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­gal pa­sku­ti­nę par­aiš­ką, tu­rė­tų už­tek­ti 55 ki­lo­me­trų san­ka­sai Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Taip pat Kau­ne Pa­le­mo­ne bus pa­sta­ty­tas va­di­na­mo­jo že­mu­ti­nio ke­ly­no prie­žiū­ros de­pas“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Li­ku­sių pi­ni­gų to­liau ties­ti „Rail Bal­ti­ca 2“ ga­li tek­ti lauk­ti jau iš ki­tos, 2021–2027 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos. „Taip at­si­tiks, jei ne­įvyks ste­buk­las ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­per­si­gal­vos pa­anks­tin­ti rei­ka­lus. Ge­rai bū­tų, jei per­si­gal­vo­tų, nes nuo­lat gi­lė­jant geo­po­li­ti­nei kri­zei tarp Ry­tų ir Va­ka­rų „Rail Bal­ti­ca“ reikš­mė tam­pa tie­siog su­nkiai įkai­no­ja­ma“, – sa­kė vie­nas „RB Rail“ va­do­vų.

Lie­tu­va jau yra nu­tie­su­si eu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lio 123 ki­lo­me­trų at­kar­pą nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no. Bend­ra per­nai ru­de­nį įkur­ta tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė „RB Rail“ koor­di­nuo­ja tai, kaip įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas nuo Kau­no per Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą iki Es­ti­jos sos­ti­nės Ta­li­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2016-02-22 22:58:07
Pirmiausia turėtų būti visuomenė informuota dėl kokios priežasties ir kieno valia "Rail Baltica" maršrutas einantis per ES šalių sostines ir skirtas daugiau keleivių, o ne krovinių pervežimui, Lietuvoje tapo tiesiamas ne per Vilnių, Alytų ar Druskininkus, o per žymiai mažesnius Kauną, Kazlų Rūdą. Kodėl tiesiant šį geležinkelį nesimta pirmiausiai 240 km/val greičio linija susijungti Baltijos šalių sostines (be abejonės tokia linija būtų naudingiausia tiek ekonomiškai, tiek politiškai), bet imta ja sujungti Kauną su Lenkijos siena ir tai daryta, kai europinę vėžę Lietuvai jau turint iki Šeštokų. Taip pat keltina į viešumą klausimas, kodėl geležinkelio Vilnius - Druskininkai ruoželis buvęs Baltarusijos teritorijoje, įrengiant ES sieną su Baltarusija už tam ES skirtas lėšas, nebuvo perkeltas į Lietuvos teritoriją, kitaip sakant kieno interesais Druskininkai laikomi izoliuoti nuo sostinės. Be to, taip pat dalis geležinkelio ir stotis buvo išdraskyta ir Alytuje, užuot ant dar esančio pylimo atstačius apie 40 km geležinkelio iki Varėnos, tai galėjo būti „Rail Baltica“ linijos dalis. Šiandien alytiškiai nori turėti susisiekimą su sostine geležinkeliu, tačiau juos apšoko... Šie faktai byloja, kad tokiu valdymu Lietuvos valdžia skriaudžia Vilnių, Pietryčių Lietuvą. Tai ar tuo tam tikra valdžios dalis ne Lenkijos strateginiams interesams tarnauja. Tai akivaizdu, nejaugi Prezidentė to nemato...
2 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami