Bananacar.lt vairuotojus suvedė su pakeleiviais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-21 06:00
Bananacar.lt paslauga, anot Aleksandro Luzganovo, jau naudojasi daugiau nei 6 tūkst. vartotojų. Bananacar.lt nuotrauka
Eu­ro­po­je mies­tų gy­ven­to­jams vis la­biau įpras­ta ne­ap­si­krau­ti nuo­sa­vo au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mo rū­pes­čiais. Daž­nai nau­do­ja­ma­si ne tik vie­šuo­ju trans­por­tu, bet ir trum­pa­lai­kės au­to­mo­bi­lių nuo­mos pa­slau­go­mis. Ir at­virkš­čiai – so­cia­li­niai tink­lai ir mo­bi­lio­sios prog­ra­mė­lės vos per ke­le­tą mi­nu­čių lei­džia tap­ti tak­si vai­ruo­to­ju kiek­vie­nam tu­rin­čiam nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį.

Lie­tu­vo­je kol kas po­pu­lia­riau­sia to­kio „par­ti­za­ni­nio tak­si“ for­ma – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se gau­siai su­si­kū­ru­sios gru­pės, čia lais­vų vie­tų au­to­mo­bi­ly­je tu­rin­tys vai­ruo­to­jai siū­lo­si pa­ke­liui pa­vė­žė­ti iš mies­to A iki mies­to B. Ta­čiau ne vi­suo­met pa­pras­ta ras­ti jo­se tin­ka­mu lai­ku iš tin­ka­mos vie­tos ir pa­gei­dau­ja­mu marš­ru­tu ga­lin­tį pa­vež­ti vai­ruo­to­ją.

„Kai bu­vau stu­den­tas, daž­nai ir daug va­ži­nė­jau au­to­bu­su po Lie­tu­vą. Ti­krai bu­vo ne­pa­to­gu, bet al­ter­na­ty­vų ta­da bu­vo ne­daug. Vė­liau pra­dė­jo kur­tis „Fa­ce­book“ gru­pės , vie­ni­jan­čius tuos, ku­rie va­žiuo­ja pa­na­šio­mis kryp­ti­mis. Bet ir čia pa­to­gu­mo trū­ko – rei­kė­da­vo pa­čiam daug ieš­ko­ti, kas ka­da ir kur va­žiuo­ja… To­dėl ir at­si­ra­do Ba­na­na­car.lt idė­ja – pa­ban­dy­ti pa­siū­ly­ti vi­siems ieš­kan­tiems pa­ke­lei­vin­gos ma­ši­nos ar mėgs­tan­tiems bei ga­lin­tiems pa­vež­ti ki­tą žmo­gų“, – sa­kė por­ta­lo Ba­na­na­car.lt įkū­rė­jas Alek­sand­ras Luz­ga­no­vas.

Pa­dė­jo jau­nat­viš­kas entuziazmas

Su­kur­ta sis­te­ma, pa­sak au­to­riaus, nuo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se esan­čių gru­pių ski­ria­si tuo, kad in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia pa­pras­tai, aiš­kiai ir pa­trauk­liai. Ba­na­na­car.lt pro­jek­tas, A. Luz­ga­no­vo tei­gi­mu, skir­tas tiek jau­ni­mui, tiek vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rių bend­ras tiks­las – ke­liau­ti. Sis­te­ma su­tei­kia ga­li­my­bę ras­ti rei­kia­mą marš­ru­tą ar pa­ti­ki­mą pa­ke­lei­vį (vai­ruo­to­ją ar­ba ke­lei­vį).

Pa­ieš­kos lau­ke­ly­je už­ten­ka įra­šy­ti jus do­mi­nan­tį marš­ru­tą (pa­vyz­džiui, nu­spren­dė­te, kad no­ri­te ke­liau­ti marš­ru­tu Vil­nius – Ta­li­nas). Įve­dus marš­ru­tą, sis­te­ma ran­da žmo­nes, ku­rie va­žiuo­ja tuo marš­ru­tu ir ga­li jus nu­vež­ti. Iš­si­rin­kus bend­ra­ke­lei­vį, at­si­ran­da ga­li­my­bė su juo su­si­siek­ti – par­ašy­ti jam ži­nu­tę per sis­te­mą ar­ba su­si­siek­ti nu­ro­dy­tu kon­tak­ti­niu nu­me­riu.

„Bai­gęs moks­lus dir­bau sam­do­mą dar­bą, ta­čiau no­rė­jo­si kur­ti ką nors nau­jo pa­čiam. Ki­lu­sia idė­ja pa­si­da­li­jau su pa­žįs­ta­mais, taip mes ją drau­ge vi­sa­pu­siš­kai ap­ta­rė­me. Vi­si bu­vo en­tu­zias­tin­gai nu­si­tei­kę, sa­vo ap­lin­ko­je ir­gi su­lau­kė­me daug pa­lai­ky­mo, ska­ti­ni­mų rea­li­zuo­ti idė­ją, to­dėl su bend­ra­min­čiais ir nu­spren­dė­me, kad rei­kia nuo teo­ri­nių svars­ty­mų pe­rei­ti prie kon­kre­čių dar­bų. Kas ką ge­riau­siai iš­ma­nė, tas to­je sri­ty­je ir pa­gel­bė­jo įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą: idė­jo­mis, di­zai­no dar­bais, rin­ko­da­ra, prog­ra­ma­vi­mu… Jei­gu vi­soms šioms pa­slau­goms bū­tų rei­kė­ję sam­dy­tis spe­cia­lis­tus, bū­tų kai­na­vę ti­krai bran­giai“, – pa­žy­mė­jo A. Luz­ga­no­vas.

Ska­ti­na ka­va ir au­to­mo­bi­lio plovimu

Kol kas apie at­si­pir­ki­mą ir pel­ną Ba­na­na­car.lt ko­man­da ne­gal­vo­ja – pa­tiems pa­tin­ka ste­bė­ti, kaip kiek­vie­ną sa­vai­tę au­ga be­si­nau­do­jan­čių­jų sis­te­ma srau­tas. Ne­įp­ras­ta pa­va­di­ni­mą tei­gia pa­si­rin­kę to­dėl, kad jis pa­pras­tas, juo­kin­gas ir leng­vai įsi­me­na­mas. A. Luz­ga­no­vas ti­ki­no, jog skel­bi­mų sve­tai­nė­je ne­ke­ti­na ap­mo­kes­tin­ti ir at­ei­ty­je.

„Rea­lių kon­ku­ren­tų yra la­bai ma­žai. Pa­sa­ky­čiau, kad jų pa­grin­di­nė silp­no­ji vie­ta yra ne­pa­to­gus, iki ga­lo ne­ap­gal­vo­tas tink­la­la­pis. Mū­sų pra­na­šu­mas – nau­do­ji­mo­si pa­pras­tu­mas. Ele­men­ta­ri ir aiš­ki sis­te­ma, ku­ria pa­pras­ta nau­do­tis. Be to, vai­ruo­to­jai, pa­ėmę ir pa­ve­žę pa­ke­lei­vį, ska­ti­na­mi ka­va, o už kas penk­tą ke­lio­nę do­va­no­ja­me au­to­mo­bi­lio plo­vi­mą. Pa­ke­lei­viai, sau rei­kia­mu marš­ru­tu va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­li ra­dę per mū­sų sis­te­mą, gau­na bi­lie­tą į ki­ną. Ro­dos, smulk­me­nos, ta­čiau taip ska­ti­na­ma jung­tis prie mū­sų sis­te­mos, ku­ri tam­pa nau­din­ga ti­krai dau­ge­liui. Šiuo me­tu jau tu­ri­me dau­giau nei 6 tūkst. var­to­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos, dau­giau­sia iš jų yra stu­den­tų. Lap­kri­čio mė­ne­sį jau pa­si­ro­dys mo­bi­lio­ji prog­ra­mė­lė, ku­ri dar la­biau pa­leng­vins vai­ruo­to­jams ir pa­ke­lei­viams ras­ti vie­nam ki­tą“, – džiau­gė­si Ba­na­na­car.lt įkū­rė­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami