Biodegalų dieta per „Lukoil“ vamzdelį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-19 06:00
Per metus Lietuvoje pagaminama apie 150 tūkst. tonų biodyzelino ir 20 tūkst. tonų maišymui su benzinu skirto etanolio. Europos Komisijos nuotrauka
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja už­si­mo­jo įtei­sin­ti, kad nuo ki­to šal­to­jo se­zo­no į Lie­tu­vo­je par­duo­da­mą 1 ir 2 kla­sės ark­ti­nį dy­ze­li­ną bū­tų pri­va­lo­ma įmai­šy­ti 5 proc. bio­de­ga­lų. To­kius ke­ti­ni­mus įta­riai ver­ti­na ne tik de­ga­lų ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai, bet ir Lie­tu­vos ve­žė­jai. Šie bai­mi­na­si, kad žie­mą bio­dy­ze­li­nas ga­li su­ga­din­ti bran­gią tech­ni­ką. Ran­kas tri­na tik bio­de­ga­lų ga­min­to­jai.

Nors ki­lo ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, kaip LŽ pa­tvir­ti­no Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ie­va Pe­tuš­kai­tė, iš tei­sės ak­to pro­jek­to, ku­rį ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis Vy­riau­sy­bei pa­teiks mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, siū­ly­mas ark­ti­nį dy­ze­li­ną pri­va­lo­mai skies­ti bio­de­ga­lais jau ne­dings.

„E­sa­me įsi­pa­rei­go­ję Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) iki 2020 me­tų at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­ją, pa­ly­gin­ti su trans­por­to sek­to­riaus ga­lu­ti­niu ener­gi­jos su­var­to­ji­mu, pa­di­din­ti ne ma­žiau kaip iki 10 pro­cen­tų. Pa­grin­di­nė šiuo me­tu at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos var­to­ji­mą ska­ti­nan­ti prie­mo­nė yra pri­va­lo­mas bio­de­ga­lų mai­šy­mas į ben­zi­ną ir dy­ze­li­ną. Yra tei­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ES ir ne­ga­li­me jų iš­veng­ti. Ži­no­ma, tam dar tu­rės pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė“, - sa­kė I. Pe­tuš­kai­tė.

Re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos da­lis 2013 me­tais trans­por­to sek­to­riu­je bu­vo 4,65 pro­cen­to. Bio­de­ga­lai su­da­rė 96 proc. at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos, o dar 4 proc. te­ko elek­tros ener­gi­jai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos tei­sės ak­tuo­se yra nu­sta­ty­ta, kad į dy­ze­li­ną pri­va­lo­ma įmai­šy­ti 7 proc. bio­dy­ze­li­no, iš­sky­rus žie­mos lai­ko­tar­pį (nuo gruo­džio 1 iki va­sa­rio 28 d.), kai į ark­ti­nį dy­ze­li­ną mai­šy­ti bio­de­ga­lų ne­pri­va­lo­ma. Bet į 95 mar­kės ben­zi­ną 5 proc. bioe­ta­no­lio pri­va­lo­ma įmai­šy­ti vi­sus me­tus.

Moks­li­nin­kai va­di­na klystkeliu

„Ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka­me, kad į ark­ti­nį dy­ze­li­ną bū­tų mai­šo­ma 5 proc. bio­de­ga­lų. Lie­tu­vos ve­žė­jai jau yra pa­ty­rę ne­men­kų prob­le­mų, su­si­ju­sių su dy­ze­li­no skie­di­mu bio­de­ga­lais. Prieš ke­le­tą me­tų ru­de­nį stai­giai at­ša­lus orams, dy­ze­li­ne esan­tys bio­de­ga­lai dėl aukš­tes­nės ri­bi­nės fil­truo­ja­mu­mo tem­pe­ra­tū­ros už­kimš­da­vo au­to­mo­bi­lių mai­ti­ni­mo sis­te­mos fil­trus, ve­žė­jai ma­siš­kai krei­pė­si į re­mon­to įmo­nes ir pa­ty­rė ne­ma­žų nuo­sto­lių dėl fil­trų kei­ti­mo bei pra­sto­vų“, - ne­se­nas pra­kti­nes pa­mo­kas val­di­nin­kams siū­lė pri­si­min­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ se­kre­to­rius trans­por­to po­li­ti­kai Gin­tau­tas Ra­mas­laus­kas.

„Li­na­vos“ at­sto­vas įsi­ti­ki­nęs, kad bet koks įmai­šy­tas bio­de­ga­lų kie­kis blo­gi­na dy­ze­li­no sa­vy­bes, o šiuo­lai­ki­niai trans­por­to prie­mo­nių va­rik­liai, ati­tin­kan­tys nau­jau­sią „Eu­ro 6“ ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tą, yra itin jau­trūs de­ga­lų ko­ky­bei. Dėl nau­do­ja­mų de­ga­lų at­si­ra­dus va­rik­lių ge­di­mams, ve­žė­jai ga­li ne­tek­ti ga­min­to­jų su­tei­kia­mų ga­myk­li­nių ga­ran­ti­jų.

Be to, bio­de­ga­lai, su­mai­šy­ti su dy­ze­li­nu, di­di­na ga­lu­ti­nę pro­duk­to kai­ną, nes bio­de­ga­lai yra bran­ges­ni, o ak­ci­zo leng­va­tos, jei nau­do­ja­mas ne di­des­nis nei pri­va­lo­mas jų kie­kis, ne­tai­ko­mos.

„Ko­dėl vals­ty­bė im­asi gin­ti bio­de­ga­lų ga­min­to­jų in­te­re­sus, kenk­da­ma trans­por­to sek­to­riu­je dir­ban­čioms įmo­nėms? Įsi­pa­rei­go­ji­mus ES rei­kia vyk­dy­ti, bet kam bėg­ti pir­miems prieš trau­ki­nį. Pa­gal bio­de­ga­lų var­to­ji­mą ir taip esa­me tarp pir­mau­jan­čių vals­ty­bių. Dau­ge­lis ES ša­lių iki šiol nė­ra nė nu­ma­čiu­sios pri­vers­ti­nio bio­de­ga­lų mai­šy­mo. Kei­čia­si ir Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­ka dėl bio­de­ga­lų nau­do­ji­mo - vis dau­giau moks­li­nin­kų tai va­di­na klyst­ke­liu. Ap­lin­ko­sau­gos at­ei­tis ti­krai ne­prik­lau­sys bio­de­ga­lams. Vis pla­čiau nau­do­ja­mos įvai­rios hib­ri­di­nės tech­no­lo­gi­jos, elek­tros va­rik­liai, van­de­ni­lis, su­slėg­tos du­jos“, - pa­žy­mė­jo G. Ra­mas­laus­kas.

Fi­zi­kos dės­nių įsta­ty­mai nepakeis

Maž­me­ni­niai de­ga­lų par­da­vė­jai nuo­gąs­tau­ja, kad nu­ma­čius, jog 1 ir 2 kla­sės ark­ti­nį dy­ze­li­ną pri­va­lo­ma mai­šy­ti su bio­de­ga­lais, kils iš­šū­kių san­dė­liuo­jant to­kius de­ga­lus, mat il­giau že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je pa­sto­vė­jus šiam mi­ši­niui bio­dy­ze­li­ną su­da­ran­tis rie­bių­jų rūgš­čių me­ti­lo es­te­ris (RRME) nu­sė­da.

Bendrovės „Lukoil Baltija“ degalinių tinkle nuo šių metų 98E15 ir 98E25 etanolio ir benzino mišinius turi visiškai pakeisti E33 degalai, kuriuose bioetanolis sudaro 33 procentus. / LŽ archyvo nuotrauka

„Jo­kios ES di­rek­ty­vos ar mi­nis­te­ri­jų ini­cia­ty­vos fi­zi­kos dės­nių ne­pa­keis. Dau­giau­sia prob­le­mų dėl dy­ze­li­no ko­ky­bės at­si­ran­da pe­rei­na­muo­ju pa­va­sa­rio ir ru­dens lai­ko­tar­piu, o var­to­to­jai dėl pra­stos de­ga­lų ko­ky­bės kal­ti­na mus. Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jai ti­ki­na, jog nau­do­jant ko­ky­biš­kus bio­de­ga­lus mi­nė­tų prob­le­mų ne­kil­tų. Ta­čiau kon­tro­liuo­ti, ko­kie bio­lo­gi­niai prie­dai nau­do­ja­mi naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je, at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms kol kas ne­si­se­ka“, - kar­čių žo­džių ne­gai­lė­jo Lie­tu­viš­kų de­ga­li­nių są­jun­gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Vi­das Šu­kys.

Maž­me­ni­niai de­ga­lų par­da­vė­jai, ša­lies trans­por­to įmo­nės ir vai­ruo­to­jai iki šiol pri­si­me­na at­ve­jį, kai tuo­me­ti­nei „Ma­žei­kių naf­tos“ bend­ro­vei į dy­ze­li­ną pri­mai­šius ne­ko­ky­biš­ko, kaip tuo me­tu įtar­ta, iš tie­kė­jo Es­ti­jo­je im­por­tuo­to pa­lmių alie­jaus, ki­lo rim­tų prob­le­mų dau­ge­liui juo ba­kus pri­pil­džiu­sių vai­ruo­to­jų.

Kad ga­li la­bai skir­tis bio­de­ga­lų tech­ni­niai par­ame­trai, pa­žy­mė­jo ir LŽ kon­sul­ta­vęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros doc. dr. Jo­nas Ma­ti­jo­šius. „Bio­dy­ze­li­no ko­ky­bė pri­klau­so nuo to, iš ko­kių alie­jų jis bu­vo gau­tas - la­bai ski­ria­si jo sa­vy­bės, pra­de­dant ta­ku­mu, klam­pu­mu, ce­ta­ni­niu skai­čiu­mi ir ši­lu­min­gu­mu. Tai, kad bio­de­ga­lų ko­ky­bė ga­li skir­tis, ne­rei­kia ste­bė­tis, juk ir kiek­vie­nai pa­ga­min­tai dy­ze­li­no par­ti­jai at­lie­ka­mi ko­ky­bės ty­ri­mai“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Ma­žei­kiai pra­kti­kos neturi

Lie­tu­vos bio­de­ga­lų aso­cia­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Pa­li­jans­kas ti­ki­na, kad vi­sus ke­lia­mus ko­ky­bi­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mą RRME, liau­diš­kai va­di­na­mą tie­siog rap­sų alie­ju­mi, ga­li­ma mai­šy­ti ne tik į pir­mos, bet ir an­tros kla­sė ark­ti­nį dy­ze­li­ną. „Šiau­rės Eu­ro­pos ša­lys jį nau­do­ja ir prob­le­mų ne­ma­to. Mū­sų ga­min­to­jai eks­por­tuo­ja bio­de­ga­lus į Skan­di­na­vi­ją, juos par­duo­da­me ir „Or­len Lie­tu­va“ ga­myk­lai. Per me­tus Lie­tu­vo­je pa­ga­mi­na­ma apie 150 tūkst. to­nų bio­dy­ze­li­no ir 20 tūkst. to­nų mai­šy­mui su ben­zi­nu skir­to eta­no­lio“, - tei­gė M. Pa­li­jans­kas.

Ta­čiau naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­lą Ma­žei­kiuo­se val­dan­čios „OR­LEN Lie­tu­va“ spe­cia­lis­tai LŽ tei­gė, kad bend­ro­vė kol kas ne­tu­ri pra­kti­kos mai­šy­ti ark­ti­nio dy­ze­li­no su RRME, to­dėl, Vy­riau­sy­bė pri­tars Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui, ne­ga­lė­tų ob­jek­ty­viai ga­ran­tuo­ti, jog šie de­ga­lai ati­tiks pri­va­lo­muo­sius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus. Be to, de­ga­lai su bio­lo­gi­niais prie­dais tu­rė­tų bū­ti su­var­to­ti kuo grei­čiau. Jie bus ir bran­ges­ni.

„Sku­bė­ti ne­rei­kė­tų, ver­tė­tų at­siž­velg­ti ir į geog­ra­fi­nį veiks­nį, ki­tų ša­lių pra­kti­ką. Lie­tu­vos geog­ra­fi­nė pa­dė­tis yra ne­ly­gin­ti­na su Va­ka­ruo­se esan­čio­mis vals­ty­bė­mis, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­ja. Lie­tu­vo­je ir la­biau į šiau­rę, t. y. Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, ark­ti­nis dy­ze­li­nas yra pri­va­lo­mas. O an­tai Len­ki­jo­je ark­ti­nis dy­ze­li­nis ne­pri­va­lo­mas. Be to, nei Lat­vi­jo­je, nei Es­ti­jo­je nė­ra rei­ka­la­vi­mo mai­šy­ti RRME į de­ga­lus žie­mą. Kol kas mū­sų spe­cia­lis­tai ga­li tik pa­kar­to­ti tai, kas ra­šo­ma eu­ro­pi­niuo­se stan­dar­tuo­se, jog RRME mai­šy­mas esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai nė­ra pa­kan­ka­mai iš­tir­tas“, - pa­brė­žė bend­ro­vės „OR­LEN Lie­tu­va“ at­sto­vas Min­dau­gas Lin­kai­tis.

Ma­žei­kių naf­tos bend­ro­vės at­sto­vo tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, jog iki 2020 me­tų rin­ko­je bus la­biau prie­ina­mi tech­no­lo­giš­kai to­bu­les­ni bio­kom­po­nen­tai. Juo­lab kad ir ES svars­to ki­tas al­ter­na­ty­vas, pa­vyz­džiui, elek­tros, bio­du­jų nau­do­ji­mą ir pan. „Sup­ran­ta­me ES sie­kį di­din­ti bio­ku­ro da­lį iki 10 proc. ES ša­lių trans­por­to sek­to­riu­je iki 2020 me­tų. Vis dėl­to prieš pri­imant spren­di­mą RRME mai­šy­mas į ark­ti­nį dy­ze­li­ną žie­mą tu­ri bū­ti moks­liš­kai iš­tir­tas ne tik la­bo­ra­to­ri­jo­se, bet ir pra­kti­ko­je“, - tei­gė M. Lin­kai­tis.

Stam­biau­si Lie­tu­vo­je vei­kian­čių de­ga­li­nių tink­lai „Sta­toil“ ir „Lu­koil“ ne­vie­no­dai ver­ti­na Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vą.

„Mišiniams su didesniu biodegalų kiekiu šiuo metu nematome paklausos ir ekonominės perspektyvos“, - sakė Sigitas Raila. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

„Ma­no­me, kad šiuo me­tu nu­ma­ty­tos bio­de­ga­lų kon­cen­tra­ci­jos pa­kan­ka, o eks­pe­ri­men­tuo­ti su ark­ti­nio dy­ze­li­no ko­ky­bi­niais par­ame­trais ne­de­rė­tų. Pri­va­lo­mas bio­de­ga­lų mai­šy­mas į ark­ti­nį dy­ze­li­ną taip pat kel­tų ga­lu­ti­nę pro­duk­to kai­ną, o nuo to ken­tė­tų trans­por­to įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mas. Lie­tu­va jau da­bar pir­mau­ja ES pa­gal nu­sta­ty­tą pri­va­lo­mą bio­de­ga­lų kie­kį“, - sa­kė bend­ro­vės „Sta­toil Fuel & Re­tail Lie­tu­va“ De­ga­lų ka­te­go­ri­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­gi­tas Rai­la.

„Sta­toil“ jau ku­rį lai­ką ne­bep­re­kiau­ja ir bioe­ta­no­lio bei ben­zi­no mi­ši­niu E85. Šio pro­duk­to pa­klau­sa bu­vo mi­ni­ma­li, to­dėl pre­ky­bos juo at­si­sa­ky­ta.

Šei­mos verslas

Ki­to­kios po­li­ti­kos dėl bio­de­ga­lų lai­ko­si bend­ro­vė „Lu­koil Bal­ti­ja“, ku­rios de­ga­li­nių tink­le nuo šių me­tų 98E15 ir 98E25 eta­no­lio ir ben­zi­no mi­ši­nius tu­ri vi­siš­kai pa­keis­ti E33 de­ga­lai, ku­riuo­se bioe­ta­no­lis su­da­ro 33 pro­cen­tus.

„Kaip naf­ti­nin­kas tu­rė­čiau bū­ti prieš bio­de­ga­lus, ta­čiau kaip Lie­tu­vos pa­trio­tas pa­lai­kau vie­ti­nius žem­dir­bius ir ga­min­to­jus. Kam leis­ti už­dirb­ti ki­tiems, jei pa­tys Lie­tu­vo­je ga­li­me au­gin­ti, per­dirb­ti ir var­to­ti? Ge­riau ne­bū­na. Kol ki­ti tie­siog kal­ba, mū­sų bend­ro­vė sa­vo iš­ga­lė­mis pa­lai­ko vie­ti­nius ga­min­to­jus ir žem­dir­bius. Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jai ga­mi­na ti­krai ko­ky­biš­ką pro­duk­ci­ją. Pa­tys tik iš Lie­tu­vos ga­min­to­jų per­ka­me ir sa­vo de­ga­lų ba­zė­se mai­šo­me, kad už­ti­krin­tu­me aukš­čiau­sią mi­ši­nio ko­ky­bę“ , - sa­kė „Lu­koil Bal­ti­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Iva­nas Pa­lei­či­kas.

Įdo­miai pa­trio­tiz­mą ilius­truo­ja de­ta­lė, jog an­trą pa­gal dy­dį bio­dy­ze­li­no ga­min­to­ją Lie­tu­vo­je, Ma­žei­kių ra­jo­ne įsi­kū­ru­sią ga­myk­lą „Rap­soi­la“ val­do Pa­lei­či­kų šei­mai pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Vaiz­ga“.

„Vaiz­gai“ pri­klau­so ir da­lis į ben­zi­ną mai­šo­mo bioe­ta­no­lio ga­myk­los „Ku­ra­na“, įsi­kū­ru­sios Pa­sva­lio ra­jo­ne, ak­ci­jų. "Ku­ra­nai" nuo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos va­do­vau­ja į ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas pa­skir­tas I. Pa­lei­či­ko žen­tas Jur­gis Po­lu­jans­kas.

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) ša­lies ener­ge­ti­kos sek­to­riaus pers­pek­ty­vi­nė­je plė­tros ana­li­zė­je skel­bia­ma, kad „Ku­ra­na“ – vie­na iš dvie­jų stam­biau­sių bioe­ta­no­lio ga­min­to­jų ša­ly­je. Ta­čiau pra­ėju­sį ru­de­nį apie ban­kro­tą pa­skel­bus di­džiau­siai ša­lies bioe­ta­no­lio ga­myk­lai Ši­lu­tė­je – „MG Bal­tic“ kon­cer­nui pri­klau­san­čiai „Bio­fu­tu­re“, „Ku­ra­na“ tam­pa stam­biau­sia ir vie­nin­te­le šio ti­po bio­de­ga­lų ga­min­to­ja ša­ly­je.

Tad su Pa­lei­či­kų šei­mos in­te­re­sais ga­li bū­ti sie­ja­ma di­džio­ji da­lis bio­de­ga­lų ga­my­bos Lie­tu­vo­je, o šio vers­lo sėk­mė ir pers­pek­ty­vos Lie­tu­vo­je šiuo me­tu iš es­mės pri­klau­so nuo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je at­si­ran­dan­čių pro­jek­tų sėk­min­go ke­lio Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo ko­ri­do­riais.

Di­džiau­si bioe­ta­no­lio ga­min­to­jai (pa­jė­gu­mas per me­tus):

UAB „Ku­ra­na“ – 30 tūkst. t per metus

AB „Bio­fu­tu­re“ – 40 tūkst. t per me­tus (ban­kru­tuo­jan­ti)

Di­džiau­si bio­dy­ze­li­no ga­min­to­jai (pa­jė­gu­mas per me­tus):

UAB „Mes­til­la“ (pri­klau­so AB „Li­nas Ag­ro Group“) – 100 tūkst. t per metus

UAB „Vaiz­ga“ – 30 tūkst. t per metus

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas, 2014

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vincas  213.252.196.2 2015-03-19 11:43:02
Gi rašo, kad dvi gamyklos biodegalų priklauso ir sau įstatymus tikėtina palankius stumia. Ar disleksija kankina?
1 1  Netinkamas komentaras
ASD  78.62.186.89 2015-03-19 11:36:01
O prie ko cia Lukoil? O per Statoil kraneli? O kitu gamintoju ir pardaveju? Baltarusija jau bande pardavineti ta biodizelina. Dabar nesimato niekur. Panaikino. Bet mes protingesni uz Baltarusus. Mokinsimes is savo klaidu.
0 2  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami