Be sankabos – nė iš vietos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-18 06:00
Dažniausiai keičiama visa sankaba, o ne atskiros jos dalys. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­va­rų dė­žė va­rik­lio ga­lią ra­tams per­duo­da bū­tent san­ka­bos dė­ka. San­ka­ba ankš­čiau ar vė­liau su­dy­la bet ku­ria­me au­to­mo­bi­ly­je, kaip ir ki­tos da­lys ji nė­ra am­ži­na.

Au­to­mo­bi­lių re­mon­to meis­trai pa­žy­mi, kad kei­čiant san­ka­bą nau­ja pa­tar­ti­na keis­ti vi­są san­ka­bos komp­lek­tą, ku­rį su­da­ro trys da­lys - san­ka­bos dis­kas, dis­ka­to­rius ir iš­mi­na­ma­sis guo­lis. Be­je, san­ka­bos dis­kas dė­vi­si ir au­to­mo­bi­liuo­se su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že – karts nuo kar­to jį ten­ka pa­keis­ti.

Dis­kas il­gai­niui nudyla

Nė­ra nu­sta­ty­ta lai­ko ar­ba ki­lo­me­trų, ka­da rei­kia keis­ti san­ka­bą. Pa­pras­tai tai įta­ko­ja va­žia­vi­mo sti­lius - ar va­ži­nė­ja­ma mies­te, ar il­ges­niais at­stu­mais, kur re­čiau nau­do­ja­ma san­ka­ba.

Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis san­ka­bos ge­di­mas - su­di­lęs san­ka­bos dis­kas ar­ba su­ge­dęs ir iš­sau­sė­jęs iš­mi­na­ma­sis guo­lis. Kai su­gen­da guo­lis, nu­my­nus au­to­mo­bi­lio san­ka­bą pa­si­girs­ta me­ta­lo džerž­ge­sys ir skar­dus gar­sas, ku­ris lai­kui bė­gant gar­sė­ja.

„Tuo tar­pu su­si­dė­vė­jus san­ka­bos dis­kui, va­rik­lis ne­per­duo­da su­ki­mo ga­lios į au­to­mo­bi­lio ra­tus. Ki­taip ta­riant, san­ka­ba ne­su­ka­bi­na va­rik­lio ir grei­čių dė­žės, nes su­ki­bi­mą tu­rin­ti už­ti­krin­ti dis­ko da­lis bū­na nu­di­lu­si. Ši da­lis vei­kia pa­na­šiu pri­nci­pu kaip stab­džių ka­la­dė­lės ir su­ki­bi­mo me­tu, kaip ir pa­sta­ro­sios, tie­siog dy­la“, - pa­žy­mė­jo au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

Prob­le­mos pra­si­de­da, kai au­to­mo­bi­liu ky­la­te į kal­ną ar spau­džia­te ak­se­le­ra­to­riaus pe­da­lą ir ma­to­te, kaip ky­la va­rik­lio ap­su­kos, bet au­to­mo­bi­lis grei­čiau ne­va­žiuo­ja. Pa­pras­tai to­kiu at­ve­ju dėl di­de­lio grei­čio ir be­si­tę­sian­čio di­li­mo yra užuo­džia­mas spe­ci­fi­nis svi­lė­sių kva­pas, ku­rį sklei­džia kais­tan­tis san­ka­bos dis­kas.

R. Mak­ši­mas pri­mi­nė, jog kar­tais san­ka­ba nu­sto­ja veik­ti tin­ka­mai ar ima buk­suo­ti ir dėl te­pa­lo, ku­ris pa­kliū­va ant san­ka­bos dis­ko. Tai daž­niau­siai nu­tin­ka dėl pa­se­nu­sio ar ki­taip pa­žeis­to pa­va­rų dė­žės rie­bokš­lio ar­ba iš va­rik­lio pro al­kū­ni­nio ve­le­no rie­bokš­lį te­kan­čio te­pa­lo. Vie­nin­te­lis bū­das pa­ti­krin­ti rie­bokš­lius – iš­im­ti pa­va­rų dė­žę.

Kei­čia­mas ir tepalas

Pats su­si­dė­vė­ju­sios san­ka­bos kei­ti­mas iš es­mės nė­ra la­bai su­dė­tin­gas dar­bas. Pa­tar­ti­na kei­čiant san­ka­bą sa­va­ran­kiš­kai ga­ra­že, pa­sik­vies­ti tal­kos, kad bū­tų leng­viau nu­im­ti grei­čių dė­žę.

„Vis­kas pri­klau­so nuo įgū­džių ir tu­ri­mų įran­kių. Es­mi­nis įna­gis, pa­leng­vi­nan­tis san­ka­bos kei­ti­mą, yra dis­ko cen­tra­vi­mo įran­kis. Jo pa­gal­ba tiks­liai pa­sta­ty­si­te san­ka­bos dis­ką per vi­du­rį ir nie­ka­da ne­kils prob­le­mų už­dė­ti grei­čių dė­žę at­gal“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas.

R. Mak­ši­mas pa­ta­rė, kei­čiant san­ka­bą, iš­leis­ti ir nau­ju pa­keis­ti pa­va­rų dė­žės te­pa­lą. Kei­čiant san­ka­bą yra nu­ima­mi ir pu­sa­šiai su jų šar­ny­rais, to­dėl de­rė­tų tin­ka­mai ap­žiū­rė­ti gra­na­tų ap­sau­gi­nes gu­mas ir, rei­ka­lui esant, jas pa­keis­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami