Baltijos šalys vėl perka sunkųjį transportą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-02 06:00
Pagal sunkvežimių registravimo rezultatus (+60,8 proc.) balandį Lietuva buvo trečia tarp ES valstybių.    Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ba­lan­džio mė­ne­sį nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se iš­au­go 12,2 pro­cen­to. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų ba­lan­džiu, mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta 10,8 proc. dau­giau ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, bet dar įspū­din­ges­nį re­zul­ta­tą fik­sa­vo mū­sų kai­my­nės Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Tai ro­do nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta. Ba­lan­dį Lat­vi­jo­je nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to bu­vo įre­gis­truo­ta 59,4 proc. dau­giau nei 2014-ųjų ba­lan­dį, Es­ti­jo­je – 34,9 proc. dau­giau. Pa­gal mė­ne­sio rin­kos au­gi­mą Lat­vi­ja tarp 27 ES vals­ty­bių (be Mal­tos, ku­rios re­zul­ta­tų ACEA ne­skel­bia) užė­mė 1-ąją vie­tą, Es­ti­ja – 5-ąją. Lie­tu­va li­ko 16-oje vie­to­je. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Re­gis­tra­vi­mo paradoksai

Vis dėl­to eks­per­tams su­nku at­sa­ky­ti, ar tai ga­lė­tų reikš­ti, jog tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių rin­kų vi­siš­kai ne­pa­lie­tė geo­po­li­ti­nė kri­zė, ku­rią su­kė­lė Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je, ir vė­les­nis tam ti­kras Ry­tų ir Va­ka­rų eko­no­mi­nių san­ty­kių at­ša­li­mas. La­biau ti­kė­ti­na, kad au­gi­mo re­zul­ta­tai pro­cen­tais dau­giau pri­klau­sė nuo ly­gi­na­mo­sios ba­zės, ku­ri 2014-ai­siais, iš­sky­rus tų me­tų sau­sį, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bei dau­ge­ly­je ki­tų ES vals­ty­bių bu­vo pa­ly­gin­ti men­ka.

Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je tra­giš­kas rin­kos kri­ti­mas bu­vo už­fik­suo­tas 2014-ųjų gruo­dį (-50,7 proc.) ir šių me­tų sau­sį (- 17 proc.). O va­sa­rį jau bu­vo fik­suo­ja­mas 16,9 proc. sie­kian­tis nau­jų leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas. Ta­da eks­per­tai kal­bė­jo, kad toks di­de­lis svy­ra­vi­mas ir bu­vo nu­lem­tas ly­gi­na­mo­sios ba­zės.

Esą 2013-ųjų gruo­dį ir 2014-ųjų sau­sį Lie­tu­vos įmo­nės re­gis­tra­vo la­bai daug ko­mer­ci­nio trans­por­to, nes iki pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio dar bu­vo lei­džia­ma re­gis­truo­ti su­nkią­sias ko­mer­ci­nes ma­ši­nas, ku­rios ati­tin­ka „Eu­ro 5“ eko­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mą. Šios ma­ši­nos bu­vo daug pi­ges­nės nei tos, ku­rios yra „Eu­ro 6“ stan­dar­to ir re­gis­truo­ja­mos Bend­ri­jo­je nuo 2014 me­tų va­sa­rio 1 die­nos. Nuo šios da­tos per­nai pre­ky­ba nau­ju ko­mer­ci­niu trans­por­tu su­men­ko, o šie­met, at­sis­py­rus nuo su­ma­žė­ju­sios pra­ėju­sių me­tų ly­gi­na­mo­sios ba­zės, ir fik­suo­ja­mas įspū­din­gas au­gi­mas.

To­kią prie­lai­dą pa­tvir­ti­na ir nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo ste­buk­lai ant ban­kro­to ri­bos ba­lan­suo­jan­čio­je Grai­ki­jo­je, ku­rio­je ACEA 2015-ųjų ba­lan­dį fik­sa­vo net 48,9 proc. rin­kos šuo­lį. Tie­sa, 2014-ai­siais tą pa­tį mė­ne­sį šio­je ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti vos 409, šie­met ba­lan­dį – 609 nau­ji su­nkie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai. Ne­daug ma­žiau jų įre­gis­tra­vo net ke­lis­kart ma­žiau gy­ven­to­jų nei Grai­ki­ja tu­rin­ti Lie­tu­va (423).

Lie­tu­va vėl per­ka sunkvežimius

Ba­lan­dį per bend­rą Lie­tu­vos su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to au­gi­mo re­zul­ta­tą smar­kiai kir­to 12,4 proc. su­ma­žė­jęs leng­ves­nių nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios su­da­ro di­džiau­sią da­lį su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to, re­gis­tra­vi­mas. Už­tat užp­raė­ju­sį mė­ne­sį mū­sų ša­lis at­sig­rie­bė re­gis­truo­da­ma dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­čio trans­por­to ka­te­go­ri­jo­je. Čia ACEA fik­sa­vo net +60,8 proc. sie­kian­tį au­gi­mą, pa­gal šį ro­dik­lį at­si­dū­rė­me ket­vir­ti ES – po Lat­vi­jos (+106,9 proc.), Ru­mu­ni­jos (87,7 proc.) ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos (+79,2 proc.).

Es­ti­ja ypač ge­rą su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą par­odė pir­miau­sia dėl leng­ves­nių au­to­bu­sų ir ki­tų spe­cia­lių ma­ši­nų, ku­rių 2015 me­tų ba­lan­dį šio­je ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta net 633,3 proc. (22) dau­giau nei prieš me­tus tą pa­tį mė­ne­sį (3).

Pa­sak nau­jau­sios ACEA at­as­kai­tos, nuo 2015 me­tų sau­sio iki ba­lan­džio ES bu­vo įre­gis­truo­ta 671 701 nau­ja su­nkia­jam trans­por­tui pri­ski­ria­ma ma­ši­na, ar­ba 13 proc. dau­giau nei per pir­mus ke­tu­ris 2014-ųjų mė­ne­sius.

Ge­riau­sią au­gi­mo re­zul­ta­tą re­gis­truo­jant su­nkų­jį ko­mer­ci­nį trans­por­tą par­odžiu­sios ES ša­lys 2015 m. ba­lan­džio mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Latvija416+59,4
2.Airija2311+53,6
3.Graikija609+48,9
4.Slovakija1049+44,3
5.Estija406+34,9
6.Danija3129+26,4
7.Čekija2474+24,6
8.Di­džio­ji Britanija29 224+22,8
9.Švedija4996+22
10.Kipras100+20,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų balandžiu

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami