Bavarai atskleidžia rudenį debiutuosiančio 7 serijos BMW inovacijas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-24 15:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-24 15:22
Naujasis BMW 7 galės parkuotis be vairuotojo. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas BMW at­sklei­dė ke­le­tą tech­ni­nių spren­di­mų ir ino­va­ci­jų, ku­rio­mis pa­si­žy­mės šį ru­de­nį tarp­tau­ti­nia­me Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne de­biu­tuo­sian­tis nau­ja­sis 7 se­ri­jos ga­min­to­jos flag­ma­nas. Nau­jos kar­tos spor­tiš­kas li­mu­zi­nas bus leng­ves­nis, au­to­mo­bi­ly­je de­biu­tuos nau­jos vai­ruo­to­jui tal­ki­nan­čios elek­tro­ni­nės sis­te­mos: nau­ja­sis BMW 7 par­kuo­tis ga­lės be vai­ruo­to­jo, o mul­ti­me­di­jos sis­te­mą bus ga­li­ma val­dy­ti ne tik lie­čiant ekra­ną, bet ir ges­tais.

„Rug­sė­jį de­biu­tuo­sian­tys „BMW 7“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liai užb­rėš nau­ją kar­te­lę pra­ban­gių se­da­nų rin­ko­je ir vėl pa­tvir­tins BMW, kaip ino­va­ci­jų ly­de­rio, sta­tu­są. Nau­do­jant „BMW Ef­fi­cient­Light­weight“ tech­no­lo­gi­jas pa­vy­ko pa­siek­ti, kad nau­ja­sis „BMW 7 Se­ries” se­da­nas bus 130 ki­log­ra­mų leng­ves­nis nei pirm­ta­kas. Be to, šio au­to­mo­bi­lio pir­kė­jai ga­lės džiaug­tis uni­ka­liu kom­for­to ir spor­tiš­ku­mo de­ri­niu ir dar ne­re­gė­tų elek­tro­ni­nių vai­ruo­to­jo asis­ten­tų gau­sa“, – sa­ko BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niu­kas.

Dalis naujo prabangios klasės limuzino kėbulo dalių ir mazgų bus pagaminta iš anglies pluošto.

Nau­jos tech­no­lo­gi­jos lei­do su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lio svorį

Au­to­mo­bi­lis bu­vo ku­ria­mas at­siž­vel­giant į kom­pa­ni­jos stra­te­gi­ją „BMW Ef­fi­cient­Light­weight“. Šiais lai­kais, kai daž­nas nau­jas au­to­mo­bi­lis bū­na bent šiek tiek su­nkes­nis už pirm­ta­ką, BMW in­ži­nie­riams pa­vy­ko nau­jo­jo BMW 7 se­ri­jos se­da­no svo­rį su­ma­žin­ti 130 ki­log­ra­mų.

To­kių re­zul­ta­tų pa­vy­ko pa­siek­ti nau­do­jant leng­vas, ta­čiau itin tvir­tas me­džia­gas. Vie­nas iš spren­di­mų – da­lis au­to­mo­bi­lio frag­men­tų bus ga­mi­na­mi iš ang­lies pluoš­to au­di­nio, ku­ris taip pat nau­do­ja­mas „BMW i“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se. Ang­lis pluoš­to au­di­nys lei­džia leng­vas me­džia­gas nau­do­ti ir ten, kur rei­ka­lin­gas ir itin di­de­lis kė­bu­lo kom­po­nen­tų tvir­tu­mas.

Efek­ty­vus va­rik­lis ir iš­ma­ni transmisija

Naują 7 serijos BMW jo gamintojai fotografavo dar su maskuote.

BMW at­sklei­dė, kad bū­si­mo BMW 7 se­ri­jos se­da­no ra­tus suks nau­jas pa­sku­ti­nės kar­tos še­šių ci­lind­rų ben­zi­ni­nis mo­to­ras. Dėl ja­me nau­do­ja­mų „BMW Twin­Po­wer Tur­bo“ tech­no­lo­gi­jų va­rik­lis pa­si­žy­mės pui­kiu ga­lios ir kuk­lių de­ga­lų są­nau­dų san­ty­kiu. Tei­gia­ma, kad tai bus vie­nas iš efek­ty­viau­sių ag­re­ga­tų kla­sė­je.

Su­ki­mo mo­men­tas BMW 7 au­to­mo­bi­lio ga­li­nės ašies ra­tams bus per­duo­da­mas per pa­to­bu­lin­tą aš­tuo­nių pa­va­rų au­to­ma­ti­nę „Step­tro­nic“ pa­va­rų dė­žę. Pa­va­ros bus per­jun­gia­mos at­siž­vel­giant ne tik į va­žia­vi­mo rė­ži­mą, bet ir į au­to­mo­bi­lio na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos duo­me­nis. Tad kei­čian­tis rel­je­fui ar įva­žiuo­jant į po­sū­kių se­ri­ją, pa­va­ros bus per­jun­gia­mos efek­ty­viau. Uni­ka­lų kom­for­to ir spor­tiš­ku­mo de­ri­nį už­ti­krins pneu­ma­ti­nė abie­jų ašių pa­ka­ba su adap­ty­via amor­ti­za­to­rių kie­tu­mo di­na­mi­nės kon­tro­lės sis­te­ma.

BMW 7 se­ri­jos au­to­mo­bi­ly­je de­biu­tuos nau­jos elek­tro­ni­nės sistemos

Nau­jos kar­tos se­da­nas bus ap­rū­pin­tas dis­tan­ci­nio par­ka­vi­mo sis­te­ma: ga­vus ko­man­dą iš „BMW Disp­lay Key“ rak­to au­to­mo­bi­lis ga­lės pats įva­žiuo­ti į ar iš­va­žiuo­ti iš sto­vė­ji­mo vie­tos – vai­ruo­to­jui tuo me­tu bū­ti au­to­mo­bi­ly­je net ne­bū­ti­na. Be­je, ir pa­tys BMW 7 rak­te­liai bus ne­įp­ras­ti – jie tu­rės vaiz­duok­lį-val­dik­lį.

BMW 7 rakteliai neįprasti - jie turi vaizduoklį-valdiklį.

Nau­ja­sis pres­ti­ži­nės kla­sės li­mu­zi­nas bus ap­rū­pin­tas in­for­ma­ci­ne-pra­mo­gi­ne „iD­ri­ve“ sis­te­ma. Vie­na iš šios sis­te­mos ino­va­ci­jų – nau­jos val­dy­mo ga­li­my­bės. Val­dy­ti sis­te­mą ga­li­ma ne tik lie­čiant ekra­ną. BMW flag­ma­ne mon­tuo­ja­ma „iD­ri­ve“ rea­guos ir į ran­kų ju­de­sius, tad sis­te­mą val­dy­ti bus ga­li­ma tie­siog ges­tais.

Ži­no­ma, au­to­mo­bi­lis bus komp­lek­tuo­ja­mas ir su pa­čiais nau­jau­siais sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čiais elek­tro­ni­niais pa­gal­bi­nin­kais. BMW 7 se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se bus nuo su­si­dū­ri­mų va­žiuo­jant at­bu­lo­mis ap­sau­gan­ti sis­te­ma. Taip pat šia­me mo­de­ly­je de­biu­tuos sis­te­ma, įspė­jan­ti vai­ruo­to­ją apie iš šo­no, su­si­ker­tan­čiu kur­su ar­tė­jan­čius au­to­mo­bi­lius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami