Bandymas aistrą pažadinti iš naujo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 06:00
Naujoji „Renault Megane“, palyginti su modelio pirmtakais, kur kas įspūdingesnė. Tomo Fedaravičiaus nuotrauka
Kur­da­mi nau­ją eko­no­mi­nės kla­sės mo­de­lį ga­min­to­jai to­li gra­žu ne vi­suo­met ran­da tin­ka­mą gro­žio, pra­ktiš­ku­mo ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų ba­lan­są. Įver­ti­nę sa­vo klien­tų pri­ori­te­tus kar­tais jo nė ne­ieš­ko.

Jei pa­gei­dau­ji pa­ti­ki­mos kas­die­nės trans­por­to prie­mo­nės, ku­ri ki­še­nės smar­kiai ne­tuš­tin­tų nei de­ga­li­nė­je, nei ser­vi­se, ne­no­rėk, kad ši dar bū­tų ir gra­ži. To­kį mąs­ty­mą, švel­niai ta­riant, ga­li­ma lai­ky­ti ri­bo­tu. Kaip ir pa­na­šiai skam­ban­čius pa­ta­ri­mus, kaip ras­ti ge­rą vy­rą ar žmo­ną.

Ba­ga­žui vie­tos pakaks

Ban­dant ket­vir­tos lai­dos „Re­nault Me­ga­ne“, šio mo­de­lio kū­rė­jų no­ras ne­si­ten­kin­ti vi­du­ti­ny­bė­mis jun­ta­mas tiek iš­oriš­kai, tiek ir vi­du­je, sė­dus prie Eu­ro­po­je ne­abe­jo­ti­nai po­pu­lia­ru­mo su­lauk­sian­čio ne­di­de­lių šei­mos au­to­mo­bi­lių seg­men­tui pri­ski­ria­mo heč­be­ko vai­ro.

Šei­mos au­to­mo­bi­liu šį mo­de­lį ga­li­ma lai­ky­ti tik iš da­lies. Dėl pa­pras­tos prie­žas­ties ir, mū­sų aki­mis, vie­no di­džiau­sių jo trū­ku­mų – jei prie­ky­je sė­di vi­du­ti­nio su­dė­ji­mo su­au­gę as­me­nys, vie­tos ant už­pa­ka­li­nių au­to­mo­bi­lio sė­dy­nių kom­for­tiš­kai sė­dė­ti pa­kaks tik ma­ža­me­čiams.

„Me­ga­ne“ nie­ka­da ne­ga­lė­jo pa­si­gir­ti erd­ve už vai­ruo­to­jo sė­din­tiems ke­lei­viams. Pro­jek­tuo­da­mi šį mo­de­lį „Re­nault“ ga­min­to­jai dar kar­tą at­li­ko sa­vo pir­kė­jų apk­lau­są ir įsi­ti­ki­nę, jog dau­gu­ma heč­be­ko vai­ruo­to­jų di­džią­ją lai­ko da­lį va­žiuo­ja vie­ni ar­ba dvie­se, nu­spren­dė, kad pra­ktiš­kes­nis spren­di­mas yra di­de­lė ba­ga­ži­nė ir iš­raiš­kin­ges­nės kė­bu­lo for­mos. Ba­ga­ži­nės tū­ris yra vie­nas di­džiau­sių šio­je kla­sė­je: sie­kia 434 li­trus, o nu­len­kus už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes erd­vė ba­ga­žui iš­au­ga iki 1247 li­trų. Vis dėl­to tie, ku­rie pa­gei­dau­ja ne tik dau­giau erd­vės ba­ga­žui, bet ir ke­lei­viams ant už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių, tu­rė­tų pa­lauk­ti po po­ros mė­ne­sių į Lie­tu­vą at­ke­liau­sian­čio „Me­ga­ne Grand­tour“ uni­ver­sa­lo.

Su­rink­tas kokybiškai

Tiek iš­orės, tiek vi­daus di­zai­nu nau­ją­ją „Me­ga­ne“ su­nku ly­gin­ti su anks­tes­nią­ja lai­da, mat iš­orė pa­si­kei­tė smar­kiai. Nau­jo­viš­kas ga­min­to­jo di­zai­nas, ku­riuo pa­si­žy­mė­jo „Kad­jar“ vi­su­rei­gis, „Ta­lis­man“ se­da­nas ir ki­ti šio ga­min­to­jo mo­de­liai, pa­ga­liau pa­sie­kė ir „Me­ga­ne“.

Šis au­to­mo­bi­lis iš tie­sų iš­sis­ki­ria iš dau­gy­bės ki­tų, pra­de­dant efek­tin­gais C for­mos ži­bin­tais ir bai­giant že­mu au­to­mo­bi­lio si­lue­tu bei pla­čiu tar­pu­vė­žiu, ku­ris su­ku­ria šiai kla­sei ne­bū­din­go so­li­du­mo įspū­dį. Tie­sa, dėl pa­sta­ro­sios prie­žas­ties „Me­ga­ne“ yra pla­čiau­sias au­to­mo­bi­lis iš vi­sų kon­ku­ren­tų, o tai ga­li ne­pa­tik­ti ma­žes­nių ga­ba­ri­tų pri­va­lu­mus kar­tais jau ge­ban­tiems įver­tin­ti did­mies­čių gy­ven­to­jams (ti­krai ne tiems, ku­riems ge­riau­sias mies­to au­to­mo­bi­lis yra vi­su­rei­gis).

Sa­lo­ne pa­nau­do­ti spren­di­mai, me­džia­gos ir su­rin­ki­mo ko­ky­bė taip pat la­bai mie­lai glos­to akį. Įvai­rius au­to­mo­bi­lio sis­te­mų nu­sta­ty­mus bei mul­ti­me­di­ją pa­pras­ta val­dy­ti di­de­lia­me ver­ti­ka­lia­me ekra­ne, o „R-Link 2“ sis­te­ma, nors ir tei­kia daug ga­li­my­bių, bet leng­vai perp­ran­ta­ma.

Prie­ki­nės sė­dy­nės kom­for­tiš­kos, o į mū­sų ban­dy­tą „Bo­se“ komp­lek­ta­ci­ją įei­na ir ma­sa­žuo­jan­ti vai­ruo­to­jo sė­dy­nė – tai ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti stu­bu­ro su­ram­bė­ji­mo il­ga­me ke­ly­je. Tie­sa, įvei­kiant il­gas dis­tan­ci­jas, ne pra­sčiau vei­kia ir ke­lių mi­nu­čių mankš­ta poil­sio aikš­te­lė­je prie au­tos­tra­dos. Be­je, už to­kį mums, šiau­rie­čiams, ver­tin­gą ma­lo­nu­mą kaip šil­do­mos sė­dy­nes ar vai­ras teks su­si­mo­kė­ti pa­pil­do­mai net ir ren­kan­tis ge­res­nę komp­lek­ta­ci­ją. Ta­čiau kur kas la­biau nei ma­sa­žai gy­ve­ni­mą il­go­se ke­lio­nė­se pa­leng­vi­na adap­ty­vi pa­sto­vaus grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­ma.

Pa­sku­ti­niai ki­lo­me­trai ne­ži­nio­je

Mū­sų pa­si­rink­tas „Me­ga­ne“ mo­de­lis, tu­rin­tis 1,6 li­tro, 96 kW/130 AG dy­ze­li­nį mo­to­rą ir 6 laips­nių me­cha­ni­nę grei­čių dė­žę, iš­ban­dy­mus at­lai­kė be di­des­nių prie­kaiš­tų. Esant 1750 aps./min ge­ne­ruo­ja­mas 320 Nm su­ki­mo mo­men­tas lei­džia 5 pa­va­rą jung­ti nuo 60 ki­lo­me­trų per va­lan­dą. Prie de­ga­lų eko­no­mi­jos pri­si­de­da be prie­kaiš­tų vei­kian­ti „Start/S­top“ sis­te­ma.

Va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu, au­to­mo­bi­lis net ir stai­ges­niuo­se po­sū­kiuo­se sta­bi­liai lai­ko­si nu­ma­ty­tos tra­jek­to­ri­jos. Nors ne­ga­lė­tu­me teig­ti, jog nau­jo­ji „Me­ga­ne“ yra minkš­tu­mu iš­sis­ki­rian­tis au­to­mo­bi­lis – dunk­sė­ji­mas per stam­bes­nes duo­bes jun­ta­mas, ta­čiau gar­so izo­lia­ci­ja iš tie­sų ge­ra. Te­ko net pa­juo­kau­ti, jog „Re­nault“ nuo iš­ori­nės ap­lin­kos už­her­me­ti­zuo­tas per­ne­lyg ko­ky­biš­kai. Mat, sė­dint au­to­mo­bi­ly­je iš­jung­tu va­rik­liu ir kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma, ra­so­ja stik­lai.

Vi­du­ti­nę „Me­ga­ne“ de­ga­lų eko­no­mi­ją, va­žiuo­jant pro­tin­gai, miš­riu re­ži­mu ga­li pa­vyk­ti iš­lai­ky­ti maž­daug prie 5 l/100 ki­lo­me­trų. Dar vie­nas įdo­mi de­ta­lė, ku­rią kol kas te­ko ap­tik­ti tik „Re­nault“ au­to­mo­bi­liuo­se: ba­kui ar­tė­jant prie iš­tuš­tė­ji­mo – de­ga­lų li­kus maž­daug pa­sku­ti­niam pus­šim­čiui ki­lo­me­trų, vie­toj kom­piu­te­rio aps­kai­čiuo­ja­mos ga­li­mos nu­va­žiuo­ti dis­tan­ci­jos iš­vy­si­te nie­ko ge­ro ne­ža­dan­čius brūkš­ne­lius. To­dėl, įsi­žie­bus rau­do­nai de­ga­lų pa­pil­dy­mo lem­pu­tei, ge­riau iš­kart su­kti į ar­ti­miau­sią de­ga­li­nę.

„Re­nault“ pa­vy­ko su­kur­ti vi­sais at­žvil­giais iš pil­kos ma­sės iš­sis­ki­rian­tį heč­be­ką, ga­lin­tį ras­ti sa­vo vai­ruo­to­ją „Volks­wa­gen Golf“ do­mi­nuo­ja­mo­je, bet su to­kiais mo­de­liais kaip „O­pel As­tra“, „Ford fo­cus“ ar „Hyun­dai i30“ kon­ku­ren­ci­jos ne­sto­ko­jan­čio­je kla­sė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dainius  83.188.94.52 2016-04-06 10:37:04
standart FR automobilei deveti atvaziuoja kur kas labiau nudrozti nei vokietu. Tepalai nekeisti, kebulo apzeidimai, dar ir kas keisciausia net vaziuokles.isbelstos, nors. prastu keliu fr neteko matyt. bei jei is salono jamt pacem priziuret idomu gal ir butu imanoma. ziemos nesaltos gal atlaikytu texnika :))
0 0  Netinkamas komentaras
Anton  213.252.196.2 2016-04-06 10:19:34
Domina variantai tai bandziau palyginti ka musu salonai siulo. Megane universalas lyginant su golf variantu plius minus ta pacia komplektacija gaunas trecdaliu pigesnis. ~7 tukst euro. Klausimas uz keik viena ir kita po penkiu metu gaklesi parduot.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami