Bildukai variklyje: kaip nustatyti gedimą?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-22 06:00
Rimtesnis variklio remontas – nepigus, neretai praktiškiau jį keisti kitu. LŽ archyvo nuotrauka
Bil­de­sys at­si­ra­dęs va­rik­ly­je – aiš­kus sig­na­las, kad ne­del­siant rei­kia vyk­ti į au­to­mo­bi­lio ser­vi­są. Trū­ku­si va­rik­lio gran­di­nė ar pa­skirs­ty­mo dir­žas ga­li baig­tis ne­men­kais nuo­sto­liais. To­kiu at­ve­ju, ne­re­tai pi­giau yra nau­ją va­rik­lį mon­tuo­ti nei se­ną re­mon­tuo­ti.

Trūks­ta te­pa­lo - bus blogai

Jei bil­da skirs­ty­mo ve­le­nas, gar­sas bus dus­lus. Jis at­si­ran­da dėl skirs­ty­mo ve­le­no guo­lių su­si­dė­vė­ji­mo, ku­rio prie­žas­tys ga­li bū­ti - ne­ko­ky­biš­ka aly­va, me­cha­ni­niai prie­dai ar­ba van­duo aly­vo­je, ne­pa­kan­ka­mas aly­vos kie­kis pa­duo­da­mas į guo­lius, va­rik­lio dar­bas be aly­vos, įbrė­ži­mai, ne­pa­kan­ka­mas kak­liu­kų gru­bu­mas ar­ba ova­lu­mas, nors pa­sta­ro­ji prie­žas­tis pa­si­tai­ko re­tai.

„A­pie tai, kad skirs­ty­mo ve­le­nas pra­dė­jo bil­dė­ti, su­ži­no­me iš dus­laus gar­so pa­lei­džiant šal­tą va­rik­lį; bil­de­sys dings­ta, kai į guo­lius po po­ros se­kun­džių pra­de­da pa­tek­ti aly­va. To­kiu va­rik­liu ga­li­ma dar drą­siai nu­va­žiuo­ti iki 50 tūkst. ki­lo­me­trų, jei­gu vož­tu­vai be hid­ro­kom­pen­sa­to­rių“, - aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių dirb­tu­vių me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

Esant prob­le­mų dėl pa­skirs­ty­mo ve­le­no, krin­ta komp­re­si­ja ir dėl to su­ma­žė­ja va­rik­lio ga­lin­gu­mas bei iš­au­ga de­ga­lų są­nau­dos. Kai su­si­dė­vė­ji­mas di­des­nis, bil­de­sys bus gir­di­mas jau ne tik pa­lei­džiant šal­tą va­rik­lį, bet ir šil­to va­rik­lio pa­lei­di­mo me­tu, taip pat šil­tam va­rik­liui dir­bant.

Bū­ti­na iš­ma­tuo­ti mikrometru

Daž­na prie­žas­tis, dėl ku­rios pa­si­girs­ta ne­ma­lo­nūs gar­sai iš va­rik­lio, tai pa­di­dė­ję tar­pai švais­tik­lio ir al­kū­ni­nio ve­le­no pa­grin­di­niuo­se guo­liuo­se, at­si­ra­dę dėl įdėk­lų ar­ba ve­le­no kak­liu­kų nu­si­dė­vė­ji­mo. Ne­su­ge­du­sia­me va­rik­ly­je tas tar­pas ne­di­de­lis - maž­daug 0,02-0,04 mm. Ta­čiau su­si­dė­vė­jus įdėk­lams ar ve­le­no kak­liu­kams jis ga­li pa­di­dė­ti dvi­gu­bai ir šiuo­lai­ki­niams di­de­lių ap­si­su­ki­mų va­rik­liams yra ne­tin­ka­mas.

To­kiu at­ve­ju bū­ti­na va­rik­lį re­mon­tuo­ti. Tar­po pa­di­dė­ji­mo prie­žas­čių ga­li bū­ti įvai­rių, pa­vyz­džiui, ne­pa­kan­ka­mas kie­kis te­pa­lo guo­liuo­se. Daž­niau­siai už­si­de­ga lem­pu­tė, sig­na­li­zuo­jan­ti apie ne­pa­kan­ka­mą aly­vos, tie­kia­mos į guo­lius, slė­gį.

Tar­pas ga­li pa­dė­ti dėl ne­leis­ti­nas ve­le­no kak­liu­kų ova­lu­mo ar­ba įdėk­lų at­ra­mų, Pa­vyz­džiui, po al­kū­ni­nio ve­le­no pa­kei­ti­mo į ta­ria­mai ge­rą, ku­ris, pa­si­ro­do, yra nuo su­ge­du­sio va­rik­lio ar­ba va­rik­lio, jis ga­li ne­daug tru­kus pra­dė­ti bil­dė­ti. „Dėl šios prie­žas­ties, pirk­da­mi al­kū­ni­nį ve­le­ną, bū­ti­nai ser­vi­se ar pa­tys iš­ma­tuo­ki­te vi­sus ve­le­no kak­liu­kus mi­kro­me­tru pa­ti­krin­ti ova­lu­mą. Leis­ti­nas ova­lu­mas yra iki 0,005 mm, kraš­tu­ti­niu at­ve­ju - iki 0,010 mm, bet ta­da guo­liai tar­naus la­bai trum­pai - apie 10 tūkst. ki­lo­me­trų“, - pa­ta­rė R. Mak­ši­mas.

Kad ne­tek­tų va­rik­lio perrinkti

Skirs­ty­mo ve­le­no bil­de­sio daž­nis, pa­sak R. Mak­ši­mo, du kar­tus ma­žes­nis, ne­gu al­kū­ni­nio ve­le­no bil­de­sio daž­nis. Kai anks­ti įpurš­kia­mi de­ga­lai dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se ar­ba įjun­gia­mas už­de­gi­mas ben­zi­ni­niuo­se va­rik­liuo­se, vyks­ta de­ga­lų - oro mi­ši­nio de­to­na­ci­nis de­gi­mas, ly­di­mas bil­de­siais.

„A­pie ben­zi­ni­nius va­rik­lius sa­ko­ma - pirš­tai bil­da, apie dy­ze­li­nius - kie­tas dy­ze­lio dar­bas. Vož­tu­vų bil­de­sys at­si­ran­da dėl di­de­lių tar­pų, ar­ba, va­rik­liuo­se su hid­ro­kom­pen­sa­to­riais, dėl to, kad jie ne­už­pil­do­mi aly­va. Toks bil­de­sys pa­gal daž­nį su­tam­pa su skirs­ty­mo ve­le­no bil­de­siu, jo gar­sas skar­dus. Dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se taip pat ga­li bil­dė­ti aukš­to slė­gio de­ga­lų pom­pa. Daž­nai ser­vi­suo­se su­nkiai ran­da ge­di­mą, kai stū­mok­lis bil­da į gal­vu­tę. Gar­sas ky­la dėl to, kad gal­vu­tė at­si­dū­rė per ar­ti stū­mok­lio. Taip at­si­tin­ka, kai po gal­vu­te įde­da­mas ma­žes­nio sto­rio įdėk­las, ne­gu tu­rė­tų bū­ti, ar­ba kai jis stip­riai su­spaus­tas“, - tei­gė spe­cia­lis­tas.

Tai­gi, jei­gu jū­sų au­to­mo­bi­lio va­rik­ly­je at­si­ra­do pa­ša­li­nių gar­sų, o jūs ne­sa­te ti­kri dėl jų kil­mės bū­ti­na kon­sul­tuo­tis su pa­ti­ki­mais ser­vi­so spe­cia­lis­tas. Ži­no­ma, jei tai ne tra­di­ci­nės prob­le­mos su su­si­dė­vė­ju­siais pa­skirs­ty­mo dir­žu ir guo­liais, tai ser­vi­suo­se ga­li­te iš­girs­ti įvai­rių nuo­mo­nių. Be­lie­ka pa­lin­kė­ti, ap­sis­to­ti prie įti­ki­na­miau­sios ir la­biau­siai pa­grįs­tos ver­si­jos. Gal­būt ta­da no­rint pa­ša­lin­ti ge­di­mą, ne­teks per­rink­ti vi­so va­rik­lio, o pa­vyks at­lik­ti leng­vą ir ne­bran­gų re­mon­tą, pa­vyz­džiui, su­re­gu­liuo­ti vož­tu­vų tar­pus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami