Bėga tarsi iš skęstančio laivo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-01 06:00
Prabangūs, daugiausia naujiesiems rusams skirti visureigiai "Chevrolet Tahoe" kol kas nesitrauks iš Rusijos rinkos.  LŽ archyvo nuotrauka
JAV au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nui „Ge­ne­ral Mo­tors“ (GM) pa­skel­bus, kad jis stab­do "Opel“ ir „Chev­ro­let“ ga­my­bą Ru­si­jo­je, šios ša­lies ži­niask­lai­da svars­to, ko­kių dar ma­ši­nų mar­kių kom­pa­ni­jos pa­liks ru­sus.

GM apie spren­di­mą nu­trauk­ti ga­my­bą Ru­si­jo­je pra­ne­šė ko­vo vi­du­ry­je. Jau stab­do­mos „GM Mo­tors Av­to Šu­še­ry“ ir „GM Mo­tors Av­to­VAZ“ įmo­nės Šu­ša­rų vie­to­vė­je ne­to­li Sankt Pe­ter­bur­go. „GM Mo­tors Av­to­VAZ“ ga­mi­no vi­su­rei­gius „Chev­ro­let Ni­va“, „GM Mo­tors Av­to“ - „Chev­ro­let Cru­ze“, „Chev­ro­let Cap­ti­va“, „O­pel An­ta­ra“, „O­pel As­tra“ ir ki­tus. Iš vi­so į ga­myk­las ša­lia an­tro pa­gal dy­dį Ru­si­jos mies­to ru­sai in­ves­ta­vo, įvai­riais duo­me­ni­mis, iki 1 mlrd. JAV do­le­rių. Tei­gia­ma, jog dar­bo ne­teks nuo 2,5 tūkst. iki 4 tūkst. dar­buo­to­jų.

Tie­sa, iš mi­nė­to mi­li­jar­do 350 mln. JAV do­le­rių bu­vo in­ves­tuo­ta į Ru­si­jos bend­ro­vei „Av­to­tor“ pri­klau­san­čią ga­myk­lą Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Pa­gal ame­ri­kie­čių li­cen­ci­ją „Av­to­tor“ nuo kon­ve­je­rių ri­de­na pra­ban­giuo­sius „Chev­ro­let Ta­hoe“. Įdo­mu, kad jų ga­my­bos Ru­si­jo­je ne­ke­ti­na­ma stab­dy­ti, kaip ir nu­trauk­ti ki­tų bran­gių GM mo­de­lių - „Cor­vet­te“ ir „Ca­ma­ro“ - par­da­vi­mo.

Ame­ri­kie­čiai sa­vo ap­sisp­ren­di­mą aiš­ki­na blo­gais pa­sta­ro­jo me­to pre­ky­bos Ru­si­jo­je re­zul­ta­tais. Vien va­sa­rį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka čia su­si­trau­kė 37,9 pro­cen­to. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (AEB) duo­me­ni­mis, tą pa­tį mė­ne­sį Ru­si­jo­je „O­pel“ bu­vo par­duo­ta, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų va­sa­riu, 86,2 proc., „Chev­ro­let“ - 73,9 proc. ma­žiau.

„Chev­ro­let Ta­hoe“, „Chev­ro­let Cor­vet­te“, „Chev­ro­let Ca­ma­ro“ ame­ri­kie­čiai Ru­si­jo­je pa­lie­ka, nes pra­ban­gūs mo­de­liai čia ir to­liau yra po­pu­lia­rūs. Tar­ki­me, „Pors­che“ par­da­vi­mas va­sa­rį pa­di­dė­jo 119 proc., „Mer­ce­des-Benz“ - 18 proc., „Le­xus“ - 11 proc., BMW – 6 pro­cen­tais. Ir tai – vi­siš­ką kra­chą pra­na­šau­jan­čio vi­suo­ti­nio Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos nuo­smu­kio fo­ne!

GM pė­do­mis jau pa­se­kė ir Pie­tų Ko­rė­jos vi­su­rei­gių ga­min­to­ja „Ssan­gYong“, is­pa­nų „Seat“, ame­ri­kie­čių „Dod­ge“. Tie­sa, šių mar­kių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je ir taip ne­da­rė įspū­džio. O ru­sų ži­niask­lai­da jau sten­gia­si at­spė­ti, ku­rios kom­pa­ni­jos dar pa­liks Ru­si­ją. Tarp kan­di­da­tų mi­ni­mos „Peu­geot“ ir „Ci­troen“ (va­sa­rį jų par­da­vi­mas, AEB duo­me­ni­mis, kri­to ati­tin­ka­mai 84 ir 83 proc.), „Ford“ (- 78 proc.), „Che­ry“ (- 76 proc.). „Peu­geot“ ir „Ci­troen“ ga­mi­na­mi Ka­lu­go­je, „Ford“ - Vse­vo­ložs­ke (Le­ning­ra­do sri­tis), „Che­ry“ - Ta­gan­ro­ge.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gigolo  83.181.56.160 2015-12-26 02:37:20
vaazines su zigolo
1 0  Netinkamas komentaras
patys kalri  213.226.131.133 2015-04-01 14:58:30
Argi ne patys kalti?
1 1  Netinkamas komentaras
taigi  77.90.72.88 2015-04-01 11:53:48
esant mažoms naftos kainoms , mažėja ir rusų atlyginimai, o kur dar rublio nuvertėjimas. Krentant gyvenimo lygiui, krenta ir lengvųjų automobilių pirkimas.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami