Bendra „Rail Baltica“ įmonė - spalio pabaigoje atnaujinta 13:35

BNS 2014-10-13 11:30
BNS
2014-10-13 11:30
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Bend­ra tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nė, ku­ruo­sian­ti mi­li­jar­di­nės ver­tės tran­seu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą, tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta spa­lio 28 die­ną. Įsteig­ti bend­rą įmo­nę kuo grei­čiau svar­bu, nes iki 2016-ųjų bū­ti­na pa­teik­ti par­aiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri ga­lė­tų fi­nan­suo­ti iki 85 proc. pro­jek­to ver­tės.

Lat­vi­jos trans­por­to mi­nis­tras An­ri­jas Ma­tis­sas pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad par­uo­šia­mie­ji dar­bai baig­ti ir su­tar­tis Ry­go­je bus pa­si­ra­šy­ta spa­lio 28 die­ną.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad spa­lio 28 die­ną pla­nuo­ja­mas bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro at­sto­vas Ri­čar­das Slap­šys.

Es­ti­jos Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus de­par­ta­men­to pa­ta­rė­jas Ras­mus Ruu­das tei­gė, kad Es­ti­ja pa­si­ren­gu­si pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį. Es­ti­ja bu­vo pa­sku­ti­nė iš tri­jų vals­ty­bių, įstei­gu­si spe­cia­lią bend­ro­vę, ku­ri taps bend­ros įmo­nės da­li­nin­ke. R.Ruu­das pa­tvir­ti­no, kad ši bend­ro­vė jau įsteig­ta.

Pa­sak Lat­vi­jos mi­nis­tro, ti­kė­ti­na, kad šių me­tų pa­bai­go­je ar­ba 2015 me­tų pra­džio­je bend­ra įmo­nė pa­teiks Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai par­aiš­ką dėl „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo: „Tai svar­bus bend­ros įmo­nės už­da­vi­nys. Tai su­dė­tin­gas dar­bas, ku­ris tu­ri bū­ti at­lik­tas per trum­pą lai­ką“.

A.Ma­tis­sas įsi­ti­ki­nęs, kad įmo­nei pa­vyks lai­ku pa­teik­ti par­aiš­ką.

„Mums ne­ga­li ne­pa­si­sek­ti, nes jei­gu ne­pa­teik­si­me par­aiš­kos šia­me eta­pe, tu­rė­si­me kon­ku­ruo­ti su ki­tais pro­jek­tais ir pra­ra­si­me pa­skir­tus pi­ni­gus“, - LNT te­le­vi­zi­jai tei­gė mi­nis­tras.

Bend­ra įmo­nė „RB Rail“ veiks Ry­go­je. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius anks­čiau ti­kė­jo­si, kad su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta rugp­jū­tį, vė­liau ją pla­nuo­ta pa­si­ra­šy­ti rug­sė­jį.

Dėl bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties de­ry­bi­nin­kai su­ta­rė dar bir­že­lio mė­ne­sį. Treč­da­lį įmo­nės ak­ci­jų val­dys „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nė įmo­nė „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“, o li­ku­sias ak­ci­jas - Lat­vi­jos „Ei­ro­pas Dzelz­ce­la Li­ni­jas“ ir Es­ti­jos „Rail Bal­tic Es­to­nia“.

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų tran­seu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­te su­kė­lu­si Vil­niaus ir Kau­no jung­tis yra eko­no­miš­kai nau­din­ga ir kai­nuos apie 850 mln. eu­rų (2,935 mln. li­tų), par­odė ty­ri­mas.

Stu­di­ją at­li­ku­sios bend­ro­vės „Ae­com“ va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se Ar­nis Ka­ku­lis tei­gė, kad su­jun­gus Vil­nių ir Kau­ną eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­liu, bend­ra pro­jek­to kai­na iš­augs 850 mln. eu­rų. Pa­sak jo, eko­no­mi­nis pro­jek­to nau­din­gu­mas iš­augs - jung­tis ge­ne­ruos pa­pil­do­mus ke­lei­vių srau­tus, o nau­dos ir kaš­tų san­ty­kis pa­di­dės.

„At­ša­ka nuo Kau­no iki Vil­niaus kai­nuos iki 850 mln. eu­rų, kas api­ma ne tik pa­tį ge­le­žin­ke­lį, bet ir su­si­ju­sius pro­jek­tus, kaip sto­čių mo­der­ni­za­vi­mą ir ki­ta“, - pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.Ka­ku­lis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius tei­gė, kad ga­lu­ti­nę pro­jek­to kai­ną nu­lems ran­gos kon­kur­sai. Anot jo, kol kas ne­aiš­ku, ar Vil­niaus-Kau­no jung­tis bus fi­nan­suo­ja­ma iš 2014-2020 me­tų ES fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos, ar vė­les­nės.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je - kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je - apie 300 ki­lo­me­trų. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, bend­ra pro­jek­to ver­tė tu­rė­tų siek­ti 13-18 mlrd. li­tų, EK ga­lė­tų fi­nan­suo­ti 85 proc. pro­jek­to ver­tės.

Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
JAU PAVELAVO...  213.35.159.138 2014-10-13 13:28:50
LIETUVIAI KAISIOJO PAGALIUS I RATUS ESTUKAMS, KURIE BUTU BUVE SKLANDZIAI IGYVENDINE MODERNAUS TRAUKINIO PROJEKTA... TRAUKINYS JAU NUVAZIAVO...PAVELAVO...NEBEGAUS MILIJARDU, NEBEBUS PROJEKTO. O GAILA...
0 1  Netinkamas komentaras
kai pagaliau kažką įsteigs  77.240.255.67 2014-10-13 13:12:18
tada ir parašykite.
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami