Beprecedentėmis akcijomis kardo vaikų žalojimą keliuose

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-03 06:00
Rugsėjį policija numatytų patikrų žada nenutraukti netgi tuo atveju, jei dėl jų susidarys didelės mašinų spūstys.  "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Rug­sė­jį Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) ir ki­tos už eis­mo sau­gu­mą at­sa­kin­gos vals­ty­bės or­ga­ni­za­ci­jos im­asi bep­re­ce­den­čių eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių dar­že­li­nu­kams ir moks­lei­viams ap­sau­go­ti, bet jų veiks­min­gu­mas pa­aiš­kės tik po ku­rio lai­ko.

Po­li­ci­jos raš­te – pri­bloš­kian­čios naujovės

Rugp­jū­čio 29 die­ną Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius pa­si­ra­šė raš­tą „Dėl pre­ven­ci­nių prie­mo­nių vyk­dy­mo pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams“. Ja­me Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­da­li­niai, Šau­lių są­jun­ga, ke­li­nin­kų įmo­nės ir ki­tos už sau­gų eis­mą at­sa­kin­gos or­ga­ni­za­ci­jos in­for­muo­ja­mos kaip elg­tis, kad nu­skam­bė­jus nau­jų moks­lo me­tų skam­bu­čiui eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­tų kuo ma­žiau ne­pil­na­me­čių.

Daug raš­te nu­ma­ty­tų ak­ci­jų, pa­vyz­džiui, iki rug­sė­jo 16 die­nos truk­sian­tys po­li­ci­jos par­ei­gū­nų bu­dė­ji­mai prie iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, yra ta­ry­tum nu­ra­šy­ti iš anks­tes­nių me­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir­/ar Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vų nu­ro­dy­mų.

Ta­čiau D.Ma­laš­ke­vi­čiaus pa­si­ra­šy­ta­me raš­te at­si­ra­do ir nau­jo­vių. Tar­kim, par­ei­gū­nai įpa­rei­go­ti or­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­li­nių, taip pat – marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų, ve­žan­čių vai­kus (iki 18 me­tų) į mo­kyk­las ir iš jų, vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mus.

Ma­ža to, kar­tu su pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros dar­buo­to­jais po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­dy­ta ti­krin­ti ir mo­ki­nius ve­žio­jan­čių au­to­bu­sų tech­ni­nę būk­lę. Po­li­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja ir spe­cia­lius trum­pa­lai­kius rei­dus, per ku­riuos at­lie­ka­ma mo­ki­nių vai­ruo­ja­mų trans­por­to prie­mo­nių bei jų vai­ruo­to­jų pa­ti­kra. Į pa­gal­bą yra kvie­čia­mi po­li­ci­jos rė­mė­jai, Šau­lių są­jun­gos na­riai, pi­lie­tiš­kus vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Ne­ri­mo prie­žas­tis – ža­lo­ja­mi vai­kai?

Ga­li­mas daik­tas, bep­re­ce­den­čių sau­gu­mo prie­mo­nių po­li­ci­ja im­asi ir dėl pa­sta­ruo­ju me­tu kiek pa­blo­gė­ju­sios eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se da­ly­va­vo vai­kai, sta­tis­ti­kos. Tie­sa, per sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­siu-lie­pa (im­ti­nai) ne­pil­na­me­čių žū­čių ša­lies ke­liuo­se ir gat­vė­se su­ma­žė­jo. Jei per­nai nuo sau­sio iki rugp­jū­čio 2 die­nos Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se bu­vo fik­suo­tos 7 vai­kų žū­tys, tai šie­met per sep­ty­nis mė­ne­sius – 4, ar­ba 42,9 proc. ma­žiau.

Ta­čiau pa­dau­gė­jo ava­ri­jų ir jo­se su­ža­lo­tų ne­pil­na­me­čių. Jei 2015 me­tų sau­sį-lie­pą (im­ti­nai) bu­vo už­fik­suo­ta 308 eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se da­ly­va­vo vai­kai, tai šiais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 322, ar­ba 4,5 proc. dau­giau. Dar blo­giau, kad pu­san­tro pro­cen­to (nuo 336 iki 341) pa­gau­sė­jo to­se ava­ri­jo­se su­žeis­tų ne­pil­na­me­čių.

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) pus­la­py­je pa­skelb­ta rug­sė­jo 1 die­nos eis­mo įvy­kių ša­ly­je sta­tis­ti­ka kol kas nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Pir­mą­ją Moks­lo ir ži­nių die­ną bu­vo už­re­gis­truo­ta 10 eis­mo įvy­kių, ku­rio­se bu­vo su­ža­lo­tas tik­tai 1 su­au­gęs žmo­gus. Vis dėl­to pa­sku­ti­nę sa­vai­tės dar­bo die­ną dar nė­ra aiš­ku, kiek pri­si­dė­jo po­li­ci­jos ak­ci­jos, kad pra­si­dė­jus moks­lo me­tams dras­tiš­kai su­ma­žė­tų ava­rin­gu­mas. Ge­riau­siu po mė­ne­sio pa­aiš­kės ir bep­re­ce­den­čių po­li­ci­jos ak­ci­jų rug­sė­jį veiks­min­gu­mas.

Stab­dys ne­pai­sant spūsčių

Tuo pat me­tu LKPT sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je skel­bia, ko­kias rug­sė­jo mė­ne­sį par­ei­gū­nai vi­so­je ša­ly­je jau or­ga­ni­zuo­ja ar ren­gia­si or­ga­ni­zuo­ti res­pub­li­ki­nes pre­ven­ci­nes eis­mo da­ly­vių kon­tro­lės prie­mo­nes, kad bū­tų dar la­biau su­stip­rin­tas eis­mo sau­gu­mas.

Rug­sė­jo 1–2 d. ir 21 d. bus at­lie­ka­mi ša­lies trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mai; rug­sė­jo 1–4 d. ir rug­sė­jo 26–30 d. bus or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo kon­tro­lė; rug­sė­jo 1–7 d. ir rug­sė­jo 19–25 d. – trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lė, rug­sė­jo 1–11 d. – pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų ir va­de­lio­to­jų kon­tro­lė; rug­sė­jo 12–18 d. – pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių (dir­žai, šal­mai) nau­do­ji­mo, vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se tai­syk­lių lai­ky­mo­si kon­tro­lė (ini­ci­juo­ta Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ir vyk­do­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių); rug­sė­jo 21 d. – bend­ra Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos po­li­ci­jos eis­mo kon­tro­lės pre­ven­ci­nė prie­mo­nė ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“. Pa­sak LKPT, ši pre­ven­ci­nė prie­mo­nė skir­ta Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ini­ci­juo­tam pro­jek­tui ED­WARD (Eu­ro­pean Day Wit­hout A Road Death), die­nai be žū­čių Eu­ro­pos ke­liuo­se, pa­mi­nė­ti.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad spe­cia­lios po­li­ci­nės prie­mo­nės ga­li bū­ti vyk­do­mos įvai­riuo­se ša­lies ke­lių ruo­žuo­se, stab­dant kaip pa­vie­nes trans­por­to prie­mo­nes, taip ir ke­lias trans­por­to prie­mo­nes vie­nu me­tu. To­kių prie­mo­nių me­tu eis­mas ga­li bū­ti su­lė­tin­tas, taip pat ga­li su­si­da­ry­ti trum­pa­lai­kės eis­mo spūs­tys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami