Bilietai į traukinius – jau ir internetu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-26 12:44
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-26 12:44
Traukinių keleiviams internetu parduodami bilietai bus vidutiniškai 5-10 proc. pigesni nei kasose.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ro­vė "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" pra­ne­ša, kad bi­lie­tus į trau­ki­nius nuo šiol ga­li­ma nu­si­pirk­ti in­ter­ne­tu. Sve­tai­nė­je trau­ki­nio­bi­lie­tas.lt įsi­gy­tus bi­lie­tus ke­lei­viai ga­lės at­sis­paus­din­ti ar­ba iš­sau­go­ti iš­ma­niuo­siuo­se įren­gi­niuo­se. At­ei­ty­je bi­lie­tų par­da­vi­mo sis­te­ma bus pa­pil­dy­ta tarp­tau­ti­nių bi­lie­tų par­da­vi­mo mo­du­liu, at­si­ras prog­ra­mė­lė iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams, bi­lie­tų par­da­vi­mo au­to­ma­tai, dau­gės at­sis­kai­ty­mo už ke­lio­nes bū­dų.

Pa­sak AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Ke­lei­vių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Da­li­jaus Žeb­raus­ko, pra­ėju­siais me­tais bu­vo per­vež­ta apie 4,6 mln. ke­lei­vių, iš ku­rių net 71 proc. su­da­ro stu­den­tai ir dir­ban­tys as­me­nys. At­siž­vel­gus į to­kio am­žiaus žmo­nių po­lin­kį tech­no­lo­gi­joms, nau­jo­ji pa­slau­ga jiems tu­rė­tų bū­ti itin ak­tua­li. Ke­lei­viai Lie­tu­vo­je dau­giau­sia ke­liau­ja marš­ru­tais Vil­nius–­Kau­nas–­Vil­nius ir Vil­nius­–Ig­na­li­na–­Tur­man­tas–­Vil­nius bei Vil­nius–K­lai­pė­da–­Vil­nius. Vi­du­ti­niš­kai vie­nas ke­lei­vis ke­lio­nei iš­lei­džia apie 3,10 eu­ro.

„Ga­li­my­bė bi­lie­tus įsi­gy­ti in­ter­ne­tu su­tau­pys mū­sų ke­lei­viams lai­ko, leis leng­viau pla­nuo­ti ke­lio­nes. Re­gis­truo­tus var­to­to­jus in­for­ma­ci­ja apie tvar­ka­raš­čių pa­si­kei­ti­mus, įvai­rias ak­ci­jas ar pa­siū­ly­mus pa­sieks grei­čiau, – tei­gia D. Žeb­raus­kas. – Mes, sa­vo ruo­žtu, taip pat ga­lė­si­me la­biau iš­nau­do­ti tu­ri­mą lo­ja­lu­mo prog­ra­mą, tai­ky­ti įvai­res­nių nuo­lai­dų, pa­siū­ly­ti spe­cia­lių bi­lie­tų, ku­rių iki šiol ne­bu­vo“.

Elek­tro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ už­sa­ky­mu įdie­gė in­te­lek­tua­lių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų bend­ro­vė "Fi­ma".

„Pa­ti sis­te­ma nė­ra nau­jo­vė, ta­čiau ša­lies ge­le­žin­ke­lių sri­ty­je ji įdieg­ta pir­mą kar­tą. Vi­so­se sto­ty­se įren­gė­me elek­tro­ni­nes bi­lie­tų par­da­vi­mo ka­sas, at­nau­ji­no­me bi­lie­tų par­da­vi­mo-ti­kri­ni­mo trau­ki­niuo­se įran­gą, bi­lie­tų par­da­vi­mo in­ter­ne­tu sve­tai­nę, ir in­teg­ra­vo­me vi­sa tai tar­pu­sa­vy­je. Tai mums bu­vo di­de­lis ir at­sa­kin­gas pro­jek­tas. Da­bar pra­ktiš­kas spren­di­mas ke­liau­jan­tiems trau­ki­niu su­teiks dau­giau lanks­tu­mo ir kom­for­to, o Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams – ga­li­my­bę sa­vo klien­tams dar efek­ty­viau per­teik­ti įvai­rią su ke­lio­nė­mis su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją, pa­teik­ti dau­giau pa­trauk­lių pa­siū­ly­mų“, – sa­kė "Fi­ma" Spren­di­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­kas Šle­kys.

Su­kur­ta bi­lie­tų už­sa­ky­mo ir par­da­vi­mo sis­te­ma su­jun­gia skir­tin­gus bi­lie­tų par­da­vi­mo bū­dus. Ji už­ti­kri­na vie­tų už­sa­ky­mą bei bi­lie­tų par­da­vi­mą sto­ty­se, trau­ki­niuo­se ir in­ter­ne­tu bei vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tą jų aps­kai­tą. Sis­te­mo­je įdieg­ta są­sa­ja su bend­ro­vė­je nau­do­ja­ma duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo sis­te­ma SAP, ke­lei­vių pers­pė­ji­mo apie pa­si­kei­tu­sias ke­lio­nės są­ly­gas mo­du­lis, in­teg­ruo­ti tvar­ka­raš­čiai bei tai­ko­mi ta­ri­fai.

Vyk­dant pro­jek­tą bu­vo at­nau­jin­ta ir vi­sa bi­lie­tų pre­ky­bos trau­ki­niuo­se sis­te­ma, dar­buo­to­jai ap­rū­pin­ti nau­jais bi­lie­tų par­da­vi­mo bei ti­kri­ni­mo įren­gi­niais, pri­tai­ky­tais in­ter­ne­tu par­duo­tų bi­lie­tų iden­ti­fi­ka­ci­jai bei pa­ti­krai. Iki sis­te­mos įdie­gi­mo dau­ge­lis funk­ci­jų bu­vo at­lie­ka­mos ran­ki­niu bū­du, o ją įdie­gus jos ta­po kom­piu­te­ri­zuo­tos. Sis­te­mos die­gi­mo dar­bai at­lik­ti per 18 mėn., jų ver­tė – 1,1 mln. eu­rų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ iki ko­vo 11 die­nos vi­siems bi­lie­tams, ku­rie bus įsi­gy­ja­mi in­ter­ne­tu tai­kys net 50 proc. nuo­lai­dą. Vė­liau in­ter­ne­tu per­ka­mi bi­lie­tai bus apie 5-10 proc. pi­ges­ni nei par­duo­da­mi ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se. Šiuo me­tu sis­te­mo­je už bi­lie­tus at­sis­kai­ty­ti ga­li SEB, DNB, "Swed­bank" ir "Nor­dea" ban­kų klien­tai. At­ei­ty­je klien­tams bus pa­siū­ly­ta ir dau­giau at­sis­kai­ty­mo ga­li­my­bių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami