Baltijos valstybės susitarė dėl „Rail Balticos“ papildyta 16.35

BNS 2014-06-18 14:22
BNS
2014-06-18 14:22
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Trys Bal­ti­jos ša­lys pa­ga­liau su­si­ta­rė dėl bend­ros ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro at­sto­vas Ri­čar­das Slap­šys BNS sa­kė, kad su­tar­ty­je bus nu­ma­ty­ta į tran­seu­ro­pi­nę vė­žę įtrauk­ti ir Vil­nių.

„Bal­ti­jos ša­lių de­ry­bi­nių gru­pių at­sto­vai su­si­ta­rė dėl ak­ci­nin­kų su­tar­ties nuo­sta­tų. Su­tar­ta, kad bus nu­ma­ty­ta, jog Vil­nius su­tar­ty­je bus įtrauk­tas į vė­žę“, - BNS sa­kė R.Slap­šys.

Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius BNS sa­kė, kad ga­lu­ti­nį taš­ką de­ry­bo­se tu­rė­tų pa­dė­ti prem­je­rai, ku­rie ke­ti­na su­si­tik­ti bir­že­lio 21 die­ną.

„Ma­nau, kad nie­kas ne­be­tu­rė­tų keis­tis, ta­čiau ga­lu­ti­nį taš­ką tu­rė­tų pa­dė­ti prem­je­rų su­si­ti­ki­mas. (...) Vals­ty­bės dėl de­ta­lių ne­be­tu­rė­tų kliu­dy­ti pro­jek­tui, nes dėl es­mi­nių da­ly­kų su­tar­ta“, - BNS sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak R.Slap­šio, taip pat su­si­tar­ta, jog ša­lys sieks Vil­niaus pri­jun­gi­mą fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis.

„Vy­riau­sy­bėms bus pri­sta­ty­tas su­tar­ties pro­jek­tas, jos sa­vo nuo­žiū­ra ver­tins. (...) Taip pat dar rei­kės par­eng­ti pa­čios įmo­nės įkū­ri­mo do­ku­men­tus, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja tu­rės įkur­ti įmo­nes ar­ba pri­im­ti spren­di­mą per­duo­ti eg­zis­tuo­jan­čioms įmo­nėms bend­ros kom­pa­ni­jos ak­ci­jas“, - aiš­ki­no mi­nis­tro at­sto­vas.

„Tai, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja su­si­ta­rė dėl bend­ros „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nės stei­gi­mo svar­biau­sių klau­si­mų, yra svar­bus mo­men­tas, at­ve­rian­tis ke­lius to­les­niems dar­bams, rea­liai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

R.Slap­šys sa­kė, kad pa­ti ak­ci­nin­kų su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta šią va­sa­rą: „Da­bar at­sa­ky­ti vie­na­reikš­miš­kai ne­ga­liu, bet ne­bus tem­pia­ma. Šią va­sa­rą su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta“.

R.Sin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja jau su­si­ta­rė be­veik dėl vi­sų su­tar­ties punk­tų, tarp jų ir Vil­niaus pri­jun­gi­mo prie vė­žės. Ta­čiau, pa­sak jo, Vil­niaus pri­jun­gi­mo fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas dar ne­išsp­ręs­tas, nes tam rei­kia pa­keis­ti kai ku­riuos ES tei­sės ak­tus, ku­rie leis­tų maž­daug 100 km il­gio tra­sos nuo Kau­no iki Vil­niaus sta­ty­bą fi­nan­suo­ti iš eu­ro­pi­nių pinigų

Anot mi­nis­tro, tei­sės ak­tus dėl fi­nan­sa­vi­mo bū­tų ga­li­ma per­žiū­rė­ti 2017 me­tais.

Ba­lan­dį tri­jų ša­lių su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­trai pre­li­mi­na­riai su­si­ta­rė, kad Vil­nius tu­ri bū­ti in­teg­ruo­ta tra­sos da­lis, nu­tie­siant at­ša­ką nuo Kau­no iki Vil­niaus.

Sau­sio pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je įkurt an­tri­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ įmo­nė „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“, ku­ri da­ly­vaus bend­ra­me Bal­ti­jos vals­ty­bių eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio pro­jek­te „Rail Bal­ti­ca“.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų.

Lie­tu­va iki 2015 me­tų pa­bai­gos nu­ma­to nu­ties­ti 1,3 mlrd. li­tų ver­tės nau­ją eu­ro­pi­nės 1435 mi­li­me­trų vė­žės ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no, o įgy­ven­di­nant bend­rą tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pro­jek­tą - po 5-7 me­tų - dar apie 4,4 mlrd. li­tų ver­tės nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos su at­ša­ka iki Vil­niaus. Šiuo me­tu ge­le­žin­ke­lis Lie­tu­vo­je yra ru­siš­kos 1520 mi­li­me­trų vė­žės.

Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jokio absurdo nėra...  78.60.231.248 2014-06-20 15:34:20
Ko čia nesuprasti kodėl "Lenkijos miestas Belostok pas mus vadinamas Balstoge". Jis yra etninėse lietuvių žemėse ir turėjo lietuvišką Balstoko ar Balstokų vardą, kuriame -tok- laikytinas ne priesaga, o antro žodžio kamienu, plg. Šeš-tokai. Dėl šaknies Bals(t)- plg. Gals(t)-as, ežero vardas. Gali būti, kad lietuviai-jotvingiai jį pasidarė iš veiksmažodžio balsta, reiškiantį darytis baltu, balstu (kalboje šios reikšmės yra dvi formos - baltas ir balsas). Konkrečiai balsta galėjo reikšti švisti, aušti, saulės tekėjimą, dienojimą. Kad dieną lietuviai ir ne tik jie siejo su baltumu randame pasakyme - "jis baltos dienos nemato"... Kas dėl antros Balstokės/Balstogės - Belostok pavadinimo dalies -tok-, tai jis akivazdu yra iš tekėti, takas, plg. saulė teka, saulės takas ir t.t. Taigi pavadinimo daryba ir semantika yra giliai lietuviška (baltiška). Tai, kad gali būti duodami su rytu (Rytais) susiję vietų pavadinimai, patvirtintų, kad ir Rietavo pavadinimas. Aplink Balstogę vykstant lietuvių lenkėjimo procesui, jie nutautėdami, bet dar jausdami pavadinimo susisiejimą su "baltas" reikšme pagal ją išsivertė pavadinimo dalį į lenkišką žodį bialyj. Taip vietoje Balstokės/Balstogės atsirado Belostok. Antrasis sandas -tok- „srovė“ yra fonetiškai ir semantiškai sutampantis su lietuvių takas, tekėti, tuoktis, todėl lietuviams lenkėjant išliko tas pats. Čia ‚g‘ vietoje ‚k‘ yra dėl galimos jotvingių įtakos . Jie paprastai „mėgo“ skardesnius priebalsius negu lietuviai. Tad jokio čia „absurdo“ nėra.
3 0  Netinkamas komentaras
nesuprantu.......  5.20.76.103 2014-06-19 17:10:09
Kodel puikus Lenkijos miestas Belostok pas mus vadinamas Balstoge. Absurdas.
2 1  Netinkamas komentaras
Užuot keitus maršrutą mulkinama...  78.60.231.248 2014-06-19 15:47:08
Mulkinimas -atšaka iš esmės Vilniaus atžvilgiu nieko nekeičia. Vienas dalykas, Vilnius paliekamas už 100 km nuo vėžės maršruto. Tuo įtvirtinama Lietuvos sostinės nelygi - diskriminacinė padėtis lyginant su kitomis kaimynų sostinėmis. Antra, "Rail Baltica" į Varšuvą ir toliau į Berlyną eina per Balstogę. Tokiu atveju iš Vilniaus tiek keleiviams, tiek siunčiant krovinius bus tikslingiau naudotis europine vėže iš Balstogės, o ne einančia per Kauną. Nes kas gi iš Vilniaus iki Bastogės vyks "Rail Baltica" per Kauną, Kazlų Rūdą, Elką (Lenkija), kai tokiu atveju kelias būtų 200-300 km ilgesnis negu naudojantis šia vėže iš Balstogės, į kurią iš Vilniaus, pvz., gabentų autobusai (mikriukai). Be to, akivaizdu, kad sėdant iš Balstogės už tuos 200-300 km nebūtų sumokama perkant bilietą nuo Balstogės. Taigi vėžei einant per Kauną visą naudą iš Vilniaus keleivių gautų ne Lietuva, o Lenkija. Štai kas yra su ta atšaka į Vilnių sumanyta... Tad vėžė nuo Panevėžio turėtų eiti per Vilnių ir nuo jo arčiausiu galimu keliu (per Druskininkus) link Balstogės. Beje, ekonomiškai naudingiau tai būtų beveik visos Lietuvos gyventojams, verslui siunčiant ir gaunant krovinius, tarp jų ir Kaunui vykstant per Vilnių, o ne Elką. Taigi turėtų būti vėžė per Vilnių, atšaka į Kauną. Akivaizdu, kad "Rail Baltica" gabenamų krovinių terminalai yra dėstytini palei vėžę keliose Lietuvos vietose, taigi neapsimokėtų ir centrinio terminalo steigimas Kaune... Keisti valdžios sumanymai su ta "Rail Baltica" ir centriniu terminalu Kaune yra atsitikę. Kadagi apie šį akivaizdžiai priešišką Lietuvos interesams valdžių susigiedojimą prabils Grybauskaitė!...
3 1  Netinkamas komentaras
atšaka - ašaka  77.240.255.67 2014-06-18 15:11:45
į Vilnių nesuprantama. pakaktų tik tinkamai rekonstruoti esamą rus. vėžės trasą, kad būtu joje žymiai padidintas greitis. kroviniai juk bus perkraunami Kaune (Palemone), o keleiviams, iš Vilniaus vykstantiems Rail Baltica į pietus ar šiaurę, Kaune vistiek teks persėsti į tiesioginį traukinį Talinas-(pvz.)Berlynas.
3 0  Netinkamas komentaras
stasys  78.60.122.86 2014-06-18 14:33:47
Durniai, jūs durniai, kas važiuos tuo geležinkeliu? Kas neleidžia dabar juo važiuoti - rusiška vėže? Nevažiuoja todėl, kad nėra kam važiuoti, nėra nei keleivių, nei krovinių. Jų ir nebus. Bet iš tų Europos milijardų bus galima pasišildyti ne vienam valdžios vyrui ir moteriai. Šlykštu. Po kiek pasiimsite - po milijoną ar daugiau?
2 2  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami