Be ES pinigų nebūtų nė dviračių takų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-06 06:00
Mėgstamiausia dviratininkų vieta sostinėje – Vingio parkas. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pa­ly­gin­ti kom­pak­tiš­kuo­se net ir di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se dvi­ra­tis šil­tuo­ju me­tu ga­lė­tų tap­ti pa­čia tin­ka­miau­sia trans­por­to prie­mo­ne. Ta­čiau pe­da­lus mi­nan­čios bend­ruo­me­nės na­riai įsi­ti­ki­nę, kad dvi­ra­čių kul­tū­ros pli­ti­mui ir tam, kad vie­ną die­ną Lie­tu­va pa­na­šė­tų į dvi­ra­čius mi­nan­čią svei­kuo­liš­ką Olan­di­ją, itin truk­do dvi­ra­čių ta­kų sto­ka. LŽ pa­si­tei­ra­vo sa­vi­val­dy­bių, ką jos šiuo klau­si­mu nu­vei­kė pa­sta­ruo­ju me­tu ir ke­ti­na nu­dirb­ti šį šil­tą­jį se­zo­ną.

Tie­sia vien­ti­są tinklą

Sos­ti­nės val­džia jau pa­tvir­ti­no dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mo spe­cia­lų­jį pla­ną, ku­riuo rem­da­ma­si kreip­sis dėl ES lė­šų sky­ri­mo iš įvai­rių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Šiuo me­tu, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų tei­gi­mu, esa­mų ta­kų būk­lė pa­ten­ki­na­ma, ta­čiau yra pa­vie­nių dvi­ra­čių ta­kų ruo­žų, ku­rie ne­su­jung­ti į vien­ti­są tink­lą. Pa­grin­di­nis sa­vi­val­dy­bės tiks­las da­bar - pa­gal pla­na­vi­mo do­ku­men­tus – dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mo spe­cia­lų­jį pla­ną, tech­ni­nį pro­jek­tą – įreng­ti vien­ti­są dvi­ra­čių ta­kų tink­lą.

„Šie­met at­nau­jin­si­me ta­kų ženk­li­ni­mą, ke­lio ženk­lus, da­ly­je dvi­ra­čių ta­kų tvar­ky­si­me dan­gą. Be to, Vil­niaus mies­te dvi­ra­čių ta­kų kir­ti­mo vie­tas su gat­ve ženk­lin­si­me dve­jo­mis ly­giag­re­čio­mis li­ni­jo­mis, su­da­ry­to­mis iš kvad­ra­tų, cen­tri­nės da­lies dvi­ra­čių ta­kuo­se at­nau­jin­si­me dvi­ra­tu­kų sim­bo­lius ir li­ni­jas, ski­rian­čias ta­kus nuo pės­čių­jų ša­li­gat­vių ir va­žiuo­ja­mo­sios da­lies“, - pa­sa­ko­jo Eis­mo val­dy­mo pos­ky­rio va­do­vas Eduar­das Gar­bovs­kis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, nau­jų dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mas šiuo me­tu at­lie­ka­mas tik su nau­jais inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tais. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu re­kons­truo­jant Žve­jų gat­vę, bus su­jung­tas ties Olim­pie­čių gat­ve be­si­bai­gian­tis dvi­ra­čių ta­kas su Kal­va­ri­jų gat­vės dvi­ra­čių ta­ku. Šis nau­jas dvi­ra­čių ta­kas ir eis Žve­jų gat­ve.

Bai­gė pir­mą­jį dar­bų eta­pą

Ki­ta­me ma­gis­tra­lės A2 ga­le esan­čio­je Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nė­je šį pa­va­sa­rį Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė už­bai­gu­si dvi­ra­čių inf­ras­truk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mo pir­mą­jį eta­pą. Nau­ja ta­kų dan­ga pa­klo­ta Kul­tū­ros ir poil­sio par­ke, Ne­mu­no, Va­sa­rio 16-osios gat­vė­se, įreng­tas ati­tva­ras po Smė­ly­nės gat­vės til­tu. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti gau­ta be­veik 1,9 mln. li­tų ES par­ama, dar 332 tūks­tan­čiai li­tų skir­ti iš mies­to biu­dže­to.

„Siek­da­mi tęs­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų at­nau­ji­ni­mą, jau par­en­gė­me ir an­trą­jį dvi­ra­čių inf­ras­truk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to eta­pą. Jo me­tu esa­me nu­ma­tę re­kons­truo­ti tris dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kus ša­lia Kniau­diš­kių, Ber­žų ir J.Til­vy­čio gat­vių. Tai pa­ge­rins mie­ga­mų­jų mi­kro­ra­jo­nų su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bes su mies­to cen­tru. Bend­ras re­kons­truo­tų ta­kų il­gis an­truo­ju eta­pu sieks 2,5 ki­lo­me­tro. Pro­jek­tas vėl bus tei­kia­mas ES par­amai gau­ti, kai tik bus pa­skelb­ti kvie­ti­mai“, - sa­kė Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė As­ta Sa­ra­pie­nė.

Mies­to biu­dže­te šie­met nu­ma­ty­ta tik 10 tūkst. li­tų dvi­ra­čių ta­kams žy­mė­ti, tai­gi be ES par­amos ne­tru­kus ne­tu­rė­tu­me nė ko žy­mė­ti. Šiek tiek lė­šų žy­mė­ji­mui bus pa­nau­do­ta iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos.

„Sa­vi­val­dy­bė­je eko­lo­giš­kam trans­por­tui po­pu­lia­rin­ti ir plė­to­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja­ma su mies­to dvi­ra­čių en­tu­zias­tais. Ži­no­ma, dvi­ra­čių ta­kų inf­ras­truk­tū­ra vi­sa­da ga­lė­tų bū­ti ge­res­nė. Taip pat svars­tė­me ga­li­my­bę Pa­ne­vė­žy­je or­ga­ni­zuo­ti dvi­ra­čių nuo­mą, ta­rė­mės su vers­li­nin­kais. Ta­čiau pa­sta­rų­jų tei­gi­mu, mies­te per ma­ža rin­ka to­kiam vers­lui plė­to­ti“, - pa­aiš­ki­no A.Sa­ra­pie­nė.

At­nau­jins pa­grin­di­nę trasą

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta, kad inf­ras­truk­tū­ra dvi­ra­čiams kol kas iš­plė­to­ta ne­pa­kan­ka­mai, ta­čiau kas­met įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai, skir­ti dvi­ra­čių inf­ras­truk­tū­rai plės­ti. Per­nai pa­nau­do­da­mi 2,5 mln. li­tų ES par­amos ir 370 tūkst. li­tų iš mies­to biu­dže­to, tie­sė­jai įren­gė dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ką Vy­tu­rių gat­vė­je. 3,5 ki­lo­me­tro dvi­ra­čių tra­sa su­jun­gė ko­lek­ty­vi­nių so­dų gy­ven­vie­tę su mies­tu.

Šie­met im­ama­si ki­to di­džiu­lio pro­jek­to – dvi­ra­čių ta­ko at­nau­ji­ni­mo vie­no­je pa­grin­di­nių mies­to gat­vių - Til­žės. Čia taip pat bus at­nau­jin­ta apie 3,5 ki­lo­me­tro dvi­ra­čių ta­ko dan­ga ir su­tvar­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra. Pro­jek­to ver­tė - 5,8 mln. li­tų, iš jų – apie 1 mln. Lt skir­ta iš mies­to biu­dže­to, ki­tos lė­šos – Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų par­ama.

„Ne­tu­rin­tie­siems sa­vo dvi­ra­čio, Šiau­liuo­se siū­lo­me dvi­ra­tį va­sa­ros se­zo­no me­tu nuo­mo­tis Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre, ku­ris įsi­kū­ręs pa­čia­me mies­to cen­tre, Vil­niaus gat­vė­je pės­čių­jų bul­va­re, ar­ba šios įstai­gos pri­žiū­ri­ma­me lais­va­lai­kio par­ke „Ber­žy­nė­lis“ pie­ti­nia­me mies­to mi­kro­ra­jo­ne. Vie­tos gy­ven­to­jai va­ži­nė­ja sa­vais dvi­ra­čiais, o tiek, kiek tu­ri­me tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre – į mies­tą at­vy­ku­siems sve­čiams pa­kan­ka“, - sa­kė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

Prie Ne­mu­no dvi­ra­ti­nin­kai neprapuls

Gau­siai tu­ris­tų pa­sta­rai­siais me­tais le­pi­na­muo­se prie Ne­mu­no įsi­kū­ru­siuo­se Drus­ki­nin­kuo­se ir kiek ra­mes­nia­me Birš­to­no užu­tė­ky­je dvi­ra­ti­nin­kams mi­nant pe­da­lus ke­liau­ti pa­pras­čiau nei dau­ge­ly­je di­des­nių Lie­tu­vos mies­tų.

„Šie­met baig­si­me re­kons­truo­ti ir dau­giau nei ke­tu­rių ki­lo­me­trų il­gio dvi­ra­čių ta­ką pa­lei Ne­mu­ną. Bus ne tik pa­klo­ta nau­ja dan­ga, įreng­tos apž­val­gos aikš­te­lės, pa­sta­ty­ti suo­liu­kai, šiukš­lia­dė­žės, įsi­gy­si­me ir apž­val­gi­nį trau­ki­nu­ką, juo poil­siau­to­jai ir mies­to gy­ven­to­jai ga­lės vyk­ti į eks­kur­si­jas. Spe­cia­lus ryš­kias­pal­vis trau­ki­nu­kas va­žiuos ne­truk­dy­mas dvi­ra­čių ta­ku – to­kia pra­mo­ga la­bai po­pu­lia­ri Va­ka­rų ša­lių ku­ror­tuo­se, pui­kiai pri­gis ir pas mus“, - džiau­gė­si Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė Ag­nė Pe­traus­kai­tė.

Trau­ki­nu­kui įsi­gy­ti iš pro­jek­to biu­dže­to bus skir­ta apie 350 tūkst. li­tų. Dvi­ra­čių ta­kui įreng­ti rei­ka­lin­gus dau­giau nei 3 mln. li­tų Drus­ki­nin­kai ga­vo iš tarp­tau­ti­nio ES pro­jek­to „Dvi­ra­čių tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­nės sis­te­mos plė­tra Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nio re­gio­ne“, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos kai­my­nys­tės ir par­tne­rys­tės prie­mo­nės 2007 –2013 me­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mos „Lat­vi­ja–­Lie­tu­va–­Bal­ta­ru­si­ja“ lė­šo­mis. 3 mln. li­tų pa­gal pro­jek­tą skir­ti Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei, o apie 2 mln. li­tų ati­te­ko ki­to­je sie­nos pu­sė­je esan­čiam Bal­ta­ru­si­jos mies­tui Gar­di­nui.

„Drus­ki­nin­kuo­se iš­si­nuo­mo­ti dvi­ra­tį pa­pras­ta ir pi­gu. Yra bent ke­li vers­li­nin­kai, ku­rie už­sii­ma dvi­ra­čių nuo­ma, tad sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vos, kaip Vil­niu­je su oran­ži­niais dvi­ra­čiais, pas mus ne­rei­kia. Va­lan­dai iš­si­nuo­mo­ti dvi­ra­tį kai­nuo­ja apie 7 li­tus, tai, mū­sų nuo­mo­ne, dau­ge­liui tu­ris­tų nė­ra bran­gu. Be to, daug kas dvi­ra­čius at­si­ve­ža pa­tys, at­vyk­da­mi au­to­mo­bi­liu. Iš as­me­ni­nių pa­ste­bė­ji­mų, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Drus­ki­nin­kuo­se tu­ri­me kur kas dau­giau vie­tų, kur ga­li­me leis­ti lais­va­lai­kį ak­ty­viai, min­ti pe­da­lus ar va­ži­nė­tis rie­du­čiais. Vil­niu­je vi­si su­gu­ža tik į Vin­gio par­ką ar­ba va­ži­nė­ja­si pa­lei Ne­rį“, - pa­ly­gi­no A.Pe­traus­kai­tė.

Eu­ro­pos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis pa­si­nau­do­jo ir birš­to­niš­kiai, šie­met baig­sian­tys 2,2 ki­lo­me­tro dvi­ra­čių tra­są Žvė­rin­čiaus miš­ke, o pa­gal ki­tą pro­jek­tą jau yra nu­tie­sę be­veik 5 ki­lo­me­trus tra­sų pa­čia­me Birš­to­no mies­te. 2014 m. pra­dė­ti ir 1,5 ki­lo­me­tro dvi­ra­čių tra­sos iki Škė­vo­nių kai­mo tie­si­mo dar­bai.

Ini­cia­ty­vos dvi­ra­čių nuo­mos sri­ty­je Birš­to­ne ak­ty­viai im­asi vie­tos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo at­sto­vai. Ku­ror­te vei­kia 3 dvi­ra­čių nuo­mos punk­tai, iš­si­nuo­mo­ti ga­li­ma apie 100 dvi­ra­čių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
nesupratau  193.23.59.6 2014-05-06 13:04:25
Ar per 20 metų nepriklausomybės ištobulinime tik pašalpų ir skolintų pinigų įsisavinimą? Kas sumokėjo už straipsnį?
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami