Bendradarbiavimo galimybių mato ir Lietuva, ir Kinija

lzinios.lt 2015-07-01 16:53
lzinios.lt
2015-07-01 16:53
Kinijos valdžios vykdomoje „One Belt, One Road“ strategijoje nurodyta, kad ekonominio bendradarbiavimo ir transporto keliai į Europą ateityje turėtų eiti per Baltijos šalis. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Tre­čia­die­nį Klai­pė­do­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja „O­ne Belt, One Road – Vi­sions and Op­por­tu­ni­ties“, ku­rio­je Ki­ni­jos Sin­dzia­nio (Xin­jiang) pro­vin­ci­jos va­do­vy­bei ir di­džiau­sių šios ša­lies trans­por­to, lo­gis­ti­kos, sta­ty­bos bei ried­me­nų ga­my­bos bend­ro­vių at­sto­vams pri­sta­ty­tos Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos ga­li­my­bės, bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vos, in­ves­ti­ci­nė vers­lo ap­lin­ka.

„Ki­ni­jos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas mums yra la­bai svar­bus ir mes tu­rė­tu­me su­ge­bė­ti įti­kin­ti šiuos mū­sų par­tne­rius spręs­ti bend­ras už­duo­tis for­muo­jant kon­tei­ne­ri­nius trau­ki­nius iš Ki­ni­jos per Klai­pė­dą ir at­virkš­čiai“, – sa­kė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka.

Che­nas Dayon­gas, bend­ro­vės CRRC Cor­po­ra­tion Tarp­tau­ti­nio vers­lo sis­te­mų pre­zi­den­tas, taip pat tei­gia ma­tan­tis bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių Lie­tu­vo­je.

„Aš ma­tau ga­li­my­bių bend­ra­dar­biau­ti ga­mi­nant lo­ko­mo­ty­vus kar­tu su vie­ti­ne kom­pa­ni­ja čia Lie­tu­vo­je (UAB „Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų re­mon­to de­pu“ – aut. past.). Mes va­di­na­me tai „vie­ti­ne pro­duk­ci­jos li­ni­ja“. Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mas ga­lu­ti­nis ried­me­nų su­rin­ki­mas. To­kios da­bar ten­den­ci­jos vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tei­gė Ch. Dayon­gas.

Ki­ni­ja sie­kia at­kur­ti Šil­ko ke­lius, ku­rie sau­su­ma ir jū­ra jung­tų ją su Eu­ro­pa. Ki­ni­jos val­džios vyk­do­mo­je „O­ne Belt, One Road“ stra­te­gi­jo­je nu­ro­dy­ta, kad eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir trans­por­to ke­liai į Eu­ro­pą ei­na per Bal­ti­jos ša­lis. Pa­sak „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vy­bės Ki­ni­jo­je va­do­vo Ro­lan­do Bra­žins­ko, vers­li­nin­kų vi­zi­to me­tu svar­bu dar la­biau įtvir­tin­ti Lie­tu­vą ir jos trans­por­to inf­ras­truk­tū­rą, kaip pa­ti­ki­mą Nau­jo­jo šil­ko ke­lio marš­ru­to taš­ką.

Į kon­fe­ren­ci­ją Klai­pė­do­je at­vy­ko ir Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių va­do­vy­bė. Ki­ni­jos kro­vi­niai yra jū­ra at­pluk­do­mi į Klai­pė­dos uos­tą ir ge­le­žin­ke­liais tran­zi­tu per Lie­tu­vą ga­be­na­mi į Bal­ta­ru­si­ją. Tiek Ki­ni­ją, tiek sa­vo prie­igos prie Bal­ti­jos jū­ros ne­tu­rin­čią bei tin­ka­mų san­dė­lia­vi­mo plo­tų po­rei­kį jau­čian­čią Bal­ta­ru­si­ją do­mi­na Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­tas Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las ir ap­link jį ku­ria­mas lo­gis­ti­kos cen­tras. Prog­no­zuo­ja­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai pa­si­ra­šius nau­jas kro­vi­nių ga­be­ni­mo su­tar­tis su Ki­ni­ja, da­lis šių kro­vi­nių taip pat bus at­ga­be­na­ma jū­ra per Klai­pė­dos uos­tą.

Iš Ki­ni­jos at­vy­ku­sią 35 žmo­nių de­le­ga­ci­ją su­da­ro Sin­dzia­nio pro­vin­ci­jos vi­ce­gu­ber­na­to­riaus va­do­vau­ja­ma gru­pė, taip pat bend­ro­vių "Chi­na Mer­chants Group Com­pa­ny", "Ker­ry East Lo­gis­tics", SI­NOT­RANS, "CRRC Cor­po­ra­tion Li­mi­ted", "Chi­na Com­mu­ni­ca­tions Cons­truc­tion Com­pa­ny Li­mi­ted" („CCCC“), "CAMC Trans­por­ta­tion", "Xin­jiang Con­ti­nen­tal Brid­ge Group" ir ki­tų at­sto­vai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gal galėtumėte išversti  77.240.255.67 2015-07-03 17:13:36
konferencijos pavadinimą į lietuvių kalbą? čia juk lietuviškas laikraštis, po velnių. baisiajame sovietmetyje, kai rusų kalba ir vykdavo kokios "visasąjunginės " konferencijos, nei "Tiesoje", "Komjaunimo tiesoje", nei "Literatūroje ir Mene" niekas nedrįsdavo apie jas, jų temas, keverzoti rusų kalba. net jei LŽ redaktorius mano, kad anglų kalba yra dar viena valstybinė kalba Lietuvoje, laikraštis juk yra lietuviškas. gėda.
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami